Help for English

Řadové číslovky v angličtině (první, druhý...)

ELEMENTARY Vydáno dne 17.06.2024

Anglické řadové číslovky FIRST (první), SECOND (druhý) apod.Řadové číslovky v angličtině

Řadové číslovky (anglicky se řadová číslovka řekne ordinal/'ɔ:dɪnl či ordinal number) jsou ty číslovky, které vyjadřují umístění v řadě, v češtině tedy první, druhý, třetí apod.

‘První, druhý, třetí’ anglicky

Pro první tři anglické řadové číslovky se budeme muset naučit samostatná slovíčka:

 • first/'fɜ:st/ – první
 • second/'sekənd/ – druhý
 • third/'θɜ:d/ – třetí

Do you believe in love at first sight? TTT *1
The first two chapters of the book are quite boring. TTT *2
Take the number 13 bus and get off at the second stop. TTT *3
Her second novel wasn't very successful. TTT *4
The article we talked about is on the third page. TTT *5
This is my third coffee today. TTT *6 

‘Čtvrtý, pátý, šestý’ anglicky

Od čtyřky dále tvoříme řadové číslovky přidáním koncovky -th /θ/ za základní číslovku. Pozor na výslovnost dentálního /θ/ (vyslovuje tak, že se jazyk dotýká horních zubů, více v článku THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ). Pozor také na to, že některých číslovek dochází k menším pravopisným či výslovnostním změnám.

 • fourth/'fɔ:θ/ – čtvrtý
 • fifth/'fɪfθ/ – pátý (nikoliv fiveth)
 • sixth/'sɪksθ/ – šestý
 • seventh/'sevnθ/ – sedmý
 • eighth/'eɪtθ/ – osmý
 • ninth/'naɪnθ/ – devátý (nikoliv nineth)
 • tenth/'tenθ/ – desátý
 • eleventh/ɪ'lev­nθ/ – jedenáctý
 • twelfth/'twel­fθ/ – dvanáctý (nikoliv twelveth)
 • thirteenth/ˌθɜ:'ti:n­θ/ – třináctý

The fourth day of the week is called Thursday. TTT *7
Tenth floor? That's a lot of stairs. TTT *8
It happened soon after his fifteenth birthday. TTT *9
He succeeded on his hundredth try. TTT *10
The novel is set in the nineteenth century. TTT *11 

‘Dvacátý, třicátý, čtyřicátý’ anglicky

Podobně se tvoří řadové číslovky dvacátý, třicátý apod. Zde je ale potřeba koncové -y změnit na -ie-. Vzniknou tak např. tyto řadové číslovky:

 • twentieth/'twen­tiəθ/ – dvacátý
 • thirtieth/'θɜ:tiəθ/ – třicátý
 • fortieth/'fɔ:tiəθ/ – čtyřicátý
 • fiftieth/'fɪftiəθ/ – padesátý

Pozornost zde věnujte výslovnosti koncového -ieth. Číslovku twentieth vyslovíme jako tři slabiky /twen + ti + əθ/. Častá chyba je, že studenti tato slova vyslovují na konci s dlouhým “í”, tedy jako /twenti:θ/ nebo dokonce jako /twenti:s/.

She celebrated her twentieth birthday. TTT *12
He finished in thirtieth place. TTT *13
The store is having its fiftieth anniversary sale. TTT *14
The scientist gave his seventieth lecture yesterday. TTT *15 

‘Jednadvacátý, pětatřicátý, devadesátý devátý’ anglicky

Řadové číslovky tvořené z desítek s jednotkami se kládají ze základní desítky (twenty, thirty, forty…), a řadové jednotky (first, second, third, fourth…). Zapisují se se spojovníkem.

 • twenty-first/ˌtwenti'fɜ:st/ – dvacátý první
 • thirty-second – třicátý druhý
 • forty-third – čtyřicátý třetí
 • ninety-ninth – devadesátý devátý

I u vyšších číslovek platí, že řadová je až ta poslední:

 • one hundred seventy-sixth – sto sedmdesátý šestý
 • three thousand two hundred and twenty-second – třítisící dvoustý dvacátý první

Řadové číslovky zapsané číslicí

V češtině lze řadové číslovky psát i číslicí, za kterou je tečka. V angličtině tečka použít nelze. Místo toho používáme za číslicí poslední dvě písmena číslovky, tedy st, nd, rd a th. Koncovku lze za číslice zapisovat na stejném řádku, nebo jako horní index.

 • 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 10th, 15th, 20th
 • 21st, 39th, 42nd, 99th, 73rd
 • 147th, 543rd, 741st

It all happened on 1st July. TTT *16
She finished 7th in the spelling bee. TTT *17
He lives on the 22nd floor of the building. TTT *18
The company is celebrating its 50th anniversary. TTT *19 

Řadové číslovky s určitým členem

Pamatujte na to, že řadové číslovky se v angličtině zpravidla pojí s určitým členem. Je to proto, že místo v řadě je něco unikátního, jedinečného. Např. třetí patro je v budově jen jedno. Patnácté století je jen jedno. Dvacátá kapitola v knize je jen jedna.

I took the lift to the third floor. TTT *20
The town was founded in the fifteenth century. TTT *21
The twentieth chapter introduces a new character. TTT *22 

Často se řadové číslovky objevují v kombinaci s přivlastňovacím zájmenem (my, your, his…). Potom již ale bez určitého členu.

They are currently working on their fourth album. TTT *23
His first girlfriend was called Jeanie. TTT *24
She celebrated her fifth year at the company with a promotion. TTT *25 

Nebuďte ale překvapeni, když před řadovou číslovkou člen nenajdete. Bývá to např. tam, kde za číslovkou nenásleduje žádné podstatné jméno. Bez členu jsou také třeba názvy ulic (Fifth Avenue, 23rd Street, apod.). Člen se často vynechává také v zápisu data.

I was here first. TTT *26
My son finished fifth in the race. TTT *27
They visited a museum located on Fifth Avenue. TTT *28
My birthday is on January 10th. TTT *29  

Kolikátý, několikátý

Z neurčitých číslovek (mnoho, několik, kolik) nelze v angličtině řadovou číslovku vytvořit vůbec. Neexistuje tedy žádný ekvivalent českého několikátý či tázacího kolikátý. Více se o tomto dočtete v článku Jak říct anglicky ‘kolikátý’.

60th vs. 60s

Řadové číslovky lze snadno poplést s množným číslem základních číslovek. Pozor tedy na to, že např. sixtieth/'sɪkstiəθ či 60th je řadová číslovka šedesátý a vedle toho sixties/'sɪkstiz či 60s je množné číslo, tedy šedesátky, šedesátá léta (např. roky 1960–1969).

My father celebrated his 60th birthday last weekend. TTT *30 sixtieth
My father is in his 60s. TTT *31 sixties
My father was born in the 60s. TTT *32 sixties

Obě slova se liší nejen významem a pravopisem, ale také výslovností. Porovnejte:

 • sixtieth/'sɪkstiəθ vs. sixties/'sɪkstiz
 • twentieth/'twen­tiəθ/ vs. twenties/'twen­tiz/

U řadových číslovek vyslovujeme -ieth jako /iəθ/, množné číslo -ies jako /iz/.

Překlad:
 1. Věříš v lásku na první pohled?
 2. První dvě kapitoly té knihy jsou docela nudné.
 3. Jeďte autobusem číslo 13 a vystupte na druhé zastávce.
 4. Její druhý román nebyl moc úspěšný.
 5. Článek, o kterém jsme mluvili je na třetí straně.
 6. Tohle je dneska moje třetí kafe.
 7. Čtvrtý den v týdnu se nazývá čtvrtek.
 8. Desáté patro? To je spousta schodů.
 9. Stalo se to krátce po jeho patnáctých narozeninách.
 10. Byl úspěšný na stý pokus.
 11. Ten román se odehrává v devatenáctém století.
 12. Oslavila své dvacáté narozeniny.
 13. Skončil na třicátém místě.
 14. V tom obchodě probíhá výprodej k jejich padesátému výročí.
 15. Ten vědec měl včera svoji sedmdesátou přednášku.
 16. Všechno se to stalo 1. července.
 17. Skončila sedmá v soutěži ve hláskování.
 18. On bydlí ve dvacátém druhém patře té budovy.
 19. Společnost slaví své 50. výročí.
 20. Jel jsem výtahem do třetího patra.
 21. To město bylo založeno v patnáctém století.
 22. V dvacáté kapitole je představena nová postava.
 23. Právě pracují na svém čtvrtém albu.
 24. Jeho první dívka se jmenovala Jeanie.
 25. Svůj pátý rok v té společnosti oslavila povýšením.
 26. Já jsem tu byl první.
 27. Můj syn v tom závodě skončil pátý.
 28. Navštívili jedno muzeum, které se nacházelo na Fifth Avenue.
 29. Desátého ledna mám narozeniny.
 30. Můj táta oslavil minulý víkend své šedesáté narozeniny.
 31. Mému tátovi je přes šedesát.
 32. Můj táta se narodil v šedesátých letech.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Řadové číslovky

Anglické řadové číslovky (první, druhý, třetí…)
INTERMEDIATE

Jak říct anglicky 'kolikátý'

Jak v angličtině vyjádřit tázací ‘kolikátý’ nebo neurčité ‘několikátý’.

INTERMEDIATE

Co vyjadřuje první a druhý kondicionál

Rozumíte tomu, jaký je významový rozdíl mezi prvním a druhým kondicionálem?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář