Help for English

O zkouškách City&Guilds - obecná angličtina

ALL LEVELS Vydáno dne 30.08.2010

Informace o zkouškách z obecné angličtiny City&Guilds, konkrétně o písemné zkoušce IESOL a ústní ISESOL.CITY & GUILDS

Zkoušky z obecné angličtiny

IESOL (písemná zkouška) a ISESOL (ústní zkouška)

 

O CITY & GUILDS

City & GuildsCity & Guilds je jednou z největších britských vzdělávacích a certifikačních institucí působících v oblasti odborného vzdělávání. Systém jejích mezinárodních a obecných odborných kvalifikací pokrývá většinu profesních odvětví a je uznáván zaměstnavateli, při vstupu na univerzity a vysoké školy a pro účely dalšího vzdělávání.

 

Jedinečnost zkoušek City & Guilds

Tematika a struktura vychází z přirozené jazykové komunikace. Kandidát prokazuje, jakým způsobem je schopen obstát v kontaktu s anglickým jazykem v běžných situacích pracovního i soukromého života. City & Guilds mezinárodní zkoušky z angličtiny se skládají podle poptávky v časově flexibilních termínech. Systém těchto zkoušek umožňuje studentům skládat zkoušku s jejich vlastními učiteli a v jejich škole, což způsobuje menší stres ze zkoušky a vyšší úspěšnost.City & Guilds mezinárodní zkoušky z angličtiny byly vytvořeny na základě skutečných potřeb pracovní sféry a reálných situací s důrazem na komunikační dovednosti studentů. Písemnou a ústní zkoušku lze skládat jednotlivě, nezávisle na té druhé podle potřeb uchazeče a možností centra. Písemná a ústní zkouška jsou dva samostatné testy, které umožňují studentům připravit se a skládat jednu či druhou zkoušku (kdykoli) a zaměřit se na konkrétní oblast dovedností. Uchazeči mohou během zkoušky používat anglický výkladový slovník. Zkoušky probíhají v přátelské atmosféře pro studenty i učitele; test vyžaduje jen velmi malou specifickou přípravu a průměrná délka je 2,5 hodiny pro písemný test a 15 minut pro ústní zkoušku.

 

Úrovně City & Guilds IESOL a ISESOL

Následující tabulka uvádí jednotlivé úrovně jazykových zkoušek IESOL (písemná) a ISESOL (ústní), které jsou vytvořené v souladu s úrovněmi stanovenými Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky vytvořeným Radou Evropy.

Úrovně zkoušek City & Guilds IESOL/ISESOLÚrovně Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky (SERR)
A1 PreliminaryA1 Breakthrough
A2 AccessA2 Waystage
B1 AchieverB1 Threshold
B2 CommunicatorB2 Vantage
C1 ExpertC1 Effective Operational Proficiency
C2 MasteryC2 Mastery

 

Komu jsou zkoušky určeny?

Zkoušky jsou určené studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách. Jsou vhodné pro zaměstnance institucí státní správy ČR a ostatních českých i mezinárodních společností. Dále je lze doporučit každému, kdo chce či potřebuje prokázat znalostanglického jazyka a zajistit si tak přístup k lepším pracovním příležitostem na českém i mezinárodním trhu práce.

 

Kdy a kde lze zkoušky složit?

Zkoušky lze skládat prostřednictvím sítě akreditovaných testovacích center po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, kandidáti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Termíny zkoušek naleznete na webových stránkách jednotlivých center. Ke zkouškám je nutné se předem registrovat v době čtyř až šesti týdnů před vyhlášeným termínem. V případě zájmu o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné akreditované centrum. Zde obdrží každý zájemce přihlášku, informace o zkoušce, způsobu zkoušení a o poplatku za zkoušku.

Seznam akreditovaných testovacích center naleznete zde.

 

Struktura zkoušky IESOL (písemná zkouška)

Části zkouškyPočet úloh
(dle úrovně)
DélkaTypové úlohy
Poslech
s porozuměním
4 - 5 úloh20 min
 • Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu (integruje testování poslechu a slovní zásoby).
 • Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď (integruje testování poslechu a znalost funkčního jazyka).
 • Rozeznání tématu, účelu a kontextu více vyslechnutých rozhovorů.
 • Výběr specifických informací s vypracováním zadané úlohyna základě vyslechnutého textu.
 • Rozeznání jednotlivých témat, názorů a myšlenek vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků.
Čtení s
porozuměním
4 - 5 úloh1 h 40 min
(úroveň A1, A2)
2 h 10 min
(úroveň B1, B2)
2 h 40 min
(úroveň C1, C2)
 • Znalost struktury krátkých autentických textů (doplnění chybějících slov, frází, či vět - integruje testování čtení a gramatické kompetence).
 • Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých autentických textů (integruje testování čtení, gramatické a lexikální kompetence).
 • Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze u vyšších úrovní C1, C2).
 • Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.
 • Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.
Psaní2 - 4 úlohy 
 • Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně A1, A2).
 • Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).
 • Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce, atd.).
 • Slohová práce na zadané téma (narativní, deskriptivní, nebo diskursivní charakter).
Celková délka
zkoušky
2 h - 3h dle
úrovně
  

 

Struktura zkoušky ISESOL (ústní zkouška)

Části zkouškyDélka (dle úrovně)Testovaná dovednostPopis úlohy
Část 11 min - 3 minSdělení osobních informací a názorů.Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího (minimálně 5 dotazů).
Část 21 min - 3 minSchopnost komunikace v každodenních situacích.Kandidát a zkoušející vzájemně reagují
v zadaných reálných situacích (minimálně 4
situace).
Část 31min 30 s - 4 minVýměna rozdílných informací a názorů s cílem společně splnit zadaný úkol.A1, A2 - kandidát a zkoušející porovnávají
rozdílné obrázky.
Na vyšších úrovních probíhá diskuze
mezi kandidátem a zkoušejícím na základě
vstupních informací ve formě tabulek či textů.
Část 41 min 30 s - 5 minMonolog na zadané téma.Kandidát přednese monolog na zadané
téma a na závěr proběhne krátká diskuze se
zkoušejícím.
Celková délka
zkoušky
5 min - 15 min  

 

Hodnocení

Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za administrativní a organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna mezinárodní integrita, objektivita a kvalita testování. Podrobné výsledky má centrum k dispozici do 4 - 6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů od konání zkoušky.

 

Hodnocení písemné zkoušky IESOL

Celkový výsledek zkoušky IESOL je určen na základě dílčích výsledků, které kandidát obdrží z jednotlivých částí (Listening, Reading, Writing). Celkové hodnocení "Uspěl s vyznamenáním" (First Class Pass) je uděleno, jestliže kandidát dosáhne ve všech testovaných částech výsledek "Uspěl s vyznamenáním". Celkové hodnocení "Uspěl" (Pass) je uděleno, jestliže kandidát uspěl ve všech testovaných částech, ale nedosáhl výsledku "Uspěl s vyznamenáním" (First Class Pass) ve všech částech. Neúspěšní kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblastech mají nedostatky.

 

Hodnocení ústní zkoušky ISESOL

Ústní zkoušky ISESOL jsou hodnoceny podle kritérií uvedených v osnovách (ISESOL Qualification Handbook), kde jsou uvedeny předpokládané dovednosti mluvení na každé úrovni. Hodnocení je opět Uspěl s vyznamenáním (FCP), Uspěl (P) a Neuspěl (F). K hodnocení ústní zkoušky ISESOL na všech úrovních se používají dvě škály, a to:

1) komplexní komunikační škála (Global Communication Scale)
2) škála ARPF, která zahrnuje:

 • přesnost
 • rozsah
 • výslovnost
 • plynulost

Všechny části testu mají stejnou důležitost. U každé části dostane uchazeč komplexní komunikační známku, zatímco je hodnocen a potvrzen celkový výkon použitím ARPF škály. Předpokládané dovednosti mluvení lze nalézt v osnovách (ISESOL Qualification Handbook). Všichni ústní zkoušející (Interlocutors) jsou schváleni City & Guilds a procházejí přísným a četným školením, aby bylo možné zajistit, že udělované známky jsou v souladu s úrovněmi SERR a požadavky na zkoušky City & Guilds.

 

Uznávání

Zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jsou uznávány:

 • profesními asociacemi (např. UCAS a ACCA) a zaměstnavateli
 • MŠMT ČR
 • evropskými vládami a vládními regulačními úřady v UK
 • českými a mezinárodními univerzitami

Více informací o uznávání naleznete zde.

 

Ceny zkoušek

Pro bližší informace o cenách zkoušek navštivte webové stránky našich akreditovaných testovacích center.

 

Odkazy

Seznam akreditovaných center.
Vzorové testy.
Sourhnné analýzy výsledků.
www.cityandguilds.cz

 Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Komunikace, nebo gramatika?

Co znamená slovo „komunikativní“ ve výuce anglického jazyka?
ALL LEVELS

Soutěž s City & Guilds

Soutěž z anglického jazyka pro studenty SŠ z Prahy a Středočeského kraje – City & Guilds English Language Contest 2011. Výhra – zájezd do Anglie!
ALL LEVELS

City & Guilds English Language Contest 2012/13

Celonárodní soutěž z angličtiny pro studenty středních škol – City & Guilds English Language Contest 2012/13
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O zkouškách City&Guilds - obecná angličtina 3 17136 Od SUGAR poslední příspěvek
před 13 lety