*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 05: e-mail (word analyses)

Vydáno dne 28.08.2009

Pojďme si podrobně rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z e-mailu z první kapitoly. Tyto rozbory se budou hodit nejen studentům, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti obchodní angličtiny, ale využijete je i v angličtině obecné.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 05: e-mail

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole páté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny jste měli možnost opět nahlédnout do Michaelova (pracovního) soukromí. Ukázal nám e-mail, který obdržel od pracovní agentury v reakci na jeho žádost o místo. V druhé kapitole (slovní analýzy) si rozebereme některá užitečná slovíčka, která byla v e-mailu podtržena.

 

RECRUITMENT rɪ'kru:tmənt
recruitment = nábor (nových pracovníků)

recruit (v) rɪ'kru:t = najmout, provádět nábor Pozor na výslovnost!
recruit (n)
= nováček, nový pracovník
recruitment (n) = nábor
recruiter (n) = náborový pracovník

recruitment company / agency = pracovní agentura
recruiting company / agency = pracovní agentura

We need to recruit 20 more employees.
Who is responsible for recruiting in your company?
We have two new recruits in our department.
We need a recruitment agency. We will never manage to hire so many new employees on our own.

MANAGE to do sth = zvládnout, dokázat, podařit se
MANAGE může znamenat také řídit (z čehož vzniká MANAGER)

ZAMĚSTNAT můžete vyjádřit více výrazy:

recruit = nabrat (někoho do zaměstnání) / najít a zaměstnat
employ
= zaměstnat více v první lekci
hire = najmout na krátkodobou práci (převážně BrE) i do zaměstnání (převážně AmE)
appoint = obsadit do funkce většinou důležité
take on = zaměstnat, přijmout

PRACOVNÍ AGENTURA může být:

recruitment company / recruiting company
recruitment
agency
/ recruiting agency
recruitment firm
employment agency
staff agency
více o STAFF zde

 

ON THE OTHER HAND
on the other hand
= na druhou stranu, na druhé straně

Užitečná vazba, pokud chcete zmínit dva rozdílné názory, nebo něco doplnit. Jedná se vlastně o polovinu vazby:

'on the one hand...on the other hand'
'na jedné straně...na druhé straně'

Můžete použít vazbu celou, nebo jen druhou část. (jako v dopisu v první kapitole)

On the one hand, he has excellent results, but on the other hand he doesn't get along with his colleagues.

He has excellent results. On the other hand, he doesn't get along with his colleagues.

Pozn.: COLLEAGUE vs. COLLEGE
colleague 'kɒli:g = kolega
college 'kɒlɪdʒ = vysoká škola (AmE), vyšší škola (BrE)

Pozor! Dejte si pozor na překlad z češtiny.
V angličtině se nepoužívá 'strana', ale 'ruka':

on the one side...on the other side
on the one hand...on the other hand

Pozn.: Můžete se také setkat se spojením 'on one hand' (bez členu THE), který je však některými považován za nespisovný.

 

AT LEAST
at least
= alespoň, nejméně, minimálně

Pozn.: AT LEAST vs. AT LAST
at least = alespoň, minimálně
at last = konečně
více se dočtete v samostatném článku zde

Toto spojení nemá mnoho společného s obchodní angličtinou, ale rozhodl jsem se přidat jej sem, jelikož vyjadřuje také minimálně, kde je někdy v obchodní angličtině vhodnější použít MINIMUM.

V angličtině však existují dva velice podobné výrazy (minimum, minimal), které mají odlišné použití. Oba se používají také hojně v obchodní angličtině.

MINIMUM vs. MINIMAL

minimum (adj, adv, n) = minimální, minimálně, minimum (nejmenší možný)
minimal (adj) = minimální, nevelký, zanedbatelný, velmi malý

Studenti totiž často znají pouze slůvko MINIMAL (je podobné češtině), které pak používají často špatně. MINIMAL totiž většinou znamená minimální ve smyslu nevelký (pokud chcete třeba říct, že došlo k minimálním škodám). Na druhou stranu MINIMUM právě znamená minimální, nejmenší možný.

Ani tato definice není stroprocentní a další pomůckou může být slovní druh: MINIMAL je pouze přídavné jméno, ale MINIMUM může být přídavné jméno, příslovce i podstatné jméno.

The minimum number of recruits we need to hire is 15.
We had to pay 5 pounds to get in. It was the minimum fee.
You'll need two more employees, minimum.
You will get a minimum of 5,000 pounds performance bonus.
I will need a minimum of two days to prepare the report properly.
They had to reduce costs to a minimum.

The recession caused only minimal damage.
The cost of the delivery will be minimal.
The work can be carried out at minimal cost.

CARRY OUT = provést, uskutečnit, udělat, vykonat
Toto frázové sloveso se určitě používá často i v obchodní angličtině.
Nepleťte si také CARRY a CARE. Více ZDE.

 

INTERVIEW
interview
= pohovor, rozhovor

Toto slovíčko může být jak podstatné jméno, tak sloveso.

interview (n) = pohovor, rozhovor
interview (v) = dělat pohovor s někým (např. s kandidátem o práci)
Pozn.: Dejte si pozor na pravopis INTERVIEW

invite sb for an interview = pozvat někoho na pohovor
call sb for an interview
= zavolat (si) někoho na pohovor
go for an interview
= jít na pohovor
carry out an interview (with sb)
= provést s někým pohovor
hold an interview (with sb)
= udělat s někým pohovor
do an interview (with sb)
= dělat s někým pohovor

attend an interview = účastnit se pohovoru
have an interview
= mít pohovor

first / preliminary interview = první (úvodní) pohovor
second / follow-up
interview = druhý (navazující) pohovor

face-to-face interview = osobní pohovor (setkají se osobně)
telephone interview
= pohovor po telefonu

job interview = pracovní pohovor
semi-structured interview
= strukturovaný pohovor
(drží se dané osnovy)
situational interview
= situační pohovor
(zaměřený na dotazy, co by daný člověk dělal v dané situaci)
screening interview
= 'filtrovací' pohovor
(rychlý pohovor pro výběr nejlepších kandidátů)
exit interview
= výstupní pohovor
(se zaměstancem, který odkází z firmy)

Pozor! INTERVIEWER vs. INTERVIEWEE

interviewer 'ɪntəvju:ə = pohovorující
interviewee ɪntəvju'i: = pohovorovaný pozor na výslovnost

stejně jako například
employer (zaměstnavatel) / employee (zaměstnanec)
trainer (školitel) / trainee (školený)

She had an interview for a Sales Manager position.
She was interviewed for a position of Sales Manager.
I applied for a job last week and yesterday I was invited for an interview.
The interviewer was as nervous as the interviewee. It was his first interview.
Among fifty interviewed candidates there were only two with sufficient experience.

SUFFICIENT sə'fɪʃənt = dostatečný, dostačující, adekvátní
INSUFFICIENT = nedostatečný, nedostačující, neadekvátní

 

UPDATE
update
= aktualizovat, aktualizace

UPDATE může být sloveso i podstatné jméno a určitě toto slovíčko znáte i z češtiny.

update (v) = aktualizovat, doplnit o nejnovější informace
update (n) = aktualizace, nejnovější informace

update sb on sth = informovat o nejnovějším vývoji
give sb an update on sth = informovat o nejnovějším vývoji
keep sb updated = průběžně informovat o nejnovějším vývoji

The employees were given an update on the latest development.
The employees were updated on the latest development.
Please give the employees an update on the latest development.

We need new updated software.
Our records are updated twice a week.
She's responsible for updating the database.
You should provide them with regular updates.

PROVIDE sb WITH sth = poskytnout někomu něco
pozor na slovosled (více ZDE)

UP-TO-DATE / OUT-OF-DATE
up-to-date
/ up to date = moderní, aktualizovaný, aktuální
out-of-date / out of date = zastaralý

keep sb up to date on sth = zajistit, aby měl někdo aktuální informace o něčem

We will make sure you are kept up to date on new development.
I'm afraid your records are out of date.
Please keep the client up to date on all that is happening with his order.

 

OPPORTUNITY ɒpə'tju:nəti / ɒpə'tju:nɪti
opportunity
= příležitost

career / employment / job opportunity = pracovní příležitost
investment opportunity
= příležitost k investici
business opportunity
= příležitost k podnikání
golden
/ rare / unique opportunity = jedinečná příležitost

have (an) opportunity = mít příležitost
give sb an opportunity to do sth
= dát někomu příležitost
take / use / get
(the) opportunity = využít příležitost
miss / lose
an opportunity = propásnout příležitost
create / offer / open up / present / provide
opportunity = poskytnout příležitost

equal employment opportunity / equal opportunity = rovné šance pro získání práce (bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání nebo věk)

This market offers a great opportunity for growth.
We should create opportunities for our employees to grow.
This was an excellent career opportunity for me.
I'd like to take this opportunity to thank you.
They are an equal opportunity employer.
She took the opportunity to retire early.
Go for the interview. You might never get this opportunity again.
At the end of this month they may take the opportunity to raise the delivery charges.

 

REVIEW rɪ'vju:

Slovíčko REVIEW má hned několik překladů a může být jak sloveso, tak podstatné jméno. V našem úvodním příběhu má význam posoudit. Jaké jsou další významy?

review (v) = (vy)hodnotit, posoudit, přezkoumat, zkontrolovat
review (v) = recenzovat, posuzovat

They will review the situation and let us know.
The price list is being reviewed at the moment.
The decision will be reviewed by the CEO.

review (n) = posouzení, přezkoumání, vyhodnocení
review (n) = recenze

They should carry out a salary review.
Despite good reviews, the restaurant is not doing too well.
The terms of the contract are under review.

 

RECEIVE rɪ'si:v
receive
= obdržet, dostat, přijmout
Pozor na pravopis: RECIEVE / RECEIVE

Slovíčko RECEIVE v každodenní angličtině moc nevyužijete. Je totiž formálnější, ale o to více jej určitě využijete v angličtině obchodní. Určitě znáte sloveso GET, což je každodenní angličtina.

I received your letter on Monday.
They say they have not received your application.
All our employees received a bonus equal to 10 percent of their base salary.

EQUAL 'i:kwəl = rovný (něčemu)

Pozor! RECEIVER vs. RECIPIENT
Pokud někdo obdrží například dopis, pak je to příjemce. V angličtině vás určitě napadne slovíčko RECEIVER, které se však častěji používá v jiných významech (viz níže). Pokud chcete přeložit příjemce, pak se naučte slovíčko RECIPIENT.

RECEIVER rɪ'si:vər = sluchátko (telefonu), přijímač (televizní, rádiový), nucený (konkurzní) správce

RECIPIENT rɪ'sɪpiənt = příjemce, adresát

 

FORWARD 'fɔ:wəd

Slovíčko FORWARD má také mnoho významů a může se jednat o přídavné jméno, příslovce i sloveso. V našem úvodním textu této lekce mělo význam předat (přeposlat). Jaké jsou další významy?

forward (v) = přeposlat, poslat, přesměrovat (hovor), postoupit

The message will be forwarded to your email account.
Contract details will be forwarded to you with the project documentation.
Forward all your calls to your cellphone when you are not at your desk.

CELLPHONE 'selfəʊn = mobilní telefon (pozor na výslovnost prvního písmene)

mobilní telefon můžete říct následujícími způsoby:
cellphone, cell phone, cellular phone, cell sel (AmE)
mobile phone, mobile 'məʊbaɪl (BrE)

forward (adv) = vpřed, dopředu

Last year was in red numbers, but we have to look forward.
She stepped forward and we shook hands.
He needs to move forward in his career.

SHAKE HANDS = potřást si rukou (při setkání)
(shake - shook - shaken)

CAREER kə'rɪər = cariéra (pozor na pravopis)

forward (adj) = progresivní, směřující kupředu, přímočarý

I'm sure the company will do better with a bit of forward planning.
I hope I'm not being too forward.

forwarder (freight forwarder) = dopravce, speditér

The forwarder delivered the boxes late again.
We need to hire a new forwarder for our goods.

GOODS = zboží
Pozor! Jedná se o množné číslo:

The goods is new.

The goods are new.

Musím zde také připomenout vazbu LOOK FORWARD TO sth:

look forward to sth = těšit se na něco

We are looking forward to your visit.
I am looking forward to seeing you.

Pozn.: Pokud chcete dát po této vazbě sloveso, musí být v gerundiu
look forward to see
look forward to seeing

Více se o této problematice dočtete ZDE.

 

HIRE
hire
= najmout (si), pronajmout (si)

O slovíčku HIRE jsme se již zmiňovali.
(je i v této kapitole nahoře v šedém rámečku ZAMĚSTNAT)

Sloveso HIRE má obecně tyto základní překlady:

- pronajmout (půjčit) si něco na kratší dobu (auto, DVD přehrávač) BrE
- najmout člověka na krátkodobou práci BrE
- najmout (přijmout) člověka do zaměstnání AmE

They hired somebody to paint the offices.
He was hired a month ago.
Send your application to their hiring manager.
He was hired as the company's CEO.
Why don't you hire a car?
You should hire a lawyer for this.

LAWYER 'lɔ:jə = právník (pozor na pravopis i výslovnost)

HIRE / FIRE

Určitě je také vhodné zmínit tuto dvojici. Slovíčka HIRE a FIRE jsou si velice podobná a v určitém významu se v obchodní angličtině jedná o protiklady.

hire sb AmE = přijmout někoho
fire
sb AmE = propustit někoho

You are hired. = Jste přijat.
You are fired. = Jste propuštěn.

PROPUSTIT někoho ze zaměstnání

Když už jsme u propouštění zaměstnanců, je dobré zmínit si i další možnosti.
O přijímání zaměstnanců se dočtete v šedém rámečku výše.

Propustit za špatné výkony:

fire AmE = vyhodit (méně formální)
sack
BrE = vyhodit (méně formální, nebo novinářské)
dismiss
= propustit

Propustit pro nadbytečnost:

make sb redundant (He was made redundant)
lay sb off
(He was laid off) Pozor na LAY vs. LIE (více ZDE).

Snížení počtu manažerských pozic:
downsize

delayer

 

FILE faɪl

Slovíčko FILE může být podstatné jméno i sloveso s podobnými významy:

file (n) = pořadač, složka, šanon, soubor (počítačový)
file (v) = zařadit (do pořadače, složky, šanonu, atp.)

Pozor na výslovnost i pravopis.
Toto slůvko se může plést například se slovíčky FILL nebo FAIL.
Více se dozvíte v článku ZDE.

file (n) podstatné jméno

keep a file/files on sth/sb = vést záznam(y) (o někom/něčem)
hold a file/files on sth/sb = vést záznam(y) (o někom/něčem)

have/keep/maintain sth on file = mít, nechat si (přechovávat) něco v záznamech
keep
/have sth in a file = mít něco ve složce

Your application will be kept on file for 12 months.
We will keep your CV on file.
I see in my files that you're working for IBM.
We keep files on all our suppliers.
Put the form in the file on my desk.

file (v) sloveso

Please file the applicants alphabetically.
You can find it easily. It's been filed under your name.
Have you filed all the applications?

Slovíčko FILE znáte také z počítače, společně se slůvkem FOLDER. Pojďme si v těchto dvou výrazech udělat pořádek.

Počítačový FILE a FOLDER

file = soubor (Word, Excel, atd.)
folder
= složka (obsahuje několik souborů)

Pozn.: Sloveso FOLD znamená skládat.
Proto
FOLDER = složka

Papírový FILE a FOLDER

Pokud jde o papírenské potřeby, FILE a FOLDER nejsou jednoznačně rozlišeny:

file / folder = složka, desky, šanon, pořadač

V zásadě platí, že papíry vložené do složky FILE jsou většinou seřazené a do složky FOLDER jsou vloženy náhodně.

FOLDER bývá také větší a stejně tak, jako u počítače, i zde se do něj mohou vložit jednotlivé složky FILE. V tom případě se dá říct, že FOLDER = šanon a FILE = složka (do šanonu).

filing cabinet 'faɪlɪŋ 'kæbɪnət = kartotéka (na spisy, na složky)
Pozor na výslovnost i pravopis slovíčka FILING!
file cabinet AmE

Pozn.: Práce s počítačovým souborem a složkou

FILE a FOLDER tedy známe i z počítače. Pojďme si projít základní činnosti, které s nimi můžete v počítači provádět:

open / close = otevřít / zavřít
create / save = vytvořit / uložit
delete / copy / move = vymazat / kopírovat / přesunout
download / upload = stáhnout / nahrát (do počítače)
send / attach = poslat / přiložit

 

EVENT ɪ'vent
event = událost, akce (společenská, sportovní, atp.)

important / significant event = důležitá / významná událost
big / major
event = velká událost
social event
= společenská událost
sporting event
= sportovní událost
cultural event
= kulturní událost
annual event
= každoroční událost
recent events
= nedávné události

go to an event
= jít na akci (událost)
attend an event
= zúčastnit se akce (události)

in the event (of) = v případě, že (kdyby)

event marketing = marketing využívající různé akce a události k propagaci produktů nebo firmy

The conference is an important social event.
We will use the match for our new event marketing campaign.
We offer a compensation in the event of failure to deliver the goods on time.
We will maintain a copy of your CV on file for the period of one year in the event a suitable opportunity should arise.

Pozor! EVENT vs. EVEN

Zde musím velice zdůraznit častou chybu a to ve výslovnosti.

Všude kolem sebe totiž slyším špatnou výslovnost slovíčka EVENT. To je častý nešvar nejen mezi studenty, ale i mezi manažery, kteří pracují s koncepcí 'event marketingu'.
Stejně tak každá česká letuška při výkladu bezpečnostních pravidel vždy špatně vysloví slovíčko EVENT ve větě '...in the event of emergency...'.

Proč je tak častá špatná výslovnost zrovna u tohoto slova? Nadpis tohoto odstavce asi již napověděl. Slovíčko EVENT se velice podobá slovíčku EVEN, ale výslovnost mají dramaticky odlišnou:

event ɪ'vent = událost
even
'i:vən = dokonce, dokonce i

Ve slovíčku EVENT je důraz na druhé slabice, první E se čte jako krátké I a zřetelně se vysloví prostřední E.

Správnou i špatnou výslovnost si můžete poslechnout zde:

 

Tímto jsme zakončili podrobný rozbor několika slovíček Michaelova emailu. Jak vidíte, i z hrstky slov se nakonec může stát velice obsáhlý článek.

Příště se můžete jako vždy těšit na QUIZ, ve kterém si procvičíte správné pochopení těchto slovíček a vazeb.

 

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 5Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 05: e-mail (word analyses) 33 30218 Od CyberHolub poslední příspěvek
před 4 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298