Help for English

Slovíčko MEAN

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.09.2018

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN.Slovíčko MEAN

Dneska si ukážeme mnoho významů slovíčka mean/'mi:n/. Studenti u něj chybují hned při několika použitích.

MEAN jako sloveso

Jde o nepravidelné sloveso mean/'mi:n/ – meant/'ment/ – meant/'ment/.

mean = znamenat, mít význam

Pozor na správný slovosled, ve kterém se často chybuje. Čeština totiž (na rozdíl od angličtiny) dává důležitou informaci na konec věty.

What does mean this word?
What means this word?

What does it mean? = Co to znamená?
What does this word mean? = Co znamená toto slovo?
What does ‘consciousness’ mean? = Co znamená ‘consciousness’? TTT *1

What does the word mean in Czech? TTT *2
I have no idea what this means. TTT *3
She means nothing to me. TTT *4
He means everything to me. TTT *5
This will mean getting up early every day. TTT *6
Does it mean that I will have to take care of my little sister every now and then? TTT *7  

mean = mínit, mít na mysli

Ve významu mean/'mi:n/ (mínit) se opět velice často chybuje. Dejte si pozor na značný rozdíl mezi zdánlivě podobnými otázkami:

What do you think? = Co si myslíš? (o něčem)
What do you mean? = Co tím myslíš? (tím, co jsi řekl)

Více v samostatném článku.

Do you know what I mean? TTT *8
I see what you mean. TTT *9
She only meant it as a joke. TTT *10
Calm down. I think he meant it as a compliment. TTT *11
Who are you talking about? Do you mean the girl over there? TTT *12  

I mean …

Občas se stane, že něco řekneme a hned si uvědomíme, že jsme se spletli. V češtině se potom opravíme pomocí slovíčka vlastně nebo teda. V angličtině se v tomto významu používá hovorová fráze I mean/'aɪˌmi:n .

What's six plus eight? – Um, sixteen. I mean fourteen. TTT *13
She's from Slovenia. I mean Slovakia. TTT *14
I have Ghostbusters on DVD. On Blu-ray, I mean. TTT *15
Turn right. I mean left. TTT *16
Why don't we do something fun? I mean, we can go skating or something. TTT *17  

V angličtině toto funguje jako velice častá “vycpávka”, která se špatně překládá. Český překlad “chci tím říct” sice opravdu vystihuje podstatu věci, ale v češtině se rozhodně tak často nepoužívá, proto je tento překlad poměrně nešťastný.

mean = myslet něco vážně

Sloveso mean/'mi:n/ může mít i význam myslet to tak, myslet něco vážně.

mean what I say. TTT *18
Do you really mean it? TTT *19
You don't mean it, do you? TTT *20  

mean = zamýšlet, mít v úmyslu

I didn't mean to hurt you. TTT *21
She didn't mean for him to hear it. TTT *22
I didn't mean for it to happen. TTT *23  

be meant = být určen, předurčen, zamýšlen

They are meant for each other. TTT *24
The new offices are meant for the top management. TTT *25
Don't watch the movie. It's not meant for a kid your age. TTT *26
It's meant to be. TTT *27
It wasn't meant to be. TTT *28
We weren't meant to be. TTT *29
What is meant to be is meant to be. TTT *30  

be meant = mít něco udělat

You are meant to be here. TTT *31
She is meant to take care of his kids. TTT *32  

Pozn.: Zde je častější spojení be supposed to. Více zde.

MEAN jako přídavné jméno

mean = ošklivý, zlý, nepříjemný

Často má slovo mean/'mi:n/ význam podlý, ošklivý, zlomyslný apod.

Mummy, he's mean to me again. TTT *33
You have a very mean dog. TTT *34
What you did was mean. TTT *35
It was a mean thing to do. TTT *36
Don't be mean to me. TTT *37
It was mean of her to say something like that. TTT *38  

mean = lakomý (BrE)

V britské angličtině pak uslyšíte slovo mean/'mi:n/ ve významu lakomý, skoupý.

Don't be mean with wine. TTT *39
He's very mean with money. TTT *40
She's too mean to buy him anything. TTT *41  

Pozn.: Tento význam patří čistě do britské angličtiny a jinde může dojít k nedorozumění (zlý vs. lakomý). Nahradit lze například slovy cheap/'tʃi:p/, stingy/'stɪndʒi nebo greedy/'gri:di/.

MEAN jako podstatné jméno

Holý tvar mean jako podstatné jméno neexistuje, ale je dobré znát podstatná jména means a meaning.

means = způsob, prostředek

Ačkoli slovo means/'mi:nz/ končí na -s, je to počitatelné podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo stejné (one means / two means).

a means of transport = způsob dopravy (dopravní prostředek / prostředky)
a means of doing sth = způsob, jak něco udělat
by means of sth = pomocí něčeho
“by all means = samozřejmě
“by no means = v žádném případě

What means of transport do you use? TTT *42
Do it, by all means. TTT *43
You cannot obtain the data by any other means. TTT *44  

meaning = význam

Jako poslední zmíníme meaning/'mi:nɪŋ/, tedy význam, smysl.

What's the meaning of this word? TTT *45
Don't you understand the deep meaning of the message? TTT *46
I think there is a hidden meaning in this. TTT *47
What's the true meaning of life? TTT *48  

Pozn.: Odvozená slova jsou meaningful (smysluplný) a meaningless (nemající smysl).

Závěr

Slovíčko mean je jedno z mnoha, které má opravdu široké použití. Snažili jsme se pro vás zmínit většinu důležitých významů.

Překlad:
 1. consciousness = vědomí
 2. Co to slovo znamená v češtině?
 3. Nemám ponětí, co to znamená.
 4. Nic pro mě neznamená.
 5. Je pro mě vším.
 6. To bude znamenat vstávat brzy každý den.
 7. Znamená to, že se budu muset o mou malou sestru občas starat?
 8. Víš, co tím myslím?
 9. Chápu, co tím myslíš.
 10. Myslela to jen jako vtip.
 11. Uklidni se. Myslím, že to myslel jako kompliment.
 12. O kom mluvíš? Myslíš tu dívku támhle?
 13. Kolik je šest plus osm? – Mm, šestnáct. Teda čtrnáct.
 14. Je ze Slovinska. Vlastně ze Slovenska.
 15. Mám Krotitele duchů na DVD. Teda na Blu-ray.
 16. Odboč doprava. Teda doleva.
 17. Proč neděláme něco zábavného? Co třeba jít bruslit?
 18. Myslím vážně, co říkám.
 19. To opravdu myslíš vážně?
 20. To nemyslíš vážně, že?
 21. Nechtěl jsem ti ublížit.
 22. Nechtěla, aby to slyšel.
 23. Nechtěl jsem, aby se to stalo.
 24. Jsou jeden pro druhého předurčeni.
 25. Ty nové kanceláře jsou určeny pro top management.
 26. Nedívej se na ten film. Není určen pro dítě tvého věku.
 27. Má to tak být.
 28. Nemělo se to stát.
 29. Nebyli jsme si souzeni.
 30. Co se má stát, se stane.
 31. Máš být tady.
 32. Má se starat o jeho děti.
 33. Mami, on je na mě zase ošklivý.
 34. Máte opravdu zlého psa.
 35. Co jsi udělal, bylo ošklivé.
 36. Bylo ošklivé udělat takovou věc.
 37. Nebuď na mě ošklivý.
 38. Bylo od ní ošklivé říct něco takového.
 39. Nešetři vínem.
 40. Je velice skoupý na peníze.
 41. Je příliš lakomá, aby mu něco koupila.
 42. Jaké dopravní prostředky používáš?
 43. Rozhodně to udělej.
 44. Nemůžeš získat ta data jinými prostředky.
 45. Jaký je význam tohoto slova?
 46. Copak nechápeš hluboký význam tohoto vzkazu?
 47. Myslím, že to má skrytý význam.
 48. Jaký je opravdový smysl života?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

THINK vs. MEAN

V dnešním článku si řekneme něco o velmi častém problému, kdy studenti nevnímají rozdíl mezi slovesy THINK a MEAN.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ITEM

Co přesně znamená slovíčko ITEM a jak se používá?
INTERMEDIATE

Slovíčko CREAM

Slovíčko CREAM není jen smetana. O jeho mnoha významech si dnes můžete přečíst.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko MEAN 16 24031 Od swimmer poslední příspěvek
před 5 lety