Help for English

Halloweenská dvouhodinovka

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.10.2022

Plán halloweenské dvouhodiny určené pro středně a více pokročilé studenty zaměřené na vyprávění strašidelného příběhu.Halloweenská dvouhodinovka

S blížícím se dnem, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, tedy svátkem Halloween, Vám nabízíme inspiraci do hodin angličtiny. Naleznete zde hotové plány dvou vyučovacích hodin, které můžete buď převzít tak jak jsou a rovnou je použít, nebo si je upravit podle vašich představ. Hodiny na sebe nemusí nutně bezprostředně navazovat, jsou však spolu provázané, a to zejména tak, že materiály použité v první hodině jsou využívané i v té druhé.

Tyto předpřipravené hodiny jsou určeny pro úrovně od středně pokročilých výše, zaujmou jak pokročilejší žáky na druhém stupni základní školy, tak studenty středních škol. Zcela jistě se dají použít i v různých kurzech pro dospělé či jako inspirace k samostudiu. Cílem této dvouhodiny je skupinové vyprávění strašidelného příběhu za použití široké palety jazykových prostředků s dramatickým zabarvením.

První hodina

warm-up: Hodinu můžeme začít tím, že místnost zatemníme žaluziemi nebo roletami a rozsvítíme lampu z dýně. Do této halloweenské atmosféry zahrajeme nebo pustíme část nějaké tematicky laděné populární písně, nejlépe na videu se zakomponovaným textem písně, případně žákům předem text rozdáme. Můžeme použít například první sloku a refrén z písně Fear of the Dark od skupiny Iron Maiden. Poté společně v textu písně hledáme a zvýrazňujeme výrazy související se strašidelnou atmosférou, např. dark, strange, anxious, fear, phobia. Učitel může vybrané výrazy také zapsat na tabuli.

rozdělení do skupin: Po této úvodní části se žáci rozdělí do skupin po třech až čtyřech. Nám se v této hodině výborně osvědčila „slizová“ technika dělení. Před hodinou vylijeme do středního květináče sliz a do něho zapícháme barevné kancelářské sponky – od každé barvy 3–4 podle počtu žáků, který chceme mít ve skupinách. Květináč pak vložíme do čarodějnického klobouku tak, aby žáci neviděli, co v něm je. Každý žák pak vloží ruku do klobouku a ze slizu si vyloví jednu kancelářskou sponu. Všichni poté vytvoří skupiny podle barvy sponek.

skupinová práce – hledání dramatických synonym: Nyní následuje skupinová práce, ve které je cílem najít ke slovům dark, strange, anxious, fear, phobia, ugly, loud, scared, cold, tired, quiet synonyma s dramatičtějším zabarvením. Žáci ve skupině společně přemýšlejí a diskutují, mohou také vhodná synonyma vyhledat ve slovníku synonym (thesaurus/θɪ'sɔ:rə­s/).

První příklad můžete se žáky udělat společně. Ke slovíčku dark tak lze přiřadit např. slova pitch-black, gloomy, shadowy apod.

TIP: Před touto aktivitou je vhodné žákům synonymický slovník představit, pokud ho ještě neznají. Více taky v článku Co je to THESAURUS?.

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: In your groups, find more dramatic or extreme words (synonyms) for the following words: dark, strange, anxious, fear, phobia, ugly, loud, scared, cold, tired and quiet. Discuss your ideas and use a thesaurus, if needed.

skupinová práce – metafory a přirovnání: Další skupinová práce spočívá ve společném vymýšlení metafor a přirovnání ke slovům moon, trees, branches, forest, road/path, sky, lake/river, voices, shadows. Určitě je dobré dát žákům příklad jedné metafory a jednoho přirovnání a zeptat se jich na rozdíl, případně rozdíl žákům vysvětlit. Například:

a metaphor: The moon was a shiny diamond.
a simile: The moon was as shiny as a diamond. or The moon was like a shiny diamond. or The moon was shiny like a diamond.

Více např. v článku: Similes – přirovnání nebo Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako).

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: In your groups, to each of the following words create a metaphor and a simile: moon, trees, branches, forest, road/path, sky, lake/river, voices and shadows. Discuss your ideas and use a dictionary, if needed.

samostatná práce – idiomy: V této části hodiny budou žáci pracovat samostatně a zkusí odhadnout správná idiomatická spojení související se strachem v připraveném cvičení. Tuto aktivitu naleznete pod názvem Fear Idioms zde:

Žáci mohou pracovat na svých mobilních telefonech, na tabletech nebo počítačích. Případně můžete cvičení vytisknout a každému žákovi dát jednu kopii. Po dokončení aktivity si mohou žáci své odpovědi ve dvojicích či skupinách porovnat a společně najít správná řešení.

Na závěr se můžeme žáků zeptat, co nového se v hodině naučili a co si zapamatovali. Nakonec si můžeme zazpívat úvodní píseň, aby žáci odcházeli z hodiny s písní na rtech.

Druhá hodina

Tato hodina využívá slovní zásobu (dramatic words, fear idioms, metaphors, similes) z předcházející hodiny. Můžeme ji znovu uvést písní z první hodiny (zde Fear of the Dark). Pro dokreslení strašidelné atmosféry se hodí promítnout přes projektor nějaké tematické pozadí, třeba hluboký tmavý les nebo něco podobného.

warm-up: V návaznosti na úvodní píseň se žáků zeptáme, z čeho dalšího kromě tmy mohou mít lidé strach. (What can people be afraid or scared of except the dark?) Na tuto otázku navážeme dalšími tematickými otázkami: What is a phobia? Which phobias do you know?

Poté žákům představíme vybrané fobie a jejich definice. Fobie s definicemi máme jednotlivě napsané na lístečcích, které později využijeme při hlavní aktivitě Scary Story.

ARACHNOPHOBIA – the fear of spiders
ACROPHOBIA – the fear of heights
NYCTOPHOBIA – the fear of dark
HOMICHLOPHOBIA – the fear of fog
PHASMOPHOBIA – the fear of ghosts
CYNOPHOBIA – the fear of dogs
ENTOMOPHOBIA – the fear of insects
CLAUSTROPHOBIA – the fear of small spaces
ASTRAPOPHOBIA – the fear of lightnings
BELONEPHOBIA – the fear of needles
BATRACHOPHOBIA – the fear of reptiles
BLENNOPHOBIA – the fear of slime
ERGOPHOBIA – the fear of work
PARASKAVEDEKAT­RIAPHOBIA – the fear of Friday the 13th

krátké vysvětlení gramatiky – present tense narrative: Pro dosažení dramatického efektu lze pro vyprávění použít přítomný čas. Žákům vysvětlíme, že pro pozadí děje je lépe použít tvar průběhový, např.: Jde po cestičce, zpívá si, když najednou… (She is walking along the path, singing a song when suddenly…), zatímco pro dějové události využijeme spíš tvar prostý, např. Přijde do lesa a potká vlka. Vlk povídá… (She comes to the forest and meets a wolf. The wolf says…).

V tuto chvíli si společně připomeneme slovní zásobu z minulé hodiny (dramatická synonyma, metafory, přirovnání a idiomy). Žáci mají možnost využívat své materiály z minulé hodiny (případně jim je dáme znovu k dispozici).

Scary Story

skupinová práce – tvoření příběhu: Každá skupina si vybere jednu fobii (na lístečku) a má za úkol společně vymyslet krátký příběh za použití přítomného času průběhového a prostého, dramatických synonym, přirovnání, metafor a idiomů. Poté budou příběh číst.

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: Choose a phobia and write a short story in the present narrative using at least one dramatic word, one metaphor or simile, and one idiom. At the end everyone in your group should read a part of your story. Don't say the name of the phobia, the others will be supposed to guess afterwards.

TIP: Před touto aktivitou je vhodné promítnout na tabuli nebo rozdat do skupin také napsané instrukce, aby se k nim mohli žáci při společné práci vracet:

Tell a story connected with the phobia you picked.

  1. Use the present tense narrative
  2. Use dramatic vocabulary
  3. Use metaphors/similes
  4. Use at least one “fear” idiom

Create the story together and write it down.

Each student will tell a part of the story.

V poslední části hodiny žáci (skupiny žáků) přečtou své příběhy. Ostatní poslouchají a snaží se určit, jaká fobie v příběhu hraje hlavní roli. Povzbuďte žáky, aby používali dramatický přednes, případně strašidelné efekty (rozsvícená baterka pod bradou). Důležité je si příběhy užít a případnou zpětnou vazbu či opravy chyb nechat až po skončení všech příběhů.


Další naše halloweenské materiály naleznete v článku Halloween na Help for English.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Which is greater?

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Je ideální pro párovou práci, ale dá se využít i ve skupině 3–4 žáků.

INTERMEDIATE

Přehled časů určených pro vypravování

Vysvětlení používání minulých časů v angličtině (minulý prostý, průběhový, předminulý a předminulý průběhový). Praktická aplikace na příběh o Červené Karkulce.
ELEMENTARY

Hodina, hodiny, hodinky

Víte, jak vyjádřit hodinu (60 minut), hodinu vyučování, hodiny (na zdi) nebo hodinky? A umíte tato slova správně používat? Více v článku.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář