Help for English

Znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac)

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.04.2018

Jaké je vaše znamení zvěrokruhu a jaké jsou vaše charakteristické rysy? (přepracovaný článek z roku 2009)Signs of the Zodiac

Dnes si probereme trochu netradiční slovní zásobu, a to znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac). Kromě názvů znamení se dozvíte i užitečné vazby a také charakteristické vlastnosti, které jsou se znameními spojovány.

Užitečná slovíčka a fráze

zodiac/'zəʊdɪæk = zvěrokruh
sign/'saɪn/ = znamení
sign of the zodiac = znamení zvěrokruhu
star sign = hvězdné znamení
horoscope/'hɒrəskəʊ­p/ = horoskop

What's your sign? / What's your star sign?
What sign are you? / What star sign are you?
Which sign of the zodiac were you born under?

What's your sign? – I'm a Libra. TTT
I didn't know you were a Leo. – Yep, surprisingly, that's my sign. TTT
What sign are you? – I'm a Gemini. TTT
Do you read your daily horoscopes? TTT
My horoscope said I could meet someone interesting today. TTT
People born under the star of Leo can be selfish, but also generous. TTT 

Pozn.: O ostatních významech slovíčka sign si přečtěte více zde.

Jak uvidíte níže, názvy jednotlivých znamení pochází z latiny, proto české znamení Lev není lion ale Leo, Panna není virgin ale Virgo apod. Používají se s neurčitým členem:

I'm a Leo.
You're a Virgo?

Někdy se však můžete setkat s tím, že místo původního latinského názvu pro znamení používají rodilí mluvčí anglický ekvivalent. Pak se mění člen:

He's a Leo. = He's the Lion.

Pozn.: Občas můžete slyšet i kombinaci Leo the Lion, Virgo the Maiden apod.

Znamení zvěrokruhu

Pojďme si projít jednotlivá znamení a s nimi spojená přídavná jména popisující jejich charakteristické rysy. Jsou rozdělena do dvou částí (strengths a weaknesses, tedy silné a slabé stránky).

Pozor si dejte na výslovnost latinských názvů znamení. V závorce ale uvádíme i anglické ekvivalenty, se kterými se občas můžete také setkat.

Aries/'eəri:z/ = Beran

March 21 – April 20 (the Ram)

energetic/enə'dʒet­ɪk/ childish/'tʃaɪld­ɪʃ/
enthusiastic/ɪn'θju:z­ɪˌæstɪk/ impatient/ɪm'peɪʃənt­/
generous/'dʒenərəs moody/'mu:di/
independent/ˌɪndə'pen­dənt/ short-tempered/ˌʃɔ:t'tem­pəd/

Taurus/'tɔ:rəs = Býk

April 21 – May 21 (the Bull)

cautious/'kɔ:ʃəs/ lazy/'leɪzi/
dependable/dɪ'pen­dəbəl/ possessive/pə'zesɪv
generous/'dʒenərəs slow/'sləʊ/
loyal/'lɔɪəl/ stubborn/'stʌbən/

Gemini/'dʒemɪnaɪ­/ = Blíženci

May 22 – June 21 (the Twins)

clever/'klevə/ impulsive/ɪm'pʌlsɪv­/
energetic/enə'dʒet­ɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
friendly/'fren­dli/ restless/'res­tləs/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃəl/

Cancer/'kænsə/ = Rak

June 22 – July 23 (the Crab)

caring/'keərɪŋ/ clingy/'klɪŋi/
dependable/dɪ'pen­dəbəl/ moody/'mu:di/
loyal/'lɔɪəl/ possessive/pə'zesɪv
sensitive/'sen­sɪtɪv/ shy/'ʃaɪ/

Leo/'li:əʊ/ = Lev

July 24 – August 23 (the Lion)

ambitious/æm'bɪʃəs/ egotistical/ˌi:gə'tɪ­stɪkəl/
confident/'kɒnfɪdənt­/ selfish/'selfɪʃ/
generous/'dʒenərəs stubborn/'stʌbən/
loyal/'lɔɪəl/ vain/'veɪn/

Virgo/'vɜ:gəʊ/ = Panna

August 24 – September 23 (the Maiden)

helpful/'helpfəl/ fussy/'fʌsi/
practical/'præktɪk­əl/ hypocritical/ˌhɪpə'kr­ɪtɪkəl/
precise/prɪ'saɪs sceptical/'skep­tɪkəl/
reliable/rɪ'laɪəb­əl/ timid/'tɪmɪd/

Libra/'li:brə = Váhy

September 24 – October 23 (the Scales)

diplomatic/dɪplə'mæ­tɪk/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
graceful/'greɪsfə­l/ lazy/'leɪzi/
hospitable/hɒs'pɪtə­bəl/ superficial/ˌsu:pə'fɪ­ʃəl/
tactful/'tæktfə­l/ vain/'veɪn/

Scorpio/'skɔ:piəʊ = Štír

October 24 – November 22 (the Scorpion)

dynamic/daɪ'næmɪ­k/ jealous/'dʒeləs/
loyal/'lɔɪəl/ manipulative/mə'nɪpjul­ətɪv/
passionate/'pæʃənət obsessive/əb'sesɪv
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ suspicious/səs'pɪʃəs

Sagittarius/ˌsædʒɪ'te­əriəs/ = Střelec

November 23 – December 21 (the Archer)

independent/ˌɪndə'pen­dənt/ unemotional/ˌʌnə'məʊ­ʃənəl/
talkative/'tɔ:kətɪv­/ impatient/ɪm'peɪʃənt­/
generous/'dʒenərəs restless/'res­tləs/
idealistic/aɪˌdɪə'l­ɪstɪk/ tactless/'tæktləs/

Capricorn/'kæprɪkɔ:n­/ = Kozoroh

December 22 – January 20 (the Sea-Goat)

ambitious/æm'bɪʃəs/ conceited/kən'si:t­ɪd/
mature/mə'tʃʊə/ inhibited/ɪn'hɪbɪt­ɪd/
resourceful/rɪ'sɔ:sf­l/ bossy/'bɒsi/
patient/'peɪʃənt/ naive/naɪ'i:v/

Aquarius/ə'kweəriə­s/ = Vodnář

January 21 – February 19 (the Water-Bearer)

clever/'klevə/ aloof/ə'lu:f/
inventive/ɪn'ven­tɪv/ rebellious/rɪ'be­liəs/
sociable/'səʊʃəbə­l/ sarcastic/sɑ:'kæst­ɪk/
witty/'wɪti/ stubborn/'stʌbən/

Pisces/'paɪsi:z­/ = Ryby

February 20 – March 20 (the Fish)

devoted/dɪ'vəʊtɪ­d/ indecisive/ˌɪndɪ'saɪ­sɪv/
imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ lazy/'leɪzi/
understanding/ˌʌndə'stæn­dɪŋ/ vulnerable/'vʌlnərə­bəl/
adaptable/ə'dæptəb­əl/ shy/'ʃaɪ/


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich prvních pěti online testech. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.
PRE-INTERMEDIATE

Co znamená 'USED TO'?

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing? (Přepracovaný a doplněný článek z roku 2006)
PRE-INTERMEDIATE

SIGN / SIGNATURE

Jak se řekne anglicky ‘podpis’ a jak ‘podepsat’, a co vše může znamenat slovíčko SIGN. (upravený článek z roku 2010)

Copyright info:

Pixabay

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ZODIAC (zvěrokruh) 13 18826 Od honyk poslední příspěvek
před 10 lety