Help for English

EXCEPT vs. EXPECT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.10.2017

Dvě slovíčka, která jsou si velice podobná. Přehozením dvou písmen však změníte zcela význam.EXCEPT vs. EXPECT

Tento článek se věnuje dvěma slovíčkům, která spolu vůbec nesouvisí, ale jsou si velice podobná. Jediný rozdíl jsou přehozená písmena cp:

except = kromě
expect = očekávat

Plete se jak pravopis tak výslovnost, která je následující:

except /ɪk'sept/ TTT *1
expect /ɪk'spekt/ 

Pojďme se na tato slůvka podívat trochu podrobněji. Zmíníme i dvě důležitá podstatná jména, která vznikla z těchto slov.

EXCEPT = kromě

Slovíčko except/ɪk'sep­t/ může být předložka nebo spojka.

except = kromě / až na (předložka)

Jako předložka se používá buď samotné except nebo spojení except for. Obecně se dá říct, že se většinou dají zaměnit. Na začátku věty však musí stát except for (nikoli samotné except).

Everybody came to the party except Rachel. TTT *2
Everybody came to the party except for Rachel. TTT *3
Except for Rachel, everybody came to the party. TTT *4  

Zde je možno použít except nebo except for:

The shop is open every day except Sundays. TTT *5
You can eat anything except for these cookies. TTT *6
Dan invited everybody except for Jack. TTT *7  

except = jenže / až na to, že (spojka)

Jako spojka se používá except nebo častěji except that.

I wanted to go skiing with you except that I don't have skis. TTT *8
The dresses are the same except this one has buttons. TTT *9
I have nothing else to say except that I don't want to see you again. TTT *10  

O slovíčku except se dočtete daleko víc v samostatném článku.

Ve formální angličtině se můžete také setkat se slovesem except, které znamená nezahrnout (vyjmout). Je však značně formální, proto zde stačí jen zmínka. Vzniklo z něj však velmi užitečné a používané podstatné jméno:

exception = výjimka

Odvozené je podstatné jméno exception/ɪk'sepʃn a z něj další slovní druhy:

exception = výjimka
exceptional = výjimečný, mimořádný, neobyčejný
exceptionally = výjimečně, mimořádně, neobyčejně

Užitečné kolokace jsou například:

make an exception = udělat výjimku
with the exception of = s výjimkou (až na)
without exception = bez výjimky
the exception that proves the rule = výjimka, která potvrzuje pravidlo

Do you think you could make an exception? TTT *11
Everybody was having fun, although there was one exception. TTT *12
She is an exceptional singer. TTT *13
She sings exceptionally. TTT *14
We all went, with the exception of Peter. TTT *15
All his students, without exception, prepare for their classes. TTT *16
She is the exception that proves the rule. TTT *17  


EXPECT = očekávat

Další slovíčko je expect/ɪks'pek­t/, které může znamenat očekávat, čekat, předpokládat, ale taky čekat dítě.

What do you expect? TTT *18
What did you expect? TTT *19
What do you expect from me? TTT *20
expect to be back in the office by Friday. TTT *21
His parents expect him to be back home by midnight. TTT *22
Don't expect me to believe you. TTT *23
She expects obedience from her children. TTT *24
I'm expected to finish the task on time. TTT *25
Something life changing can happen when you least expect it. TTT *26
expected it would be an easy question, but it wasn't. TTT *27
She hasn't put on weight. She's expecting a baby. TTT *28
As expected, she came late again. TTT *29  

Dále vznikají přídavná jména:

expected/ɪk'spek­tɪd/ = očekávaný

The expected turnover should be 200,000. TTT *30 

unexpected/ˌʌnəks'p­ektɪd/ = nečekaný, neočekávaný

You should be prepared for unexpected questions. TTT *31 

Je třeba znát i podstatné jméno, které ze slovesa vzniklo:

expectation = očekávání, naděje

Odvozené je expectation/ˌek­spek'teɪʃn/. Užitečné kolokace jsou například:

high / low expectations = vysoká / nízká očekávání (naděje)
be above / below expectations = být nad / pod očekávání
beyond expectations = za hranice očekávání

My expectations are that you will be on time from now on. TTT *32
Their new subslogan is ‘beyond all expectations’. TTT *33
Parents usually have high expectations of their children. TTT *34
Against all expectations, he won the race. TTT *35
Have you read Great Expectations by Charles Dickens? TTT *36  


ACCEPT = přijmout, akceptovat

Jako ‘bonus’ ještě přidáme sloveso accept/ək'sep­t/, které se také občas plete s dnešními slovesy. Výslovnost je velice podobná slovíčku expect:

except/ɪk'sep­t/
accept/ək'sep­t/

I'm afraid I can't accept your offer. TTT *37
He accepted their invitation. TTT *38
Do you accept VISA or Master Card? TTT *39
Please accept my apologies. TTT *40
It's a widely accepted fact. TTT *41 

Závěr

Těchto slovíček není třeba se bát. Jsou si jen ‘nešťastně’ podobná. Na závěr tedy pro připomenutí:

except/ɪk'sep­t/ = kromě
expect/ɪks'pek­t/ = očekávat
accept/ək'sep­t/ = akceptovat

Pozor si dejte také na podstatná jména:

exception/ɪk'sepʃn = výjimka
expectation/ˌek­spek'teɪʃn/ = očekávání

Překlad:
 1. Pozor! C se nevyslovuje – typická chyba je /ikscept/ nebo /ekscept/
 2. Všichni kromě Rachel na párty přišli.
 3. Všichni kromě Rachel na párty přišli.
 4. Kromě Rachel přišli na párty všichni.
 5. Obchod je otevřen každý den, kromě neděle.
 6. Můžeš sníst cokoli kromě těchto sušenek.
 7. Dan pozval všechny kromě Jacka.
 8. Chtěl jsem jet s tebou lyžovat, jenže nemám lyže.
 9. Ty šaty jsou stejné, jen tyto mají knoflíky.
 10. Nemám co dalšího říct, až na to že tě nechci znovu vidět.
 11. Myslíte si, že byste mohl udělat výjimku?
 12. Všichni se dobře bavili, ačkoli tam byla jedna výjimka.
 13. Je výjimečná zpěvačka.
 14. Zpívá výjimečně.
 15. Všichni jsme šli, až na Petra.
 16. Všichni jeho studenti, bez výjimky, se na své hodiny připravují.
 17. Ona je výjimka, která potvrzuje pravidlo.
 18. Co čekáš?
 19. Co jsi čekal?
 20. Co ode mě očekáváš?
 21. Očekávám, že budu zpět v kanceláři do pátku.
 22. Jeho rodiče očekávají, že bude doma do půlnoci.
 23. Nečekej, že ti uvěřím.
 24. Očekává od svých dětí poslušnost.
 25. Předpokládá se, že dokončím ten úkol včas.
 26. Něco, co ti změní život, se může stát, když to nejméně očekáváš.
 27. Čekal jsem, že to bude lehká otázka, ale nebyla.
 28. Nepřibrala. Čeká dítě.
 29. Jak se dalo čekat, přišla opět pozdě.
 30. Očekávaný obrat by měl být 200.000.
 31. Měl bys být připraven na nečekané otázky.
 32. Očekávám, že od teď budeš chodit včas.
 33. Jejich nový podslogan je ‘za hranice veškerých očekávání’.
 34. Rodiče mají obvykle velká očekávání od svých dětí.
 35. Proti všem očekáváním ten závod vyhrál.
 36. Četl jsi Nadějné vyhlídky od Charlese Dickense?
 37. Obávám se, že nemohu přijmout vaši nabídku.
 38. Přijal jejich pozvání.
 39. Přijímáte karty VISA nebo MASTER CARD?
 40. Prosím přijměte moji omluvu.
 41. Je to všeobecně uznávaný fakt.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko EXCEPT

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá.

UPPER-INTERMEDIATE

SAVE jako předložka a spojka

Šetřit, zachránit, uložit, vychytat (střelu na branku)… Takhle slovo SAVE znáte. Tento článek vám však SAVE představí jako předložku a spojku.
INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno EXCEPT vs. EXPECT 5 11523 Od Radek poslední příspěvek
před 13 lety