Help for English

FCE a CAE od ledna 2015

ALL LEVELS Vydáno dne 10.10.2014

V lednu 2015 se změní formát dvou velmi žádaných mezinárodních zkoušek z angličtiny – FCE a CAE. Co bude jinak a co zůstává stejné? Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.FCE a CAE od ledna 2015

V roce 2015 dojde ke změnám u zkoušek FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1). Již před dvěma lety došlo k podobné změně u zkoušky CPE (úroveň C2).

Úrovně jsou udávány podle CEFR = Common European Framework of Reference for Languages.

FCE a CAE jsou jedny z nejžádanějších a nejrozšířenějších mezinárodně uznávaných certifikátů. Pojďme se podívat na to, co bude jinak a zůstává stejné.

Změna a varianty názvů

V roce 2013 se University of Cambridge ESOL Examinations přejmenovalo na Cambridge English Language Assessment. TTT *1

Zkouška FCE se oficiálně nazývá Cambridge English: First (FCE), zkratka FCE znamená First Certificate in English. TTT *2

Zkouška CAE se oficiálně nazývá Cambridge English: Advanced (CAE), zkratka CAE znamená Certificate in Advanced English. TTT *3

Jen pro doplnění, Zkouška CPE se oficiálně nazývá Cambridge English: Proficiency (CPE), zkratka CPE znamená Certificate of Proficiency in English.

Změna ve výsledcích zkoušky

Od roku 2015 se bude užívat poněkud odlišné vyjádření výsledků zkoušky. Na certifikátu najdete:

 • dílčí dosažené výsledky pro Reading&Use of English, Writing, Listening a Speaking podle Cambridge English Scale
 • celkově dosažený výsledek ve zkoušce podle Cambridge English Scale
 • známku (A, B, C)
 • úroveň dle CEFR

V zásadě jde o to, že oficiálně dochází k “překrývání jednotlivých certifikátů”:

Příklad 1:
Skládáte zkoušku FCE (B2) a dosáhnete 190 bodů TTT *4
= dostanete certifikát, kde stojí, že jste získali 190 bodů CES, FCE, známku A, což je úroveň C1 CEFR.

Příklad 2:
Skládáte zkoušku CAE (C1) a dosáhnete také 190 bodů (CES)
= dostanete certifikát, že jste získali 190 bodů CES, CAE, známku C, a jste na úrovni C1 CEFR.

Příklad 3:
Skládáte zkoušku CPE (C2) a dosáhnete rovněž 190 bodů (CES)
= dostanete certifikát, že jste získali 190 bodů CES a jste na úrovni C1 CEFR (nicméně CPE nedostanete, protože jste nedosáhli požadovaných minimálních 200 bodů CES, a dokonce nedostanete ani CAE – máte jen “certifikát”).

Více o Cambridge English Scale se dočtete např. zde.

Zde si můžete zkusit přepočet na CES: <script src=“http://t­ools.cambridge­english.org/sca­le-score/tool.min.js” type=“text/ja­vascript”></scrip­t> <div id=“scaleConver­sionTool”></div> 

Co z toho vyplývá?

Úspěšní kandidáti budou mít lepší a přesnější přehled o výsledku, který dosáhli v té které zkoušce a ubude kandidátů neúspěšných, protože mnoho lidí získá alespoň certifikát nižší úrovně.

Změna v struktuře zkoušek

Dosud se tyto ESOL zkoušky (English for Speakers of Other Languages) skládaly z pěti částí:

1) Reading
2) Writing
3) Use of English (gramatika a slovní zásoba)
4) Listening
5) Speaking

Každá z těchto pěti částí měla váhu 20% z celkového hodnocení, nezávisle na počtu bodů, který lze v každé části získat (např. Writing a Speaking je hodnocen dle specifických kritérií). Toto připomínáme proto, že pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout celkem alespoň 80 % pro známku A, 75 % pro B a 60 % pro C (pokud získáte mezi 45–59 %, dostanete právě certifikát, který je o jednu úroveň nižší, jak je zmíněno v předchozím odstavci).

nové verzi zkoušky budou jen čtyři části, tři s váhou 20% (Writing, Listening, Speaking) a jedna 40% (Reading & Use of English).

FCE

  do prosince 2014 od ledna 2015
Reading 1h 1h 15min (& Use of English)
Writing 1h 20min 1h 20min
Use of English 45min x
Listening 40min 40min
Speaking 14min 14min
Celkem 3h 59min 3h 29min

CAE

  do prosince 2014 od ledna 2015
Reading 1h 15min 1h 30min (& Use of English)
Writing 1h 30min 1h 30min
Use of English 1h x
Listening 40min 40min
Speaking 15min 15min
Celkem 4h 40min 3h 55min

Jak vidíte, Reading a Use of English byly sloučeny do jedné části při zkrácení času o 30 (FCE), resp. 45 minut (CAE), takže některé úlohy musely být buď odstraněny nebo zkráceny. Formát částí Listening a Speaking zůstává nezměněn. Podrobnosti o všech částech zkoušek najdete v přehledu níže.

READING & USE OF ENGLISH

(celkový počet bodů: 70 45+50 )

Part 1 – Multiple-choice cloze, i.e. gap-fill

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka
1 dlouhý text, do mezer vždy musíte ze čtyř nabízených slov vybrat to, které nejlépe zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Open cloze

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 3 – Word formation

počet otázek: 8 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: přepisovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Multiple-choice lexical cloze

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: ABCD
1 dlouhý text, odpovídáte na otázky týkající se textu

Part 6 – Gapped text

počet otázek: 6 7
bodů za správnou odpověď: 2
typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (6 “děr”, 7 “kousků” – jeden přebývá)

Part 7 – Multiple matching

počet otázek: 10 15
bodů za správnou odpověď: 1
typ: reverzní ABCD
4 texty, 10 otázek – u každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví

WRITING

Part 1

přepracovaná úloha
na základě zadaného tématu a dvou kratších textů napíšete kompozici shrnující klíčové body obou textů, přičemž se máte snažit co nejvíce používat vlastní obraty, formulace a myšlenky a přidat vlastní názor
na základě předložených informací napíšete text splňující zadané požadavky (např. dopis apod.)
počet slov: 140–190 120–150

Part 2

vyberete si jedno ze 3 5 nabídnutých témat (obvykle článek, esej, dopis, zpráva, recenze či příběh) dle vašeho zájmu či znalostí
Jedna z otázek se týká i přečtených knih v angličtině, jejichž seznam je každý rok k dispozici.
počet slov: 140–190 120–180

Shrnutí změn Reading + Writing + Use of English u FCE

2008–2014   od 2015
Read-Part1 Read-Part5
Read-Part2 Read-Part6
Read-Part3 Read-Part7
Write-Part1 Write-Part1
Write-Part2 Write-Part2
UoE-Part1 Read-Part1
UoE-Part2 Read-Part2
UoE-Part3 Read-Part3
UoE-Part4 Read-Part4

Co se tedy změnilo:

 • počet otázek v části Reading & Use of English (typ úloh ale zůstává stejný)
 • typ úlohy v části Writing 1

LISTENING

(celkový počet bodů: 30)

Part 1 – Multiple-choice

počet otázek: 8
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
8 krátkých monologů či dialogů, vybíráte správnou odpověď z nabízených čtyř možností

Part 2 – Sentence completion

počet otázek: 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka dle poslechu
1 dlouhý poslech, doplňujete přesně slovo/slova, která jste slyšeli

Part 3 – Multiple matching

počet otázek: 5
bodů za správnou odpověď: 1
typ: výběr
5 lidí postupně mluví o společném tématu různým způsobem; máte 8 možností a vybíráte, kdo o čem mluvil

Part 4 – Multiple choice

počet otázek: 7
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
1 dlouhý poslech, vybíráte ze čtyř možností tu nejpřesnější

SPEAKING

Obvykle jsou zkoušeni dva kandidáti současně.
celkový čas: zhruba 14 minut na dvojici kandidátů

Part 1 – Interview

představení se, ptají se vás na zájmy apod.
čas: 2 minuty

Part 2 – Long turn

mluvíte o dvou předložených fotografiích, porovnáváte, hodnotíte apod., přičemž druhý kandidát je vyzván, aby doplnil svůj názor
čas: 1 minuta každý z kandidátů sám + 30s reakce toho druhého

Part 3 – Collaborative task

oba kandidáti jsou vyzváni, aby společně (za pomoci obrázků) mluvili o určitém tématu
čas: 3 minuty

Part 4 – Discussion

pokračuje se diskusí na podobné téma, jako Part 3, mluví oba kandidáti
čas: 4 minuty 

READING & USE OF ENGLISH

(celkový počet bodů: 78 53+63)

Part 1 – Multiple-choice cloze

počet otázek: 8 12
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka
1 dlouhý text, do mezer vždy musíte ze čtyř nabízených slov vybrat to, které nejlépe zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Open cloze

počet otázek: 8 15
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 3 – Word formation

počet otázek: 8 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: přepisovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Use of English, Part 4–2014 – Gapped sentences

počet otázek: 5
bodů za správnou odpověď: 2
typ: doplňovačka vymýšlečka
v každé otázce do tří různých vět doplníte stejné slovo tak, aby všechny tři věty dávaly smysl

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 6 8
bodů za správnou odpověď: 2
typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Multiple choice

počet otázek: 6 7
bodů za správnou odpověď: 2
typ: ABCD
1 dlouhý text, odpovídáte na otázky týkající se textu

Part 6 – Cross-text multiple matching

počet otázek: 4 14 (viz také tabulka níže)
bodů za správnou odpověď: 2
typ: reverzní ABCD
4 texty, 4 otázky. U každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví. Pozor – ačkoli máte 4 otázky a 4 texty, jeden text může být použit vícekrát!

Part 7 – Gapped text

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 2
typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (6 “děr”, 7 “kousků” – jeden přebývá)

Part 8 – Multiple matching

počet otázek: 10 14 (viz také tabulka níže)
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
několik textů (obvykle 5), 10 otázek. U každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví.

WRITING

Part 1

přepracovaná úloha
z předložených textů či hesel (názorů) si vyberete dva body a napíšete esej, v níž vysvětlíte a zdůvodníte vybrané názory
na základě předložených textů (reklama, dopis, pohled, krátký článek) a informací napíšete text splňující zadané požadavky (článek, dopis, reportáž nebo návrh)
počet slov: 220–260 180–220

Part 2

vyberete si jedno ze 3 5 nabídnutých témat (obvykle článek, esej, dopis, zpráva, recenze či soutěžní příspěvek apod.) dle vašeho zájmu či znalostí
Jedna z otázek se týká i přečtených knih v angličtině, jejichž seznam je každý rok k dispozici.
počet slov: 220–260 220–260

Shrnutí změn Reading + Writing + Use of English u CAE

2008–2014    od 2015
Read-Part1 x
Read-Part2 Read-Part7
Read-Part3 Read-Part5
Read-Part4 Read-Part6 / Read-Part8
Write-Part1 Write-Part1
Write-Part2 Write-Part2
UoE-Part1 Read-Part1
UoE-Part2 Read-Part2
UoE-Part3 Read-Part3
UoE-Part4 x
UoE-Part5 Read-Part4

Co se tedy změnilo:

 • počet otázek u Reading a Use of English + bývalý Part 4 se rozdělil na 2 části (typ úloh je ale stejný)
 • typ úlohy u Writing 1
 • zcela byly vypuštěny Part 1 u Reading a Part 4 u Use of English

LISTENING

(celkový počet bodů: 30)

Part 1 – Multiple-choice

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
3 krátké dialogy, vybíráte správnou odpověď z nabízených čtyř možností

Part 2 – Sentence completion

počet otázek: 8
bodů za správnou odpověď: 1
typ: doplňovačka dle poslechu
1 dlouhý monolog, doplňujete přesně slovo/slova, která jste slyšeli

Part 3 – Multiple choice

počet otázek: 6
bodů za správnou odpověď: 1
typ: ABCD
1 dlouhý poslech, vybíráte ze čtyř možností tu nejpřesnější

Part 4 – Multiple matching

počet otázek: 10
bodů za správnou odpověď: 1
typ: výběr
5 lidí postupně mluví o společném tématu různým způsobem; máte 2× 5 možností a vybíráte, kdo o čem mluvil – musíte současně odpovídat na dvě otázky najednou (každého mluvčího se týkají 2 odpovědi)

SPEAKING

Obvykle jsou zkoušeni dva kandidáti současně.
celkový čas: zhruba 15 minut na dvojici kandidátů
1 minuta byla přesunuta z Part 1 do Part 4

Part 1 – Interview

představení se, ptají se vás na zájmy apod.
čas: 2 minuty

Part 2 – Long turn

mluvíte o dvou předložených fotografiích, porovnáváte, hodnotíte apod., přičemž druhý kandidát je vyzván, aby doplnil svůj názor
čas: 1 minuta každý z kandidátů sám + 30s reakce toho druhého

Part 3 – Collaborative task

oba kandidáti jsou vyzváni, aby společně (za pomoci obrázků či hesel) mluvili o určitém tématu
čas: 3 minuty

Part 4 – Discussion

pokračuje se diskusí na podobné téma, jako Part 3, mluví oba kandidáti
čas: 5 minut

Závěrem

V tomto článku jsme si představili nejdůležitější chystané změny ve struktuře dvou velmi žádaných Cambridgských zkoušek, FCE a CAE. Hlavní je snížení časové dotace obou zkoušek (FCE o 30 minut, CAE o 45 minut) zkrácením a sloučením částí Reading a Use of English.

Jen pro pořádek připomeňme, že všechny změny se týkají jak Paper Based (PB), tak Computer Based (CB) zkoušek. Informace o “computer-based” zkouškách

Více informací o zkouškách (v angličtině) naleznete zde:
FCE
CAE

Oficiální zkušební testy v novém formátu si můžete stáhnout z webu University of Cambridge:
FCE-1
FCE-2
CAE-1
CAE-2

Překlad:
 1. 1858 – 2002 zněl název University of Cambridge Local Examinations Syndicate EFL
 2. 1939 – 1975 zněl název Lower Certificate in English – LCE.
 3. Zkouška byla vytvořena v roce 1991 jako mezistupeň FCE a CPE.
 4. pozor – jde o body Cambridge English Scale, ne součet bodů za úlohy ve zkoušce!Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

FCE / CAE Practice Tests Plus (New Edition)

Obsáhlá recenze dvou cvičebnic, ve kterých naleznete kompletní testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Dočtete se zde také o on-line testech iTests k přípravě na mezinárodní zkoušky.
ALL LEVELS

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. levněji

Cambridgské zkoušky FCE, CAE apod. nyní lze skládat za méně peněz a ve více termínech, než jsme byli doposud zvyklí! Více informací v tomto článku.
UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
Copyright info:

pixabay.com

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FCE a CAE od ledna 2015 37 32040 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 6 lety