Help for English

Slovíčko MIND

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.05.2015

Článek o mnoha významech slovíčka MIND.Slovíčko MIND

Slůvko mind patří do kategorie výrazů, které mají velké množství použití, a proto si určitě zaslouží samostatný článek. Jako u spousty jiných, i zde se může jednat o podstatné jméno nebo sloveso.

MIND (n) podstatné jméno

mind = mysl, duše

mind/'maɪnd/
peace of mind = duševní pohoda
a state of mind = duševní stav (stav mysli)
an open mind = otevřená mysl
a suspicious mind = podezíravá mysl (podezíravé uvažování)
a narrow mind = omezenost

She is in a better state of mind than a week ago just after the accident. TTT *1
Michael doesn't believe me. He has a very suspicious mind. TTT *2
His mind was full of what she had said. TTT *3
This article gives you a few tips on how to gain peace of mind. TTT *4  

mind = mysl, paměť

cross one's mind/ˌkrɒs wʌns­'maɪnd/ = napadnout, přijít na mysl
keep in mind/ˌki:p ɪn '­maɪnd/ = mít na paměti, na mysli

bear / keep sth in mind = mít něco na paměti
have sth on your mind = myslet na něco
get sth out of your mind = zapomenout na něco TTT *5
slip your mind = vyklouznout z paměti (z hlavy)
spring to mind = napadnout
bring sth to mind = vzpomenout si

Please bear in mind that it may take a day or two to process your request. TTT *6
She is only a beginner. Please keep that in mind when criticising her. TTT *7
She has been on my mind way too long. I need to get her out of my mind, otherwise I might as well go crazy. TTT *8
Oh, I knew the answer a minute ago, but it has slipped my mind now. TTT *9
What springs to mind when you hear the word ‘cheating’? TTT *10
It's just crossed my mind that I might be wrong about that. TTT *11
Out of sight, out of mind. TTT *12  

mind = rozum, myšlení

mind/'maɪnd/
a sharp mind = bystrý rozum (mozek)
be of sound mind = být jasného vědomí, mentálně zdráv
be out of your mind = nebýt při smyslech
lose your mind = zbláznit se

She might sound crazy, but she has a very sharp mind. TTT *13
I don't understand why anyone who is of sound mind could believe this story. TTT *14
Are you out of your mind? TTT *15
Have you lost your mind? TTT *16  

mind = názor

change your mind/ˌtʃeɪnʒ jə '­maɪnd/ = změnit názor (rozmyslet se)
speak your mind/ˌspi:k jɔ:­'maɪnd/ = říct svůj názor, vylít si srdce
make up mind/ˌmeɪk ʌp '­maɪnd/ = rozhodnout se (udělat si názor)
be in two minds/bi: ɪn tu­: 'maɪndz/ = váhat o něčem (nemoci se rozhodnout)

Come on. Speak your mind. TTT *17
Come on. Make up your mind already. TTT *18
Jack hasn't made up his mind where to study. TTT *19
I don't want to buy it anymore. I've changed my mind. TTT *20
She was in two minds about leaving Prague. TTT *21
My mind is made up and there's nothing you can do about it. TTT *22  

mind = úmysl

have sth in mind = zamýšlet něco (mít něco v úmyslu), mít o něčem představu
set/put your mind to/on sth = vzít si něco do hlavy

If you put your mind to it, you can do almost anything. TTT *23
Does Paul have anything in mind for Susan's birthday gift? TTT *24  

MIND (v) sloveso

mind = vadit

Nejčastější význam slovesa mind/'maɪnd/ je “vadit” a používá se hlavně v otázkách nebo v záporu. Pokud například sedíte ve vlaku a je vám horko, můžete se zeptat spolucestujících, zda by jim nevadilo, kdybyste otevřeli okno. Máte v zásadě dvě základní možnosti:

Do you mind if I open the window? TTT *25
Would you mind if I opened the window? TTT *26

Pozn.: Všimněte si tvarů “do…open” a “would…opened”, což souvisí s problematikou podmínkových vět, o kterých se dočtete více zde.

Je zde třeba také zmínit, že sloveso mind se pojí vždy s gerundiem (-ing). Toto souvisí s gramatikou verb patterns TTT *27, o čemž se dočtete zde.

Za tímto slovesem je tedy vždy další sloveso v gerundiu. Někdy se však hodí ještě vložit předmětné osobní zájmeno, jinak se stane, že řeknete něco, co jste nechtěli. Porovnejte tyto věty:

Would you mind opening the window?
Vadilo by vám, kdybyste vy otevřel okno?

Would you mind me opening the window?
Vadilo by vám, kdybych otevřel okno?

Pokud použijete rovnou gerundium, ptáte se, zda někomu nevadí, že otevře okno. Tedy pokud jemu to nevadí, tak on otevře. Častěji se však dostaneme do situace, že se chceme zeptat, zda někomu nebude vadit něco, co uděláme my (tedy zde se chceme zeptat, zda někomu nebude vadit, když my otevřeme okno). Pak je třeba přidat před gerundium zájmeno “me”, nebo říct běžnou vedlejší větu se spojkou if (viz výše).

I didn't mind her questions. TTT *28
I don't mind her asking me questions. TTT *29
My mum doesn't mind if I sit and watch TV all day. TTT *30
I hope he didn't mind when I asked him to lend me some money. TTT *31
If you don't mind me saying, I think your problem is self-consciousness. TTT *32  

mind = vadit (vazby)

I don't mind” = To mi nevadí / Je mi to jedno

Would you like some beer or wine? – I don't mind. TTT *33
She said she would come late. – I don't mind. TTT *34  

Pozn.:‘I don't mind’ vs. ‘I don't care
Studenti v této vazbě často zaměňují sloveso MIND za CARE. Pokud řeknete ‘I don't mind’, znamená to, že je vám to jedno, že vám to nevadí. Pokud však použijete ‘I don't care’, význam je podobný, ale naznačujete, že vás to prostě nezajímá, což může vyznít špatně.

never mind/ˌnevə'maɪn­d/= (to) nevadí

I spilt the drink all over her dress and she just said: ‘Never mind’. TTT *35
She said she would come late. – Never mind. TTT *36  

I don't mind if I do” = Klidně / Rád / Nebudu se zlobit TTT *37

Tato vazba se používá v reakci na nabídku. Setkat se můžete i s kratší verzí bez zájmena: “Don't mind if I do”.

There is still some cake left. Would you like some? – I don't mind if I do. TTT *38  

Pokud vám něco vadí nebo nevadí, můžete kromě slovesa MIND použít i sloveso MATTER. Má to ale svá pravidla. Více si přečtěte v článku Vadí, nevadí – slovesa MIND a MATTER.

mind = dohlížet, hlídat, starat se

mind/'maɪnd/

Where have you been? – Mind your own business. TTT *39
Could you mind my bag for just a minute please? TTT *40  

mind = dbát na něco, dát si pozor na něco

mind/'maɪnd/

Don't mind me. TTT *41
Mind the step. TTT *42
Please mind the gap between the train and the platform. TTT *43 TTT *44
Don't mind me, I'm just passing through. TTT *45
Don't mind her. She's just looking for attention. TTT *46  

mind – kořen slova

mindful/'maɪndf­l/ = dbalý
mindless/'maɪndləs = bezmyšlenkovitý, hloupý, nesmyslný
remind/rɪ'maɪnd/ = připomenout
mind-blowing/'maɪndˌblə­ʊɪŋ/ = ohromující, šokující

open-minded/ˌəʊpən'm­aɪndɪd/ = tolerantní, svobodomyslný, přístupný názorům
narrow-minded/ˌnærəʊ '­maɪndɪd/ = malicherný, úzkoprsý, omezený
absent-minded/ˌæbsənt'­maɪndɪd/ = zapomnětlivý, roztržitý, duchem nepřítomen, myslící na něco jiného
fair-minded/ˌfeə'maɪ­ndɪd/ = spravedlivý, nezaujatý
single-minded/ˌsɪŋgl'm­aɪndɪd/ = cílevědomý

Překlad:
 1. Její duševní stav je lepší než před týdnem, těsně po nehodě.
 2. Michael mi nevěří. Je velice podezíravý.
 3. Jeho mysl byla plná toho, co řekla.
 4. Tento článek vám dává několik tipů, jak získat duševní pohodu.
 5. dostat něco pryč z paměti, úmyslně
 6. Prosím mějte na paměti, že může trvat jeden až dva dny, než zpracujeme vaši žádost.
 7. Je teprve začátečník. Prosím měj to na paměti, když ji kritizuješ.
 8. Myslím na ni už příliš dlouho. Musím na ni zapomenout, jinak se z toho taky můžu zbláznit.
 9. Znal jsem odpověď před minutkou, ale vyklouzlo mi to z hlavy.
 10. Co vás napadne, když uslyšíte slovo ‘podvádění’?
 11. Právě mě napadlo, že se možná v té věci mýlím.
 12. Sejde z očí, sejde z mysli.
 13. Může znít jako blázen, ale má velice bystrý mozek.
 14. Nechápu, jak někdo mentálně zdráv může uvěřit tomuto příběhu.
 15. Zbláznil ses?
 16. Zbláznil ses?
 17. No tak. Řekni, co si myslíš.
 18. No tak už se rozhodni.
 19. Jack se zatím nerozhodl, kde studovat.
 20. Už si to nechci koupit. Rozmyslel jsem si to.
 21. Nemohla se rozhodnout, jestli má opustit Prahu.
 22. Rozhodl jsem se a nemůžeš s tím nic dělat.
 23. Pokud si něco umaneš, dokážeš udělat téměř cokoli.
 24. Má Paul představu, co koupit Susan k narozeninám?
 25. Bude vám vadit, když otevřu okno?
 26. Vadilo by vám, kdybych otevřel okno? – trochu zdvořilejší
 27. slovesné vzorce
 28. Nevadily mi její otázky.
 29. Nevadí mi, že se mě ptá.
 30. Mámě nevadí, když celý den sedím a koukám na televizi.
 31. Doufám, že mu nevadilo, když jsem ho poprosil, aby mi půjčil nějaké peníze.
 32. Promiň, že to takhle musím říct, ale myslím si, že tvůj problém je nedostatek sebevědomí.
 33. Chtěl byste pivo nebo víno? – Je mi to jedno.
 34. Řekla, že přijde pozdě. – To mi nevadí.
 35. Polil jsem jí celé šaty a ona řekla jen: ‘To nevadí’.
 36. Řekla, že přijde pozdě. – To nevadí.
 37. Rozhodně mi to nebude vadit
 38. Je tam ještě kousek koláče. Dáš si? – Nebudu se zlobit.
 39. Kde jsi byl? – Starej se o sebe.
 40. Mohl byste mi prosím na chviličku pohlídat tašku?
 41. Na mě se neohlížej.
 42. Pozor na schod.
 43. Pozor na mezeru mezi vlakem a nástupištěm.
 44. Hlášení v londýnském metru, kde je občas velká mezera mezi vlakem a nástupištěm.
 45. Nevšímej si mě, jen procházím.
 46. Nevšímej si jí. Chce na sebe jen upoutat pozornost.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?
INTERMEDIATE

Would you mind me/my smoking?

Hojně diskutované téma: používá se před -ing tvarem předmětné nebo přivlastňovací zájmeno? V tomto článku najdete odpověď.
INTERMEDIATE

Slovíčko CREAM

Slovíčko CREAM není jen smetana. O jeho mnoha významech si dnes můžete přečíst.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko MIND 42 39779 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 2 lety