Help for English

TO BE vs. TO BEING

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.06.2009

Jedním z problematič­tějších jevů, které často bývají předmětem nejrůznějších chytáků v jazykových testech, je používání spojení TO + infinitiv a TO + gerundium. Nenechte se už nachytat.TO BE vs. TO BEING

Jedním z problematičtějších jevů v angličtině je používání infinitivu a gerundia. My se nyní podíváme na obzvláště vypečený špek, který mají radi mnozí učitelé a s velkou oblibou ho zahrnují v nejrůznějších testech (jak mě znáte, já patřím mezi ně). Nepůjde nám jen o rozlišení mezi gerundiem a infinitivem. Zaměříme se na tvar slovesa, který následuje po slovíčku TO. Někdy je to infinitiv (to be, to go, to see), jindy gerundium (to being, to going, to seeing).

Problematické TO

Slovíčko TO je záludné tím, že to vlastně mohou být dvě různá slovíčka. Buď se jedná o částici infinitivu a nebo o předložku. Toto rozlišení je zásadní pro správné určení, jaký tvar slovesa bude následovat. Je to snadné.

Jedná-li se o předložku, následuje gerundium.
Jedná-li se o částici infinitivu, následuje infinitiv.

Jak ale bezpečně určit, co to TO v daném případě je? Na to se pokusím odpovědět v tomto článku.


TO + infinitiv

Nejprve se podíváme na použití slůvka TO jako částici infinitivu a představíme si čtyři hlavní způsoby použití. Rozhodně se však nejedná o vyčerpávající přehled používání infinitivů, tomu se budeme podrobněji věnovat jindy.

1. Účelový infinitiv

She went to the doctor (in order) to have her eyes checked.
He said it just to make her happy.

Více se o tomto jevu dočtete v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

2. Přídavné jméno + TO-infinitiv

I'm happy to see you.
She was shocked to find a dead mouse in her closet.
It was stupid of you to say that.

3. Podstatné jméno/zájmeno + TO-infinitiv

His desire to leave was very strong.
What's the easiest way to make some money?
There's no need to shout!
I have nothing to say.
There's too much to do.

4. TO-infinitiv jako předmět

I want to go now.
They can't afford to buy a car.
He promised to be here in time.
My mom asked me to help her with the dishes.

Zde se jedná o pevné vazby s některými slovesy. O těchto vazbách se více dozvíte v článku Verb Patterns a v článku Vazba předmětu s infinitivem.


TO + gerundium

Nyní se dostáváme k použití slůvka TO jako předložky.

Předložka TO vyjadřuje především:

  • směr KAM (go to school, climb to the top)
  • určení někomu jako příjemci (send it to my parents, talk to me)
  • vztah K / VŮČI někomu (he's related to my friend, she is polite to me)

Měli byste vědět, že za předložkou může být podstatné jméno a nebo zájmeno. Pokud za předložku potřebujeme umístit nějakou činnost, bude toto sloveso ve tvaru gerundia. Výše uvedené významy předložky TO se ale týkají většinou lidí či věcí, nikoliv činností, proto na vazbu TO + gerundium nejsou studenti moc zvyklí. Přesto existuje spousta případů, kdy se předložka TO váže s nějakou činností.

Nyní se podíváme na nejčastější případy použití vazby předložky TO s gerundiem. Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající seznamy slovíček, která se v těchto vazbách objevují.

Přídavné jméno/příslovce + předložka TO

USED TO sth - zvyklý NA něco

Jedním z nejčastějších testových chytáků je použití přídavného jména USED s předložkou TO.

He's used to sleeping on the couch.
I'll never get used to being alone.

Důvodem záludnosti této vazby je to, že vypadá téměř identicky jako vazba slovesa USED s infinitivem, která se používá, když někdo něco v minulosti dělával nebo něco bývalo běžné.

I used to be alone.
Our dad used to see us every Sunday.

O tomto problému si můžete přečíst podrobnější článek Co znamená USED TO.

CLOSE TO sth - blízko čemu

I'm not even close to being finished.
We're one step closer to finding a cure.
What animal is the closest to becoming extinct?

OPEN TO sth - otevřený čemu

I'm open to learning new things.

NEW TO sth - když je něco pro někoho nové

I'm new to being a parent.

HERE'S TO sth - při pronášení přípitku

Here's to being the best!

Podstatné jméno + předložka TO

GUIDE TO sth, KEY TO sth, SECRET TO sth, STEP TO sth - průvodce, klíč, krok k něčemu

He wrote the book as a guide to being successful.
What's the key to having a happy life?
There are only three simple steps to making money online.


REACTION TO sth
, ANSWER TO sth, RESPONSE TO sth - reakce na něco

Fainting is a usual reaction to seeing blood.
My response to being fired was starting my own business.

Sloveso + předložka TO

Sloves, která se vážou s předložkou TO je mnoho. Zde jsou příklady:

He confessed to being a gay.
The senator admitted to having problems with alcoholism.
How would you respond/react to being called a moron?
Some people objected to being photographed.
Lack of sleep leads to taking up smoking and drinking.
You should stick to wearing glasses. They make you look cool.
She didn't consent to having her picture used in the magazine.
I'm finding it hard to adjust to being single again.
You must say no to being bossed around by your wife.
I'll return to being a teacher.
I prefer sports to studying.
He's an expert when it comes to picking up girls.

Frázové sloveso + předložka TO

Zvláštní kategorií mohou být frázová slovesa, která se skládají ze tří částí, tedy ze slovesa, příslovečné částice a předložky TO. Klasickým příkladem a zároveň častým chytákem v testech je frázové sloveso LOOK FORWARD TO. Není to ale to jediné.

I'm looking forward to seeing you again.
After the affair he wasn't allowed to go back to teaching.
I know I promised to fix the rain gutters but I haven't gotten around to doing it yet.


Pozor na chytáky

I když se výše uvedené příklady naučíte, přesto na Vás může čekat nejeden zapeklitý chyták. Kromě již zmíněného USED TO to může být např. rozdíl mezi slovesem s předložkou a nepřímým předmětem a slovesem bez předmětu, za kterým následuje účelový infinitiv.

I didn't object to keeping my job.
I didn't object to keep my job.

Další rozdíly:

He wasn't looking forward to seeing them.
You can't look forward to see how people will react.

She said no to having sex with him.
She said no to have sex with him. - kontext této věty si musíte vymyslet sami

Malý rozdíl může být i mezi dalšími vazbami:

a key to open sth - klíč, jehož účelem je otevřít něco
a key to opening sth - klíč k otevření něčeho

Některá slovíčka se pojí s oběma možnostmi bez rozdílu významu. Např.:

be prone to doing sth / be prone to do sth - mít sklony k něčemu

TO BE nebo TO BEING?

Existuje nějaký způsob, jak si pomoci, abychom tvar slovesa za slůvkem TO použili správně? Ano, existuje. Máte-li vazbu se slovíčkem TO a nevíte, zda bude následovat infinitiv či gerundium, zkuste si místo tohoto slovesa dosadit podstatné jméno nebo osobní zájmeno.

Tuto pomůcku si otestujeme na známých spojeních WANT TO a např. BE CLOSE TO.

I want to - můžeme sem dosadit podstatné jméno nebo zájmeno? Ne.
I want to you. I want to people. I want to it.

I am close to - můžeme sem dosadit podstatné jméno či zájmeno? Ano.
I'm close to death. I'm close to you. I'm close to it.

V prvním případě musí být infinitiv, ve druhém gerundium.

Zkuste si nyní toto pravidlo aplikovat na další spojení z příkladů výše.

Závěrem

V jednom článku není možné rozebrat všechna anglická slova a vazby, ve kterých se používají. Snahou bylo upozornit studenty na to, že ne vždy používáme za slovíčkem TO infinitiv slovesa. Příklady, které jsem uvedl, jsou ty běžnější. Máte-li jakékoliv pochybnosti o použití dalších slovíček, odpověď vždy naleznete v kvalitním výkladovém slovníku.

Věřím, že po prostudování tohoto článku již nebudete zbytečně chybovat a nenecháte se nachytat svými škodolibými kantory.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.
INTERMEDIATE

Cvičení: TO BE vs. TO BEING

Doplňte za slovíčko TO správný tvar slovesa, buď gerundium nebo infinitiv.
PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno TO BE vs. TO BEING 50 58676 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem