Help for English

Textbook Instructions

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Textbook words 
act - hrát (předvádět)
BrE
/'ækt/ Přehrát
AmE
/'ækt/ Přehrát

verb - to perform in a play etc.

 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/ək'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ək'tɪvəti/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

 
adjective - přídavné jméno
BrE
/'ædʒɪktɪv/ Přehrát
AmE
/'ædʒəktɪv/ Přehrát

noun - a word that describes something (usually a noun)

 
adverb - příslovce
BrE
/'ædvɜ:b/ Přehrát
AmE
/'ædvɜ:rb/ Přehrát

noun - a word that tells you how something is done

 
aloud - nahlas (slyšitelně)
BrE
/ə'laʊd/ Přehrát
AmE
/ə'laʊd/ Přehrát

adverb - in a way that it can be heard

 
answer - odpovědět
BrE
/'ɑ:nsə/ Přehrát
AmE
/'ænsər/ Přehrát

verb - to reply, to say something when somebody asks you a question

article
article - článek
BrE
/'ɑ:tɪkl/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬ɪkl/ Přehrát

noun - a piece of text in a newspaper or magazine

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

 
box - rámeček (v učebnici apod.); kolonka, políčko
BrE
/'bɒks/ Přehrát
AmE
/'bɑ:ks/ Přehrát

noun - a rectangular shape where something is written

circle
circle - zakroužkovat
BrE
/'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkl/ Přehrát

verb - to draw a circle around something

 
complete - doplnit, dokončit
BrE
/kəm'pli:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pli:t/ Přehrát

verb - to make something whole or perfect

 
conversation - konverzace
BrE
/ˌkɒnvə'seɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nvər'seɪʃn/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

 
copy - opisovat, kopírovat, okopírovat, opsat
BrE
/'kɒpi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:pi/ Přehrát

verb - to make something to be exactly the same as something else

 
correct - opravit
BrE
/kə'rekt/ Přehrát
AmE
/kə'rekt/ Přehrát

verb - to find mistakes and make them right

crossword
crossword - křížovka
BrE
/'krɒswɜ:d/ Přehrát
AmE
/'krɒɑ:swɜ:rd/ Přehrát

noun - a kind of puzzle in which you have to complete words correctly into square spaces

 
definition - definice
BrE
/defɪ'nɪʃn/ Přehrát
AmE
/defə'nɪʃn/ Přehrát

noun - the exact meaning of a word or a phrase

 
exercise - cvičení (tělesné), cvik
BrE
/'eksəsaɪz/ Přehrát
AmE
/'eksərsaɪz/ Přehrát

noun - a physical or mental activity that you do in order to become better or to keep fit

 
explain - vysvětlit
BrE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát
AmE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát

verb - to say what something means and how it works etc.

 
future - budoucí
BrE
/'fju:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fju:tʃər/ Přehrát

adjective - that will come

 
grammar - gramatika, mluvnice
BrE
/'græmə/ Přehrát
AmE
/'græmər/ Přehrát

noun - the rules of a language; the study of the rules of a language

 
heading - nadpis
BrE
/'hedɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hedɪŋ/ Přehrát

noun - a word or phrase that introduces a text or a paragraph

chart
chart - tabulka, graf, diagram, schéma
BrE
/'tʃɑ:t/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:rt/ Přehrát

noun - a diagram or a similar kind of drawing that gives you some information

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
in pairs - ve dvojicích
BrE
/'ɪn peəz/ Přehrát
AmE
/ɪn'perz/ Přehrát

adverb - in groups of two people

 
interview - rozhovor
BrE
/'ɪntəvju:/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬əvju:/ Přehrát

noun - a meeting with a journalist or a possible employer in which a lot of questions are asked

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
match - přiřadit, spojit
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

verb - to connect two things that are suitable for each other

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
mistake - chyba
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
note - poznámka
BrE
/'nəʊt/ Přehrát
AmE
/'noʊt/ Přehrát

noun - words that you write down quickly in order to remember them

 
noun - podstatné jméno
BrE
/'naʊn/ Přehrát
AmE
/'naʊn/ Přehrát

noun - a word for a thing, animal, person etc.

 
number - očíslovat
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

verb - to write numbers to show the order in which the things go after one another

 
object - předmět (věty)
BrE
/'ɒbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'ɑ:bdʒɪkt/ Přehrát

noun - the part of a sentence that says who or what is affected by the action of the subject

 
paragraph - odstavec
BrE
/'pærəgrɑ:f/ Přehrát
AmE
/'pærəgræf/ Přehrát

noun - a part of a text made up of several sentences, it starts on a new line

 
passage - pasáž (v textu), úryvek
BrE
/'pæsɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'pæsɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of a longer text

 
past - uplynulý, minulý
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

adjective - having happened already

 
phrase - fráze, slovní spojení, spojení slov
BrE
/'freɪz/ Přehrát
AmE
/'freɪz/ Přehrát

noun - a group of words

point
point - ukazovat, ukázat, ukázat prstem
BrE
/'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to use your finger etc. to show where something is

 
preposition - předložka (gram.)
BrE
/ˌprepə'zɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌprepə'zɪʃən/ Přehrát

noun, American English - a word used before a noun etc., such as: on, at, in, about etc.

 
present - přítomný, současný
BrE
/'preznt/ Přehrát
AmE
/'preznt/ Přehrát

adjective - happening or being now, at this time, belonging to the time around now

 
pronounce - vyslovovat
BrE
/prə'naʊns/ Přehrát
AmE
/prə'naʊns/ Přehrát

verb - to say written words or letters aloud

 
punctuate - doplnit interpunkci
BrE
/'pʌŋktʃʊeɪt/ Přehrát
AmE
/'pʌŋktʃʊeɪt/ Přehrát

verb - to decide where sentences end and start etc. and write the correct marks into a text

 
put in order - seřadit, dát do správného pořadí
BrE
/'pʊt ɪn'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'pʊt̬ɪn'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to decide which of the things comes first, which comes second etc.

 
repeat - zopakovat, opakovat
BrE
/rɪ'pi:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pi:t/ Přehrát

verb - to say or do something again

 
revision - opakování (učiva)
BrE
/rɪ'vɪʒən/ Přehrát
AmE
/rɪ'vɪʒən/ Přehrát

noun - reading or studying something you learned before in order to remember it better, e.g. before a test in school, etc.

 
sentence - věta
BrE
/'sentəns/ Přehrát
AmE
/'sent̬əns/ Přehrát

noun - a group of words formed into a statement, question, order etc.

 
sound - hláska
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - a vowel or a consonant, one of the particles that spoken words consist of

 
speaker - mluvčí
BrE
/'spi:kə/ Přehrát
AmE
/'spi:kər/ Přehrát

noun - a person who speaks, esp. to many people

spell
spell - hláskovat, vyhláskovat
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

verb - to name the letters in a word one by one

 
statement - tvrzení, prohlášení
BrE
/'steɪtmənt/ Přehrát
AmE
/'steɪtmənt/ Přehrát

noun - something that has been said or written

 
subject - podmět (věty)
BrE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát

noun - the part of a sentence that says who or what it speaks about

 
syllable - slabika
BrE
/'sɪləbl/ Přehrát
AmE
/'sɪləbl/ Přehrát

noun - a group of sounds that form a word

tick
tick - zaškrtnout
BrE
/'tɪk/ Přehrát
AmE
/'tɪk/ Přehrát

verb, British English - to mark something by a special symbol to show that you have done it, read it, etc.

 
underline - podtrhnout, podtrhávat
BrE
/ˌʌndə'laɪn/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'laɪn/ Přehrát

verb - to mark a word or a piece of text by drawing a line under it

 
verb - sloveso
BrE
/'vɜ:b/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rb/ Přehrát

noun - a word expressing an action, activity or state

 
vocabulary - slovní zásoba
BrE
/və'kæbjələri/ Přehrát
AmE
/və'kæbjəleri/ Přehrát

noun - the words of a language that you know or that you learnPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Easy Textbook Instructions

Slova potřebná pro práci s učebnicí
ALL LEVELS

Christmas Pudding - instructions

Úkony potřebné k výrobě tradičního vánočního pudinku
ALL LEVELS

Reward INT 01-vocab 2

Textbook words
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Textbook Instructions 0 18015