Help for English

Přípustkové věty (1)

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.01.2021

Jak se v angličtině tvoří vedlejší přípustkové věty, vysvětlení použití slůvek ALTHOUGH, EVEN THOUGH, DESPITE, IN SPITE OF, HOWEVER.Přípustkové věty (1)

Vedlejší věty, na které se v tomto článku zaměříme, se nazývají věty přípustkové. Není to ve skutečnosti těžké učivo, ale je dobré si ujasnit několik věcí.

Co jsou to přípustkové věty? Pomocí přípustkových vět můžeme například prezentovat dvě protichůdné skutečnosti. V češtině jsou to věty se spojkami přestože, i když, ačkoliv apod. ‘Přípustkové’ jsou proto, že něco tvrdíme, i když připouštíme něco jiného.

 • Přestože neměl moc času, pomohl mi.
 • Neprošel jsem test, i když jsem se celou noc učil.

ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Tyto spojky mohou v angličtině uvozovat vedlejší věty přípustkové. Znamenají něco jako české ačkoliv, ač, i když. Gramaticky nás zde nic těžkého nečeká. Pozor si však dejte na výslovnost:

 • although/ɔ:l'ðəʊ/ – přízvuk na druhé slabice
 • though/'ðəʊ/ – mohlo by se plést s thought
 • even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ – i zde se hodně chybuje

Although I hadn't eaten anything all day, I wasn't hungry. TTT *1
I didn't pass the test even though I had studied all night. TTT *2
She bought the coat though it was quite expensive. TTT *3  

Spojka though/'ðəʊ/ je v hovorové angličtině častější než although/ɔ:l'ðəʊ/, její význam je ale stejný.

Spojení even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ zdůrazňuje protichůdnost obou informací více.

He helped me although he was very busy.
He helped me even though he was very busy.

Obě tyto věty znamenají víceméně totéž, ve druhé větě je však kontrast více zdůrazněný.

even though vs. even if

Tvar even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ by se mohl plést s tvarem even if/'i:vnɪf/.

Spojení even if uvozuje věty, které jsou spíše podmínkové, ale blízce hraničí s přípustkovými:

Even if I wanted… – i kdybych chtěl (ale nechci)
Even though I wanted… – i když jsem chtěl (opravdu jsem chtěl)

Even if you help me… – i když mi pomůžeš (nevím, jestli mi pomůžeš)
Even though you help me… – i když mi pomáháš (pomáháš mi)

Spojení even though používáme tedy tehdy, když víme, že to tak je, bylo, nebo bude. Tvar even if naproti tomu použijeme tehdy, když nevíme, jestli to tak bude, bylo, nebo je, pouze říkáme, co by bylo.

Více se dočtete v článku Slovíčko EVEN.

DESPITE, IN SPITE OF

Oba výrazy, despite/dɪ'spaɪt a in spite of/ɪn'spaɪt ə­v/ mají stejný význam: navzdory, i přes. Slovo despite, protože je to dvojslabičné slovo, je trochu formálnější a používá se více v psané angličtině. Spojení in spite of, protože se skládá ze tří jednoslabičných slov, je běžnější v mluvené a neformální angličtině.

Pozor! Existuje pouze despite nebo in spite of. Spojení despite of je špatně, stejně jako samotné in spite.

Tyto dva výrazy, na rozdíl od although apod. , neuvozují vedlejší větu, ale podstatné jméno. Jedná se ve skutečnosti o předložky, a za předložkou nemůžeme použít vedlejší větu.

Despite it was raining, we went to the zoo.
In spite of he was tired, he decided to help me.

Za předložkou může být podstatné jméno, zájmeno, nebo gerundium.

Despite the rain, we went to the zoo. TTT *4
In spite of being tired, he decided to help me. TTT *5

Pozor! Při použití gerundia musí být splněna jedna podmínka: obě věty musí mít stejný podmět. Pokud totiž vedlejší větu nahradíme gerundiem, její podmět zde není vyjádřený.

Although it was really cold, Josh went snowboarding. TTT *6
Despite being cold, Josh went snowboarding. – Zde bychom automaticky předpokládali, že podmět hlavní věty je zároveň podmětem gerundia, tedy že JEMU (Joshovi) BYLA VELKÁ ZIMA. Tak to ale nebylo.

Pokud bychom přeci jenom chtěli za despite či in spite of použít vedlejší větu, museli bychom si pomoci trochu složitější vazbou: despite the fact that / in spite of the fact that

In spite of the fact that it was raining, we went to the zoo. TTT *7 – Taková vazba se pro svoji složitost do mluveného projevu moc nehodí. Je však gramaticky přijatelná a v psaném projevu se používá poměrně často.

HOWEVER

Výraz however/ˌhaʊ'evə­/ bychom mohli přeložit jako ale, však, avšak. Používá se k podobným účelům, jako výše uvedené výrazy, tedy pro uvedení informace, která jaksi odporuje něčemu, co už bylo řečeno.

Na rozdíl od although však neuvozuje vedlejší větu, ale větu jednoduchou. Nepoužívá se pro spojení dvou vět v souvětí. Nejedná se totiž o spojku, ale o příslovce.

Použití however si ukážeme na příkladu:

Although it was raining, we went to the zoo. TTT *8
=
It was raining. However, we went to the zoo. TTT *9

However (v tomto významu) vždy oddělujeme čárkou, nebo čárkami po obou stranách (however totiž je možné umístit i doprostřed věty):

I liked the film. My mother, however, didn't like it at all. TTT *10

Vidíte, že however se používá ve stejném významu, jako obyčejné slůvko but. Pokud jde o interpunkci, chová se jinak:

It was raining, but I went for a walk. TTT *11
It was raining. However, I went for a walk. TTT *12

V písemné formě je však however daleko vhodnější, obzvláště tehdy, pokud byste chtěli but umístit na začátek věty.

Podobně ještě používáme v hovorové angličtině slůvko though/'ðəʊ/, které je však v tomto významu vždy na konci věty:

I love the film. My mother doesn't like it, though. TTT *13

Více v článku THOUGH na konci věty.

Závěrem

Ukázali jsme si, že slůvka although (even though, though), despite (in spite of) a however se používají pro stejné účely.

Každé se však používá trochu jiným způsobem:

 • altough / though / even though uvozují vedlejší přípustkové věty.
 • despite / in spite of stojí před podstatným jménem, zájmenem, či gerundiem a vytváří tak příslovečné určení.
 • however (oddělené od věty čárkou) uvozuje jednoduchou větu.

Stejnou věc tedy můžeme vyjádřit několika různými způsoby:

He isn't paid very well, but he doesn't want to leave his job.
Although he isn't paid very well, he doesn't want to leave his job.
Even though he isn't paid very well, he doesn't want to leave his job.
Though he isn't paid very well, he doesn't want to leave his job.
He doesn't want to leave his job although he isn't paid very well.
He doesn't want to leave his job even though he isn't paid very well.
He doesn't want to leave his job though he isn't paid very well.
Despite not being paid very well, he doesn't want to leave his job.
In spite of his poor salary, he doesn't want to leave his job.
He isn't paid very well. However, he doesn't want to leave his job.
He isn't paid very well. He doesn't want to leave his job though.

Pro pokročilejší studenty nabízíme i článek Přípustkové věty (2).

Překlad:
 1. Ačkoliv jsem celý den nic nejedl, neměl jsem hlad.
 2. Neprošel jsem test, i když jsem se celou noc učil.
 3. Koupila si ten kabát, i když byl docela drahý.
 4. Navzdory dešti jsme šli do zoo.
 5. I přesto, že byl unavený, se rozhodl mi pomoci.
 6. Ačkoliv byla zima, Josh šel jezdit na snowboardu.
 7. Navzdory tomu, že pršelo, jsme šli do zoo.
 8. Ačkoli pršelo, šli jsme do ZOO.
 9. Pršelo. My jsme <strong>však</stron­g> šli do zoo.
 10. Mně se ten film líbil. Mojí mámě se ale vůbec nelíbil
 11. Pršelo, ale já šel na procházku.
 12. Pršelo. Já však šel na procházku.
 13. Ten film miluju. Mámě se <strong>ale</stron­g> nelíbí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: DESPITE, ALTHOUGH, HOWEVER

Test zaměřený na vedlejší přípustkové věty a na používání slůvek DESPITE, HOWEVER, THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Přípustkové věty

Test zaměřený na přípustkové věty a podobné jevy.
UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty (2)

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípustkové věty 65 85369 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety