Help for English

Animal idioms (2)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.02.2012

Další idiomy obsahující jména zvířat. Víte například, co znamená spojení ‚piggy bank‘ nebo ‚monkey business‘?Animal idioms (2)

IDIOMY jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají většinou smysl, proto je jejich pochopení docela komplikované, ne-li nemožné. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku zde.

My se dnes již podruhé zaměříme na idiomy, které obsahují zvířata. První díl najdete zde.

smell a rat

větřit podraz

Did you see the look in his eyes? I smell a rat. TTT *1
Stop! I'm sure I closed the door before going out. And now it's open. I smell a rat. TTT *2  

(straight) from the horse's mouth

z první ruky / z dobrého zdroje

I heard straight from the horse's mouth that our boss resigned this morning. TTT *3
We have a test tomorrow. – Where did you hear that? – It came straight from the horse's mouth. Our teacher told me. TTT *4  

bet on the wrong horse

vsadit na špatného koně

He's betting on the wrong horse if he thinks that by flattering the CEO's assistant he'll get a better job. TTT *5
I'm afraid you are betting on the wrong horse by putting all your money into their stocks. TTT *6  

take the bull by the horns

poprat se s problémem / postavit se k něčemu čelem

Why don't you take the bull by the horns and tell him to leave immediately? TTT *7
I took the bull by the horns and confronted him about his drinking. TTT *8  

bull in a china shop

slon v porcelánu

I was like a bull in a china shop as a child. I never knew how to talk to girls. TTT *9
Jessica is like a bull in a china shop sometimes. Don't let her near the glass vases. TTT *10 

hit the bull's eye

třefit se do černého

The producer hit the bull's eye with the film music too. TTT *11
He threw the spear and hit the bull's eye. TTT *12  

until the cows come home

až do aleluja

We can talk until the cows come home this weekend at my place. TTT *13
I can explain this to you until the cows come home but you're just never going to get it. TTT *14  

be in the doghouse

být v průšvihu

Steve came home late last night and his wife found a lipstick mark on his collar. He is definitely in the doghouse now. TTT *15
Sorry, I need to get going. I promised my wife that I would come before five and help her with the shopping. I want to stay out of the doghouse you know. TTT *16  

bookworm

knihomol

Their son never leaves home if it's not necessary. All he does is read, read and read. He is such a bookworm. TTT *17
She was wearing a very strange dress and bookworm glasses. TTT *18  

make a mountain out of a molehill

dělat z komára velblouda

Come on, it's not such a big deal. Don't make a mountain out of a molehill. TTT *19
You're making a mountain out of a molehill now. If he can't pay you back this month, I'm sure he will do it next month. TTT *20  

monkey business

lumpárny, vylomeniny

Cut out the monkey business at once, Steve! TTT *21
Focus. There's no time for monkey business. TTT *22  

piggy bank

prasátko (pokladnička)

Well, you will have to break your piggy bank, Tommy, if you want that ball. TTT *23
You want to spend all the money now? Why don't you put it in your piggy bank? TTT *24  

cold turkey

absťák (go cold turkey = přestat brát drogy apod.)

Kevin wrapped himself in a blanket in front of the TV, soothing his cold turkey by watching his favourite shows. TTT *25
He went cold turkey on cigarettes a month ago and feels much better now. TTT *26 

Pozn.: Může mít také význam “ze dne na den” – I've decided to quit smoking cold turkey.

black sheep

černá ovce

Circumstances which made someone, perhaps fifty years ago, considered to be the black sheep of the family, aren't necessarily the same now. TTT *27
The term is used negatively, but the black sheep of the family may be an attractive person, someone with courage to be different. TTT *28  

the last straw (that breaks the camel's back)

poslední kapka (únosnosti)

And her disappearing for a week was the straw that broke the camel's back. He filed for divorce. TTT *29
When his daughter refused to go to bed after midnight, he started shouting at her like a mad man. It was the last straw that broke the camel's back. TTT *30 

Překlad:
 1. Viděl jsi ten pohled v jeho očích? Větřím podraz.
 2. Stůj! Jsem si jistý, že jsem zavřel dveře, než jsem šel ven. A teď jsou otevřené. Větřím něco nekalého.
 3. Slyšel jsem z první ruky, že náš šéf podal ráno výpověď.
 4. Zítra máme test. – Kde jsi to slyšel? – Přímo od zdroje. Řekl mi to náš učitel.
 5. Sází na špatného koně, pokud si myslí, že lichocením asistence generálního ředitele dostane lepší pozici v práci.
 6. Obávám se, že sázíš na špatného koně, když dáváš všechny své peníze do jejich akcií.
 7. Proč se k tomu nepostavíš čelem a neřekneš mu, ať okamžitě odejde?
 8. Postavil jsem se k tomu čelem a konfrontoval jsem ho ohledně jeho pití.
 9. Jako dítě jsem byl jako slon v porcelánu. Nikdy jsem neuměl mluvit s holkama.
 10. Jessica je někdy jako slon v porcelánu. Nenech ji přiblížit se k těm skleněným vázám.
 11. Producent se trefil do černého i s filmovou hudbou.
 12. Hodil oštěpem a trefil se do černého.
 13. Můžeme si u mě tento víkend povídat do aleluja.
 14. Můžu ti to vysvětlovat do aleluja, ale ty to prostě stejně nikdy nepochopíš.
 15. Steve přišel včera večer domů a jeho žena našla na jeho límci otisk rtěnky. Teď je zcela jistě v průšvihu.
 16. Promiň, musím jít. Slíbil jsem manželce, že přijdu domů před pátou a pomůžu jí s nákupem. Víš, nechci se dostat do průšvihu.
 17. Jejich syn nikdy nevychází z domu, pokud to není nutné. Jediné, co dělá, je že čte, čte a čte. On je teda knihomol.
 18. Měla na sobě velmi divné šaty a ‘knihomolové’ brýle.
 19. Ale prosím tě, vždyť o nic nejde. Nedělej z komára velblouda.
 20. Teď děláš z komára velblouda. Pokud ti nemůže zaplatit tento měsíc, jsem si jist, že to udělá příští měsíc.
 21. Okamžitě nech těch lumpáren, Steve!
 22. Soustřeď se. Není čas na lumpárny.
 23. No, budeš muset rozbít pokladničku, Tommy, jestli chceš ten míč.
 24. Ty chceš utratit všechny ty peníze teď? Proč si je nedáš do pokladničky?
 25. Kevin se zabalil do deky před televizí, zmírňoval si svůj absťák sledováním oblíbených pořadů.
 26. Před měsícem skončil s kouřením a teď se cítí mnohem lépe.
 27. Okolnosti, kvůli kterým někdo třeba před padesáti lety byl považován za černou ovci rodiny, nejsou nyní nezbytně stejné.
 28. Termín je používán negativně, ale černá ovce rodiny může být i někdo atraktivní, někdo, kdo má kuráž být jiný
 29. A její zmizení na týden byla poslední kapka. Požádal o rozvod.
 30. Když jeho dcera odmítala jít do postele po půlnoci, začal na ni křičet jako šílenec. Byla to poslední kapka.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 2)

Otestujte si podruhé své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Animal Verbs

Test zaměřený na slovesa PIG, DOG, MONKEY, HORSE apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animal idioms (2) 7 18199 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 10 měsíci