Help for English

Informace o zkoušce ILEC

ALL LEVELS Vydáno dne 10.09.2007

ILEC – International Legal English Certificate. Další z řady cambridgeských zkoušek, tentokráte na téma právnická angličtina. Z čeho se zkouška skládá? Kolik stojí? To vše se dozvíte v tomto článku.ILEC

Tato zkouška vznikla za spolupráce Cambridge ESOL a Translegal - vedoucí Evropské společnosti jazykových odborníků v oblasti práva a je mezinárodně uznávána podobně jako ostatní zkoušky Cambridge ESOL. Odpovídá úrovni B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. V České republice je možno ji skládat ve dvou termínech - v listopadu a v květnu. Cena zkoušky je 6 600 Kč. Více informací o registraci ke zkoušce naleznete na stránkách Britské rady.

Výsledky zkoušky se uchazeči dozví přibližně 6 týdnů po vykonání zkoušky. Je možno získat 3 úspěšné stupně - C1 Pass with Merit, C1 Pass a B2 Pass. Zkoušku tvoří 4 části, každá z nich je zaměřena na jednu jazykovou dovednost - porozumění čtené textu, psaní, porozumění slyšenému textu a ústní projev. Za každou část je možno získat 50 bodů (tedy 200 bodů celkem).

Reading

Části zaměřené na porozumění čtenému textu je věnována 1 hodina 15 minut. Všechny texty jsou věnovány právnickým tématům. Délka všech textů v této části je zhruba 2 500 slov. Část Reading obsahuje 54 otázek. První tři části jsou zaměřeny spíše na jazykový systém, zbylé tři na porozumění čtenému textu.

Na začátek jsou zařazeny dva krátké texty, každý text obsahuje 6 mezer, do kterých je nutno doplnit slovo dle možností A-D (tzv. multiple-choice cloze). V této části je testována především slovní zásoba, ustálené fráze a kolokace.

Následuje text s 12 mezerami, do kterých je nutno vyplnit POUZE 1 slovo (tzv. open cloze), tato část je zaměřena na gramatickou strukturu, předložky, spojky, zájmena, pomocná slovesa atd.

Třetí část tvoří opět 2 krátké texty, každý obsahuje 6 otázek. Do textů je nutno doplnit slovo odvozené od zadaného základového slova (tzv. word formation).

Následující 3 části (každá obsahuje 6 otázek) jsou již zaměřeny na porozumění čtenému textu. Nejprve je nutno přiřadit k 6 otázkám jednu ze 4 částí textu podle toho, ve které části se požadovaná informace nachází.

Dalším úkolem je zařadit do textu na správné místo vyjmuté věty. Jedna věta je navíc.

Posledním úkolem v této části je odpovědět na otázky výběrem z možností A-D podle informací z přečteného textu. Otázky jsou ve stejném pořadí jako informace potřebné zodpovězení. Může se vyskytnout i otázka na co odkazuje zájmeno apod.

Writing

Na tuto část je také vyměřena doba 1 hodiny 15 minuty. Skládá se ze dvou povinných úkolů (není možno si vybrat z více jako např. u FCE apod.).

První úkol je dopis o rozsahu 120-180 slov. Zadán je dopis, na který se odpověď píše a 5 bodů, které musí dopis obsahovat. V dopise může být úkolem vysvětlovat, přesvědčovat, navrhovat apod. Tento úkol nese 40% známky z této části.

Druhým úkolem je napsat memorandum, protokol o rozsahu 200-250 slov. Každý uchazeč dostane 4 stěžejní body, které musí text obsahovat. Může se jednat o návrh nějakého řešení, vyjádření a podpora názorů, zhodnocení apod.

Listening

Tato část trvá cca 40 minut, obsahuje 30 otázek rozdělených do 4 úkolů.

Prvním úkolem je zodpovědět 6 otázek, které se vztahují ke 3 krátkých na sobě nezávislým textům (cca 1 minuta, monology i dialogy). Ke každému textu se vztahují 2 otázky. Odpovídá se výběrem z možností A-C. Každý text je puštěn dvakrát.

Následuje 5 otázek, které mají opět 3 možnosti odpovědi. Tentokráte se ale všechny otázky vztahují k jednomu 3-4 minuty dlouhému textu. Otázky jsou ve stejném pořadí jako vyslechnuté informace. Text je opět vyslechnut dvakrát.

Předposledním úkolem je doplnit stručné shrnutí 3-4 minutového monologu. Ve shrnutí je 9 mezer, do kterých je nutno doplnit jedno i několik slov. Informace potřebné k doplnění jdou za sebou stejně jako mezery, do kterých se doplňují. Text je opět vyslechnut dvakrát.

Na závěr je puštěno 5 tématicky propojených textů, každý je namluven někým jiným. K textům se vztahuje celkem 10 otázek (2 sady po 5). Jedná se o přiřazování s určitých informací k slyšeným textům (vždy je jedna informace navíc).

Speaking

Tato část se skládá ve dvojicích kandidátů (s dvojicí zkoušejících, jeden jen poslouchá, druhý komunikuje s uchazeči). Mluvení je věnováno asi 16 minut, celkem je nutno absolvovat 4 úkoly.

Nejprve se zkoušející každého uchazeče zeptá na několik otázek ohledně jeho studia práv (či práce) a na názor na nějaký právní problém. Není dobré odpovídat krátkými odpověďmi či dokonce jednoslovně. Tato část trvá cca 2 minuty.

V následujícím úkolu mají uchazeči možnost mluvit minutu bez přerušení. Každý uchazeč dostane na výběr ze dvou témat. Během jedné minuty si musí téma vybrat a připravit řeč. Uchazeči dostávají jiná témata na výběr.

Ve třetím úkolu oba uchazeči spolupracují. Dostanou ústní nebo písemné podklady, na jejichž základě se mají dobrat nějakého řešení, ale není to podmínka. Neexistuje dobrá či správná odpověď a uchazeči se ani nemusí shodnout. Jde hlavně o schopnost předložit nějakého návrhy a podložit je argumenty. Uchazeči by měli mluvit cca 3 minuty.

Následuje diskuze vedená zkoušejícím na téma ze třetího úkolu. Závěrečný úkol zabere asi 3 minuty.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Informace o zkoušce TOEFL

Test of English as a Foreign Language další z jazykových zkoušek, které lze u nás složit.
ALL LEVELS

Informace o zkouškách BEC

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.
PRE-INTERMEDIATE

O zkoušce KET

Dnes si představíme nejjednodušší z řady zkoušek Cambridge ESOL.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Informace o zkoušce ILEC 2 16862 Od Petr poslední příspěvek
před 12 lety