Help for English

Jak na to: Přijímací zkoušky na VŠ

ALL LEVELS Vydáno dne 27.05.2012

Jak úspěšně projít zkoušku z angličtiny v rámci přijímacího řízení na VŠ.Jak na to:

Přijímací zkoušky z AJ na VŠ

Pomalu ale jistě se blíží červen, což je pro mnohé studenty období, kdy je čekají přijímací zkoušky na vysokou školu. Jako čtenáři našeho webu se asi budete nejvíce zajímat o přijímačky z angličtiny. V tomto článku se Vám pokusím přiblížit, co Vás u takových zkoušek čeká a jak se na ně můžete připravit.

Každá univerzita, každá fakulta a každý obor má pochopitelně přijímací zkoušky trochu odlišné, skládají se z jiných částí, ale přesto lze najít mnohé společné prvky.

 

Úroveň angličtiny

Většina škol, které mají přijímací zkoušky z jazyka, vyžadují vstupní úroveň B2, tedy UPPER-INTERMEDIATE. Vychází se z učiva pokrytého středními školami, ale, co si budeme nalhávat, málokomu se na střední škole podaří skutečně dosáhnout této úrovně. I proto je potřeba pro přijetí na VŠ udělat více, než se jen spoléhat na základy, které Vám vaše střední škola poskytla.

 

Přípravné materiály

Zavítáte-li do odborného knihkupectví, jistě objevíte několik titulů, které Vám budou slibovat, že Vás na přijímací zkoušky z angličtiny připraví. Bohužel, ve většině případů je to škoda peněz. Zásadní je, abyste se podívali na stránku příslušné univerzity a přečetli si, z čeho přesně se zkouška skládá.

Úkoly v přijímacích zkouškách se často podobají cambridgským testům FCE a CAE, a z toho bych vycházel při výběru materiálů pro přípravu. Pokud máte v blízkosti svého bydliště Bristkou radu, můžete si za cca 500 Kč (roční popatek) půjčit desítky FCE a CAE testů z minulých let, přípravných učebnic, cvičebnic atd. Pokud ne, v odborných knihkupectvích je takových věcí k dostání bezpočet. Doporučuji ale spíše zapůjčení, vyplnění, zkontrolování a zapůjčení dalších. Koupě takových materiálů se prodraží.

Na typy úloh se podíváme v následujících částech.

 

Testové disciplíny

MULTIPLE CHOICE

Podíváte-li se do odborných knihkupectví na knihy, které hlásají, že Vás na přijímací zkoušky připraví, zjistíte, že se většinou jedná o sbírku tzv. multiple choice testů. Obzvláště známé tímto typem testů jsou přijímací zkoušky na školy ekonomického zaměření (např. VŠE), právnické fakulty a další vysoké školy, kde angličtina není hlavním předmětem studia.Test spočívá v tom, že máte zadanou větu, v ní je vynechané nějaké slovo či spojení a následují tři či čtyři možnosti doplnění. Tímto způsobem se testuje gramatika a slovní zásoba.

Tyto testy se na rozdíl od dalších typů cvičení, které si za chvíli zmíníme, neobjevují u mezinárodních zkoušek, nenajdete je tedy v rámci cvičných testů na FCE a CAE. Máte tedy možnost si dané publikace v knihkupectví zakoupit nebo pro vás mám jinou volbu:

Na našich stránkách máme zdarma TISÍCE takových otázek!

Navíc je každá odpověď (správná i špatná) česky vysvětlena. Můžete si tedy koupit knihu s pár sty otázek, kde budete muset složitě listovat v klíči a dozvíte se pouze, která vaše odpověď byla správná či špatná, nebo si zdarma zkoušet interaktivní testy na našich stránkách S VYSVĚTLENÍM.

Obzvláště pro tyto účely jsou testy v sekci Testy: Use of English, ale vhod přijdou i další testy zaměřené na slovní zásobu, frázová slovesa, idiomy apod. Prakticky vše, co je pro úrovně INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE a ADVANCED je vhodné pro přípravu na tento typ přijímacích zkoušek. Pokud byste chtěli mít vše pohromadě, můžete si zakoupit náš sofware SMART TESTS, který nyní obsahuje již přes 5000 okomentovaných multiple choice otázek.

Smart Tests

 

SKILLS - řečové dovednosti

LISTENING

Poslechová část je běžnou součástí přijímacích zkoušek snad na všechny pedagogické a filologické obory se zaměřením na angličtinu. Bývá to jedna z nejnáročnějších a nejobávanějších částí. Jedná se většinou o klasické FCE a CAE typy testových úloh a tak je k dispozici nesčíslně cvičných testů. Interaktivní ukázky takových poslechů naleznete zdarma i na našich stránkách (FCE1, FCE2, FCE3, FCE4, CAE1, CAE2, CAE3).

 

READING

Část "reading" je opět běžnou součástí přijímaček na filologické a pedagogické obory se zaměřením na angličtinu. Na 'readingové' aktivity budete pravděpodobně zvyklí ze školy, takže Vás zde žádné překvapení asi nečeká. Jedná se většinou o informativní texty typu novinových článků či článků z časopisů (nikoliv tedy literární texty), za kterými následují otázky. Často to jsou TRUE/FALSE otázky či Multiple Choice (výběr z možností a, b, c d) apod. Jak takové testy mohou vypadat, si opět můžete prohlédnout na našich cvičných testech FCE (FCE - přiřazování nadpisů k odstavcům, FCE - multiple choice, FCE - doplňování chybějících vět) nebo si vyzkoušet jeden z více než čtrnácti našich vlastních testů v sekci TESTY: READING.

 

WRITING

Část zkoušky "psaní" není moc běžná, protože její vyhodnocení je velmi časově náročné a zaměstná většinou celou katedru. Nicméně pokud by nějaká škola část "writing" měla, příprava na ni je stejná jako příprava na část WRITING ke zkouškám FCE/CAE. Budete mít za úkol napsat krátkou esej na dané téma. Může to být skutečně cokoliv. Vy byste měli být schopni vytvořit srozumitelný strukturovaný a gramaticky správný text. Více o psaní se dočtete v připravovaném článku na Help for English nebo v materiálech připravujících na cambridgské zkoušky.

 

SPEAKING

Ústní část přijímacích zkoušek se opět koná pouze na některých školách. Vzhledem k její časové náročnosti se k ní obvykle připouští pouze omezený počet uchazečů, kteří prošli prvním písemným kolem zkoušek. Ústní zkouška může probíhat po jednom či ve dvojicích. Je potřeba, aby uchazeč dokázal nejen své jazykové schopnosti, ale i schopnost komunikace a interakce (obzvláště pokud zkouška probíha ve dvojicích) a v neposlední řadě i svoji motivaci ke studiu na příslušné škole. Buďte připraveni na otázku, proč chcete studovat právě na této školu. Jdete-li např. na pedagogickou fakultu, měli byste být schopni vysvětlit, že chcete učit a také PROČ chcete učit. Nikde nemají rádi, když si jejich školu vyberete pouze proto, že je to pro Vás jakási "levná jazykovka". Řeknete-li tedy na pedagogické fakultě, že chcete pracovat v oblasti cestovního ruchu, pravděpodobně nebudete přijati, ani když Vaše angličtina bude excelentní.

U ústní zkoušky vás mohou čekat tyto úkoly: představit se a říct něco o sobě, odpovídat na otázky zkoušejících (vyzkoušejte si odpovídat na otázky v sekci Questions for Oral Exams), popisovat obrázek (přečtěte si článek JAK NA TO: Popis obrázku), vést rozhovor s jiným uchazečem, zahrát nějakou situaci s jiným uchazečem (tzv. ROLE-PLAY) apod.

 

LANGUAGE COMPONENTS - jazykové prostředky

USE OF ENGLISH

Pod tímto názvem se většinou skrývá testování gramatiky a slovní zásoby. V této sekci se mohou skrývat téměř jakékoliv aktivity, jako doplňování do vět/textu, opravování chyb ve větách, tzv. transformace apod. Podívejme se na několik typů těchto cvičení:

 

TRANSFORMATIONS

Pod pojmem "transformace" si představte přepis vět, kde máte danou výchozí větu. Vaším úkolem je větu přepsat s použitím jiného slova tak, aby měla stejný význam, jako věta v zadání. Tyto úkoly jsou zaměřené téměř na všechny gramatické a lexikální jevy, jako jsou časy, nepřímá řeč, trpný rod, modální slovesa, idiomy, frázová slovesa a mnoho dalších. Vyzkoušet si je můžete v naší sekci Testy: Přepis vět.

 

MULTIPLE CHOICE CLOZE

Pod tímto názcem se skrývá souvislý text, ve kterém jsou vynechané různé výrazy a vy máte za úkol je z nabídky pod textem doplnit. Důležitá zde nebývá jen gramatika, ale i význam - nejde o to, aby věty v textu byly gramaticky správně, ale aby celý text dával smysl. Vyzkoušet si tato cvičení můžete v sekci Testy: Cloze (multiple choice).

 

OPEN CLOZE

Jedním z nejnáročnějších a nejkomplexnějších testů bývají tzv.CLOZE testy. Podobně jako u předchozího typu, i zde se jedná o souvislý text, kde jsou vynechaná slova. Vaším úkolem ale je vhodná slovíčka doplnit sami. Chybějící slovo může být cokoliv, podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno, nejčastěji však nějaké "gramatické slůvko", jako např. člen, zájmeno, předložka, spojka, pomocné sloveso apod. Důležité zde je opět docílit gramatické i významové správnosti textu. Dokonce je důležité dbát na dodržení stylu, tedy do formálního textu není možné doplnit neformální výraz. Nutná je zde tedy znalost gramatických zákonitostí, slovní zásoby, idiomatických spojení, kolokací ale i schopnost čtení s porozuměním. Sbírku těchto testů naleznete v sekci Testy: Cloze.

Možných dalších typů testových je ale nepřeberně. Doporučuji si projít několik cvičných FCE / CAE a dokonce CPE testů, abyste se setkali s dalšími možnými úlohami.

 

REÁLIE

Na mnoha školách se setkáte i s testy zaměřenými na reálie anglicky mluvících zemí, tedy na kulturu, historii, zeměpis, literaturu apod. Nejčastěji to jsou multiple choice otázky. Tyto věci bývají součástí maturitních zkoušek, ale přesto doporučuji si o anglicky mluvících zemích a jejich kultuře přečíst další informace (např. na Wikipedii či v odbornějších knihách). Několik testů zaměřených na reálie najdete i na našich stránkách (the USA, the United Kingdom, Canada, New Zealand, Australia, Ireland, Washington D.C., New York City, London, Places in the UK, American National Parks, Sightseeing in London).

 

Závěrem

Na závěr bych jen rád zdůraznil několik základních věcí.

  • Než se pustíte do hledání přípravných materiálů, zjistěte si na stránkách univerzity, z čeho přesně se zkouška skládá. Měli byste tam najít dokonce ukázkový test z předchozího roku.
  • Dříve, než za něco zaplatíte peníze (za učebnici či kurz) si skutečně zvažte, že se to vyplatí. Doporučuji si nejprve projít uvedené zdroje na našich stránkách a navštívit Britskou radu.
  • Cvičných testů si projděte před zkouškou co nejvíce, abyste byli na dané testové úlohy co nejvíce zvyklí.
  • Před zkouškou buďte co nejvíce v kontaktu s angličtinou - čtěte knihy a články v angličtině, poslouchejte anglické rádio, sledujte anglické filmy.
  • V průběhu zkoušky se nenechte vystresovat, ani množstvím dalších uchazečů v aule (ani jejich angličtina není jistě dokonalá) ani obtížností otázek v testu (jsou-li obtížné pro vás, budou asi obtížné i pro většinu ostatních, a pamatujte: nemusíte mít všechno zodpovězené správně, potřebujete mít jen více bodů, než vaši "soupeři").

Přeji Vám v nadcházejícím období přijímacích zkoušek hodně štěstí! Ať Vám dopadne škola, o kterou máte skutečně zájem.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
ALL LEVELS

Smart skills (Global ELT)

Učebnic, které připravují na cambridgeskou zkoušku First, je na trhu mnoho. Tento článek přináší pohled na jednu z nich.

INTERMEDIATE

Use of English 77a (revision)

Opakování z testů 71–76. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (verze A)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak na to: Přijímací zkoušky na VŠ 36 46012 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 8 lety