Help for English

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.08.2006

Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod.Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. Pokud student nepozná, o jaké podstatné jméno se jedná, nebo pokud nezná tato pravidla, dopouští se často závažných chyb. Tento příspěvek se vám pokusí celou problematiku nastínit a vysvětlit.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo (book/books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů tam je: např. jedna kniha, dvě knihy apod.

Nepočitatelná podstatná jména

Jako nepočitatelná (uncountable nouns) označujeme ta podstatná jména, která spočítat nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci jeden sníh, a už vůbec ne dva sněhy, či tři sněhy, nebo dokonce hodně sněhů. Mezi nepočitatelná obvykle patří podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, vzduch).

Pozor!

Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. information (informace), advice (rada), news (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news.

Jak počitatelnost zjistíme?

U abstraktních podstatných jmen nelze mnohdy počitatelnost logicky odvodit. Potom je nutné sáhnout po slovníku. Každý oxfordský či cambridgeský slovník tuto informaci o podstatných jménech obsahuje. Počitatelnost poznáte podle zkratek C (počitatelné) a U (nepočitatelné).

Dva významy

Některá podstatná jména mají více významů, z nichž některé jsou počitatelné a jiné nepočitatelné. Např. si vezměte podstatné jméno pepper. To může znamenat ‘paprika’, potom je to počitatelné podstatné jméno (lze říci one pepper, two peppers) a také to znamená ‘pepř’, což je podstatné jméno nepočitatelné (a nelze říci one pepper, two peppers). Další příklady této dvojznačnosti naleznete v přehledu na konci článku.

Pozn.: O paprice a pepři se více dočtete v článku PEPPER vs. PEPPERS.

Gramatické vlastnosti

  počitatelná nepočitatelná
1. one dog, two dogs one snow, two snows
2. dog snow
3. a dog, a dogs a snow
4. some dog, some dogs some snow
5. many dogs, few dogs much snow, little snow

1: Množné číslo

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo (dogs, books), nepočitatelná nikoliv. Asi nikdy tedy neuvidíte podstatné jméno snows, airs, informations, advices apod.

2: Bez členu

Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině nemohou být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet – ale A dog is a perfect pet). V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.). Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet)

3: Neurčitý člen

Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house), ale nepočitatelná podstatná jména ho mít nemohou. Nikdy tedy nenajdete výraz an information, a snow apod. Neurčitý člen v tomto případě musíme nahradit slůvkem some (some snow).

4: SOME, ANY

U podstatných jmen počitatelných v jednotném čísle nelze použít ve významu ‘nějaký’ slovo some ani any (some dog, some man, some house). V množném čísle ano (some dogs, some men, some houses).

Nepočitatelná podstatná jména slovíčka some a any používají, zde právě mohou nahradit funkci, kterou by měl neurčitý člen (some water, some air, some information).

Pozn.: Výjimečně se some používá, když říkáme, že něco bylo úžasné, skvělé, “fakt něco” (some car – to byl nějakej bourák, to bylo ‘fakt něco’). Slůvko any se používá také ve významu ‘jakýkoliv’, potom může být i u počitatelných podstatných jmen (např. any child – jakékoliv dítě).

5: MANY, MUCH

Chceme-li říci, že je něčeho hodně, používáme vesměs výraz a lot of (a lot of people, a lot of books, a lot of money, a lot of information). Ten je stejný pro počitatelná i nepočitatelná podstatná jména.

Existují však ještě slova much (pro nepočitatelná) a many (počitatelná), která se již počitatelností řídí. Používají se však spíše v záporných větách (např. I haven't got much money) a některých vazbách (too much/too many, how much/how many, apod.) V kladných větách se slovíčko much nepoužívá (I have got much money), slůvko many použít lze, ale je trochu formálnější.

Naopak ‘málo’ vyjádříme slovy few (počitatelná) a little (nepočitatelná). Máme ale i vazby a few a a little s významem několik, trochu. Více v článku Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW.

Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?

Jak to udělat, když chceme počítat podstatná jména, která jsou nepočitatelná? Musíme použít nějakou jednotku dané látky apod. a počítat tuto jednotku. Např. water je nepočitatelné. Počítat ale můžeme bottle of water (one bottle of water, two bottles of water, many bottles of water, atd.)

Jak je to s informacemi, radami a zprávami? V češtině je počítat můžeme, ale v angličtině nikoliv. Co když mi někdo dal dvě různé informace? V angličtině si opět musíme najít nějakou jednotku, kterou potom budeme počítat. V těchto případech se často používá piece of nebo bit of (two pieces of information apod.)

Počitatelná i nepočitatelná

Jak jsme již řekli, některá podstatná jména mají dva významy, jeden počitatelný, druhý nepočitatelný. Zde je několik příkladů:

uncountable countable
paper (papír obecně) a paper (noviny, esej)
hair (vlasy) a hair (jeden vlas, jeden chlup)
chocolate (čokoláda) a chocolate (čokoládový bonbon)
beer (pivo – obecně nápoj) a beer (‘jedno’ pivo v hospodě)
coffee (káva – obecně nápoj) a coffee (jeden šálek, např. v restauraci či kavárně)
room (prostor) a room (místnost, pokoj)
experience (zkušenosti) an experience (jeden zážitek, jedna konkrétní zkušenost)
chicken (kuřecí maso) a chicken (jedno kuře)
lamb (jehněčí) a lamb (jehně)
cake (koláč, dort) a cake (jeden celý koláč či dort)
pepper (pepř) a pepper (paprika)
iron (železo) an iron (žehlička)

Shrnutí

Počitatelnost podstatných jmen lze mnohdy logicky odvodit, u abstraktnějších jmen je vhodné podívat se do slovníku. Od počitatelnosti se odvíjí několik důležitých skutečností:

Počitatelná podstatná jména: v jednotném čísle mívají vždy nějaký člen (a/the dog), v množném čísle mohou být bez členu a často přijímají some (dogs, the dogs, some dogs), popř. se pojí s many (hodně) a few (málo).

Nepočitatelná podstatná jména: jsou vždy v jednotném čísle, nemohou mít neurčitý člen (mohou být bez členu, nebo s určitým), pojí se často se some, nebo s much (hodně) a little (málo).

Závěrem

Ukázali jsme si, že počitatelnost podstatných jmen je důležitou gramatickou kategorií, od které se odvíjí hned několik pravidel. Proto si při učení nových slovíček poznamenávejte i to, zda se jedná o počitatelné či nepočitatelné podstatné jméno. Vyhnete se tak mnoha zbytečným chybám.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (cvičení)

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají.

STARTER

Cvičení: a / some (verze A)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
STARTER

Cvičení: a / some (verze B)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 79 156002 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem