Help for English

BUSINESS 05: e-mail (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.08.2009

Pojďme si podrobně rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z e-mailu z první kapitoly. Tyto rozbory se budou hodit nejen studentům, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti obchodní angličtiny, ale využijete je i v angličtině obecné.Course Map (mapa kurzu)

Unit 05: e-mail

WORD and PHRASE ANALYSES

první kapitole páté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny jste měli možnost opět nahlédnout do Michaelova (pracovního) soukromí. Ukázal nám e-mail, který obdržel od pracovní agentury v reakci na jeho žádost o místo. V druhé kapitole (slovní analýzy) si rozebereme některá užitečná slovíčka, která byla v e-mailu podtržena.

RECRUITMENT

recruitment/rɪ'kru:tmə­nt/ = nábor (nových pracovníků) Pozor na výslovnost!

recruit/rɪ'kru:t = najmout, provádět nábor
recruit/rɪ'kru:t = nováček, nový pracovník
recruiter = náborový pracovník

recruitment company / agency = pracovní agentura
recruiting company / agency = pracovní agentura

We need to recruit 20 more employees. TTT
Who is responsible for recruiting in your company? TTT
We have two new recruits in our department. TTT
We need a recruitment agency. We will never manage to hire so many new employees on our own. TTT 

manage = zvládnout, dokázat, podařit se (více zde)

ZAMĚSTNAT můžete vyjádřit více výrazy:

recruit/rɪ'kru:t = nabrat (někoho do zaměstnání) / najít a zaměstnat
employ/ɪm'plɔɪ/ = zaměstnat (více v první lekci)
hire/'haɪə/ = najmout na krátkodobou práci (převážně BrE) i do zaměstnání (převážně AmE)
appoint/ə'pɔɪnt/ = obsadit do funkce (většinou důležité)
take on/ˌteɪk'ɒn/ = zaměstnat, přijmout

PRACOVNÍ AGENTURA může být:

recruitment company / recruiting company
recruitment agency / recruiting agency
recruitment firm
employment agency
staff agency

Pozn.: Více o slovu staff se dočtete zde.

ON THE OTHER HAND

on the other hand/ˌɒn ði: ˌʌ­ðə'hænd/ = na druhou stranu, na druhé straně

Užitečná vazba, pokud chcete zmínit dva rozdílné názory, nebo něco doplnit. Jedná se vlastně o polovinu vazby:

‘on the one hand … on the other hand’
‘na jedné straně … na druhé straně’

Můžete použít vazbu celou, nebo jen druhou část.

On the one hand, he has excellent results, but on the other hand he doesn't get along with his colleagues. TTT
He has excellent results. On the other hand, he doesn't get along with his colleagues. TTT 

Pozor! Dejte si pozor na překlad z češtiny. V angličtině se nepoužívá ‘strana’, ale ‘ruka’:

on the one side … on the other side

Pozn.: Můžete se také setkat se spojením ‘on one hand’ (bez členu THE), který je však některými považován za nespisovný.

AT LEAST

at least/ət'li:st/ = alespoň, nejméně, minimálně

Pozor na podobná spojení at least a at last (více v samostatném článku):

  • at least = alespoň, minimálně
  • at last = konečně

Toto spojení nemá mnoho společného s obchodní angličtinou, ale rozhodli jsme se přidat jej sem, jelikož vyjadřuje také minimálně, kde je někdy v obchodní angličtině vhodnější použít minimum.

V angličtině však existují dva velice podobné výrazy (minimum, minimal), které mají odlišné použití. Oba se používají také hojně v obchodní angličtině.

minimum vs. minimal

minimum/'mɪnɪməm­/ = minimální, minimálně, minimum (nejmenší možný)
minimal/'mɪnɪml = minimální, nevelký, zanedbatelný, velmi malý

Studenti často znají pouze slůvko minimal (je podobné češtině), které pak používají často špatně. Minimal totiž většinou znamená minimální ve smyslu nevelký (pokud chcete třeba říct, že došlo k minimálním škodám). Na druhou stranu minimum právě znamená minimální, nejmenší možný.

Ani tato definice není stroprocentní a další pomůckou může být slovní druh: minimal je pouze přídavné jméno, ale minimum může být přídavné jméno, příslovcepodstatné jméno.

The minimum number of recruits we need to hire is 15. TTT
We had to pay 5 pounds to get in. It was the minimum fee. TTT
You'll need two more employees, minimum. TTT
You will get a minimum of 5,000 pounds performance bonus. TTT
I will need a minimum of two days to prepare the report properly. TTT
They had to reduce costs to a minimum. TTT 

The strike caused only minimal damage. TTT
The cost of the delivery will be minimal. TTT
The work can be carried out at minimal cost. TTT 

carry out = provést, uskutečnit, udělat, vykonat

INTERVIEW   interview/'ɪntəvju:­/ = pohovor, rozhovor

interview (n) = pohovor, rozhovor
interview = dělat pohovor s někým (např. s kandidátem o práci)

invite sb for an interview = pozvat někoho na pohovor
call sb for an interview = zavolat (si) někoho na pohovor
go for an interview = jít na pohovor
carry out an interview (with sb) = provést s někým pohovor
hold an interview (with sb) = udělat s někým pohovor
do an interview (with sb) = dělat s někým pohovor
attend an interview = účastnit se pohovoru
have an interview = mít pohovor

first / preliminary interview = první (úvodní) pohovor
second / follow-up interview = druhý (navazující) pohovor
face-to-face interview = osobní pohovor (setkají se osobně)
telephone interview = pohovor po telefonu

job interview = pracovní pohovor

  • semi-structured interview = strukturovaný pohovor (drží se dané osnovy)
  • situational interview = situační pohovor (zaměřený na dotazy, co by daný člověk dělal v dané situaci)
  • screening interview = ‘filtrovací’ pohovor (rychlý pohovor pro výběr nejlepších kandidátů)
  • exit interview = výstupní pohovor (se zaměstancem, který odkází z firmy)

interviewer vs. interviewee

interviewer/'ɪntəˌvj­u:ə/ = tazatel (vede pohovor)
interviewee/ˌɪntəvju:'­i:/ = dotazovaný

Stejně jako například:
employer (zaměstnavatel) / employee (zaměstnanec)
trainer (školitel) / trainee (školený)

She had an interview for a Sales Manager position. TTT
She was interviewed for a position of Sales Manager. TTT
I applied for a job last week and yesterday I was invited for an interview. TTT
The interviewer was as nervous as the interviewee. It was his first interview. TTT
Among fifty interviewed candidates there were only two with sufficient experience. TTT 

sufficient/sə'fɪʃənt = dostatečný, dostačující, adekvátní
insufficient = nedostatečný, nedostačující, neadekvátní

UPDATE

update/ˌʌp'deɪt = aktualizovat, aktualizace

update (v) = aktualizovat, doplnit o nejnovější informace
update (n) = aktualizace, nejnovější informace

update sb on sth = informovat o nejnovějším vývoji
give sb an update on sth = informovat o nejnovějším vývoji
keep sb updated = průběžně informovat o nejnovějším vý­voji

The employees were given an update on the latest development. TTT
The employees were updated on the latest development. TTT
Please give the employees an update on the latest development. TTT 

We need new updated software. TTT
Our records are updated twice a week. TTT
She's responsible for updating the database. TTT
You should provide them with regular updates. TTT 

provide sb with sth = poskytnout někomu něco (pozor na předložku)

UP-TO-DATE / OUT-OF-DATE

up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/ = moderní, aktualizovaný, aktuální
out-of-date = zastaralý

keep sb up to date on sth = zajistit, aby měl někdo aktuální informace o něčem

We will make sure you are kept up to date on new development. TTT
I'm afraid your records are out of date. TTT
Please keep the client up to date on all that is happening with his order. TTT 

OPPORTUNITY

opportunity/ˌɒpə'tju:­nəti/ = příležitost

career / employment / job opportunity = pracovní příležitost
investment opportunity = příležitost k investici
business opportunity = příležitost k podnikání
golden / rare / unique opportunity = jedinečná příležitost

have (an) opportunity = mít příležitost
give sb an opportunity to do sth = dát někomu příležitost
take / use / get (the) opportunity = využít příležitost
miss / lose an opportunity = propásnout příležitost
create / offer / open up / present / provide opportunity = poskytnout příležitost

equal employment opportunity / equal opportunity = rovné šance pro získání práce (bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání nebo věk)

This market offers a great opportunity for growth. TTT
We should create opportunities for our employees to grow. TTT
This was an excellent career opportunity for me. TTT
I'd like to take this opportunity to thank you. TTT
They are an equal opportunity employer. TTT
She took the opportunity to retire early. TTT
Go for the interview. You might never get this opportunity again. TTT
At the end of this month they may take the opportunity to raise the delivery charges. TTT 

REVIEW

review/rɪ'vju:/ = (vy)hodnotit, posoudit, přezkoumat, zkontrolovat, recenzovat

They will review the situation and let us know. TTT
The price list is being reviewed at the moment. TTT
The decision will be reviewed by the CEO. TTT 

review/rɪ'vju:/ = posouzení, přezkoumání, vyhodnocení, recenze

They should carry out a salary review. TTT
Despite good reviews, the restaurant is not doing too well. TTT
The terms of the contract are under review. TTT 

RECEIVE

receive/rɪ'si:v/ = obdržet, dostat, přijmout (pozor na pravopis receive)

received your letter on Monday. TTT
They say they have not received your application. TTT
All our employees received a bonus equal to 10 percent of their base salary. TTT 

equal/'i:kwəl/ = rovný (něčemu) .[note]*

receiver vs. recipient

Pokud někdo obdrží například dopis, pak je to příjemce. V angličtině vás určitě napadne slovíčko receiver, které se však častěji používá v jiných významech (viz níže). Pokud chcete přeložit příjemce, pak se naučte slovíčko recipient.

receiver/rɪ'si:və­/ = sluchátko (telefonu), přijímač (televizní, rádiový), nucený (konkurzní) správce
recipient/rɪ'sɪpɪənt­/ = příjemce, adresát

FORWARD

forward/'fɔ:wəd/ = přeposlat, poslat, přesměrovat (hovor), postoupit

The message will be forwarded to your email account. TTT
Contract details will be forwarded to you with the project documentation. TTT
Forward all your calls to your cellphone when you are not at your desk. TTT 

cellphone/'sel­fəʊn/ = mobilní telefon
Mobilní telefon můžete říct následujícími způsoby:
cellphone, cell phone, cellular phone, cell /sel/ – americká angličtina
mobile phone, mobile/'məʊbaɪl – britská angličtina

forward/'fɔ:wəd/ = vpřed, dopředu

Last year was in red numbers, but we have to look forward. TTT
She stepped forward and we shook hands. TTT
He needs to move forward in his career. TTT 

shake hands = potřást si rukou (při setkání)
career/kə'rɪə/ = kariéra .[note]*

forward = progresivní, směřující kupředu, přímočarý

I'm sure the company will do better with a bit of forward planning. TTT
I hope I'm not being too forward. TTT 

forwarder/'fɔ:wədə­/ / freight forwarder = dopravce, speditér

The forwarder delivered the boxes late again. TTT
We need to hire a new forwarder for our goods. TTT 

goods/'gʊdz/ = zboží
Pozor! Jedná se o množné číslo:
The goods is are new.

look forward to

Když už jsme u předložky forward, je třeba zmínit frázové sloveso look forward to, ve kterém se hodně chybuje, a to především ve tvaru následného slovesa:

look forward to sth = těšit se na něco

We are looking forward to your visit. TTT
I am looking forward to seeing you. TTT

Pokud chcete dát po této vazbě sloveso, musí být v gerundiu:
look forward to see
look forward to seeing

Více se o této problematice dočtete zde.

HIRE

hire/'haɪə/ = najmout (si), pronajmout (si)

Sloveso hire má obecně tyto základní překlady:

  • pronajmout (půjčit) si něco na kratší dobu (auto, DVD přehrávač) BrE
  • najmout člověka na krátkodobou práci BrE
  • najmout (přijmout) člověka do zaměstnání AmE

They hired somebody to paint the offices. TTT
He was hired a month ago. TTT
Send your application to their hiring manager. TTT
He was hired as the company's CEO. TTT
Why don't you hire a car? TTT
You should hire a lawyer for this. TTT 

lawyer/'lɔ:ɪə/ = právník

hire vs. fire

Určitě je také vhodné zmínit tuto dvojici. Slovíčka hire a fire jsou si velice podobná a v určitém významu se v obchodní angličtině jedná o protiklady (používají se převážně v americké angličtině):

hire/'haɪə/ = přijmout někoho
fire/'faɪə/ = propustit někoho (dát padáka)

You are hired. = Jste přijat.
You are fired. = Jste propuštěn.

PROPUSTIT někoho ze zaměstnání

Když už jsme u propouštění zaměstnanců, je dobré zmínit si i další možnosti. O přijímání zaměstnanců se dočtete v šedém rámečku výše.

Propustit za špatné výkony:

fire/'faɪə/ (AmE) = vyhodit (méně formální)
sack/'sæk/ (BrE) = vyhodit (méně formální, nebo novinářské)
dismiss/dɪs'mɪs/ = propustit

Propustit pro nadbytečnost:

make sb redundant
lay sb off

Snížení počtu manažerských pozic:

downsize
delayer

FILE

file/'faɪl/ = pořadač, složka, šanon, soubor (počítačový)
file/'faɪl/ = zařadit (do pořadače, složky, šanonu, atp.)

Pozn.: Pozor na výslovnostpravopis. Toto slůvko se může plést například se slovíčky fill nebo fail. Více se dozvíte v článku zde.

keep a file / files on sth / sb = vést záznam(y) (o někom/něčem)
hold a file / files on sth /sb = vést záznam(y) (o někom/něčem)

have / keep / maintain sth on file = mít, nechat si (přechovávat) něco v záznamech
keep / have sth in a file = mít něco ve složce

Your application will be kept on file for 12 months. TTT
We will keep your CV on file. TTT
I see in my files that you're working for IBM. TTT
We keep files on all our suppliers. TTT
Put the form in the file on my desk. TTT 

Please file the applicants alphabetically. TTT
You can find it easily. It's been filed under your name. TTT
Have you filed all the applications? TTT 

file vs. folder

Slovíčko file znáte také z počítače, společně se slůvkem folder. Pojďme si v těchto dvou výrazech udělat pořádek.

Počítačový file a folder:

file = soubor (Word, Excel, atd.)
folder = složka (obsahuje několik souborů)

Pokud jde o papírenské potřeby, file a folder nejsou jednoznačně rozlišeny.

file / folder = složka, desky, šanon, pořadač

V zásadě platí, že papíry vložené do složky file jsou většinou seřazené a do složky folder jsou vloženy náhodně.

Folder bývá také větší a stejně tak jako u počítače, i zde se do něj mohou vložit jednotlivé složky file. V tom případě se dá říct, že folder = šanon a file = složka (do šanonu).

filing cabinet/'faɪlɪŋˌ­kæbɪnət/ = kartotéka (na spisy, na složky) jako kus nábytku

EVENT

event/ɪ'vent/ = událost, akce (společenská, sportovní, atp.)

important / significant event = důležitá / významná událost
big / major event = velká událost
social event = společenská událost
sporting event = sportovní událost
cultural event = kulturní událost
annual event = každoroční událost
recent events = nedávné události

go to an event = jít na akci (událost)
attend an event = zúčastnit se akce (události)

in the event (of) = v případě, že (kdyby)

event marketing = marketing využívající různé akce a události k propagaci produktů nebo firmy

The conference is an important social event. TTT
We will use the match for our new event marketing campaign. TTT
We offer a compensation in the event of failure to deliver the goods on time. TTT
We will maintain a copy of your CV on file for the period of one year in the event a suitable opportunity should arise. TTT 

Pozor! event vs. even

Zde musíme velice zdůraznit častou chybu a to ve výslovnosti. Ta je častý nešvar nejen mezi studenty, ale i mezi manažery, kteří pracují s koncepcí ‘event marketingu’. Stejně tak každá česká letuška při výkladu bezpečnostních pravidel téměř vždy špatně vysloví slovíčko event ve větě ‘…in the event of emergency…’.

Proč je tak častá špatná výslovnost zrovna u tohoto slova? Nadpis tohoto odstavce asi již napověděl. Slovíčko event se velice podobá slovíčku even, ale výslovnost mají dramaticky odlišnou:

event/ɪ'vent/ = událost
even/'i:vn/ = dokonce, dokonce i

Podrobnosti najdete v samostatném článku.


Tímto jsme zakončili podrobný rozbor několika slovíček Michaelova emailu. Jak vidíte, i z hrstky slov se nakonec může stát velice obsáhlý článek.

Příště se můžete jako vždy těšit na QUIZ, ve kterém si procvičíte správné pochopení těchto slovíček a vazeb.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde: Okruhy slovní zásoby: Business Unit 5
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 05: e-mail (word quiz A)

Otestujte si v jednodušším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází páté lekce kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

BUSINESS 05: e-mail (word quiz B)

Otestujte si v pokročilejším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází páté lekce.
INTERMEDIATE

BUSINESS 05: e-mail (storyline)

Kurz obchodní angličtiny tentokrát pokračuje lekcí zaměřenou na psaní emailů. V první kapitole (storyline) se posuneme v našem příběhu: Michael dostane odpověď na žádost o místo.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 05: e-mail (word analyses) 20 34090 Od CyberHolub poslední příspěvek
před 7 lety