Help for English

Animal idioms (1)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.06.2011

Několik užitečných zvířecích idiomů. Víte například, co znamená spojení ‚rat race‘ nebo ‚pigheaded‘? A co třeba když pustíte kočku ven z tašky? (let the cat out of the bag)Animal idioms (1)

IDIOMY jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají většinou smysl, proto je jejich pochopení poměrně složité. Více si o problematice idiomů přečtěte v samostatném článku.

kill two birds with one stone/kɪl tu: b­ɜ:dz wɪð wʌn '­stəʊn/ – zabít dvě mouchy jednou ranou

Janet killed two birds with one stone by going to Madrid. She met an important client in person and practiced her Spanish too. TTT *1
When I started looking for some ceremony venues online, I tried to kill two birds with one stone and looked for a photographer too. TTT *2  

a bird in the hand is worth two in the bush/ə bɜ:d ɪ­n ðə 'hænd ɪz wɜ:θ tu: ɪ­n ðə 'bʊʃ/ – lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše

I know, it would be much better to go on holiday next month, the weather will be better. But my boss might not let me take a week off then. Let's go now. A bird in the hand is worth two in the bush. And they have great last minute offers. TTT *3
Well, I'm selling it for 20,000 and if I don't have a buyer within a week, I might go down to 18,000, but you're risking that someone else will buy it. – Ok, I'm not an unreasonable man and a bird in the hand is worth two in the bush. So yes, I'll take it. TTT *4  

early bird/'ɜ:liˌbɜ:d­/ – ranní ptáče

The early bird catches the worm. TTT *5 TTT *6
I'm such an early bird. Even at weekends, I wake up at about 6:30 at the latest. With no alarm clock. TTT *7  

the birds and the bees/ðə ˌbɜ:dz ə­n ðə 'bi:z/ – fakta o tom, jak to chodí v sexu

I was afraid she might actually ask me about the birds and the bees, but she only wanted to know if she could get her nose pierced. I said no, of course. TTT *8
His dad wanted to tell him about the birds and the bees, but after about an hour he discovered that his son was more interested in the birds and the birds. TTT *9 

have ants in your pants/hæv 'ænts ɪ­n jə pænts/ – mít roupy, být neposedný

Yes, the boy is a bit fidgety with ants in his pants, but otherwise he's a nice kid. TTT *10
Let him sit by the window, honey. He'll have ants in his pants until you do. Let's not spoil out trip right at the start. TTT *11  

chicken out/ˌtʃɪkən'aʊ­t/ – dostat strach, vycouvat (zbaběle)

I'm sure he won't do it. He always chickens out in the last minute. TTT *12
Don't tell me you are chickening out after all the effort you've put into this. TTT *13  

chicken/'tʃɪkən – zbabělec (srab)

Come on, you know him quite well. He's always been a mummy's boy and that's the reason, my friend, why he's such a chicken. TTT *14
She's so nervous about it. I wish for once she'd stop being such a chicken. TTT *15  

copycat/'kɒpikæt­/ – kdo se opičí

Some people might say that Lady Gaga is a total copycat of Madonna, but I like her. TTT *16
Janet is such a copycat! She dresses like my sister, behaves like her and now she even wants to steal her boyfriend. She's pathetic. TTT *17  

eager beaver/ˌi:gə 'b­i:və/ – pilný (pracuje víc než ostatní), horlivec

Steve is a real eager beaver. He always stays late at work and sometimes works at weekends too. TTT *18
Don't be such an eager beaver. Everybody knows you can work really hard. TTT *19  

fishy/'fɪʃi/ – divný, podezřelý, nekalý

I'm damn sure something very fishy is going on here. TTT *20
I can't put my finger on it, but I think there's something fishy about the whole deal. TTT *21  

hold your horses/ˌhəʊld j­ɔ: 'hɔ:sɪz/ – Neukvapuj se!Zadrž!

Hold your horses! Have you thought this through? TTT *22
Hold your horses! The game's not over yet. We still may lose. TTT *23  

holy cow/ˌhəʊlɪ 'k­aʊ/ – Ty jo! / Svatá dobroto! / Ty krávo!

How much did you say the wedding cost? Holy cow! TTT *24
Holy cow! The view is incredible. TTT *25  

the lion's share/ðə 'laɪən­z ˌʃeə/ – největší podíl

The lion's share of the government's budget goes to the military, but it should be spent on useful things like education or health care. TTT *26
Smartphones continue to grab the lion's share of the market. TTT *27  

let the cat out of the bag/ˌlet ðə '­kæt aʊt əv ðə ˌbæg/ – pustit si pusu na špacír (prozradit tajemství)

I was planning a surprise party for my husband, but my sister let the cat out of the bag and told him about it. TTT *28
Oops. It looks like I let the cat out of the bag. TTT *29  

make a beeline for/ˌmeɪk ə '­bi:laɪn fɔ:/ – namířit si to přímo k (vzdušnou čarou)

All the kids made a beeline for the cake that my mum was serving in the dining room. TTT *30
He turned green and made a beeline for the bathroom. TTT *31  

rat race/'rætˌreɪs­/ – pachtění se (honba) za penězi, kariérou

I've asked him a million times to get out of the rat race. It's only a matter of time until he gets a heart attack or something. TTT *32
After they release her from hospital, she will be back in the rat race in no time. TTT *33  

pig-headed/ˌpɪg'hed­ɪd/ (pigheaded) – tvrdohlavý

I don't understand his pigheaded refusal to give up. TTT *34
Why do you have to be so pigheaded? TTT *35  

Pokračování…

Další balík zvířecích idiomů najdete v článku Animal idioms (2).

Překlad:
 1. Janet zabila dvě mouchy jednou ranou tím, že jela do Madridu. Potkala se osobně s důležitým klientem a taky se procvičila ve španělštině.
 2. Když jsem začala na internetu hledat nějaká místa pro obřad, pokusila jsem se zabít dvě mouchy jednou ranou a hledala jsem také fotografa.
 3. Vím, že by bylo mnohem lepší jet na dovolenou příští měsíc, bude lepší počasí. Ale můj šéf mi pak možná nedá týden dovolenou. Pojeďme teď. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. A mají skvělé slevy.
 4. No, prodávám to za 20 000, a pokud nebudu mít kupce do týdne, možná půjdu s cenou dolů na 18 000, ale riskujete, že to koupí někdo jiný. – Dobrá, jsem rozumný člověk a lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Takže ano, vezmu si to.
 5. Ranní ptáče dál doskáče.
 6. doslova – ranní ptáče chytne žížalu
 7. Já jsem teda ranní ptáče. Dokonce i o víkendech vstávám nejpozději kolem 6:30. Bez budíku.
 8. Měla jsem strach, že se mě chce zeptat, jak to chodí v sexu, ale ona chtěla jen vědět, jestli by si mohla nechat propíchnout nos. Samozřejmě že jsem řekla ne.
 9. Jeho otec mu chtěl říct, jak to chodí v sexu, ale asi po hodině zjistil, že jeho syn má spíše zájem o to, jak to chodí mezi ptáčkama a ptáčkama.
 10. Ano, ten chlapec je trochu neposedný a má mravence v kalhotách, ale jinak je to milé děcko.
 11. Nech ho sedět u okna, miláčku. Bude mít roupy, dokud ho tam neusadíš. Nekažme si výlet hned na začátku.
 12. Jsem si jistý, že to neudělá. Vždycky na poslední chvíli vycouvá.
 13. Neříkej mi, že z toho chceš vycouvat po všem tom úsilí, které jsi do toho vložil.
 14. Ale no tak, vždyť ho dobře znáš. Vždycky byl maminčin mazánek. A to je důvod, milej zlatej, proč je to takový srab.
 15. Je z toho tak nervózní. Přál bych si, aby alespoň jednou nebyla takový zbabělec.
 16. Někteří lidé si možná myslí, že Lady Gaga je naprostá napodobenina Madonny, ale mně se líbí.
 17. Janet se tak opičí. Obléká se jako moje sestra, chová se jako a ona a teď chce dokonce ukrást i jejího přítele. Je trapná.
 18. Steve je velmi pilný. Vždycky zůstává v práci dlouho a někdy pracuje i o víkendech.
 19. Nebuď tak nadšeně pilný. Všichni ví, že umíš makat.
 20. Jsem si sakra jistý, že se tady děje něco hodně podezřelého.
 21. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že je celá ta dohoda nějaká podivná.
 22. Neukvapuj se! Promyslel sis to dobře?
 23. Neukvapuj se! Ta hra ještě neskončila. Stále můžeme prohrát.
 24. Kolik jsi říkal, že stála ta svatba? Ty jo!
 25. Ty jo. Ten výhled je neuvěřitelný.
 26. Největší podíl rozpočtu vlády jde do armády, ale měl by být použit na něco užitečného, jako vzdělávání, nebo zdravotní péče.
 27. Chytré telefony nadále mají největší podíl na trhu.
 28. Plánovala jsem pro manžela ‘surprise party’ (večírek, kdy oslavenec neví, že se chystá nějaká oslava), ale moje sestra si pustila pusu na špacír a řekla mu o tom.
 29. Jejda. Asi jsem si pustil pusu na špacír.
 30. Všechny děti si to namířily vzdušnou čarou přímo k dortu, který máma servírovala v jídelně.
 31. Zezelenal a namířil si to přímo do koupelny.
 32. Prosila jsem ho milionkrát, aby se přestal hnát za penězi a kariérou. Je to jen otázka času, kdy dostane infarkt nebo něco podobného.
 33. Až jí pustí z nemocnice, bude hned zase zpátky v honu za kariérou.
 34. Nechápu jeho tvrdohlavé rozhodnutí nevzdat to.
 35. Proč musíš být tak tvrdohlavý?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 2)

Otestujte si podruhé své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (2)

Další idiomy obsahující jména zvířat. Víte například, co znamená spojení ‚piggy bank‘ nebo ‚monkey business‘?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animal idioms (1) 21 23846 Od E. C. Mowmary poslední příspěvek
před 12 lety