BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy

Vydáno dne 27.11.2009

Umíte používat i pokročilejší anglické spojky a spojovací výrazy? V anglických emailech a dopisech se mohou hodit. Toto téma rozhodně není určeno pouze studentům se zájmem o obchodní angličtinu.Course Map (mapa kurzu)

Unit 05: e-mail

Spojky a spojovací výrazy

V páté lekci našeho kurzu obchodní angličtiny mluvíme o psaní emailů – nejdůležitější je asi v článku Jak napsat anglický email z kategorie “tip and tricks”. Dnes však v této části ještě zůstaneme a přidáme si bonusový článek.

Ten se bude zaměřovat na spojky a spojovací výrazy, které studenti často podceňují a mají tendenci si vystačit jen se základními and, but a so. Obzvlášť v business prostředí (ale samozřejmě i kdekoli jinde) se hodí znát i jiné spojky.

Nepůjde však vždy o spojky jako takové – mnohdy jde o příslovce nebo jiné spojovací výrazy. Také si všimněte, že pokročilejší spojky a spojovací výrazy nestojí uprostřed souvětí, ale uvozují větu či myšlenku (viz níže).

Pozn.: Malými písmeny pod názvem kategorie najdete nejznámější spojky, které je často dobré nahradit novými.

Přidávání, dodávání

and, also, too

Firstly,… = zaprvé
Secondly,… = zadruhé
Finally,… = nakonec
Lastly,… = nakonec

Firstly, I would like to thank you for your kind words. TTT
Secondly, there are some issues I need to discuss with you. TTT
Finally, I was wondering whether you could send me some new samples. TTT 

Pozn.: Dejte si pozor na rozdíly mezi firstly, at first a first. Více v článku zde.

Furthermore,… = navíc, nadto, kromě toho
Moreover,… = navíc, nadto, kromě toho
What is more,… = a co víc, navíc, nadto, kromě toho
In addition,… = navíc, kromě toho

Your driver was quite rude to our receptionist. What is more, some of the delivered items did not match the ones ordered. TTT 

Not only…(but)… = nejen že…ale…

Not only was the driver rude to our receptionist, (but) some of the delivered items did not match the ones ordered. TTT
Not only does he speak English perfectly, he also speaks Japanese. TTT 

Pozor! Dochází zde k tzv. inverzi:

  • Not only he was… / Not only was he rude
  • Not only he speaks… / Not only does he speak English

Více v článku Inverze – úvod a přehled.

as well = taky (na konci věty místo too)
as well as = stejně jako

Our general manager will have a speech there as well. TTT
They discussed the budget as well as the forecast for next year. TTT 

both…and… = jak…tak…

They discussed both the budget and the forecast for next year. TTT
We are going to deliver both the wheels and the frames. TTT
Both the management and the employees will have to attend the meeting. TTT 

Příčina a důsledek

because, because ofso

That is why… = proto
For this reason… = z toho důvodu, proto
Consequently,… = tudíž, proto
Therefore,… = tudíž, proto
As a result,… = jako důsledek

As you have been informed, the delivered items did not match the ones ordered. Therefore, we have decided to terminate our contract. TTT 

Spojka by se také mohla posunout dále do věty:

As you have been informed, the delivered items did not match the ones ordered. We have, therefore, decided to terminate our contract.

due to… = vzhledem k, kvůli, z důvodu
owing to… = následkem, kvůli

Pozor! Nejedná se o spojky, ale o složené předložky, proto po nich nemůže stát vedlejší věta. Můžete si však pomoci vazbou ‘the fact that’.

We have decided to terminate the contract owing to discrepancies in the shipment. TTT
We have decided to terminate the contract due to the fact that the delivered items did not match our order. TTT

since = protože, jelikož
as = protože, jelikož

Slovíčka since a as vás zde možná překvapí, ale používají se také podobně jako spojka because, když víme, že uvedená informace je pro čitatele známá nebo důležitá.

Since you did not deliver the parcel on time, we have to terminate our contract. TTT
We have to terminate our contract, since you did not deliver the parcel on time. TTT

Pozn.: Více o příčinných větách se dočtete zde.

thus /ðʌs/ = tudíž, čili, a proto, a tak velmi formální
hence /hens/ = tudíž, čili, a proto velmi formální

He is the CEO. Thus, it would be inappropriate to call him Jack. TTT
He is the CEO. It would thus be inappropriate to call him Jack. TTT
Our software is very user friendly and thus easy to operate. TTT
They are planning to dismiss five managers and thus (to) cut costs. TTT

I have been extremely busy recently, hence the delayed reply, for which I apologize. TTT
The new manager is very enthusiastic, hence optimistic. TTT

Pozn.: Tyto dva výrazy jsou velice formální a synonyma jsou jen v určitých případech, proto buďte opatrní při jejich použití. Na druhou stranu je určitě dobré znát je zatím alespoň pasivně.

Protichůdné informace (kontrast)

but, although, even though

Nevertheless,… = nicméně, avšak
Nonetheless,… = nicméně, i tak
However,… = nicméně

Pokud použijete tato slova jako spojky, měla by být oddělena čárkou. Nevertheless je formálnější a většinou pouze uvozuje větu. However však bývá pro zdůraznění často uprostřed věty (nezapomeňte oddělit čárkami). Podrobně jsme toto rozebírali ve čtvrté lekci našeho seriálu.

We are satisfied with your deliveries. However, your customer service should improve. TTT
We are satisfied with your deliveries. Your customer service, however, should improve. TTT
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should, however, improve. TTT
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should improve, however. TTT

despite = navzdory, i přes
in spite of = navzdory, i přes

Pozor! Jedná se o předložkové vazby, proto po nich nemůže stát vedlejší věta.

Despite we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.
Despite our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve. TTT
Your customer service should improve despite our satisfaction with your deliveries. TTT

In spite of we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.
In spite of our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve. TTT
Your customer service should improve in spite of our satisfaction with your deliveries.TTT

Pozor! despite of neexistuje. Použijte buď samotné despite nebo in spite of.

Pozn.: Více v článku o přípustkových větách.

yet = přesto, avšak

Slovo yet/'jet/ asi znáte jako příslovce, které se často pojí s předpřítomným časem. Může se však také jednat o spojku, která má široké použití (i mnoho možných umístění ve větě).

We are satisfied with your deliveries. Yet, your customer service should improve. TTT
We are satisfied with your deliveries and yet your customer service should improve. TTT

It will be inexpensive yet effective solution to your problem. TTT
Your CEO is incompetent, yet many employees think he is the best they've ever had. TTT

On the one hand,…on the other hand… = Na jednu stranu… na druhou stranu

Více v kapitole Word and Phrase Analyses.

On the one hand, he has excellent results, but on the other hand he doesn't get along with his colleagues. TTT
He has excellent results. On the other hand, he doesn't get along with his colleagues. TTT

On the contrary,… = ba/právě naopak

We are not happy with your service. On the contrary, we are deeply dissatisfied. TTT

while = zatímco
whereas/weə'ræz/ = zatímco formálnější

Spojku while asi znáte jako časovou spojku (zatímco). Dá se ale použít i jinak a v tomto významu se můžete také často setkat s formálnějším whereas.

Your old secretary was highly inefficient whereas (while) your new assistant is the exact opposite. TTT

Účel

Účel vyjadřujeme nejčastěji infinitivem (I went to the shop to buy some bread) TTT. Občas však studenti neví, že možností je mnohem více:

in order to = za účelem, aby
so as to = za účelem, aby velmi formální

I went to see the manager to clarify some things. TTT
I went to see the manager in order to clarify some things. TTT
I went to see the manager so as to clarify some things. TTT

so that = aby
in order that = aby velmi formální

Tyto dvě vazby se nejčastěji pojí s modálními slovesy can / could.

I went to see the manager so that I could clarify some things. TTT
I went to see the manager in order that I could clarify some things. TTT

Pozn.: Více v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

Podmínka

if

provided (that) = pokud, za předpokladu (že), pod podmínkou (že)
providing (that) = pokud, za předpokladu (že), pod podmínkou (že)

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, providing (that) the quality and prices stay the same. TTT
Provided that you pay in advance, we can guarantee a discount of 10 per cent. TTT

suppose (that) = pokud, dejme tomu (že)
supposing (that) = pokud, dejme tomu (že)

Supposing (that) you are not able to deliver the goods on time, what compensation will you offer? TTT

Pozn.: Slovíčko suppose má velmi široké použití. Více zde.

unless = pokud ne

Unless the quality of your products stays the same, we will not be able to order more pieces. TTT
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work. TTT

Po spojce unless je kladná věta. Zápor je již vyjádřen v samotné spojce:

I am going to have to dismiss you, if you don't change your attitude towards work. TTT
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work. TTT

Pozn.: Nepleťte si spojky unless (podmínková) a until (časová). Více se dočtete v samostatném článku.

as long as = pokud

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, as long as the quality and prices stay the same. TTT
We can guarantee a discount of 10 per cent, as long as you pay in advance. TTT

Pozn.: Tyto spojky nahrazují spojku if v podmínkových větách. Spojka if se také používá u předmětných vět, kde se dá nahradit spojkou whether. Více zde.  

Vyjádření názoru

Zde nepůjde ani o spojky ani spojovací výrazy, spíše o vazby. Rozhodli jsme se je sem ovšem také přidat.

In my opinion,… = podle mého názoru
In my view,… = z mého pohledu
From my point of view,… = z mého úhlu pohledu

In my opinion, we should reconsider our pricing policy. TTT
From my point of view, this is a great way to attract more clients. TTT

As far as I know,… = pokud já vím (pokud je mi známo)
As far as I am concerned,… = pokud jde o mě

As far as I know, that shipment has not been dispatched. TTT
As far as I am concerned, I think we should hire him. TTT

Vazbu ‘as far as something is concerned’ můžeme použít i jinde. Má význam ‘pokud jde o’. Např.:

as far as money is concerned TTT
as far as your salary is concerned TTT
as far as the bonus structure is concerned TTT

As far as money is concerned, there is no problem to pay in advance. TTT
As far as your salary is concerned, I can guarantee a pay rise. TTT

Shrnutí a zobecnění

Opět jde spíše o vazby než spojovací výrazy.

In conclusion,… = nakonec, závěrem, na závěr
To sum up,… = abych to shrnul

In conclusion, I would like to thank all of you for great cooperation. TTT
In conclusion, I wish to point out that we have not reached our target for this year and since it is the end of November, I find it quite unlikely. TTT
To sum up, if the deliveries should be delayed again and your drivers should be rude to our assistants, we will have to cancel all our subsequent orders. TTT

In general,… = obecně vzato
On the whole,… = celkově vzato
All in all,… = celkově vzato

On the whole, I believe that our cooperation will be fruitful in the foreseeable future. TTT
All in all, I think you have done an excellent job. TTT

Závěr

Znali jste tyto spojovací výrazy? Určitě se je nemusí hned všechny učit najednou. Je však dobré si vybrat ty, které se vám ‘líbí’, nebo ty, které už znáte. Snažte se je pak častěji používat v dopisech a emailech.

Také si všímejte, jak ostatní (například vaši zahraniční obchodní partneři) tyto spojky používají. Možná máte pocit, že jste se s nimi nesetkali, ale poté, co jsme je zde vyjmenovali, si jich možná začnete i více všímat.

Pochopitelně platí, že ‘květnatější’ spojky se hodí nejen v psané angličtině, ale i mluvené. Proto se snažte začít alespoň některé více používat.

Přepis bublinkové nápovědy: