Help for English

OTHER, ANOTHER, THE OTHER

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.03.2007

Článek, který vám vysvětlí význam slůvek OTHER, ANOTHER, THE OTHER, OTHERS atd. a rozdíly mezi nimi.OTHER, ANOTHER, THE OTHER…

Dnes se podíváme na poměrně problematický jev anglické gramatiky, a tím je slovo other/'ʌðə/ a tvary, které z něho vycházejí (other, the other, another, others, the others). V zásadě lze tyto výrazy použít dvěma způsoby.

1: Jako přídavné jméno či tzv. determiner (stojí před podstatným jménem, určuje podstatné jméno)

I want another glass. TTT *1
I'm not like other people. TTT *2
It's written on the other side. TTT *3
John passed the test but the other students failed. TTT *4  

2: Jako zájmeno (stojí samostatně – podstatné jméno zastupuje)

I've finished this bottle. Give me another. TTT *5
Some people like olives, others don't. TTT *6
Oh, you are here! Where are the others? TTT *7  

Jednotné číslo – another, the other

ANOTHER = jiný, další, ještě jeden

Slovíčko another/ə'nʌðə/ je vlastně složený tvar, který se skládá z neurčitého členu a slova other, tedy AN + OTHER. Píše se vždy dohromady, nikoliv zvlášť.

Lze ho umístit před ta podstatná jména, kde je možné použít neurčitý člen. To znamená, že nemůže stát před podstatnými jmény v množném čísle a před podstatnými jmény nepočitatelnými:

 • a mananother man
 • a houseanother house
 • a housesanother houses
 • a moneyanother money

Můžeme ho přeložit jako jiný, další, ještě jeden:

I'll have another beer. TTT *8
Can I borrow another book from you? TTT *9
Come back another day. TTT *10
… but that's another story. TTT *11

Slovo another může ale také mít funkci zájmena, tedy může zároveň nahrazovat podstatné jméno. Samozřejmě, že pouze podstatné jméno počitatelné v jednotném čísle. Za another v tomto případě může následovat zástupné zájmeno one (více v článku Zájmeno ONE).

Here's your CD. Can you lend me another (one)? TTT *12
Yes, that joke was funny. Here's another (one). TTT *13
You have three children and you still want another (one)? TTT *14

Z ilustrace bude význam tohoto slova jistě jasnější:

Zde vidíte použití slova another ve významu další, druhý:

 • jedno jablko je zelené, další (druhé) je červené, další (třetí)…
 • one apple is green, another (apple) is red, another (one) is yellow, …

Na tomto obrázku je opět slovo another ve významu další, v kontextu ho zde lže přeložit taky třeba jako ještě jeden. Tento pán si prostě objednává ještě jedno pivo: I'll have another beer, please Samozřejmě je možné použít another jako zájmeno, potom by řekl pouze: I'll have another, please

O množných číslech si sice řekneme něco níže, ale zastavíme se už tady. Řekli jsme si totiž, že another se nepoužívá v množném čísle, ovšem to není úplně vždy pravda. Podívejme se na následující příklady:

We'll stay here for another two weeks. TTT *15 – to znamená, že jsme zde již dva týdny byli (dva týdny se bere jako jeden celek) a říkám, že tu budeme ještě na další dva týdny (druhý celek). Potom je another v množném čísle přijatelné.
Give me another five dollars. TTT *16
He ran for another two miles. TTT *17

Kdyby si muž z obrázku výše vždy objednával dvě piva zároveň, další dvě by si tedy objednal také pomocí slova another: “Another two beers, please!” (Další dvě piva.)

Another nelze použít s nepočitatelnými podstatnými jmény!

I need another information. TTT *18 – muselo by být např. another piece of information

THE OTHER = ten druhý

Spojení the other se v jednotném čísle používá ve významu ten druhý (ze dvou). Podívejte se na následující ilustraci:

Jsou zde dvě jablka, jedno je zelené (one apple is green) a to druhé je červené (the other apple is red).

The other je opět možné použít zároveň jako zájmeno, tedy můžete říci the other apple (to druhé jablko), nebo jen the other (to druhé), pokud je z kontextu jasné, o čem mluvíme. Použít lze samozřejmě i the other one.

Podívejte se na další příklady:

There were two men. One was sleeping, the other was reading. TTT *19
I couldn't use my bike. One wheel was missing and the other had a puncture. TTT *20  

Množné číslo – (the) other, (the) others

THE OTHER = ti ostatní

V množném čísle lze the other použít ve významu ostatní – tedy zbytek nějakého (omezeného) počtu.

Present simple is easy, but the other English tenses are very difficult. TTT *21  

Pokud ho chcete použít s přivlastňovacími zájmeny, pak je určitý člen nahrazen právě přivlastňovacím zájmenem (což je ostatně v angličtině obecný jev):

 • the other classmatesmy other classmates = moji ostatní spolužáci
 • the other filmshis other films = jeho ostatní filmy

Chceme-li použít ostatní jako zájmeno (tedy bez podstatného jména), používáme tvar the others:

There were many dogs. One was black and the others (=the other dogs) were white. TTT *22
I failed but the others passed easily. TTT *23

Podívejme se na další ilustraci s jablky:

Je zde nějaké množství jablek. Jedno je zelené, a ostatní (všechna ostatní) jsou červená:

 • One apple is green, the other apples are red.

Tvar the other apples zde můžeme nahradit zájmenem the others:

 • One apple is green, the others are red.

OTHER = jiní, druzí, další

Samotné other nejčastěji uvidíme před podstatnými jmény v množném čísle. Zde má význam jiní, druzí, další.

Představte si např. množinu jablek, ve které některá budou červená, jiná zelená, jiná žlutá. Mohli bychom zde říci, že některá jsou zelená (some apples are green), jiná jsou červená (other apples are red), další jsou žlutá (other apples are yellow) atd.

Jako zájmeno bychom zde použili slůvko others/'ʌðəz/.

Zájmeno others se často používá ve významu ‘other people’:

Others can do it much better. – Jiní to umí daleko lépe (myšleno ‘jiní lidé’)

Přehled

V následující tabulce se můžete podívat na všechny možné kombinace:

Neexistující tvary a kombinace

Ač je kombinací celá řada, nelze libovolně doplňovat cokoli kamkoli. Na následujících řádcích uvádíme, co je nepřípustné, ale studenti často dělají právě tyto chyby.

 • another people – another se takto s množným číslem nepojí
 • another money – another se nepojí s nepočitatelnými podstatnými jmény
 • the another, my another, some another – another již obsahuje neurčitý člen, a stejně jako nemůžete neurčitý člen kombinovat s jiným členem, přivlastňovacím zájmenem, apod., nelze takto kombinovat ani výraz another
 • others dogs – tvar others je vždy ve významu zájmena, nemůže za ním tedy už být podstatné jméno
 • anothers – takový tvar neexistuje
 • it is another / it is other – another ani other není ve skutečnosti přídavné jméno, v angličtině se považuje za tzv. “determiner”, tedy nemůže takto stát samostatně za slovesem být. Jako přídavné jméno jiný použijeme např. slovo different.

Pozor taky na výslovnost!

Studenti často špatně vyslovují slůvko another/ə'nʌðə/. Na začátku je /ə/ a uprostřed /ʌ/ (podobné českému “a”). Studenti často vyslovují chybně /ʌnɒðə/.

Pozor si dejte i na výslovnost určitého členu the před other/others. Jelikož za ním následuje zvuk samohlásky, čteme ho /ði:/, nikoli /ðə/.

Pozn.: Více v článku Členy v angličtině (Articles).

Další spojení a významy

Slůvko other se běžně používá v několika idiomatických spojeních:

 • EACH OTHER, ONE ANOTHER

Tato dvě spojení se používají ve významu navzájem, jeden druhého apod.

They love each other very much. TTT *24
We spend a lot of time with one another. TTT *25

Pozn.: Více v článku Zájmeno EACH OTHER.

 • THE OTHER DAY

Jedná se o příslovečné určení času, které označuje nějakou nedávnou minulost, tedy nedávno, tuhle apod.

He called me the other day. TTT *26

 • EVERY OTHER

Toto se používá ve významu každý druhý.

They visited him every other day. TTT *27
Every other apple had a worm in it. TTT *28

Závěrem

Slovíčko other (a tvary od něho odvozené) patří v angličtině k těm nejčastěji používaným výrazům. Je tedy důležité ho pochopit a naučit se ho používat. Doufáme, že vám v tom tento článek pomohl.

Nakonec si vše shrneme ještě v jedné tabulce:

anglicky význam/překlad zájmeno
another apple jiné jablko / ještě jedno jablko another (one)
the other apple to druhé jablko (ze dvou) the other (one)
the other apples ta ostatní jablka (všechna) the others
other apples jiná jablka (nějaká jiná) others
Překlad:
 1. Chci další sklenku.
 2. Nejsem jako jiní lidé.
 3. Je to napsáno na druhé straně.
 4. John ten test udělal, ale ostatní studenti neprošli.
 5. Tuhle flašku už jsem dopil. Dej mi další.
 6. Někteří lidé mají olivy rádi, jiní ne.
 7. Á, ty už jsi tu. Kde jsou ostatní?
 8. Dám si ještě jedno pivo.
 9. Můžu si od tebe půjčit další knihu?
 10. Přijď jindy (jiný den).
 11. … ale to už je jiný příběh.
 12. Tady máš své CD. Můžeš mi půjčit další?
 13. Ten vtip byl legrační. Tady je další.
 14. Máš tři děti a ty ještě chceš další?
 15. Zůstaneme tu ještě další dva týdny.
 16. Dej mi ještě dalších 5 dolarů.
 17. Běžel ještě dvě míle.
 18. Potřebuji další informaci.
 19. Byli tam dva muži. Jeden spal, ten druhý si četl.
 20. Nemohl jsem jet na kole. Jedno kolo chybělo a to druhé bylo píchlé.
 21. Přítomný prostý čas je jednoduchý, ale ostatní anglické časy jsou velice obtížné.
 22. Bylo tam mnoho psů. Jeden byl černý a ostatní byli bílí.
 23. Já jsem neprošel, ale ostatní to lehce udělali. (např. test)
 24. Mají se moc rádi.
 25. Trávíme spolu hodně času.
 26. Tuhle (před pár dny) mi volal.
 27. Navštěvovali ho obden/každý druhý den.
 28. V každém druhém jablku byl červ.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER...(2)

Otestujte si znalost použití slovíček OTHER, THE OTHER, ANOTHER, OTHERS atd.

INTERMEDIATE

Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER...

Otestujte si znalost použití slovíček OTHER, THE OTHER, ANOTHER, OTHERS atd.
PRE-INTERMEDIATE

OTHER, ANOTHER, THE OTHER - přehled

Tabulka se slovíčky OTHER, OTHERS, ANOTHER, THE OTHER, THE OTHERS ke stažení a vytištění.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno OTHER, ANOTHER, THE OTHER 50 67719 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety