Help for English

Jak se omlouvat v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.11.2020

Přehled způsobů, jak se v angličtině lze omlouvat, tedy slovíčka SORRY, APOLOGIZE, EXCUSE, PARDON, REGRET, FORGIVE.Jak se omlouvat v angličtině

V dnešním článku se seznámíme s tím, jakým způsobem se v angličtině omlouváme. Asi alespoň pasivně znáte slovíčka sorry, excuse me, pardon, apologize apod. Dnes se pokusíme nastínit základní rozdíly mezi nimi a ukázat, jak a kdy se používají.

sorry

Slovíčko sorry/'sɒri/ je vlastně přídavné jméno. Používá se ale často zcela osamoceně jako slovíčko, kterým vyjadřujeme svoji lítost nad něčím. Může to být lítost nad něčím, co jsme provedli (pak znamená omlouvám se), nebo vyjádření lítosti nad něčím, co se druhému člověku přihodilo (pak znamená to je mi líto). Samotné sorry je zkrácená forma věty “I am sorry”.

That sandwich was mine! – Oh, (I'm) sorry. TTT *1 = promiň
My dog has died. – I'm sorry. TTT *2 = to je mi líto

Toto slovíčko můžeme ještě zesílit příslovcem very, really nebo so.

I'm very sorry. TTT *3
I'm really sorry. TTT *4
I'm so sorry. TTT *5

Pozn.: Když toto použijete, doplněná příslovce by měla být vyslovena se důrazem, hlavně u příslovce so.

Čeští studenti slovíčko sorry občas vnímají jako poměrně nezdvořilé, což je dáno hlavně tím, že ho používáme i v češtině. Tam ho ale máme spojeno s hodně neformální mluvou, např. “Sorry, vole”. Proto studenti usuzují, že anglické sorry je někdy skoro až sprosté slovo. Toto je však velký omyl.

Další použití slovíčka sorry

I'm sorry (that) I made you cry. TTT *6
I'm sorry about last night. TTT *7
I'm sorry about your broken phone. TTT *8
I'm sorry to hear about your sickness. TTT *9
feel sorry for you. TTT *10

Spojení “I am sorry…” může mít význam omlouvám se, ale taky je mi líto. Českou větu “To je mi líto” pak můžete přeložit např.:

I'm sorry about that.
I'm sorry to hear that.

Pozn.: Poslední věta studenty často překvapí, protože doslova znamená “je mi líto, že to slyším”, ale idiomaticky opravdu znamená “to je mi líto”.

excuse me

Vazbu excuse me/ɪks'kju:zˌ­mi:/ používáme především tehdy, když chceme někoho zdvořile oslovit. Je to běžný začátek rozhovoru např. na ulici, když se někoho ptáme na čas, na cestu apod.

Excuse me, can you tell me the way to the station? TTT *11
Excuse me, where's the bathroom? TTT *12

Tuto vazbu můžeme taky použít jako omluvu za nějaký tělesný projev, např. krknutí apod. (stejně jako pardon – viz níže).

V americké angličtině se excuse me používá i v případě, že jsme někomu nerozuměli a prosíme ho, aby to zopakoval (viz níže).

Sloveso excuse/ɪks'kju:z­/ má ale daleko širší použití. Znamená prostě omluvit někoho či odpustit někomu něco. Můžeme tak například poprosit o to, aby nás někdo na chvíli omluvil, když si potřebujeme odskočit, na chvíli odejít či zvednout telefon.

Excuse me for a second, I'll be right back. TTT *13

Můžeme se taky omluvit například za špatnou angličtinu apod.

Please excuse my bad English. TTT *14
My son was sick, please excuse his absence. TTT *15

Sloveso excuse se také objevuje tehdy, když říkáme, že něco někoho neomlouvá (za něco):

I know you've had some problems but that doesn't excuse you for lying to us. TTT *16  

POZOR: Podstatné jméno excuse/ɪks'kju:s­/ většinou neznamená omluva ale výmluva:

He was looking for an excuse. TTT *17
He said he had to study but it was just a lame excuse. TTT *18
What's your excuse for missing my birthday party? TTT *19  

apologize

Sloveso apologize/ə'pɒlədʒa­ɪz/ (v britské angličtině píšeme apologise) se používá, když se za něco omlouváme.

You've just stepped on my foot! – I apologize. TTT *20  

Sloveso apologize potom vlastně znamená say sorry (omluvit se).

He apologized. = He said sorry.
Apologize! = Say sorry!
No need to apologize. = No need to say sorry.

apologize to sb

Chceme-li říct, komu se omlouváme, použijeme předložku to.

You will apologize to your mother right now! TTT *21  

apologize for sth

Předložku for používáme, když říkáme, za co se omlouváme.

apologize for my behaviour. TTT *22
I have nothing to apologize for. TTT *23  

Jeden malý rozdíl mezi apologize a be sorry tu však může být. Když se někomu omlouváte jen tak z povinnosti, je snazší a i pravdivější použít “I apologize” (omlouvám se) než “I'm sorry” (je mi to líto). Protože v tom případě vám to není vyloženě líto, pouze se omlouváte. Sloveso apologize je proto také vnímáno jako mírně formálnější, jde o více “strohý”, věcný jazyk. U slova sorry jdete více do emocí.

apology

Podstatné jméno apology/ə'pɒlədʒi­/ znamená omluva (nepleťte si s výše uvedeným podstatným jménem excuse = výmluva). Lze ho použít např. takto:

Please accept my apology/apolo­gies. TTT *24

Používá se ale také ve vazbě “My apologies”, což je formální způsob, jak říci “I'm sorry”.

Poznámka k výslovnosti

Studenti často chybují ve výslovnosti slovíčka apology/ə'pɒlədʒi­/ a vyslovují chybně /ə'pɒlədʒaɪ/.

Chybují taky, když přidávají koncové -s (pro vytvoření množného čísla nebo 3. osoby), a to jak v pravopisu tak i v samotné výslovnosti:

 • apology/ə'pɒlədʒi­/apologies /ə'pɒlədʒi:z/
 • apologize/ə'pɒlədʒa­ɪz/apologizes /ə'pɒlədʒaɪzɪz/

forgive

Sloveso forgive/fə'gɪv/ znamená odpustit. Je to nepravidelné sloveso (forgive – forgave – forgiven). Pokud ho použijete při omlouvání, je spíše formální.

Forgive me, I didn't want to startle you. TTT *25
Please forgive me, it won't happen again. TTT *26
Forgive me, Father, for I have sinned. TTT *27  

Používá se však i v běžných větách, pak už formální není.

She'll never forgive me for what I've done. TTT *28
Can you still forgive me after all that? TTT *29
He apologized but she could never forgive him. TTT *30  

pardon

Slovíčko pardon/'pɑ:dn/ se objevuje především tehdy, když někomu nerozumíme a prosíme ho o zopakování. Použít lze také vazbu “I beg your pardon?”.

He'll be back in an hour. – Pardon? TTT *31  

V americké angličtině se v takových případech používá také pardon me? nebo excuse me?. V britské angličtině pak také sorry?.

He'll be back in an hour. – Pardon me?
He'll be back in an hour. – Excuse me?
He'll be back in an hour. – Sorry?

Používá se také, pokud uděláte něco nevhodného.

Sloveso a podstatné jméno pardon ale také označuje milost, kterou může např. vězeň dostat od prezidenta apod.

He was sentenced to ten years in prison but received a full pardon. TTT *32
He was pardoned last week. TTT *33  

regret

Poslední slovíčko, které v tomto výčtu zmíníme, je sloveso regret/rɪ'gret­/. Samo o sobě znamená litovat. Často se používá, když někdo lituje něčeho, co udělal a rád by to vzal zpět. Nejedná se však o omluvu. Po slovesu regret potom následuje podstatné jméno, zájmeno nebo gerundium.:

regret telling him about my problem. TTT *34
regret listening to you. TTT *35
I got married when I was young but I don't regret it. TTT *36  

Pokud ale za regret umístíme infinitiv slovesa, význam se změní. Říkáme tak, že je nám líto to, co právě děláme nebo říkáme:

regret to tell you that you are fired. TTT *37
We regret to announce that the trip is cancelled. TTT *38  

Pozn.: Rozdíl mezi “regret telling” a “regret to tell” je věc tzv. slovesných vzorců. Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

V neformální angličtině lze v tomto případě použít i sorry:

I'm sorry to tell you that you are fired.
We're sorry to announce that the trip is cancelled.

Odpověď na omluvu

Jako odpověď na omluvu neexistuje nějaká pevně stanovená fráze, jako je např. české ‘nic se nestalo’. Podle kontextu můžeme použít několik možností:

That's all right.
That's ok.
No problem.
(There's) no need to apologize. TTT *39
Apology accepted. TTT *40
Okay, I forgive you. TTT *41

Překlad:
 1. To byl můj sendvič. – Aha, promiň.
 2. Umřel mi pes. – To je mi líto.
 3. To je mi velice líto.
 4. To je opravdu líto.
 5. To je mi tak líto.
 6. Je mi líto, že jsem tě rozbrečel.
 7. Omlouvám se za včerejší večer.
 8. Omlouvám se za ten rozbitý telefon.
 9. Je mi líto, že jsi nemocný. (doslova – že jsem slyšel o tvé nemoci)
 10. Je mi tě líto.
 11. Promiňte, mohl byste mi říct, jak se dostanu na nádraží?
 12. Promiňte, kde je tu záchod?
 13. Omluvte mě na chvilku, já se hned vrátím.
 14. Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.
 15. Můj syn byl nemocný, omluvte prosím jeho nepřítomnost.
 16. Vím, že jsi teď měl nějaké problémy, ale to tě neomlouvá za to, že jsi nám lhal.
 17. Hledal nějakou výmluvu.
 18. Řekl, že se musí učit, ale byla to jen chabá výmluva.
 19. Jakou máš výmluvu, že jsi nepřišel na oslavu mých narozenin?
 20. Právě jsi mi šlápl na nohu! – Omlouvám se.
 21. Hned se mámě půjdeš omluvit!
 22. Omlouvám se za své chování.
 23. Nemám se za co omlouvat.
 24. Přijmi prosím moji omluvu.
 25. Odpusťte mi, nechtěl jsem vás vylekat.
 26. Odpusť mi prosím, už se to víckrát nestane.
 27. Odpusť mi, Otče, neboť jsem zhřešil.
 28. Nikdy mi neodpustí za to, co jsem udělal.
 29. Můžeš mi ještě odpustit po tom všem?
 30. Omluvil se jí, ale ona mu nikdy nedokázala odpustit.
 31. Bude zpátky za hodinu. – Promiňte?
 32. Byl odsouzen k deseti rokům ve vězení, ale dostal plnou milost.
 33. Minulý týden mu byla udělena milost.
 34. Lituji, že jsem mu řekl o svém problému.
 35. Lituju, že jsem tě poslouchal.
 36. Oženil jsem se brzy, ale nelituji toho.
 37. Nerad ti to říkám, ale máš padáka.
 38. S politováním oznamujeme, že se výlet ruší.
 39. Není třeba se omlouvat.
 40. Omluva se přijímá.
 41. Dobře, odpouštím ti.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test - slovíčka vyjadřující omluvu a lítost

Otestujte si, jak znáte slovíčka vyjadřující omluvu či lítost.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak se omlouvat v angličtině 28 49613 Od Josef poslední příspěvek
před 6 lety