*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 04: Cover Letter (word analyses)

Vydáno dne 18.04.2009

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova průvodního dopisu.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 04: COVER LETTER

WORD and PHRASE ANALYSES


V první kapitole čtvrté lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal svůj průvodní dopis. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby podtržené v jeho životopisu.

 

MENTION
mention
(v) = zmínit

Slovíčko MENTION je asi obecně známé, přesto jej zmiňuji v tomto rozboru. Může se velice často hodit jak v psané, tak v mluvené angličtině.
MENTION může být také podstatné jméno (zmínka), ale my se zde budeme zaměřovat na sloveso, jelikož je mnohem důležitější.

mention sth = zmínit něco
mention sth to sb = zmínit něco někomu
mention that = zmínit, že ...

as mentioned above = jak je zmíněno výše
as mentioned below
= jak je zmíněno níže

above-mentioned = výše zmíněný
below-mentioned
= níže zmíněný

mentioned in connection with = zmíněno ve spojení s

"Don't mention it." = To nestojí za řeč. reakce na poděkování

In his speech he mentioned the merge very briefly.
Please don't mention the sales figures to George yet.
She mentioned that they haven't sent the consignment yet.
As mentioned above, we strongly disagree with the concept.
The below-mentioned figures are not final.
Their name was mentioned in connection with the new tender.
Thank you very much. -- Don't mention it.

FIGURES = čísla, hodnoty (vypovídající o něčem)
CONSIGNMENT = zásilka
TENDER = výběrové řízení

Pozn.: Sloveso MENTION se pojí s dalším slovesem v gerundiu:
MENTION + '-ING' Více o VERB PATTERNS (vázání sloves) ZDE.

Jack mentioned seeing the director in the lobby.
She mentioned having to finish at five today.

 

HOWEVER
however
= nicméně, však, avšak

HOWEVER je přípustková spojka mnoha studenty opomíjena, což je však velká škoda. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ji přidat do těchto analýz, protože je velice užitečná v mluvené, ale i psané angličtině.

Přípustkovým větám se zde však nebudeme věnovat. Samostatný článek o této problematice naleznete ZDE. Můžete si udělat i TEST.

Pozor! Nejedná se o klasickou spojku.
Nepoužívá se pro spojení dvou vět v souvětí.
Porovnejte se spojkami ALTHOUGH a BUT:

Although we received the parcel in 24 hours, three items were missing.
We received the parcel in 24 hours, but three items were missing.
We received the parcel in 24 hours. However, three items were missing.
We received the parcel in 24 hours, however three items were missing.

Toto slovíčko se může hodit určitě v dopisech, pokud se chcete vyhnout častému opakování spojky BUT, ale rozhodně to není hlavní důvod, proč byste tuto spojku měli začít používat. Umí totiž přidat na 'dramatičnosti'.

Je to dáno tím, že při použití spojky HOWEVER první větu ukončujete tečkou (...in 24 hours.). Teprve potom přicházíte v další větě s pokračováním předchozí.

Jasnější to bude možná z dalšího příkladu. Věty si tentokrát můžete i poslechnout.

Although we are happy with your deliveries, your customer service should improve.
We are happy with your deliveries, but your customer service should improve.
We are happy with your deliveries. However, your customer service should improve.

V prvních dvou větách je hned jasné, že něco není v pořádku (ačkoli jsme spokojeni... / jsme spokojeni, ale ...).

Při použití HOWEVER však první větu ukončíme, ale o to větší důraz je pak na druhé větě. (jsme spokojeni.TEČKA Nicméně ...)

HOWEVER má ještě tu výhodu, že může 'cestovat' ve větě a tím pádem si ještě více můžete hrát s důrazem na určité části věty. Opět je zde příklad s poslechem.

We are happy with your deliveries. However, your customer service should improve.
We are happy with your deliveries. Your customer service, however, should improve.
We are happy with your deliveries. Your customer service should, however, improve.
We are happy with your deliveries. Your customer service should improve, however.

Pozn.: HOWEVER také může znamenat 'jakkoli' (přeloženo doslova), ale tomu se zde nebudeme věnovat. HOWEVER hard he tried, he couldn't manage it.

 

SINCE
since
= jelikož, protože

Stejně jako HOWEVER, i SINCE je zde trochu navíc a do Business English v podstatě nepatří. Na druhou stranu se určitě hodí toto slůvko připomenout. Určitě vám to rozšíří obzory hlavně v oblasti psané angličtiny.

SINCE určitě již znáte ve spojení s předpřítomný časem, kde může být jak předložka, tak spojka:

I've known him since 1998. předložka
I've known him since he moved to Prague. spojka

Méně známý význam je české jelikož (poněvadž, protože). SINCE tedy vůbec nemusí souviset s předpřítomný časem. Stejně jako SINCE se dá použít spojka AS. Jsou to však spojky spíše knižnější a většinou začínají souvětí.

Since they didn't deliver on time, I terminated the contract.
As they didn't deliver on time, I terminated the contract.

Určitě si teď spousta z vás řekne, co teda znamená BECAUSE...

BECAUSE je pochopitelně jedna z nejzákladnějších spojek a je naproto známá. Znamená taky protože, jelikož, poněvadž...
Se spojkami SINCE a AS však většinou není úplně synonymem. Pojďme si v tom udělat trochu pořádek.

SINCE / AS vs. BECAUSE

Jak jsme si řekli, spojky SINCE, AS a BECAUSE, znamenají protože, jelikož, atp. Na jedné straně však stojí známé BECAUSE a proti němu SINCE a AS.

Obecně platí toto pravidlo:

BECAUSE použijeme, pokud zmiňujeme novou nebo důležitou informaci.
SINCE nebo AS použijeme, pokud zmiňujeme informaci všeobecně známou, nebo méně důležitou.

Může pochopitelně nastat situace, kdy lze ve stejné větě použít všechny tři spojky:

Since they didn't deliver on time, I terminated the contract.
As they didn't deliver on time, I terminated the contract.

Because they didn't deliver on time, I terminated the contract.

I terminated the contract because they didn't deliver on time.

U prvních dvou vět (since / as) se jedná o známou informaci - člověk, kterému to říkám, ví, že ta firma nedodávala zboží včas.
U třetí a čtvrté věty (because) je informace o neschopnosti dodavatele pro posluchače nová.

Podle této poučky také platí, že pokud se někdo ptá 'PROČ', nemůžeme nikdy odpovědět za použití spojek SINCE nebo AS:

- Why did you terminate the contract?

- Because they didn't deliver the goods on time.
- Since they didn't deliver the goods on time.
- As they didn't deliver the goods on time.

Pozn.: Spojky SINCE a AS jsou formálnější. V hovorové řeči se nahrazují nejčastěji spojkou SO: It was sunny so we went out.

Více se o těchto spojkách dočtete v samostatném článku ZDE.

 

PRESENT prɪ'zent
present
= prezentovat, představovat, předat, poskytnout

Slovíčko PRESENT znáte určitě jako podstatné jméno dárek nebo současnost. Také jako přídavný jméno současný. My se zde však budeme bavit o slovesu PRESENT. Překlad je docela jednoduchý, jelikož je v určitém slova smyslu podobný češtině.

Rozhodně je však třeba zdůraznit slovosled, který není zrovna tradiční.

present sth = prezentovat něco
present sth to sb = prezentovat něco někomu
present sb with sth = prezentovat někomu něco

I presented the business plan.
I presented the business plan to the board.
I presented the board with the business plan.
The board was presented with the business plan.

Pozn.: Tento 'zvláštní' slovosled mají také například slovesa PROVIDE nebo ISSUE, o kterých jsme se již bavili.

Please present the client with as many details as possible.
The new advertising campaign logo will be presented on Friday.
You should present your entrance card to the security guard.
She was presented with an award for the employee of the year.
He presents himself well.
You should present the figures using a chart.
The new plan presented great difficulties.
The lack of money presents obstacles.

OBSTACLE = překážka, problém, potíž

Poznámka k výslovnosti:

present (n)
'prezənt přízvuk na první slabice
present (adj) 'prezənt přízvuk na první slabice
present (v) prɪ'zent přízvuk na druhé slabice (pozor také na výslovnost E)

 

MATCH
match (n)
= kombinace, spojení zápas, zápalka
match (v) = hodit se, spojit, sladit

Opět je zde slovíčko s mnoha významy hlavně všeobecné angličtiny. Může se však hodit i v obchodní. Je to opět podstatné jméno i sloveso.

His qualifications are a perfect match for the position.
His qualifications match the position requirements.
Get a business card design to match your website design.
The invoiced items and the delivery note do not match.

ITEM = položka, kus, bod (na seznamu)

 

INVOLVE
involve
= zapojit (se), týkat se, zahrnovat

Slovíčko INVOLVE použijete stejně ve všeobecné angličtině, jako v obchodní. Užitečná vazba je rozhodně 'be involved in':

be involved in sth = zabývat se něčím

I have been involved in marketing for 10 years.
Starting your own business involves a lot of risk.
What does the job involve?
The new project will involve a lot of work.
It is very hard to deal with difficult issues and it involves a lot of courage to face up to problems rather than to ignore them.

 

EXECUTIVE ɪg'zekjʊtɪv
executive (adj) = výkonný
executive (n) = vedoucí pracovník

top executive = vrcholový vedoucí pracovník
senior executive
= vedoucí pracovník

executive management = výkonné vedení (společnosti)
executive power = výkonná moc
executive assistant (EA) = asistent ředitele (vedoucího pracovníka)
executive director = výkonný ředitel
chief executive officer (CEO)
= generální ředitel

The chief executive officer decided to discuss the matter during the next meeting.
SAS executives doubt that Finnar is for sale.
Executive assistant may be referred to by the title of a Personal Assistant.

 

PROVEN
proven
= prokázaný, osvědčený, doložený

Toto slovo vzniklo ze slovesa PROVE (dokázat, prokázat), jehož příčestí trpné může být pravidelné PROVED i nepravidelné PROVEN.

proven value = prokázaná (jednoznačná) hodnota
proven link = prokázané (jasné, jednoznačné) spojení
proven abilities = prokázané schopnosti
proven fact = prokázaný fakt
proven records = doložené záznamy

They've decided not to take over the firm because it's turned out that it has no proven value.
There is no proven link between the management and the fraud.

The programmer should have proven abilities in 3D design.
The applicant should have proven records in HR.

 

ATTACHED
attached
= přiložený

Určitě často zasíláte přílohy, a to jak v emailu, tak v dopisu. V emailu se nejčastěji setkáte s výrazem ATTACHED, ale možná znáte i ENCLOSED. Tato slovíčka se občas pletou a také se občas chybuje v překladu slovíčka příloha (dopisu, emailu). Tyto výrazy vycházejí ze sloves ATTACH a ENCLOSE:

attach = přiložit, připevnit
enclose
= přiložit, vložit, přidat

attached = přiloženo
enclosed = přiloženo

attachment = příloha
enclosure = příloha

přiloženo: ATTACHED vs. ENCLOSED

Zasíláno emailem:
ATTACHED - přiloženo jako příloha (soubor)
ENCLOSED - přiloženo (vepsáno) do těla emailu

Zasláno v obálce:
ATTACHED - připevněno k dopisu (kancelářskou sponkou, sešívačkou)
ENCLOSED - vloženo volně do obálky

příloha: ATTACHMENT vs. ENCLOSURE

Zasíláno emailem:
ATTACHMENT - příloha (soubor) Pozor! nepíše se ATTACHEMENT
ENCLOSURE - přiloha v těle emailu

Zasláno v obálce:
ATTACHMENT - příloha připevněna k dopisu (kancelářskou sponkou, atp.)
ENCLOSURE - příloha vložená volně do obálky

Ať už píšete dopis nebo email, nejužitečnější vazba je určitě tato:

Please find attached ... = V příloze naleznete ...
Please find enclosed ...
= V příloze naleznete ...

ATTACH / ATTACHED / ATTACHMENT:
Please find attached my CV with details.
I attach my CV with details.
Please fill in and return the attached questionnaire.
Can you send it as an email attachment.
Please send the spreadsheet as an attachment.

ENCLOSE / ENCLOSED / ENCLOSURE:
Please find enclosed a cheque for $1,000.
I enclose a cheque for $1,000.
Please fill in and return the enclosed questionnaire.
Can you enclose a copy of the receipt?
How many enclosures did you send with the letter? We might have lost some.

Poznámka:
V dopisech se můžete setkat se zkratkami enc. nebo encl., které se píší na začátek nebo konec dopisu, a označují, jaké přílohy jsou přiloženy:

enc. = enclosed / enclosure
encl.
= enclosed / enclosure

 

BELIEVE
believe
= věřit, myslet si

Asi vás překvapuje, že je zde toto sloveso. Má to jeden prostý důvod. Velice dobře funguje jako synonymum slovesa THINK a obecně to není známý fakt. Hlavně v obchodní angličtině proto může být velice užitečné.

I believe that ... = Věřím, že ...
I do believe that ... = Opravdu věřím, že ...
I find it hard to believe that ... = Shledávám těžké uvěřit, že ...

I believe so. = Věřím, že ano.
I believe not. = Věřím, že ne.

I do believe you're right.
This is a good decission, I believe.
I find it hard to believe that a company with your reputation would treat their clients like that.

 

BACKGROUND
background
= zázemí, pozadí, zkušenosti

professional background = profesní zkušenosti
educational background
= historie vzdělání

background in sth = zkušenosti v něčem
background to sth = pozadí něčeho např. historie případu

He has professional background and experience.
We need to hire somebody with a background in marketing.
They will need to know something about your educational background and work experience.
Without knowing the background to the case, I can hardly comment on it.

Sloveso COMMENT se váže s předložkou ON:
COMMENT ON THE CASE
COMMENT THE CASE

 

APPROPRIATE ə'prəʊpriət
appropriate
= vhodný, náležitý, přiměřený

appropriate for sb = vhodné pro někoho
appropriate for / to sth = vhodně pro něco

appropriate for sb to do sth = vhodné, aby někdo něco udělal

appropriate behaviour = vhodné chování
appropriate response = vhodná odpověď
appropriate answer = vhodná odpověď
appropriate time = vhodný čas (doba)
appropriate way = vhodný způsob

inappropriate = nevhodný

appropriately = vhodně, náležitě, patřičně, přiměřeně
inappropriately
= nevhodně, nepatřičně, nepřiměřeně

Put a tick in the appropriate box.
Jeans are definitely not appropriate for an interview.
I felt it was not appropriate to mention the price yet.
You can use the flip-chart when appropriate, but not too much.
It was totally inappropriate to ask him such a personal question.
Because of his inappropriate behaviour we lost the contract.
You should dress appropriately for an interview.
He is not appropriately trained.
I think it's appropriate for your assistant to attend the meeting as well.
I'm afraid it's not appropriate for me to discuss the matter with you.

 

APPRECIATE ə'pri:ʃieɪt
appreciate
= ocenit, vážit si, mít pochopení, chápat

I would appreciate it if you could ... = Ocenil bych, kdybyste mohl ...
Pozor! zde se často chybuje: IT před IF musí být.

really / highly / deeply / greatly / fully / properly appreciate

I highly appreciate your help in this matter.
I don't think your boss fully appreciates the seriousness of the problem.
He feels that his colleagues do not properly appreciate his work.
He will never appreciate the significance of the contract.
Thank you. I really appreciate it.
I would really appreciate it if you could send me the offer by 3 o'clock.

UNTIL 3 o'clock vs. BY 3 o'clock
Oboje znamená do tří hodin, ale významově se velmi liší.

I'll be at home until (till) 3 o'clock. = Budu doma do tří hodin.
(jsem / budu doma a ve tři odejdu)
I'll be at home by 3 o'clock. = Budu doma do tří hodin.
(nejpozději do tří přijdu domů)

Zde se velice často chybuje. Pokud slíbíte, že něco uděláte do nějakého termínu, musíte použít právě předložku BY.

Poznámka k výslovnosti:

APPROPRIATE ə'prəʊpriət vs. APPRECIATE ə'pri:ʃieɪt

U těchto dvou slov jste si jistě všimli stejné koncovky '-ate'. Čte se však pokaždé jinak.
Obecné pravidlo, které platí skoro ve všech případech je následující:

Končí-li koncovkou -ATE podstatné nebo přídavné jméno, vyslovuje se ət.
Končí-li koncovkou -ATE sloveso, vyslovuje se eɪt.

Více se dočtete v článku Záludná přípona -ATE.

 

HAND OVER
hand over
= předat

HAND znáte určitě jako podstatné jméno (ruka). S rukou také souvisí jeho slovesný význam:

hand = podat
hand back = vrátit (podat zpět)
hand over = předat
hand out = rozdat, vydat
hand in = odevzdat, předložit

Věci podáváte, předáváte, rozdáváte z ruky (do ruky).

hand sth to sb = podat něco někomu
hand sb sth = podat někomu něco

hand sth back = vrátit něco
hand back sth = vrátit něco
hand sth back to sb = vrátit něco někomu
hand sb sth back = vrátit někomu něco

hand sth over = předat něco
hand over sth = předat něco
hand sth over to sb = předat něco někomu

hand sth out = rozdat něco
hand out sth = rozdat něco
hand sth out to sb = rozdat něco někomu

hand sth in = odevzdat, předložit něco
hand in sth = odevzdat, předložit něco

hand in one's notice = odevzdat výpověď

Can you hand me the file, please?
Please hand the brochures over to the man over there.
I handed in my notice this morning. What a relief.
Jack, can you hand these files out to everyone present?
You can keep it until Friday. Hand it back to my assistant by 4 pm on Friday, though.

Pozor! UNTIL vs. BY (viz výše)

 

CONSIDER
consider
= považovat, zvažovat, uvažovat, vzít v potaz

V textu jsme měli slovíčko CONSIDERATION, my se zde však budeme zaměřovat hlavně na jeho kořen a tím je sloveso CONSIDER.

consider doing sth = zvažovat něco udělat
consider to do

Pozor! Sloveso CONSIDER se pojí s dalším slovesem v gerundiu:
CONSIDER + '-ING' Více o VERB PATTERNS (vázání sloves) ZDE.

consider sb / sth for sth = uvažovat o někom (něčem) pro něco
consider sb / sth (to be) sth = považovat někoho (něco) za něco

All things considered ... = Zvážíme-li všechny okolnosti ...

"Consider it done." = Považuj to za vyřízené / vyřešené. SPOKEN

considered (adj) = uvážený

considering = s ohledem na / vzhledem k předložka
considering (that)
= vzhledem k tomu, že / s ohledem na to, že spojka
considering what / how ...

considerable = značný, důležitý Pozor na výslovnost přípony! kən'sɪdərəbəl
considerably = značně

consideration = zvážení

take sth into consideration = vzít něco v úvahu
give sth consideration
= zvážit něco (uvažovat o něčem)

reconsider = znovu zvážit, rozmyslet si, přehodnotit

My boss didn't even consider that I might be actually right.
She is considering whether to accept the job offer or not.
I'm still considering how to ask them politely.
Changes in the management are now considered unlikely.
Have you considered the possibility of resigning?
It's an interesting offer and I will give it consideration.
After careful consideration I've decided to accept your offer.
I think you shouldn't consider the candidate for the position.
Considering his work history, there's no wonder he was hired.
Considering what you did, there's no wonder you were fired.
His behaviour has improved considerably.
I think you should reconsider your resignation.
All things considered, I think he did a great job.
The issue is causing considerable inconvenience.

INCONVENIENCE je určitě velice užitečné slovíčko. Zde si jej v poznámkách připomeneme jen zevrubně. Více si o něm řekneme v některé z dalších lekcí.
Jak vzniklo:

CONVENIENT = vhodný, vyhovující
INCONVENIENT = nevhodný, nevyhovující

CONVENIENCE = pohodlí
INCONVENIENCE = nepohodlí, nepříjemnosti, těžkosti

 

AS A MATTER OF FACT
as a matter of fact
= vlastně, po pravdě řečeno

Poslední vazba je zde jen na připomenutí. Tuto i spoustu jiných vazeb se slovíčkem MATTER naleznete v samostatném článku ZDE.

 

Tímto jsme zakončili rozbor užitečných slovíček a vazeb z Michaelova motivačního dopisu. V další části nás čekají dva kvízy, kde si tyto obraty budete moci otestovat.

 

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 4Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 04: Cover Letter (word analyses) 11 27980 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298