Help for English

Znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac)

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.04.2018

Jaké je vaše znamení zvěrokruhu a jaké jsou vaše charakteristic­ké rysy?Signs of the Zodiac

Dnes si probereme trochu netradiční slovní zásobu, a to znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac). Kromě názvů znamení se dozvíte i užitečné vazby a také charakteristické vlastnosti, které jsou se znameními spojovány.

Užitečná slovíčka a fráze

zodiac/'zəʊdɪæk = zvěrokruh
sign/'saɪn/ = znamení
sign of the zodiac = znamení zvěrokruhu
star sign = hvězdné znamení
horoscope/'hɒrəskəʊ­p/ = horoskop

What's your sign? / What's your star sign?
What sign are you? / What star sign are you?
Which sign of the zodiac were you born under?

What's your sign? – I'm a Libra. TTT *1
I didn't know you were a Leo. – Yep, surprisingly, that's my sign. TTT *2
What sign are you? – I'm a Gemini. TTT *3
Do you read your daily horoscopes? TTT *4
My horoscope said I could meet someone interesting today. TTT *5
People born under the star sign of Leo can be selfish, but also generous. TTT *6 

Pozn.: O ostatních významech slovíčka sign si přečtěte více zde.

Jak uvidíte níže, názvy jednotlivých znamení pochází z latiny, proto české znamení Lev není lion ale Leo, Panna není virgin ale Virgo apod. Používají se s neurčitým členem:

I'm a Leo.
You're a Virgo?

Někdy se však můžete setkat s tím, že místo původního latinského názvu pro znamení používají rodilí mluvčí anglický ekvivalent. Pak se mění člen:

He's a Leo. = He's the Lion.

Pozn.: Občas můžete slyšet i kombinaci Leo the Lion, Virgo the Maiden apod.

Znamení zvěrokruhu

Pojďme si projít jednotlivá znamení a s nimi spojená přídavná jména popisující jejich charakteristické rysy. Jsou rozdělena do dvou částí (strengths a weaknesses, tedy silné a slabé stránky).

Pozor si dejte na výslovnost latinských názvů znamení. V závorce ale uvádíme i anglické ekvivalenty, se kterými se občas můžete také setkat.

Aries = Beran

Aries/'eəri:z/ (the Ram)
March 21 – April 20

energetic/enə'dʒet­ɪk/ childish/'tʃaɪld­ɪʃ/
enthusiastic/ɪn'θju:z­ɪˌæstɪk/ impatient/ɪm'peɪʃnt
generous/'dʒenərəs moody/'mu:di/
independent/ˌɪndə'pen­dənt/ short-tempered/ˌʃɔ:t'tem­pəd/

Taurus = Býk

Taurus/'tɔ:rəs (the Bull)
April 21 – May 21

cautious/'kɔ:ʃəs/ lazy/'leɪzi/
dependable/dɪ'pen­dəbl/ possessive/pə'zesɪv
generous/'dʒenərəs slow/'sləʊ/
loyal/'lɔɪəl/ stubborn/'stʌbən/

Gemini = Blíženci

Gemini/'dʒemɪnaɪ­/ (the Twins)
May 22 – June 21

clever/'klevə/ impulsive/ɪm'pʌlsɪv­/
energetic/enə'dʒet­ɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
friendly/'fren­dli/ restless/'res­tləs/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃl/

Cancer = Rak

Cancer/'kænsə/ (the Crab)
June 22 – July 23

caring/'keərɪŋ/ clingy/'klɪŋi/
dependable/dɪ'pen­dəbl/ moody/'mu:di/
loyal/'lɔɪəl/ possessive/pə'zesɪv
sensitive/'sen­sɪtɪv/ shy/'ʃaɪ/

Leo = Lev

Leo/'li:əʊ/ (the Lion)
July 24 – August 23

ambitious/æm'bɪʃəs/ egotistical/ˌi:gə'tɪ­stɪkl/
confident/'kɒnfɪdənt­/ selfish/'selfɪʃ/
generous/'dʒenərəs stubborn/'stʌbən/
loyal/'lɔɪəl/ vain/'veɪn/

Virgo = Panna

Virgo/'vɜ:gəʊ/ (the Maiden)
August 24 – September 23

helpful/'helpfl/ fussy/'fʌsi/
practical/'præktɪk­l/ hypocritical/ˌhɪpə'kr­ɪtɪkl/
precise/prɪ'saɪs sceptical/'skep­tɪkl/
reliable/rɪ'laɪəb­l/ timid/'tɪmɪd/

Libra = Váhy

Libra/'li:brə (the Scales)
September 24 – October 23

diplomatic/dɪplə'mæ­tɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
graceful/'greɪsfl­/ lazy/'leɪzi/
hospitable/hɒ'spɪtə­bl/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃl/
tactful/'tæktfl­/ vain/'veɪn/

Scorpio = Štír

Scorpio/'skɔ:piəʊ (the Scorpion)
October 24 – November 22

dynamic/daɪ'næmɪ­k/ jealous/'dʒeləs/
loyal/'lɔɪəl/ manipulative/mə'nɪpjul­ətɪv/
passionate/'pæʃənət obsessive/əb'sesɪv
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ suspicious/səs'pɪʃəs

Sagittarius = Střelec

Sagittarius/ˌsædʒɪ'te­əriəs/ (the Archer)
November 23 – December 21

independent/ˌɪndə'pen­dənt/ unemotional/ˌʌnə'məʊ­ʃənl/
talkative/'tɔ:kətɪv­/ impatient/ɪm'peɪʃnt
generous/'dʒenərəs restless/'res­tləs/
idealistic/ˌaɪdiə'l­ɪstɪk/ tactless/'tæktləs/

Capricorn = Kozoroh

Capricorn/'kæprɪkɔ:n­/ (the Sea-Goat)
December 22 – January 20

ambitious/æm'bɪʃəs/ conceited/kən'si:t­ɪd/
mature/mə'tʃʊə/ inhibited/ɪn'hɪbɪt­ɪd/
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ bossy/'bɒsi/
patient/'peɪʃnt/ naive/naɪ'i:v/

Aquarius = Vodnář

Aquarius/ə'kweəriə­s/ (the Water-Bearer)
January 21 – February 19

clever/'klevə/ aloof/ə'lu:f/
inventive/ɪn'ven­tɪv/ rebellious/rɪ'be­liəs/
sociable/'səʊʃəbl­/ sarcastic/sɑ:'kæst­ɪk/
witty/'wɪti/ stubborn/'stʌbən/

Pisces = Ryby

Pisces/'paɪsi:z­/ (the Fish)
February 20 – March 20

devoted/dɪ'vəʊtɪ­d/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ lazy/'leɪzi/
understanding/ˌʌndə'stæn­dɪŋ/ vulnerable/'vʌlnərə­bl/
adaptable/ə'dæptəb­l/ shy/'ʃaɪ/
Překlad:
  1. Jaké jsi znamení? – Váhy.
  2. Nevěděl jsem, že jsi Lev. – Jo, překvapivě je to moje znamení.
  3. Jaké jsi znamení? – Jsem Blíženec.
  4. Čteš si své denní horoskopy?
  5. V mém horoskopu bylo napsáno, že bych mohl dnes potkat někoho zajímavého.
  6. Lidé narození ve znamení Lva mohou být sobečtí, ale také štědří.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES 2 (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení dalších 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich foto kvízech č. 6–10. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.

ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich prvních pěti online testech. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.

INTERMEDIATE

The Lord of the Rings Quiz: People

Další ze seriálu o světě Pána prstenů vás prověří jak v angličtině, tak ve vašich znalostech Tolkienových postav. Zařadili jsme extra lehké otázky, ale ani ty zákeřné vás neminou! Are you ready?
Copyright info:

Pixabay

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ZODIAC (zvěrokruh) 13 22362 Od honyk poslední příspěvek
před 15 lety