Help for English

EXCEPT vs. EXPECT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.10.2017

Dvě slovíčka, která jsou si velice podobná. Přehozením dvou písmen však změníte zcela význam.EXCEPT vs. EXPECT

Tento článek se věnuje dvěma slovíčkům, která spolu vůbec nesouvisí, ale jsou si velice podobná. Jediný rozdíl jsou přehozená písmena cp:

except = kromě
expect = očekávat

Plete se jak pravopis tak výslovnost, která je následující:

except/ɪk'sep­t/
expect/ɪks'pek­t/

Pojďme se na tato slůvka podívat trochu podrobněji. Zmíníme i dvě důležitá podstatná jména, která vznikla z těchto slov.

EXCEPT

Slovíčko except/ɪk'sep­t/ může být předložka nebo spojka.

except = kromě / až na (předložka)

Jako předložka se používá buď samotné except nebo spojení except for. Obecně se dá říct, že se většinou dají zaměnit. Na začátku věty však musí stát except for (nikoli samotné except).

Everybody came to the party except Rachel. TTT *1
Everybody came to the party except for Rachel. TTT *2
Except for Rachel, everybody came to the party. TTT *3  

Zde je možno použít except nebo except for:

The shop is open every day except Sundays. TTT *4
You can eat anything except for these cookies. TTT *5
Dan invited everybody except for Jack. TTT *6  

except = jenže / až na to, že (spojka)

Jako spojka se používá except nebo častěji except that.

I wanted to go skiing with you except that I don't have skis. TTT *7
The dresses are the same except this one has buttons. TTT *8
I have nothing else to say except that I don't want to see you again. TTT *9  

Daleko více se dočtete v článku Slovíčko EXCEPT.

Ve formální angličtině se můžete také setkat se slovesem except, které znamená nezahrnout (vyjmout). Je však značně formální, proto zde stačí jen zmínka. Vzniklo z něj však velmi užitečné a používané podstatné jméno:

exception = výjimka

Odvozené je podstatné jméno exception/ɪk'sepʃn a z něj další slovní druhy:

 • exception/ɪk'sepʃn = výjimka
 • exceptional/ɪk'sepʃə­nl/ = výjimečný, mimořádný, neobyčejný
 • exceptionally/ɪk'sepʃə­nəli/ = výjimečně, mimořádně, neobyčejně

Užitečné kolokace jsou například:

 • make an exception = udělat výjimku
 • with the exception of = s výjimkou (až na)
 • without exception = bez výjimky
 • the exception that proves the rule = výjimka, která potvrzuje pravidlo

Do you think you could make an exception? TTT *10
Everybody was having fun, although there was one exception. TTT *11
She is an exceptional singer. TTT *12
She sings exceptionally. TTT *13
We all went, with the exception of Peter. TTT *14
All his students, without exception, prepare for their classes. TTT *15
She is the exception that proves the rule. TTT *16  


EXPECT

expect = očekávat, předpokládat

Sloveso expect/ɪks'pek­t/ má základní význam očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím).

What did you expect? TTT *17
What do you expect from me? TTT *18
Don't expect me to believe you. TTT *19
She expects obedience from her children. TTT *20
I'm expected to finish the task on time. TTT *21
Something life changing can happen when you least expect it. TTT *22
expected it would be an easy question, but it wasn't. TTT *23
As expected, she came late again. TTT *24  

expect = očekávat, čekat

Další význam slovesa expect/ɪks'pek­t/ je očekávat, čekat (někoho, něco).

I'd like to see Mr White. – Is he expecting you? TTT *25
Heavy rain is expected tomorrow. TTT *26
Are you expecting more people to come? TTT *27
expect to be back in the office by Friday. TTT *28
His parents expect him to be back home by midnight. TTT *29  

be expecting (a baby) = čekat dítě

Spojení be expecting a baby/'bi: 'ɪk'­spektɪŋ ˌə 'beɪb­i/ znamená čekat dítě,být těhotná. Použít lze i samostatné be expecting/bi ɪk'spek­tɪŋ/.

She hasn't put on weight. She's expecting a baby. TTT *30
Oh, come on. She's not overweight. She's expecting! TTT *31  

Od slovesa expect jsou odvozena přídavná jména:

 • expected/ɪk'spek­tɪd/ = očekávaný
 • unexpected/ˌʌnəks'p­ektɪd/ = nečekaný, neočekávaný

The expected turnover should be 200,000. TTT *32
You should be prepared for unexpected questions. TTT *33  

Dále odvozeno podstatné jméno:

expectation = očekávání, naděje

Odvozené je expectation/ˌek­spek'teɪʃn/. Užitečné kolokace jsou například:

 • high / low expectations = vysoká / nízká očekávání (naděje)
 • be above / below expectations = být nad / pod očekávání
 • beyond expectations = za hranice očekávání

My expectations are that you will be on time from now on. TTT *34
Their new slogan is ‘beyond all expectations’. TTT *35
Parents usually have high expectations of their children. TTT *36
Against all expectations, he won the race. TTT *37
Have you read Great Expectations by Charles Dickens? TTT *38  


ACCEPT = přijmout, akceptovat

Jako ‘bonus’ ještě přidáme sloveso accept/ək'sep­t/, které se také občas plete s dnešními slovesy. Výslovnost je velice podobná slovíčku expect:

except/ɪk'sep­t/
accept/ək'sep­t/

I'm afraid I can't accept your offer. TTT *39
He accepted their invitation. TTT *40
Do you accept VISA or Master Card? TTT *41
Please accept my apologies. TTT *42
It's a widely accepted fact. TTT *43  

Závěr

Těchto slovíček není třeba se bát. Jsou si jen ‘nešťastně’ podobná. Na závěr tedy pro připomenutí:

 • except/ɪk'sep­t/ = kromě
 • expect/ɪks'pek­t/ = očekávat
 • accept/ək'sep­t/ = akceptovat

Pozor si dejte také na odvozená podstatná jména:

 • exceptexception/ɪk'sepʃn = výjimka
 • expectexpectation/ˌek­spek'teɪʃn/ = očekávání
Překlad:
 1. Všichni kromě Rachel na párty přišli.
 2. Všichni kromě Rachel na párty přišli.
 3. Kromě Rachel přišli na párty všichni.
 4. Obchod je otevřen každý den, kromě neděle.
 5. Můžeš sníst cokoli kromě těchto sušenek.
 6. Dan pozval všechny kromě Jacka.
 7. Chtěl jsem jet s tebou lyžovat, jenže nemám lyže.
 8. Ty šaty jsou stejné, jen tyto mají knoflíky.
 9. Nemám co dalšího říct, až na to že tě nechci znovu vidět.
 10. Myslíte si, že byste mohl udělat výjimku?
 11. Všichni se dobře bavili, ačkoli tam byla jedna výjimka.
 12. Je výjimečná zpěvačka.
 13. Zpívá výjimečně.
 14. Všichni jsme šli, až na Petra.
 15. Všichni jeho studenti, bez výjimky, se na své hodiny připravují.
 16. Ona je výjimka, která potvrzuje pravidlo.
 17. Co jsi čekal?
 18. Co ode mě očekáváš?
 19. Nečekej, že ti uvěřím.
 20. Očekává od svých dětí poslušnost.
 21. Předpokládá se, že dokončím ten úkol včas.
 22. Něco, co ti změní život, se může stát, když to nejméně očekáváš.
 23. Čekal jsem, že to bude lehká otázka, ale nebyla.
 24. Jak se dalo čekat, přišla opět pozdě.
 25. Rád bych se viděl s panem Whitem. – Čeká vás?
 26. Zítra se očekává silný déšť.
 27. Očekáváte, že přijde více lidí?
 28. Očekávám, že budu zpět v kanceláři do pátku.
 29. Jeho rodiče očekávají, že bude doma do půlnoci.
 30. Nepřibrala. Čeká dítě.
 31. Ale nech toho. Ona nemá nadváhu. Čeká dítě!
 32. Očekávaný obrat by měl být 200.000.
 33. Měl bys být připraven na nečekané otázky.
 34. Očekávám, že od teď budeš chodit včas.
 35. Jejich nový slogan je ‘za hranice veškerých očekávání’.
 36. Rodiče mají obvykle velká očekávání od svých dětí.
 37. Proti všem očekáváním ten závod vyhrál.
 38. Četl jsi Nadějné vyhlídky od Charlese Dickense?
 39. Obávám se, že nemohu přijmout vaši nabídku.
 40. Přijal jejich pozvání.
 41. Přijímáte karty VISA nebo MASTER CARD?
 42. Prosím přijměte moji omluvu.
 43. Je to všeobecně uznávaný fakt.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko EXCEPT

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá.

UPPER-INTERMEDIATE

SAVE jako předložka a spojka

Šetřit, zachránit, uložit, vychytat (střelu na branku)… Takhle slovo SAVE znáte. Tento článek vám však SAVE představí jako předložku a spojku.
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno EXCEPT vs. EXPECT 5 11928 Od Radek poslední příspěvek
před 15 lety