Help for English

FCE a CAE od ledna 2015

ALL LEVELS Vydáno dne 10.10.2014

V lednu 2015 se změní formát dvou velmi žádaných mezinárodních zkoušek z angličtiny – FCE a CAE. Co bude jinak a co zůstává stejné? Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.FCE a CAE od ledna 2015

V roce 2015 dojde ke změnám u zkoušek FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1). Již před dvěma lety došlo k podobné změně u zkoušky CPE (úroveň C2).

Úrovně jsou udávány podle CEFR = Common European Framework of Reference for Languages.

FCE a CAE jsou jedny z nejžádanějších a nejrozšířenějších mezinárodně uznávaných certifikátů. Pojďme se podívat na to, co bude jinak a zůstává stejné.

Změna a varianty názvů

V roce 2013 se University of Cambridge ESOL Examinations přejmenovalo na Cambridge English Language Assessment. TTT *1

Zkouška FCE se oficiálně nazývá Cambridge English: First (FCE), zkratka FCE znamená First Certificate in English. TTT *2

Zkouška CAE se oficiálně nazývá Cambridge English: Advanced (CAE), zkratka CAE znamená Certificate in Advanced English. TTT *3

Jen pro doplnění, Zkouška CPE se oficiálně nazývá Cambridge English: Proficiency (CPE), zkratka CPE znamená Certificate of Proficiency in English.

Změna ve výsledcích zkoušky

Od roku 2015 se bude užívat poněkud odlišné vyjádření výsledků zkoušky. Na certifikátu najdete:

 • dílčí dosažené výsledky pro Reading&Use of English, Writing, Listening a Speaking podle Cambridge English Scale
 • celkově dosažený výsledek ve zkoušce podle Cambridge English Scale
 • známku (A, B, C)
 • úroveň dle CEFR

V zásadě jde o to, že oficiálně dochází k “překrývání jednotlivých certifikátů”:

Příklad 1:
Skládáte zkoušku FCE (B2) a dosáhnete 190 bodů TTT *4
= dostanete certifikát, kde stojí, že jste získali 190 bodů CES, FCE, známku A, což je úroveň C1 CEFR.

Příklad 2:
Skládáte zkoušku CAE (C1) a dosáhnete také 190 bodů (CES)
= dostanete certifikát, že jste získali 190 bodů CES, CAE, známku C, a jste na úrovni C1 CEFR.

Příklad 3:
Skládáte zkoušku CPE (C2) a dosáhnete rovněž 190 bodů (CES)
= dostanete certifikát, že jste získali 190 bodů CES a jste na úrovni C1 CEFR (nicméně CPE nedostanete, protože jste nedosáhli požadovaných minimálních 200 bodů CES, a dokonce nedostanete ani CAE – máte jen “certifikát”).

Více o Cambridge English Scale se dočtete např. zde.

Zde si můžete zkusit přepočet na CES: <script src=“http://t­ools.cambridge­english.org/sca­le-score/tool.min.js” type=“text/ja­vascript”></scrip­t> <div id=“scaleConver­sionTool”></div> 

Co z toho vyplývá?

Úspěšní kandidáti budou mít lepší a přesnější přehled o výsledku, který dosáhli v té které zkoušce a ubude kandidátů neúspěšných, protože mnoho lidí získá alespoň certifikát nižší úrovně.

Změna v struktuře zkoušek

Dosud se tyto ESOL zkoušky (English for Speakers of Other Languages) skládaly z pěti částí:

1) Reading
2) Writing
3) Use of English (gramatika a slovní zásoba)
4) Listening
5) Speaking

Každá z těchto pěti částí měla váhu 20% z celkového hodnocení, nezávisle na počtu bodů, který lze v každé části získat (např. Writing a Speaking je hodnocen dle specifických kritérií). Toto připomínáme proto, že pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout celkem alespoň 80 % pro známku A, 75 % pro B a 60 % pro C (pokud získáte mezi 45–59 %, dostanete právě certifikát, který je o jednu úroveň nižší, jak je zmíněno v předchozím odstavci).

nové verzi zkoušky budou jen čtyři části, tři s váhou 20% (Writing, Listening, Speaking) a jedna 40% (Reading & Use of English).

FCE

  do prosince 2014 od ledna 2015
Reading 1h 1h 15min (& Use of English)
Writing 1h 20min 1h 20min
Use of English 45min x
Listening 40min 40min
Speaking 14min 14min
Celkem 3h 59min 3h 29min

CAE

  do prosince 2014 od ledna 2015
Reading 1h 15min 1h 30min (& Use of English)
Writing 1h 30min 1h 30min
Use of English 1h x
Listening 40min 40min
Speaking 15min 15min
Celkem 4h 40min 3h 55min

Jak vidíte, Reading a Use of English byly sloučeny do jedné části při zkrácení času o 30 (FCE), resp. 45 minut (CAE), takže některé úlohy musely být buď odstraněny nebo zkráceny. Formát částí Listening a Speaking zůstává nezměněn. Podrobnosti o všech částech zkoušek najdete v přehledu níže.

READING & USE OF ENGLISH

(celkový počet bodů: 70 45+50 )

Part 1 – Multiple-choice cloze, i.e. gap-fill

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka
1 dlouhý text, do mezer vždy musíte ze čtyř nabízených slov vybrat to, které nejlépe zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Open cloze

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 3 – Word formation

počet otázek: 8 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: přepisovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Multiple-choice lexical cloze

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: ABCD
1 dlouhý text, odpovídáte na otázky týkající se textu

Part 6 – Gapped text

počet otázek: 6 7
bodů za správnou odpověď: 2
typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (6 “děr”, 7 “kousků” – jeden přebývá)

Part 7 – Multiple matching

počet otázek: 10 15
bodů za správnou odpověď: 1
typ: reverzní ABCD
4 texty, 10 otázek – u každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví

WRITING

Part 1

přepracovaná úloha
na základě zadaného tématu a dvou kratších textů napíšete kompozici shrnující klíčové body obou textů, přičemž se máte snažit co nejvíce používat vlastní obraty, formulace a myšlenky a přidat vlastní názor
na základě předložených informací napíšete text splňující zadané požadavky (např. dopis apod.)
počet slov: 140–190 120–150

Part 2

vyberete si jedno ze 3 5 nabídnutých témat (obvykle článek, esej, dopis, zpráva, recenze či příběh) dle vašeho zájmu či znalostí
Jedna z otázek se týká i přečtených knih v angličtině, jejichž seznam je každý rok k dispozici.
počet slov: 140–190 120–180

Shrnutí změn Reading + Writing + Use of English u FCE

2008–2014   od 2015
Read-Part1 Read-Part5
Read-Part2 Read-Part6
Read-Part3 Read-Part7
Write-Part1 Write-Part1
Write-Part2 Write-Part2
UoE-Part1 Read-Part1
UoE-Part2 Read-Part2
UoE-Part3 Read-Part3
UoE-Part4 Read-Part4

Co se tedy změnilo:

 • počet otázek v části Reading & Use of English (typ úloh ale zůstává stejný)
 • typ úlohy v části Writing 1

LISTENING

(celkový počet bodů: 30)

Part 1 – Multiple-choice

počet otázek: 8
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
8 krátkých monologů či dialogů, vybíráte správnou odpověď z nabízených čtyř možností

Part 2 – Sentence completion

počet otázek: 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka dle poslechu
1 dlouhý poslech, doplňujete přesně slovo/slova, která jste slyšeli

Part 3 – Multiple matching

počet otázek: 5
bodů za správnou odpověď: 1
typ: výběr
5 lidí postupně mluví o společném tématu různým způsobem; máte 8 možností a vybíráte, kdo o čem mluvil

Part 4 – Multiple choice

počet otázek: 7
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
1 dlouhý poslech, vybíráte ze čtyř možností tu nejpřesnější

SPEAKING

Obvykle jsou zkoušeni dva kandidáti současně.
celkový čas: zhruba 14 minut na dvojici kandidátů

Part 1 – Interview

představení se, ptají se vás na zájmy apod.
čas: 2 minuty

Part 2 – Long turn

mluvíte o dvou předložených fotografiích, porovnáváte, hodnotíte apod., přičemž druhý kandidát je vyzván, aby doplnil svůj názor
čas: 1 minuta každý z kandidátů sám + 30s reakce toho druhého

Part 3 – Collaborative task

oba kandidáti jsou vyzváni, aby společně (za pomoci obrázků) mluvili o určitém tématu
čas: 3 minuty

Part 4 – Discussion

pokračuje se diskusí na podobné téma, jako Part 3, mluví oba kandidáti
čas: 4 minuty 

READING & USE OF ENGLISH

(celkový počet bodů: 78 53+63)

Part 1 – Multiple-choice cloze

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka
1 dlouhý text, do mezer vždy musíte ze čtyř nabízených slov vybrat to, které nejlépe zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Open cloze

počet otázek: 8 15
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 3 – Word formation

počet otázek: 8 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: přepisovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Use of English, Part 4–2014 – Gapped sentences

počet otázek: 5
bodů za správnou odpověď: 2
typ: doplňovačka vymýšlečka
v každé otázce do tří různých vět doplníte stejné slovo tak, aby všechny tři věty dávaly smysl

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Multiple choice

počet otázek: 6 7
bodů za správnou odpověď: 2
typ: ABCD
1 dlouhý text, odpovídáte na otázky týkající se textu

Part 6 – Cross-text multiple matching

počet otázek: 4 14 (viz také tabulka níže)
bodů za správnou odpověď: 2
typ: reverzní ABCD
4 texty, 4 otázky. U každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví. Pozor – ačkoli máte 4 otázky a 4 texty, jeden text může být použit vícekrát!

Part 7 – Gapped text

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 2
typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (6 “děr”, 7 “kousků” – jeden přebývá)

Part 8 – Multiple matching

počet otázek: 10 14 (viz také tabulka níže)
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
několik textů (obvykle 5), 10 otázek. U každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví.

WRITING

Part 1

přepracovaná úloha
z předložených textů či hesel (názorů) si vyberete dva body a napíšete esej, v níž vysvětlíte a zdůvodníte vybrané názory
na základě předložených textů (reklama, dopis, pohled, krátký článek) a informací napíšete text splňující zadané požadavky (článek, dopis, reportáž nebo návrh)
počet slov: 220–260 180–220

Part 2

vyberete si jedno ze 3 5 nabídnutých témat (obvykle článek, esej, dopis, zpráva, recenze či soutěžní příspěvek apod.) dle vašeho zájmu či znalostí
Jedna z otázek se týká i přečtených knih v angličtině, jejichž seznam je každý rok k dispozici.
počet slov: 220–260 220–260

Shrnutí změn Reading + Writing + Use of English u CAE

2008–2014    od 2015
Read-Part1 x
Read-Part2 Read-Part7
Read-Part3 Read-Part5
Read-Part4 Read-Part6 / Read-Part8
Write-Part1 Write-Part1
Write-Part2 Write-Part2
UoE-Part1 Read-Part1
UoE-Part2 Read-Part2
UoE-Part3 Read-Part3
UoE-Part4 x
UoE-Part5 Read-Part4

Co se tedy změnilo:

 • počet otázek u Reading a Use of English + bývalý Part 4 se rozdělil na 2 části (typ úloh je ale stejný)
 • typ úlohy u Writing 1
 • zcela byly vypuštěny Part 1 u Reading a Part 4 u Use of English

LISTENING

(celkový počet bodů: 30)

Part 1 – Multiple-choice

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
3 krátké dialogy, vybíráte správnou odpověď z nabízených čtyř možností

Part 2 – Sentence completion

počet otázek: 8
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka dle poslechu
1 dlouhý monolog, doplňujete přesně slovo/slova, která jste slyšeli

Part 3 – Multiple choice

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
1 dlouhý poslech, vybíráte ze čtyř možností tu nejpřesnější

Part 4 – Multiple matching

počet otázek: 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: výběr
5 lidí postupně mluví o společném tématu různým způsobem; máte 2× 5 možností a vybíráte, kdo o čem mluvil – musíte současně odpovídat na dvě otázky najednou (každého mluvčího se týkají 2 odpovědi)

SPEAKING

Obvykle jsou zkoušeni dva kandidáti současně.
celkový čas: zhruba 15 minut na dvojici kandidátů
1 minuta byla přesunuta z Part 1 do Part 4

Part 1 – Interview

představení se, ptají se vás na zájmy apod.
čas: 2 minuty

Part 2 – Long turn

mluvíte o dvou předložených fotografiích, porovnáváte, hodnotíte apod., přičemž druhý kandidát je vyzván, aby doplnil svůj názor
čas: 1 minuta každý z kandidátů sám + 30s reakce toho druhého

Part 3 – Collaborative task

oba kandidáti jsou vyzváni, aby společně (za pomoci obrázků či hesel) mluvili o určitém tématu
čas: 3 minuty

Part 4 – Discussion

pokračuje se diskusí na podobné téma, jako Part 3, mluví oba kandidáti
čas: 5 minut

Závěrem

V tomto článku jsme si představili nejdůležitější chystané změny ve struktuře dvou velmi žádaných Cambridgských zkoušek, FCE a CAE. Hlavní je snížení časové dotace obou zkoušek (FCE o 30 minut, CAE o 45 minut) zkrácením a sloučením částí Reading a Use of English.

Jen pro pořádek připomeňme, že všechny změny se týkají jak Paper Based (PB), tak Computer Based (CB) zkoušek. Informace o “computer-based” zkouškách

Více informací o zkouškách (v angličtině) naleznete zde:
FCE
CAE

Oficiální zkušební testy v novém formátu si můžete stáhnout z webu University of Cambridge:
FCE-1
FCE-2
CAE-1
CAE-2

Překlad:
 1. 1858 – 2002 zněl název University of Cambridge Local Examinations Syndicate EFL
 2. 1939 – 1975 zněl název Lower Certificate in English – LCE.
 3. Zkouška byla vytvořena v roce 1991 jako mezistupeň FCE a CPE.
 4. pozor – jde o body Cambridge English Scale, ne součet bodů za úlohy ve zkoušce!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

FCE / CAE Practice Tests Plus (New Edition)

Obsáhlá recenze dvou cvičebnic, ve kterých naleznete kompletní testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Dočtete se zde také o on-line testech iTests k přípravě na mezinárodní zkoušky.
ALL LEVELS

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. levněji

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. nyní lze skládat za méně peněz a ve více termínech, než jsme byli doposud zvyklí! Více informací v tomto článku.
UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
Copyright info:

pixabay.com

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FCE a CAE od ledna 2015 37 33901 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 8 lety