Help for English

Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.12.2013

Slovíčka, ve kterých často chybujeme: SAY, TELL, SPEAK, TALK – vysvětlení rozdílu mezi nimi a příklady použitíSay, tell, speak, talk

Chyby v použití těchto čtyř slovíček vídám a slýchám téměř denně. Všichni víme, že tyto výrazy mají něco do činění s mluvením. Nejedná se však o synonyma. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a co které z nich ve skutečnosti znamená?

Český překlad těchto slovíček nám příliš nepomůže:

 • say (said – said) – říci
 • tell (told – told) – říci
 • speak (spoke – spoken) – mluvit
 • talk (talked – talked) – mluvit

Proto je na místě bližší vysvětlení, popř. příklady, jak lze každé z těchto slovíček použít.

SAY

Sloveso say použijeme ve významu říci něco, pronést něco, vyslovit něco, vždy s přímým předmětem.

He didn't say when he would be back. TTT *1
They didn't even say goodbye. TTT *2
‘I'm John,’ he said. TTT *3
They left without saying anything. TTT *4
He said that he was really hungry. TTT *5  

Můžeme doplnit i nepřímý předmět, tedy komu, ten však musí vždy stát až za přímým předmětem a to navíc s předložkou to: say something to somebody.

He said goodbye to his friends. TTT *6
‘That's a problem,’ I said to myself. TTT *7
She said to me that she was really happy. TTT *8  

Sloveso say lze použít i v dalších frázích, jako např. it is said that… (people say that… – říká se, že…)

It is said that dogs are better companions than cats. TTT *9  

Se slovesem say nelze použít rovnou nepřímý předmět (tedy ‘říci KOMU’), jak jsme na to zvyklí z češtiny.

Say me what the time is.
said my mother about my problems.

Možná ale znáte starší píseň od L. Richieho, kde se zpívá :

Say you, say me,
Say it together, naturally

Znamená to snad, že Lionel Richie neumí anglicky? Nebo že pravidla ohledně say a tell nejsou zase tak striktní? Rozhodně nikoliv. V textu této písně totiž chybí uvozovky, tedy

Say ‘you’, say ‘me’ – Řekni ‘ty’, řekni ‘já’, řekni to dohromady…

Takže pravidlo, že za say musí být přímý předmět, stále platí, YOU i ME je zde přímým předmětem slovesa say.

TELL

Sloveso tell znamená říci ve významu ‘sdělit, předat informaci’. Je zde důležité spojení s nepřímým předmětem – říci komu – a až potom vyjádříme předmět přímý – říci co.

Porovnejte dva slovesné vzorce:

 • say something (to somebody)
 • tell somebody something

Tell me what you want to do. TTT *10
told my parents about my problems at school. TTT *11
Don't tell anyone your address or phone number. TTT *12
Steve told me that he needed some money. TTT *13  

Pokud potřebujeme přímý předmět vyjádřit osobním zájmenem it (tedy např. ‘řekni mi to’), zájmeno it se vynechává. Místo tell me it tedy použijeme jen tell me.

They knew he was sick but nobody told me. TTT *14
They wanted to know what happened, so I told them. TTT *15
We need to know where our daughter is. You've got to tell us. TTT *16  

Zde se rozumí, že přímý předmět je ‘it’, zůstává však nevyjádřený.

Sloveso tell se velmi často používá ve vazbě s předmětem a infinitivem – tell sb to do sth – Říci někomu, aby něco udělal:

He told me to open the door for him. TTT *17
Where have you been? I told you to wait here. TTT *18  

Sloveso tell se také používá ve významu vyprávět, např. tell a story, tell jokes nebo např. ve spojeních tell the truth (říct pravdu) a tell a lie (zalhat).

My mom used to tell me a story before bed every day. TTT *19
Jason tells awesome jokes. We always laugh a lot when he comes over. TTT *20
I didn't take the money. I'm telling the truth! TTT *21  

Toto sloveso také může znamenat rozeznat, poznat rozdíl:

He can't tell right from wrong. TTT *22  

SPEAK

Sloveso speak vyjadřuje to, že někdo mluví, produkuje jazyk, věty, slova. Ostatní potom spíše poslouchají:

The president spoke for almost two hours. It was so boring. TTT *23
The lecturer spoke about current social issues. TTT *24  

Často se speak používá tehdy, kdy se nezaměřujeme na obsah sdělení, ale na formu sdělení – tedy např. na jazyk, rychlost, srozumitelnos­t apod.

Could you speak more slowly, please? TTT *25
What languages do you speak? – I speak English and a little Spanish. TTT *26  

TALK

Sloveso talk používáme tehdy, když se jedná spíše o konverzaci dvou lidí než o ústní projev jednoho. Jedná se o výměnu informací.

I met an old friend in town yesterday. We went for a beer and talked about our lives. TTT *27
Listen, I'd like to talk to you about something. TTT *28  

Jinak si ale slovesa talk a speak jsou velmi podobná a někdy je lze zaměnit bez vážnějšího rozdílu ve významu. Speak je určeno pro poněkud formálnější situace:

I want to speak to the manager. – formální situace, pravděpodobně si budu stěžovat
I want to talk to the manager. – spíše si popovídat

Sloveso talk se pojí zpravidla s předložkou to (povídat si s), i když with se také používá. Speak se v britské angličtině pojí s to, v americké spíše s with:

I'd like to talk to you. – nejčastější
I'd like to talk with you. – méně časté
I'd like to speak to you. – britská angličtina
I'd like to speak with you. – americká angličtina

Závěrem

Na závěr krátké shrnutí:

say something (to somebody) říci, pronést, vyslovit něco
tell somebody something říci, povědět, sdělit někomu něco
speak mluvit, hovořit
talk mluvit, povídat si
Překlad:
 1. Neřekl, kdy se vrátí.
 2. Ani se nerozloučili.
 3. ‘Já jsem John,’ řekl.
 4. Odešli, aniž by cokoliv řekli.
 5. Řekl, že má opravdu velký hlad.
 6. Rozloučil se se svými přáteli.
 7. ‘To je problém,’ řekl jsem si.
 8. Řekla mi, že je vážně šťastná.
 9. Říká se, že psi jsou lepší společníci než kočky.
 10. Řekni mi, co chceš dělat.
 11. Řekl jsem rodičům o svých problémech ve škole.
 12. Neříkej nikomu svoji adresu nebo telefon.
 13. Steve mi řekl, že potřebuje nějaké peníze.
 14. Věděli, že je nemocný, ale nikdo mi to neřekl.
 15. Chtěli vědět, co se stalo, a tak jsem jim to řekl.
 16. Potřebujeme vědět, kde naše dcera je. Musíš nám to říct.
 17. Řekl mi, abych mu otevřel dveře.
 18. Kde jsi byl? Řekl jsem ti, abys čekal tady.
 19. Moje mamka mi vždy každý den vyprávěla příběh před spaním.
 20. Jason vypráví úžasné vtipy. Vždycky se hodně nasmějeme, když se u nás staví.
 21. Já jsem ty peníze nevzal. Mluvím pravdu!
 22. On nerozezná správné od špatného.
 23. Prezident mluvil skoro dvě hodiny. Byla to strašná nuda.
 24. Přednášející hovořil o současných společenských problémech.
 25. Mohl bys mluvit pomaleji prosím?
 26. Jakými mluvíš jazyky? – Mluvím anglicky a trochu španělsky.
 27. Včera jsem potkal ve městě starého kamaráda. Zašli jsme na pivo a povídali si o svých životech.
 28. Poslouchej, rád bych si s tebou o něčem promluvil.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: SAY / TELL / SPEAK / TALK

Test toho, jak správně dokážete použít slovíčka SAY, TELL, SPEAK, TALK.
ELEMENTARY

Cvičení: SAY nebo TELL?

Patří do věty sloveso SAY a nebo sloveso TELL?

INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK 53 64915 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety