Help for English

Předložky UP a DOWN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.03.2018

Jak se v angličtině používají slovíčka UP a DOWN jako předložky.Předložky UP a DOWN

Slovíčka up/'ʌp/ a down/'daʊn/ asi budete dobře znát jako příslovce nahoru/nahoře a dolů/dole.

It was 5 in the morning and he was already up. TTT *1
The medicine man lived up in the mountains. TTT *2
The sun has long gone down. TTT *3
There was something down in the storm drain. TTT *4  

Takových příkladů použití by se dalo uvést stovky. V tomto článku se ale podíváme na slovíčka up a down jako na předložky, tedy na případy, kdy se up/down pojí přímo s podstatnými jmény apod.

Směrem nahoru / dolů

Nejčastěji se s těmi dvěma předložkami setkáte tehdy, když vyjadřujeme pohyb nahoru/dolů po něčem. Často je to ve spojení se schody, žebříky, svahy, kopci, horami, horskými cestami apod.

He ran down the stairs like a kid on Christmas morning. TTT *5
Climbing up eight flights of stairs to his office every day helps him keep fit. TTT *6
Drive up the hill and then turn left into a narrow forest road. TTT *7
Walking down the trail was much easier than going up. TTT *8
The little kitten climbed up the tree and didn't know how to get back down. TTT *9
Tears were rolling down her cheeks. TTT *10  

Podobně se tyto dvě předložky používají i ve spojení s řekami a dalšími vodními toky:

In summer, salmon swim up the river to spawn. TTT *11
The boy wanted to sail down the Mississippi in a boat like Tow Sawyer. TTT *12  

Setkat se nimi můžete i ve spojení s tělem, včetně hovorového a poměrně vulgárního spojení up yours (vlez mi).

She called an ambulance after her little boy had stuck a Lego head up his nose. TTT *13
The doctor inserted a tube down her throat to help her breathe. TTT *14
I said I wouldn't lend him any money. He said ‘Up yours!’ and left. TTT *15  

Po ulici, po chodbě

S předložkami up a down se setkáme i tehdy, když se nejedná o vertikální pohyb. Lze je použít i pro naprosto rovnou silnici, cestu, chodbu apod.

No running down the hall, kids! TTT *16
I was walking down the street when somebody yelled at me. TTT *17
I wouldn't go down that path if I were you. TTT *18
Do you know the man who lives up the street from us? TTT *19  

Častější je zde předložka down. Vyjadřuje, že někdo jde tam, kam daná cesta apod. vede, jako kdyby to byla např. řeka.

Excuse me, where is Mr. Smith's office? – Just down the hall. Third door on the right. TTT *20 

Někdy rozlišujeme mezi předložkami podle toho, zda se pohybujeme směrem ke středu nebo směrem ven. Např. down the hall by mohlo znamenat po chodbě směrem k východu z budovy, up the hall zase směrem od východu. Většinou ale záměna up a down význam podstatně nezmění.

Sem a tam, oběma směry

V angličtině se občas setkáte i s oběma předložkami zároveň:

He walked up and down the hall nervously. TTT *21
He looked up and down the street. There was no sign of the police. TTT *22  

Závěrem

Ukázali jsme si, že slovíčka up a down se v angličtině běžně používají jako předložky. V češtině toto nepřipadá v úvahu, tam se v podobných situacích používá slovíčko nahoru a dolů vždy v kombinaci s další předložkou (nahoru po schodech, dolů po řece, dolů ze žebříku apod.)

Překlad:
 1. Bylo 5 hodin ráno a on už byl vzhůru.
 2. Šaman žil nahoře v horách.
 3. Slunce již dávno zapadlo.
 4. Dole v kanále něco bylo.
 5. Seběhl ze schodů jako dítě ráno o Vánocích.
 6. Každodenní chůze čtyři patra po schodech do kanceláře mu pomáhá udržovat se v kondici.
 7. Vyjeďte na kopec a potom odbočte doleva na malou lesní cestu.
 8. Chůze dolů po stezce byla daleko snazší než cesta nahoru.
 9. To malé kotě vylezlo nahoru na strom a nevědělo, jak se dostat zpátky dolů.
 10. Slzy se jí kutálely po tvářích.
 11. V létě plavou lososi nahoru po řece, aby přivedli na svět potomky.
 12. Chlapec chtěl plout po řece Mississippi ve člunu jako Tom Sawyer.
 13. Zavolala pohotovost poté, co si její chlapeček nacpal hlavičku od Lega do nosu.
 14. Lékař jí zavedl hadičku do krku, aby jí pomohl s dýcháním.
 15. Řekl jsem mu, že mu žádné peníze nepůjčím. On řekl ‘Vlez mi!’ a odešel.
 16. Žádné běhání po chodbě, děti!
 17. Šel jsem po ulici, když na mě někdo zakřičel.
 18. Tou cestou bych nechodil, být na tvém místě.
 19. Znáš toho muže, který bydlí v naší ulici kousek od nás?
 20. Promiňte, kde má kancelář pan Smith? – Kousek dál po chodbě. Třetí dveře vpravo.
 21. Chodil nervózně po chodbě sem a tam.
 22. Podíval se po ulici na jednu i druhou stranu. Policie nebyla nikde vidět.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Naruby, vzhůru nohama, obráceně

Víte, jak správně přeložit tyto výrazy? Je to jednodušší, než byste si mysleli.

INTERMEDIATE

Intermediate Prepositions 1

Test znalosti předložek a předložkových vazeb.

STARTER

Místní předložky

Základní místní předložky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložky UP a DOWN 6 10904 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety