Help for English

Slovíčko WAY

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.04.2018

Článek o mnoha významech slovíčka WAY. Zdaleka ne vždy je to ‘cesta’.Slovíčko WAY

Toto slůvku opět patří do kategorie těch, která mají opravdu hodně významů a časté užití ve vazbách. Nejčastější chybou je, když si student toto slovo přeloží jako cesta a pak se snaží domyslet zbytek věty, aby měla logiku.

Jeden z významů slůvka way/'weɪ/ je opravu cesta, ale častěji má význam způsob. Objevuje se ale i ve vazbách s dalšími významy.

WAY = ZPŮSOB

way to do sth = způsob, jak něco udělat
way of doing sth = způsob, jak něco udělat

another way = jinak (jiným způsobem)
in the same way = stejně (stejným způsobem)
in a friendly way = přátelsky (přátelským způsobem)
in a good way = dobře (například myslet něco nějak)

I'll do it my own way. TTT *1
I did it my way. TTT *2
One way to do it is to cut here. TTT *3
It was really the best way to do it. TTT *4
We have to find a way to finish the task on time. TTT *5
In what way did it help you? TTT *6 TTT *7
There are many ways of solving the problem. TTT *8
There are two ways to solve the problem. TTT *9
Sorry, I don't see it your way. TTT *10 TTT *11
Calm down. He said it in a very friendly way. TTT *12
I didn't mean it in a bad way. TTT *13
This lotion works in the same way as any other, more expensive. TTT *14
Monkeys learn in the same way as humans. TTT *15
There is no way you can do it. TTT *16 

that's the way = tak / takový

Spojení that's the way (s určitým členem) vyjadřujeme české tak nebo takový:

That's the way I like it.
To je ten způsob, jakým to mám rád. (doslovný překlad)
Tak to mám rád.

That's just the way it is. TTT *17
That's the way it goes. TTT *18
That's the way they are. TTT *19
That's the way it used to be. TTT *20
That's the way they do it. TTT *21 

the way = jak

Podobně funguje samotné the way (tedy určitý způsob něčeho). Můžete před něj dosadit téměř cokoli. V češtině bychom překlad řešili spojkou jak:

I don't like the way they do it.
Nelíbí se mi způsob, jakým to dělají. (doslovný překlad)
Nelíbí se mi, jak to dělají.

That's the best way you can approach the problem. TTT *22
I like the way you decorated the tree. TTT *23
It's great the way he dealt with the complaint. TTT *24
I can't stand the way he talks to me. TTT *25
I like the way she did it. TTT *26
I hate the way it is. TTT *27 

další užitečné vazby

in a way/ɪn ə 'weɪ = svým způsobem

She is right in a way. TTT *28
Do you like it? – In a way. TTT *29 

in many ways = v mnoha ohledech
in some ways = v některých ohledech
in every way = v každém ohledu / ze všech úhlů pohledu

I agree with you in many ways. TTT *30
In some ways, you are right. TTT *31
Is the new car cheaper? – In some ways. TTT *32
They will help us in every way possible. TTT *33
She is much better now in every way. TTT *34 

either way/ˌaɪðə'weɪ = tak jako tak, tak či tak

You can study at home or you can attend a language course. Either way, you will have to work really hard if you want to pass FCE. TTT *35 

Pozn.: Více o slovíčku either najdete v článku zde.

both ways = oboje (oběma způsoby)

You can't have it both ways. TTT *36
She wants to have it both ways. The new car should be reliable and very cheap. TTT *37 

one way or another = tak či onak
one way or the other = tak či onak

One way or another, I am going to do it. TTT *38
He said that he wouldn't be here next month one way or the other. If he doesn't get fired, he's going to resign. TTT *39 

WAY = CESTA

Zde si dejte pozor na význam. Slovo way je často také cesta, ale pouze popisujeme-li jak a kudy se někam dostat. Cesta, po které chodíme, je například road. Cesta někam je například journey. Více v článku zde.

the way to = cesta do
on the way (to) = na cestě / cestou (do)

show (sb) the way = ukázat (někomu) cestu
know the way = znát cestu
find / lose one's way = najít / ztratit cestu

stand / get / be in sb's way = stát někomu v cestě (postavit se do cesty)
get (keep) out of sb's way = uhnout, vyhnout se

the Milky Way = Mléčná dráha

Do you know the way to the library, please? TTT *40
Which way should we take? TTT *41
I stopped on the way home because I had almost run out of petrol. TTT *42
She stopped on the way to work and bought a coffee to go. TTT *43
Can you show me the way? TTT *44
We had just a short break, but we are on the way again. TTT *45
I lost my way and ended up asking a policeman where to go. TTT *46
The delivery is on its way. TTT *47
You are standing in my way. I'd like to take a picture of that house. TTT *48
Am I in your way? TTT *49
I don't see anything. There is a bus in the way. TTT *50
She seems furious. I'd rather get out of her way. TTT *51 

way = “cesta” jako směr

this way = tudy (tímto směrem)
that way = tamtudy (tamtím směrem)
go the wrong way = jít špatným směrem
go the right way = jít správným směrem

the other way around / round = obráceně, opačně
she was looking my way = dívala se mým směrem
she was looking the other way = dívala se na opačnou stranu

one-way = jednosměrný
one-way ticket = jednosměrný lístek (single ticket BrE)
one-way street = jednosměrná ulice

Which way are you going? TTT *52
He didn't know which way to turn. TTT *53
The kitchen is this way. TTT *54
Put it in the other way round. TTT *55
I couldn't even wave. She wasn't looking my way. TTT *56
I'm sure we are going the wrong way. TTT *57 

way = “cesta” jako vzdálenost

a short / long way = krátká / dlouhá cesta (vzdálenost)
quite a way = docela kus cesty / docela daleko
a way off = daleko (časově, místně)
a way ahead = daleko před námi (časově, místně)

It's a short way from here. TTT *58
We went a long way. TTT *59
The restaurant is still a way off. TTT *60
Was it a short way to the restaurant? TTT *61 

WAY ve vazbách

Po významech způsob a cesta se dostáváme k vazbám.

by the way/ˌbaɪ ðə'we­ɪ/ = mimochodem (často zkracováno BTW)

You can have a drink over there. I am Jack, by the way. TTT *62 

no way/nəʊ'weɪ/ = v žádném případe

Can I come too? – No way! TTT *63
No way am I going to let you stay up late tonight. TTT *64
Pozn.: Pozor na inverzi.

“Way to go!” = Skvělá práce! (AmE)

Way to go, George! Way to go! TTT *65 

all the way/ɔ:l ðə 'we­ɪ/ = (až) úplně

Put it all the way down. TTT *66
I am ready to go all the way to the director and complain. TTT *67
I went all the way to the top of the hill. TTT *68 

give way/gɪv 'weɪ/ = povolit / neodolat náporu
give way/gɪv 'weɪ/ = ustoupit
give way/gɪv 'weɪ/ = dát přednost v jízdě (br.)

The house gave way during the earthquake. TTT *69
Drivers must give way to trams. TTT *70
The minister gave way and resigned. TTT *71
In the 90's the trams gave way to the new underground. TTT *72 

halfway/ˌhɑ:f'weɪ = v polovině, z poloviny, uprostřed
halfway through / up / down / along …

I haven't finished. I am halfway through. TTT *73
I left halfway through the film. TTT *74
He stopped halfway up the stairs. TTT *75
She paused halfway down the ladder. TTT *76  

in a big way = hodně (dělat něco ve velké míře)

He celebrated his birthday in a big way. TTT *77
I am interested in English in a big way. TTT *78 

anyway = stejně, každopádně, vlastně…

Toto slovo má velice široké použití i různé překlady do češtiny. Někdy se dokonce ani přeložit nedá. Více v samostatném článku.

WAY jako příslovce

Slovíčko way se v hovorové angličtině používá také jako příslovce, pokud chceme něco zesílit. Často na něj při mluvení klademe důraz. Význam má zdaleka, mnohem, hodně apod.

way behind = hodně vzadu
way ahead = daleko vepředu
way above = hodně nad
way below = hodně pod
way out = úplně mimo (nesprávný)
way too much / many = opravdu příliš mnoho

way bigger = much bigger = mnohem (daleko) větší
way longer = much longer = mnohem (daleko) delší
way more expensive = much more expensive = mnohem (daleko) dražší

My parents live way out of town. TTT *79
Your answer was way out. TTT *80
You are way behind schedule. TTT *81
She was way ahead of the others. TTT *82 

Závěr

Jak vidíte, slovíčko way neznamená rozhodně pouze cesta. Častěji je to způsob. Navíc má velice široké použití ve vazbách.

Překlad:
 1. Udělám si to po svém.
 2. Udělal jsem si to po svém.
 3. Jeden způsob, jak to udělat, je říznout sem.
 4. Byl to opravdu nejlepší způsob, jak to udělat.
 5. Musíme najít způsob, jak ten úkol dodělat včas.
 6. Jak vám to pomohlo?
 7. jakým způsobem
 8. Je mnoho způsobů, jak vyřešit ten problém.
 9. Jsou dvě možnosti, jak vyřešit ten problém.
 10. Promiň, nevidím to jako ty.
 11. tvým způsobem
 12. Uklidni se. Řekl to velice přátelsky.
 13. Nemyslel jsem to špatně.
 14. Tento krém funguje stejně jako kterýkoli jiný, dražší.
 15. Opice se učí stejně, jako lidé.
 16. Není šance, že bys to dokázal.
 17. Tak to prostě je.
 18. Tak to chodí.
 19. Takoví jsou.
 20. Takové to bývalo.
 21. Tak to dělají.
 22. To je nejlepší způsob, jak můžeš k tomu problému přistoupit.
 23. Líbí se mi, jak jsi ozdobil stromek.
 24. Je skvělé, jak zvládnul tu stížnost.
 25. Nemůžu vystát, jak se mnou mluví.
 26. Líbí se mi, jak to udělala.
 27. Nesnáším, jak to je.
 28. Svým způsobem má pravdu.
 29. Líbí se ti to? – Svým způsobem ano.
 30. V mnoha ohledech s tebou souhlasím.
 31. V určitém smyslu slova máš pravdu.
 32. Je to nové auto levnější? – V některých ohledech ano.
 33. Pomohou nám v každém ohledu.
 34. Je nyní daleko lepší v každém ohledu.
 35. Můžeš se učit doma, nebo chodit do kurzu. Tak či tak, budeš muset pracovat opravdu pilně, pokud chceš složit FCE.
 36. Nemůžeš mít oboje.
 37. Chce oboje. To nové auto by mělo být spolehlivé a velmi levné.
 38. Tak či tak, stejně to udělám.
 39. Řekl, že tu příští měsíc nebude tak jako tak. Pokud jej nevyhodí, dá výpověď.
 40. Znáte prosím cestu do knihovny?
 41. Kterou cestou bychom měli jít?
 42. Zastavil jsem na cestě domů, protože mi skoro došel benzín.
 43. Zastavila se na cestě do práce a koupila si kafe.
 44. Můžete mi ukázat cestu?
 45. Měli jsme krátkou přestávku, ale už jsme zase na cestě.
 46. Ztratil jsem cestu a skončil jsem tak, že jsem se musel ptát policisty, kam jít.
 47. Zásilka je na cestě.
 48. Stojíte mi v cestě. Rád bych si vyfotografoval ten dům.
 49. Stojím vám v cestě?
 50. Nic nevidím. V cestě je autobus.
 51. Vypadá rozzuřená. Raději bych se jí vyhnul.
 52. Kudy jdete?
 53. Nevěděl, kam se otočit.
 54. Kuchyně je zde.
 55. Dej to tam obráceně.
 56. Ani jsem nemohl zamávat. Nedívala se mým směrem.
 57. Jsem si jist, že jdeme špatným směrem.
 58. Je to odsud kousek.
 59. Šli jsme daleko.
 60. Ta restaurace je ještě daleko.
 61. Bylo to do té restaurace blízko?
 62. Můžete si dát panáka támhle a mimochodem, já jsem Jack.
 63. Můžu jít taky? – V žádném případě!
 64. V žádném případě tě nenechám být dnes dlouho vzhůru.
 65. Skvělá práce, Georgi, fakt skvělá!
 66. Dej to až dolů.
 67. Jsem připraven jít až k řediteli a stěžovat si.
 68. Šel jsem až úplně na vrchol kopce.
 69. Dům neodolal během zemětřesení.
 70. Řidiči musí dát přednost tramvajím.
 71. Ministr ustoupil a rezignoval.
 72. V devadesátých letech ustoupily tramvaje novému metru.
 73. Ještě jsem neskončil. Jsem v polovině.
 74. Odešel jsem v polovině filmu.
 75. Zastavil se uprostřed schodiště.
 76. Zastavila se uprostřed žebříku.
 77. Oslavil narozeniny ve velkém stylu.
 78. Fakt se zajímám o angličtinu hodně.
 79. Rodiče bydlí daleko za městem.
 80. Tvoje odpověď byla naprosto nesprávná.
 81. Máš velké zpoždění.
 82. Byla daleko před ostatními.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 6: Způsob, jak

Pozor, české ‘způsob, jak’ nelze do angličtiny překládat jako WAY HOW. Je to jedna z nejčastějších chyb patřících do ‘czenglish’.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Není cesta jako cesta

České slovo ‘cesta’ lze do angličtiny přeložit mnoha způsoby. Nejčastější z nich jsou TRIP, JOURNEY, WAY, ROAD, TRAVEL atd. Jaký je mezi těmito slůvky rozdíl?

PRE-INTERMEDIATE

HOW ve vztažných větách NE!

Příslovce HOW se v anglických vztažných větách nepoužívá. Jedná se o velmi častou chybu českých studentů.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko WAY 40 32800 Od fernando 1 poslední příspěvek
před rokem