Help for English

BUSINESS 04: Cover Letter (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.04.2009

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova průvodního dopisu.Course Map (mapa kurzu)

Unit 04: COVER LETTER

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole čtvrté lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal svůj průvodní dopis. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby podtržené v jeho životopisu.

MENTION

mention/'menʃn/ = zmínit

Slovíčko mention je asi obecně známé, přesto jej zmiňujeme i v tomto rozboru. Může se velice často hodit jak v psané, tak v mluvené angličtině.
Je to i podstatné jméno (zmínka), ale my se zde budeme zaměřovat na sloveso, jelikož je mnohem důležitější.

mention sth = zmínit něco
mention sth to sb = zmínit něco někomu
mention that = zmínit, že …

as mentioned above = jak je zmíněno výše
as mentioned below = jak je zmíněno níže

above-mentioned = výše zmíněný
below-mentioned = níže zmíněný

mentioned sth in connection with = zmíněno ve spojení s

Don't mention it. = To nestojí za řeč. (reakce na poděkování)

In his speech he mentioned the merger very briefly. TTT
Please don't mention the sales figures to George yet. TTT
She mentioned that they haven't sent the consignment yet. TTT
As mentioned above, we strongly disagree with the concept. TTT
The below-mentioned figures are not final. TTT
Their name was mentioned in connection with the new tender. TTT
Thank you very much. – Don't mention it. TTT  

figures = čísla, hodnoty (vypovídající o něčem)
consignment = zásilka
tender = výběrové řízení

Pozn.: Sloveso mention se pojí s dalším slovesem v gerundiu (více v článku o slovesných vzorcích.

Jack mentioned seeing the director in the lobby. TTT
She mentioned having to finish at five today. TTT

HOWEVER

however/ˌhaʊ'evə­/ = nicméně, však, avšak

Slovo however je přípustková spojka mnoha studenty opomíjena, což je však velká škoda. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ji přidat do těchto analýz, protože je velice užitečná v mluvené, ale i psané angličtině.

Pozn.: Samostatný článek o přípustkových větách hledejte zde. Otestovat se pak můžete zde.

Pozor! Nejedná se o klasickou spojku. Nepoužívá se pro spojení dvou vět v souvětí. Porovnejte se spojkami although a but:

Although we received the parcel in 24 hours, three items were missing. TTT
We received the parcel in 24 hours, but three items were missing. TTT 

We received the parcel in 24 hours, however three items were missing.
We received the parcel in 24 hours. However, three items were missing. TTT 

Toto slovíčko se může hodit určitě v dopisech, pokud se chcete vyhnout častému opakování spojky but, ale rozhodně to není hlavní důvod, proč byste tuto spojku měli začít používat. Umí totiž přidat na “dramatičnosti”.

Je to dáno tím, že při použití spojky however první větu ukončujete tečkou (…in 24 hours.). Teprve potom přicházíte v další větě s pokračováním předchozí. Jasnější to bude možná z dalšího příkladu.

Although we are happy with your deliveries, your customer service should improve. TTT
We are happy with your deliveries, but your customer service should improve. TTT
We are happy with your deliveries. However, your customer service should improve. TTT 

V prvních dvou větách je hned jasné, že něco není v pořádku (ačkoli jsme spokojeni… / jsme spokojeni, ale …).

Při použití however však první větu ukončíme, ale o to větší důraz je pak na druhé větě. (jsme spokojeni. tečka Nicméně …)

However má ještě tu výhodu, že může ‘cestovat’ ve větě a tím pádem si ještě více můžete hrát s důrazem na určité části věty. Mělo by se vždy oddělovat čárkou.

We are happy with your deliveries. However, your customer service should improve. TTT

We are happy with your deliveries.Your customer service, however, should improve. TTT

We are happy with your deliveries.Your customer service should, however, improve. TTT

We are happy with your deliveries.Your customer service should improve, however. TTT

Pozn.: However také může znamenat jakkoli, ale tomu se zde nebudeme věnovat. Např.: However hard he tried, he couldn't succeed TTT.

SINCE

since/'sɪns/ = jelikož, protože, neboť

Stejně jako however, i slůvko since je zde trochu navíc a do obchodní angličtiny jako takové v podstatě nepatří. Na druhou stranu se určitě hodí toto slůvko připomenout. Rozšíří vám to obzory hlavně v oblasti psané angličtiny.

Slovo since určitě již znáte ve spojení s předpřítomný časem, kde může být jak předložka, tak spojka:

I've known him since 1998. předložka
I've known him since he moved to Prague. spojka

Méně známý význam je české jelikož (poněvadž, protože). Since tedy vůbec nemusí souviset s předpřítomný časem. Stejně jako since se dá použít spojka as. Jsou to však spojky spíše formálnější a většinou začínají souvětí.

Since they didn't deliver on time, I terminated the contract. TTT
As they didn't deliver on time, I terminated the contract. TTT 

Určitě si teď spousta z vás řekne, co teda znamená spojka because.

Because je pochopitelně jedna z nejzákladnějších spojek a je naproto známá. Znamená taky protože, jelikož, poněvadž. Se spojkami since a as však většinou není úplně synonymem. Pojďme si v tom udělat trochu pořádek.

since / as vs. because

Jak jsme si řekli, spojky since, as a because znamenají protože, jelikož, atp. Obecně platí toto pravidlo:

Spojku because použijeme, pokud zmiňujeme novou nebo důležitou informaci.

Spojky since nebo as použijeme, pokud zmiňujeme informaci všeobecně známou, nebo méně důležitou.

Může pochopitelně nastat situace, kdy lze ve stejné větě použít všechny tři spojky:

Since they didn't deliver on time, we terminated the contract.
As they didn't deliver on time, we terminated the contract.
We terminated the contract because they didn't deliver on time.

U prvních dvou vět (since / as) se jedná o známou informaci – člověk, kterému to říkáme, ví, že ta firma nedodala zboží včas.
U třetí a věty (because) je informace o neschopnosti dodavatele pro posluchače nová.

Všimněte si, že spojkou since a as větu začínáme, ale spojku because klademe až doprostřed (přehazujeme tedy hlavní a vedlejší věty). Je to dáno právě mírou důležitosti (viz vysvětlení výše).

S poučkou výše také souvisí fakt, že na otázku why se odpovídá because (nikoli since nebo as):

  • Why did you terminate the contract? TTT
  • Because they didn't deliver the goods on time. TTT
  • Since they didn't deliver the goods on time.
  • As they didn't deliver the goods on time.

Pozn.: Spojky since a as jsou formálnější. V hovorové řeči se nahrazují nejčastěji spojkou so: It was sunny so we went out.

Více se o těchto spojkách dočtete v samostatném článku.

PRESENT

present/prɪ'zen­t/ = prezentovat, představovat, předat, poskytnout

Slovíčko present znáte určitě jako podstatné jméno dárek nebo současnost. Také jako přídavný jméno současný. My se zde však budeme bavit o slovesu. Dejte si však velký pozor na slovní přízvuk!

present/'prez­nt/ = dárek, současný (přízvuk na první slabice)
present/prɪ'zen­t/ = prezentovat, poskytnout (přízvuk na druhé slabice)

Kromě přízvuku si dejte u slovesa pozor i na správný slovosled a “nečekané” použití předložky:

present sth = prezentovat něco
present sth to sb = prezentovat něco někomu
present sb with sth = prezentovat někomu něco

presented the business plan. TTT
presented the business plan to the board. TTT
presented the board with the business plan. TTT
The board was presented with the business plan. TTT

Pozn.: Tento ‘zvláštní’ slovosled mají také například slovesa provide nebo issue, o kterých jsme se již bavili v předchozích článcích.

Please present the client with as many details as possible. TTT
The new advertising campaign logo will be presented on Friday. TTT
You should present your entrance card to the security guard. TTT
She was presented with an award for the employee of the year. TTT
He presents himself well. TTT
You should present the figures using a chart. TTT
The new plan presented great difficulties. TTT
The lack of money presents obstacles. TTT 

obstacle = překážka, problém, potíž

MATCH

match/'mætʃ/ = kombinace, spojení zápas, zápalka
match/'mætʃ/ = hodit se, spojit, sladit

Opět je zde slovíčko s mnoha významy hlavně všeobecné angličtiny. Může se však hodit i v obchodní. Je to opět podstatné jméno i sloveso.

His qualifications are a perfect match for the position. TTT
His qualifications match the position requirements. TTT
Get a business card design to match your website design. TTT
The invoiced items and the delivery note do not match. TTT 

item = položka, kus, bod (na seznamu)

INVOLVE

involve/ɪn'vɒlv/ = zapojit (se), týkat se, zahrnovat

Slovíčko involve použijete stejně ve všeobecné angličtině, jako v obchodní. Užitečná vazba je rozhodně ‘be involved in’:

be involved in sth = zabývat se něčím

I have been involved in marketing for 10 years. TTT
Starting your own business involves a lot of risk. TTT
What does the job involve? TTT
The new project will involve a lot of work. TTT
It is very hard to deal with difficult issues and it involves a lot of courage to face up to problems rather than to ignore them. TTT 

EXECUTIVE

executive/ɪg'zek­jʊtɪv/ = výkonný
executive/ɪg'zek­jʊtɪv/ = vedoucí pracovník

top executive = vrcholový vedoucí pracovník
senior executive = vedoucí pracovník

executive management = výkonné vedení (společnosti)
executive power = výkonná moc
executive assistant (EA) = asistent ředitele (vedoucího pracovníka)
executive director = výkonný ředitel
chief executive officer (CEO) = generální ředitel

The chief executive officer decided to discuss the matter during the next meeting. TTT
SAS executives doubt that Finnair is for sale. TTT
Executive Assistant may be referred to by the title of a Personal Assistant. TTT 

PROVEN

proven/'prəʊvən­/ = prokázaný, osvědčený, doložený

Toto slovo vzniklo ze slovesa prove (dokázat, prokázat), jehož příčestí minulé může být pravidelné proved i nepravidelné proven.

proven value = prokázaná (jednoznačná) hodnota
proven link = prokázané (jasné, jednoznačné) spojení
proven abilities = prokázané schopnosti
proven fact = prokázaný fakt
proven records = doložené záznamy

They've decided not to take over the firm because it's turned out that it has no proven value. TTT
There is no proven link between the management and the fraud. TTT
The programmer should have proven abilities in 3D design. TTT
The applicant should have proven records of experience in HR. TTT 

ATTACHED

attached/ə'tæt­ʃt/ = přiložený, připojený

Určitě často zasíláte přílohy, a to jak v emailu, tak v dopisu. V emailu se nejčastěji setkáte s výrazem attached, ale možná znáte i enclosed. Tato slovíčka se občas pletou a také se občas chybuje v překladu slovíčka příloha (dopisu, emailu). Tyto výrazy vycházejí ze sloves attach a enclose:

attach/ə'tætʃ = přiložit, připevnit
enclose/ɪn'kləʊz = přiložit, vložit, přidat

attached / enclose = přiloženo
attachment/ə'tætʃmənt­/ / enclosure/ɪn'kləʊʒə­/ = příloha

attached vs. enclosed

Zasíláno emailem:
attached – přiloženo jako příloha (soubor)
enclosed – přiloženo (vepsáno) do těla emailu

Zasláno v obálce:
attached – připevněno k dopisu (kancelářskou sponkou, sešívačkou)
enclosed – vloženo volně do obálky

attachment vs. enclosure

Zasíláno emailem:
attachment – příloha (soubor)
enclosure – přiloha v těle emailu

Zasláno v obálce:
attachment – příloha připevněna k dopisu (kancelářskou sponkou, atp.)
enclosure – příloha vložená volně do obálky

Ať už píšete dopis nebo email, nejužitečnější vazba je určitě tato:

Please find attached … = V příloze naleznete …
Please find enclosed … = V příloze naleznete …

Please find attached my CV with details. TTT
attach my CV with details. TTT
Can you send it as an email attachment? TTT
Please send the spreadsheet as an attachment. TTT 

Please fill in and return the enclosed questionnaire. TTT
Please find enclosed a cheque for $1,000. TTT
enclose a cheque for $1,000. TTT
Can you enclose a copy of the receipt? TTT
How many enclosures did you send with the letter? We might have lost some. TTT 

V dopisech se můžete setkat se zkratkami enc. nebo encl., které se píší na začátek nebo konec dopisu, a označují, jaké přílohy jsou přiloženy:

enc. = enclosed / enclosure
encl. = enclosed / enclosure

BELIEVE

believe/bɪ'li:v/ = věřit, domnívat se

Asi vás překvapuje, že je zde toto sloveso. Ve formálnější řeči se hodí více sloveso believe ve významu “domnívat se”, než sloveso think (myslet). Ostatně i v češtině je “domnívat se” formálnější než “myslet”. Navíc i v češtině občas můžeme použít přímo české slovo “věřit” (věřím, že máte pravdu).

I believe so. = Domnívám se (věřím), že ano.
I believe not. = Domnívám se (věřím), že ne.

I do believe you're right. TTT TTT
This is a good decision, I believe. TTT
I find it hard to believe that a company with your reputation would treat their clients like that. TTT 

BACKGROUND

background/'bækgraʊn­d/ = zázemí, pozadí, zkušenosti

professional background = profesní zkušenosti
educational background = historie vzdělání

background in sth = zkušenosti v něčem
background to sth = pozadí něčeho např. historie případu

He has professional background and experience. TTT
We need to hire somebody with a background in marketing. TTT
They will need to know something about your educational background and work experience. TTT
Without knowing the background to the case, I can hardly comment on it. TTT 

Pozor! Sloveso comment se vždy pojí s předložkou on.

APPROPRIATE

appropriate/ə'prəʊprɪ­ət/ = vhodný, náležitý, přiměřený

appropriate behaviour = vhodné chování
appropriate response = vhodná odpověď
appropriate answer = vhodná odpověď
appropriate time = vhodný čas (doba)
appropriate way = vhodný způsob

inappropriate = nevhodný

appropriately = vhodně, náležitě, patřičně, přiměřeně
inappropriately = nevhodně, nepatřičně, nepřiměřeně

Put a tick in the appropriate box. TTT
Jeans are definitely not appropriate for an interview. TTT
I felt it was not appropriate to mention the price yet. TTT
You can use the flip-chart when appropriate, but not too much. TTT
It was totally inappropriate to ask him such a personal question. TTT
Because of his inappropriate behaviour we lost the contract. TTT
You should dress appropriately for an interview. TTT
He is not appropriately trained. TTT
I think it's appropriate for your assistant to attend the meeting as well. TTT
I'm afraid it's not appropriate for me to discuss the matter with you. TTT  

Pozor na výslovnost koncového -ate!

Po tomto šedém rámečku bude následovat sloveso appreciate, kde studenti nechybují, ale výše zmíněné přídavné jméno appropriate je kámen úrazu. A nejde ani náhodou jen o tato dvě slova.

Obecně platí, že u sloves končících na -ate vyslovujeme na konci /eɪt/, což nedělá problém.

Ale pokud jde o podstatné nebo přídavné jméno končící na -ate, vyslovujeme na konci /ət/.

I mnoho značně pokročilých studentů vyslovuje všechna slova bez rozdílu s /eɪt/ na konci.

Dejte si tedy pozor na výslovnost například slovíček appropriate/ə'prəʊprɪ­ət/, certificate/sə'tɪfɪkə­t/, ultimate/'ʌltɪmət, delicate/'delɪkət, desperate/'des­pərət/, advocate/'ædvəkət.

Více v článku Záludná přípona -ATE.  

APPRECIATE

appreciate/æp'rɪʃi­eɪt/ = ocenit, vážit si, mít pochopení, chápat

I would appreciate it if you could … = Ocenil bych, kdybyste mohl …
Pozor na nutnost použít zájmeno it před spojkou if

I highly appreciate your help in this matter. TTT
I don't think your boss fully appreciates the seriousness of the problem. TTT
He feels that his colleagues do not properly appreciate his work. TTT
He will never appreciate the significance of the contract. TTT
Thank you. I really appreciate it. TTT
I would really appreciate it if you could send me the offer by 3 o'clock. TTT  

Pozor na možná nečekanou předložku by před časovým údajem. Pokud byste dosadili until, byla by to chyba. Více v článku UNTIL vs. BY.

HAND OVER

hand over/ˌhænd'əʊ­və/ = předat

Slovo hand znáte určitě jako podstatné jméno ruka. S rukou také souvisí jeho slovesný význam a frázová slovesa:

hand = podat
hand back = vrátit (podat zpět)
hand over = předat
hand out = rozdat, vydat
hand in = odevzdat, předložit

hand in one's notice = podat výpověď

Can you hand me the file, please? TTT
Please hand the brochures over to the man over there. TTT
handed in my notice this morning. What a relief. TTT
Jack, can you hand these files out to everyone present? TTT
You can keep it until Friday. Hand it back to my assistant by 4 pm on Friday, though. TTT  

Opět pozor na UNTIL vs. BY (viz výše).

CONSIDER

consider/kən'sɪdə­/ = považovat, zvažovat, uvažovat, vzít v potaz

V textu jsme měli slovíčko consideration, ale my se zde budeme zaměřovat hlavně na jeho kořen a tím je sloveso consider. Pozor na slovesný vzorec – následuje vždy gerundium:

consider doing sth = zvažovat něco udělat
consider to do sth

consider sb / sth for sth = uvažovat o někom (něčem) pro něco
consider sb / sth (to be) sth = považovat někoho (něco) za něco

All things considered … = Zvážíme-li všechny okolnosti …

“Consider it done.” = Považuj to za vyřízené / vyřešené.

considering = s ohledem na / vzhledem k
considering (that) = vzhledem k tomu, že / s ohledem na to, že

considerable/kən'sɪdə­rəbl/ = značný, důležitý
considerably/kən'sɪdə­rəbli/ = značně

consideration/kənˌsɪdə'­reɪʃən/ = zvážení, posouzení, úsudek

take sth into consideration = vzít něco v úvahu
give sth consideration = zvážit něco (uvažovat o něčem)

reconsider/ˌri:kən'­sɪdə/ = znovu zvážit, rozmyslet si, přehodnotit

Pozn.: Více o slovesu considersamostatném článku.

My boss didn't even consider that I might be actually right. TTT
She is considering whether to accept the job offer or not. TTT
I'm still considering how to ask them politely. TTT
Changes in the management are now considered unlikely. TTT
Have you considered the possibility of resigning? TTT
It's an interesting offer and I will give it consideration. TTT
After careful consideration I've decided to accept your offer. TTT
I don't think you should consider the candidate for the position. TTT
Considering his work history, there's no wonder he was hired. TTT
Considering what you did, there's no wonder you were fired. TTT
His behaviour has improved considerably. TTT
I think you should reconsider your resignation. TTT
All things considered, I think he did a great job. TTT
The issue is causing considerable inconvenience. TTT  

inconvenience = nepříjemnosti

AS A MATTER OF FACT

as a matter of fact = vlastně, po pravdě řečeno

Poslední vazba je zde jen na připomenutí. Tuto i spoustu jiných vazeb se slovíčkem matter naleznete v samostatném článku.


Tímto jsme zakončili rozbor užitečných slovíček a vazeb z Michaelova motivačního dopisu. V další části nás čekají dva kvízy, kde si tyto obraty budete moci otestovat.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde: Okruhy slovní zásoby: Business Unit 4
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Cover Letter (test A)

Vyzkoušejte si v našem jednodušším testu A, jestli umíte správně doplnit průvodní (motivační) dopis.
PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Cover Letter (word quiz A)

Otestujte si v jednodušším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází čtvrté lekce, věnované průvodním dopisům.
INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Cover Letter (storyline)

Začínáme čtvrtou lekci kurzu obchodní angličtiny. Tentokrát se zaměříme na psaní motivačního dopisu. Podívejte se na dopis, který zasílá Michael Skoda.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 04: Cover Letter (word analyses) 3 29344 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety