BUSINESS 07: Travelling (word analyses)

Vydáno dne 10.02.2011

Praktický rozbor slovíček a frází z úvodního textu aktuální lekce kurzu obchodní angličtiny. Dozvíte se třeba něco o slovech SCHEDULE, DELAY nebo ASSIGN. Taky zjistíte, jak je to v Británii s občanskými průkazy.Course Map (mapa kurzu)

Unit 07: Travelling

WORD and PHRASE ANALYSES

Vítejte v druhé kapitole sedmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny. V úvodu jste si mohli přečíst pokračování příběhu hlavního hrdiny celého našeho business seriálu. Letěl to Londýna a podrobně nám popsal celou cestu. Dokonce jste si mohli vyzkoušet jednoduchý kvíz k pochopení textu.

V dnešní kapitole si rozebereme některá užitečná slovíčka a vazby, které se objevily v příběhu.

SCHEDULE

schedule/'ʃed­ju:l/ (n) = plán, rozvrh, harmonogram
schedule/'ʃed­ju:l/ (v) = naplánovat
reschedule/ri:'ʃed­ju:l/ (v) = přeplánovat

according to schedule = podle plánu
on schedule = podle plánu (bez zpoždění)
ahead of schedule = v předstihu
behind schedule = se zpožděním

have a busy schedule = mít hodně práce (plný harmonogram)
have a full schedule = mít hodně práce (plný harmonogram)
be on a tight schedule = mít hodně práce (mít napilno)

What is your weekly schedule like? TTT *1
I'll have to adjust my schedule. TTT *2
Why don't you rearrange your schedule? TTT *3
I'll try to fit the meeting into my busy schedule. TTT *4
Sorry, I've been on a very tight schedule lately. TTT *5  

adjust/ə'dʒʌst/ = přizpůsobit, rearrange/ˌriə'reɪn­dʒ/ = přeuspořádat, přerovnat, upravit

We had to reschedule the meeting for Friday instead of Tuesday. TTT *6
The event was originally scheduled for February 12th. TTT *7
The meeting is scheduled to take place in our boardroom. TTT *8
The plane is scheduled to arrive at 12:30. TTT *9  

event/ɪ'vent/ = událost (pozor na výslovnost!), take place/ˌteɪk'ple­ɪs/ = konat se, odehrávat se, boardroom/'bɔ:dˌru:­m/ = zasedací místnost

Everything is going according to schedule. TTT *10
The product launch is right on schedule. TTT *11
We expect the product to be launched ahead of schedule. TTT *12
The project has fallen behind schedule. TTT *13  

launch/'lɔ:ntʃ = uvedení / uvést na trh (více v článku LUNCH vs. LAUNCH vs. LOUNGE)

americké angličtině označuje slovíčko schedule také jízdní řád. V britské angličtině se používá timetable.

Poznámka k výslovnosti:

Toto slovíčko se čte různě, nejčastější rozlišení je následující:

br.: /'ʃedju:l/ (popřípadě /'skedju:l/)
am.: /'skedʒəl/ (nebo /'skedʒʊl/)

TRAFFIC

traffic/'træfɪk = provoz, doprava, dopravní ruch

traffic jam/'træfɪkˌd­ʒæm/ = dopravní zácpa
traffic lights/'træfɪkl­aɪts/ = semafor
traffic island/'træfɪk ˌa­ɪlənd/ = nástupní / dopravní ostrůvek
traffic circle/'træfɪk '­sɜ:kl/ (am.) = kruhový objezd ( v Británii roundabout/'raʊndəbaʊ­t/)
traffic cone /kəʊn/ = dopravní kužel

traffic warden/ˌtræfɪk'­wɔ:dn/ = dopravní policista (kontroluje správné parkování)
traffic police = dopravní policie

be stuck in a traffic jam = být zaseknutý v zácpě
get stuck in a traffic jam = uvíznout v zácpě

Pozn.: V druhém případě je použito sloveso get pro vyjádření změny stavu (více v článku GET – změna stavu).

I'm sorry I'm late. I was stuck in a traffic jam. TTT *14
I'm very sorry I am late. I got stuck in traffic. TTT *15
She left for work early that day hoping to avoid the traffic. TTT *16
There wasn't much traffic so I arrived early. TTT *17
I ran into heavy traffic and almost missed my plane. TTT *18
I wanted to avoid the rush-hour traffic, but failed. TTT *19  

rush hour/'rʌʃˌaʊə/ = dopravní špička, fail/'feɪl/ = selhat, neuspět, nepodařit se

FLIGHT

flight/'flaɪt/ = let

direct / non-stop flight = přímý let
connecting flight = navazující let
international flight = mezinárodní let
domestic flight = vnitrostátní let
long-haul/'lɒŋhɔ:l/ flight = dálkový let

smooth flight = klidný let
bumpy flight = neklidný let s turbulencemi

cancelled flight = zrušený let
delayed flight = opožděný let

flight attendant/ˌflaɪt ə't­endənt/ = letuška / stevard

His flight to London was delayed by three hours. TTT *20
The next flight to Copenhagen leaves in two hours. TTT *21
When they told her about it, she booked a flight and left immediately. TTT *22
I'm sorry I couldn't attend the conference. My flight got cancelled. There was nothing I could do about it. TTT *23
Passengers travelling on flight AB123 to Madrid should proceed to gate 29 immediately. TTT *24
Would passengers travelling on Lufthansa flight TR456 please go to gate 3. TTT *25  

attend/ə'tend/ = zúčastnit se, proceed/prə'si:d = přikročit, jít dál (v našem textu dostavit se)

předložka by zde vyjadřuje české o (nějakou dobu)
přredložka in zde vyjadřuje české za (nějakou dobu)

FLIGHT vs. FLY

Možná vám přijde následující poznámka zbytečná, ale divili byste se, kolik studentů tvrdí, že čekají na letišti na mouchu, nebo že jejich moucha měla zpoždění.

flight/'flaɪt/ (n) = let
fly/'flaɪ/ (v) = létat
fly/'flaɪ/ (n) = moucha

I missed my fly.
I missed my flight.

DELAY

delay/dɪ'leɪ/ = zpozdit, pozdržet, zpoždění, zdržení

delay sth until sth = pozdržet až do
delay sth for/by sth = pozdržet o
delay doing sth = pozdržet dělání něčeho (mít zpoždění)

I had to delay the beginning of the meeting until 5 o'clock. TTT *26
The meeting was delayed for 30 minutes. TTT *27
The project has suffered a number of delays. TTT *28
Our CEO delayed the decision on whether to appoint a new marketing director. TTT *29
This customer always delays paying the invoices. TTT *30  

appoint/ə'pɔɪnt/ = jmenovat (do funkce), appointment/ə'pɔɪntmən­t/ = jmenování (také ‘schůzka’), invoice/'ɪnvɔɪs/ = faktura.

slight / short delay = mírné / krátké zpoždění / zdržení
long / lengthy delay = dlouhé zpoždění / zdržení
considerable/ serious delay = značné / vážné zpoždění / zdržení

Sorry for the delay, Mr Brown. TTT *31
There was a long delay in assembling the device. TTT *32
There was a slight delay in production. TTT *33
They should start without any further delay. TTT *34
Your decision caused a considerable delay in production. TTT *35  

ASSIGN

assign/ə'saɪn/ = zadat, přidělit, přiřadit, převést

assign sb sth = zadat někomu něco (práci, úkol)
assign sth to sb = zadat někomu něco (práci, úkol)

Our boss assigned each of us a different task. TTT *36
Our boss assigned a different task to each of us. TTT *37  

assign sb to sth = přidělit někomu něco (úkol, práci)
assign sb to do sth = přidělit někomu něco udělat

Mr Smith assigned my colleague to the job. TTT *38
My colleague was assigned to the job. TTT *39
Mr Smith assigned my colleague to help them with the contract. TTT *40
My colleague was assigned to help them with the contract. TTT *41  

assign sth to sb = převést něco na někoho (např. práva)
assignment/ə'saɪnmənt­/ = úkol

Pozn.: Doporučuji také přečtení samostatného článku Pleteme si: sign / signature.

ID

ID/ˌaɪ'di:/ = průkaz totožnosti
ID card / identity card = průkaz totožnosti

Do you have any form of ID on you, sir? TTT *42
They checked my identity card and let me in. TTT *43
Have you got any ID? A driving licence will do. TTT *44  

driving licence (br.) / driver's license (am.) = řidičský průkaz

Občanský průkaz

V České republice se pod pojmem identity card rozumí ‘občanský průkaz’. Možná vás však překvapí, že některé státy průkaz totožnosti nemají.

Patří mezi ně například USA, Velká Británie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Dánsko nebo Norsko.

Jako průkaz totožnosti se pak nejčastěji používá řidičský průkaz.

LUGGAGE

luggage/'lʌgɪdʒ/l = zavazadlo, zavazadla

luggage allowance = maximální povolená hmotnost zavazadel
luggage belt / carousel = pásový dopravník se zavazadly (při výdeji)

How many items of luggage would you like to check in? – Just this one bag. TTT *45
What's the luggage allowance with British Airways? TTT *46
After we land we should immediately proceed to the baggage claim area with luggage carousels. TTT *47  

baggage claim / baggage reclaim = výdej zavazadel (z pásu na letišti)

hand luggage = příruční zavazadlo
carry-on luggage = příruční zavazadlo
wheeled luggage = zavazadlo na kolečkách
left luggage (office) = úschovna zavazadel
checked/ checked-in luggage = odbavená zavazadla

Do you have any bags to check in? No, I just have this hand luggage. TTT *48
Would you like to check in this luggage or is it carry-on? TTT *49
Not only does this suitcase have wheels, it has four wheels. So it is not just wheeled luggage, but a so-called spinner. TTT *50 TTT *51
It was a very small airport and they didn't even have a left luggage office so we had to drag the cases with us. TTT *52  

Pozn.: Více v článku Tašky, kufry, zavazadla.

Nezapomeňte, že podstatné jméno luggage (ale také baggage) je nepočitatelné:

one luggage/ two luggages
one piece of luggage / two pieces of luggage

QUEUE

queue/'kju:/ = fronta, řada (čekajících)

front / head of a queue = předek fronty
back / end of a queue = konec fronty

be / stand / wait in a queue = být / stát / čekat ve frontě
join a queue = zařadit se do fronty
jump a queue = předběhnout se ve frontě

Pozn.: V americké angličtině se používá slůvko line/'laɪn/.

There was a long queue at the check-in desk. TTT *53
She stood in the queue for three hours. TTT *54  

queue/'kju:/ = stát/čekat ve frontě
queue up/'kju: ʌp/ = stát/čekat ve frontě

Pozn.: V americké angličtině mají line up/'laɪn ʌp/.

I had to queue to get in. TTT *55
We queued for only 5 minutes at the passport control. TTT *56  

LAPTOP

laptop/'læptɒp = přenosný počítač
laptop computer = přenosný počítač

Slovíčko laptop vzniklo spojením slov lap (klín) a top (vrch), protože ho můžete mít na klíně. Podobně vzniklo slovo desktop (desk = stůl), což je běžný počítač, který je umístěn na stole. A také palmtop (palm = dlaň), což je malinký přístroj do ruky, ale v dnešní době se používá spíše handheld PC (také PDA).

I'll go through the details with you. Let me bring my laptop. TTT *57
He entered the meeting room, turned on his laptop and started typing something. TTT *58  

LAPTOP vs. NOTEBOOK

V češtině se používá běžně jak slovo laptop tak i notebook. V angličtině je tomu podobně, ale nezapomeňte, že notebook je také poznámkový sešit.

notebook = poznámkový sešit
notepad = poznámkový blok

ANNOUNCE

announce/ə'naʊns = oznámit, ohlásit

Our management announced a decision to cut wages. TTT *59
Has our flight been announced yet? TTT *60
They announced that the flight would be delayed by 2 hours. TTT *61
Their boss announced that he wants to resign. TTT *62  

resign/rɪ'zaɪn/ = odstoupit, rezignovat, podat výpověď

announcement/ə'naʊns­mənt/ = hlášení, prohlášení, sdělení, oznámení

make an announcement = udělat prohlášení
issue an announcement = vydat prohlášení

Pozn.: O slovíčku issue si přečtěte více v článku Slovíčko ISSUE.

an announcement about / on sth = prohlášení o něčem

I heard an announcement that our plane would be delayed. TTT *63
Our CEO is expected to make an announcement about next year's budget. TTT *64  

EXPECT

expect/ɪks'pek­t/ = očekávat

expect to do sth = očekávat, že něco udělám
expect sb/sth to do sth = očekávat, že někdo/něco něco udělá
expect sth from sb = očekávat něco od někoho
expect sb = očekávat někoho (příjezd někoho)

What do you expect from your boss? TTT *65
What do you expect your boss will do? TTT *66
expect to be back in the office by Friday. TTT *67
I'm expected to finish the task on time. TTT *68
expected it would be an easy question, but it wasn't. TTT *69
As expected, she came late again. TTT *70  

expected/ɪk'spek­tɪd/ = očekávaný
unexpected/ˌʌnəks'p­ektɪd/ = nečekaný, neočekávaný

The expected turnover should be 200,000. TTT *71
You should be prepared for unexpected questions. TTT *72  

expectation/ˌek­spek'teɪʃn/ = očekávání

high / low expectations = vysoká / nízká očekávání
be above / below expectations = být nad / pod očekávání
beyond expectations = za hranice očekávání

My expectations are that you will be on time from now on. TTT *73
Their new slogan is ‘beyond all expectations’. TTT *74
Against all expectations, they lost this extremely important client. TTT *75
Our profits are above expectations. TTT *76
My boss has high expectations of his subordinates. TTT *77 

subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/ = podřízený POZOR na výslovnost koncového -ate (více v článku Záludná přípona -ATE).

Pozn.: Slovo expect se často plete se slůvkem except. Více si přečtete v článku EXCEPT vs. EXPECT.

IN THE END

in the end/ˌɪn ði:'en­d/ = nakonec (po nějakém váhání, zvažování, vyjednávání)

In the end, we made an agreement, but it took at least 3 hours. TTT *78
I wanted to go to the party, but in the end I didn't. TTT *79
What did you do in the end? TTT *80
Who did they choose for the position in the end? TTT *81  

POZOR! Spojení in the end se velmi často plete s at the end:

in the end = nakonec
at the end (of sth) = na konci (něčeho)

Pozn.: Více si určitě přečtěte v článku AT THE END vs. IN THE END.

SHORTLY

shortly/'ʃɔ:tli = zanedlouho, zakrátko, krátce (formální slovo)

Take a seat, Mr Jackson. Ms Brown will be with you shortly. TTT *82
Mr Hanson will be back shortly. TTT *83
I managed to reach him shortly before his departure. TTT *84
He is going for lunch very shortly. TTT *85  

will be with you = bude u vás (with často znamená ‘U někoho’) – více v článku Překlad českého “u”

GMT

GMT/ˌdʒi:em't­i:/
Greenwich Mean Time/ˌgrenɪtʃ '­mi:n taɪm/ = světový čas (na nultém poledníku)

Čas ve Velké Británii. O hodinu méně než v České Republice.


Tímto končí rozbor užitečných slov a frází z úvodního příběhu sedmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny. V úvodním textu bylo více užitečných slovíček. Většina z nich však souvisí přímo s cestováním a ty si podrobně rozebereme v hlavní části sedmé lekce, TIPS and TRICKS.

Mezitím nás však ještě jako obvykle čekají dva kvízy, kde si budete moci ověřit, jestli jste dnešní slovní rozbor četli pozorně.


TIP: Chcete si projít seznam slovíček, která jsme již probírali v našem kurzu? Otevřete si BUSINESS ENGLISH – Word Bank.

Překlad:
 1. Jak vypadá tvůj týdenní harmonogram?
 2. Budu si muset přizpůsobit harmonogram.
 3. Co kdyby sis změnil harmonogram?
 4. Pokusím se vměstnat to jednání do svého plného rozvrhu.
 5. Promiň, poslední dobou mám opravdu hodně práce.
 6. Museli jsme přeplánovat to jednání na pátek místo úterý.
 7. Ta akce byla původně naplánována na 12. února.
 8. To jednání je naplánováno v naší zasedací místnosti.
 9. Letadlo má přiletět ve 12:30.
 10. Všechno jde podle plánu.
 11. Uvedení toho produktu na trh jde přesně podle plánu.
 12. Očekáváme, že ten produkt bude uveden na trh v předstihu.
 13. Ten projekt se opozdil.
 14. Omlouvám se, že jdu pozdě. Uvízl jsem v dopravní zácpě.
 15. Velice se omlouvám, že jdu pozdě. Uvízl jsem se v dopravě.
 16. Odjela toho dne do práce dřív a doufala, že se vyhne dopravnímu ruchu.
 17. Nebyl moc provoz, tak jsem dorazil brzy.
 18. Dostal jsem se do zácpy a skoro mi uletělo letadlo.
 19. Chtěl jsem se vyhnout dopravní špičce, ale nepodařilo se mi to.
 20. Jeho let do Londýna se opozdil o tři hodiny.
 21. Další let do Kodaně letí za dvě hodiny.
 22. Když jí o tom řekli, zarezervovala si let a okamžitě odletěla.
 23. Je mi líto, že jsem se nemohl zúčastnit té konference. Můj let byl zrušen. Nemohl jsem s tím nic dělat.
 24. Cestující letu AB123 do Madridu by se měli okamžitě dostavit k východu 29.
 25. Žádáme cestující letu TR456 společnosti Lufthansa aby se dostavili k východu 3.
 26. Musel jsem pozdržet začátek jednání až do pěti.
 27. Jednání se zdrželo o 30 minut.
 28. Ten projekt utrpěl mnoho zpoždění.
 29. Náš generální ředitel pozdržel rozhodnutí, zda jmenovat nového marketingového ředitele.
 30. Tento zákazník má vždy zpoždění při placení faktur.
 31. Omlouvám se za zdržení, pane Browne.
 32. Došlo k velkému zdržení v sestavení toho přístroje.
 33. Došlo k malému zdržení ve výrobě.
 34. Měli by začít bez jakýchkoli dalších zdržení.
 35. Vaše rozhodnutí způsobilo značné zdržení výroby.
 36. Náš šéf každému z nás zadal jiný úkol.
 37. Náš šéf každému z nás zadal jiný úkol.
 38. Pan Smith přidělil mému kolegovi tu práci.
 39. Můj kolega byl přidělen na tu práci.
 40. Pan Smith přidělil mému kolegovi, aby jim pomohl s tou smlouvou.
 41. Můj kolega byl přidělen, aby jim pomohl s tou smlouvou.
 42. Máte u sebe nějakou formu identifikace, pane?
 43. Zkontrolovali můj průkaz totožnosti a pustili mě dovnitř.
 44. Máte nějaký průkaz totožnosti? Řidičský průkaz bude stačit.
 45. Kolik kusů zavazadel byste chtěl odbavit? – Pouze toto jedno zavazadlo.
 46. Jaká je maximální povolená hmotnost zavazadel na osobu s British Airways?
 47. Po přistání bychom měli okamžitě jít k výdeji zavazadel s pásy.
 48. Máte něco k odbavení? Ne, mám pouze toto příruční zavazadlo.
 49. Chtěl byste to zavazadlo odbavit, nebo je příruční?
 50. Nejen že tento kufr má kolečka, má čtyři kolečka. Takže to není pouze ‘zavazadlo na kolečkách’, ale takzvaný ‘spinner’.
 51. spinner má čtyři kolečka
 52. Bylo to malé letiště a ani neměli úschovnu zavazadel, takže jsme museli tahat ty kufry s sebou.
 53. U přepážky odbavení byla dlouhá fronta.
 54. Stála ve frontě tři hodiny.
 55. Musel jsem si vystát frontu, abych se dostal dovnitř.
 56. Na pasové kontrole jsme stáli ve frontě pouze 5 minut.
 57. Projdu s tebou detaily. Přinesu si počítač.
 58. Vešel do jednací místnosti, zapnul si přenosný počítač a začal něco psát.
 59. Naše vedení oznámilo rozhodnutí snížit platy.
 60. Už hlásili náš let?
 61. Ohlásili, že let bude mít zpoždění o dvě hodiny.
 62. Jejich šéf oznámil, že chce odstoupit z funkce.
 63. Slyšel jsem hlášení, že naše letadlo bude mít zpoždění.
 64. Očekává se, že náš generální ředitel udělá prohlášení o našem rozpočtu na příští rok.
 65. Co od svého šéfa očekáváš?
 66. Co očekáváš, že tvůj šéf udělá?
 67. Očekávám, že budu zpět v kanceláři do pátku.
 68. Předpokládá se, že dokončím ten úkol včas.
 69. Čekal jsem, že to bude lehká otázka, ale nebyla.
 70. Jak se dalo čekat, přišla opět pozdě.
 71. Očekávaný obrat by měl být 200.000.
 72. Měl bys být připraven na nečekané otázky.
 73. Očekávám, že od teď budeš chodit včas.
 74. Jejich nový slogan je ‘za hranice veškerých očekávání’.
 75. Navzdory všem očekáváním tohoto velice důležitého klienta ztratili.
 76. Naše zisky jsou nad očekáváním.
 77. Můj šéf má velká očekávání od svých podřízených.
 78. Nakonec jsme se dohodli, ale zabralo to alespoň 3 hodiny.
 79. Chtěl jsem na ten večírek jít, ale nakonec jsem nešel.
 80. Co jsi nakonec udělal?
 81. Koho si nakonec na tu pozici vybrali?
 82. Posaďte se, pane Jackson. Paní/slečna u vás bude za chviličku.
 83. Mr Hanson bude brzy zpět.
 84. Podařilo se mi ho zastihnout krátce před jeho odletem.
 85. Zanedlouho půjde na oběd.
Přepis bublinkové nápovědy: