Help for English

Přípustkové věty

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.03.2007

Jak se v angličtině tvoří vedlejší přípustkové věty, vysvětlení použití slůvek ALTHOUGH, EVEN THOUGH, DESPITE, IN SPITE OF, HOWEVER a dalších.Přípustkové věty

(concession clauses)

Vedlejší věty, na které se v tomto článku zaměříme, se nazývají věty přípustkové. Není to ve skutečnosti těžké učivo, ale je dobré si ujasnit několik věcí.

Co jsou to přípustkové věty? Pomocí přípustkových vět můžeme např. prezentovat dvě protichůdné skutečnosti. V češtině jsou to věty se spojkami přestože, i když, ačkoliv apod. 'Přípustkové' jsou proto, že něco tvrdíme, i když připouštíme něco jiného.

Přestože neměl moc času, pomohl mi.
Neprošel jsem test, i když jsem se celou noc učil.

ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Tyto spojky mohou v angličtině uvozovat vedlejší věty přípustkové. Znamenají něco jako české ačkoliv, ač, i když. Gramaticky nás zde nic těžkého nečeká:

I didn't pass the test even though I had studied all night.
Although I hadn't eaten anything all day, I wasn't hungry.

THOUGH je v hovorové angličtině častější než ALTHOUGH, jeho význam je ale stejný.

EVEN THOUGH zdůrazňuje protichůdnost obou informací více, než ALTHOUGH/THOUGH.

He helped me although he was very busy.
He helped me even though he was very busy.

Obě tyto věty znamenají víceméně totéž, ve druhé větě je však kontrast více zdůrazněný.

Tvar EVEN IF lze použít podobným způsobem, jako EVEN THOUGH. Jeho význam se však mírně liší. EVEN IF uvozuje věty, které jsou spíše podmínkové, ale blízce hraničí s přípustkovými:

Even if I wanted... - i kdybych chtěl (ale nechci)
Even though I wanted... - i když jsem chtěl (opravdu jsem chtěl)

Even if you help me... - i když mi pomůžeš (nevím, jestli mi pomůžeš)
Even though you help me... - i když mi pomáháš (pomáháš mi)

EVEN THOUGH používáme tedy tehdy, když víme, že to tak je, bylo, nebo bude. EVEN IF naproti tomu použijeme tehdy, když nevíme, jestli to tak bude, bylo, nebo je, pouze říkáme, co by bylo, i kdyby něco nastalo, co se stane, i když něco nastane apod.

DESPITE, IN SPITE OF

Oba výrazy, despite i in spite of mají zcela stejný význam: 'navzdory, i přes'. DESPITE, protože je to dvojslabičné slovo, je trochu formálnější a používá se více v psané angličtině. IN SPITE OF, protože se skládá ze tří jednoslabičných slov, je běžnější v mluvené a neformální angličtině.

Tyto dva výrazy, narozdíl od ALTHOUGH apod. , neuvozují vedlejší větu, ale podstatné jméno. Jedná se ve skutečnosti o předložky, a za předložkou nemůžeme použít vedlejší větu.

Despite it was raining, we went to the zoo.
Despite he was tired, he decided to help me.

Za předložkou může být podstatné jméno, zájmeno, nebo gerundium.

Despite the rain, we went to the zoo.
Despite being tired, he decided to help me.

POZOR: Při použití gerundia musí být splněna jedna podmínka: obě věty musí mít stejný podmět. Pokud totiž vedlejší větu nahradíme gerundiem, její podmět zde není vyjádřený.

Although it was really cold, Josh went snowboarding.
Despite being cold, Josh went snowboarding. - Zde bychom automaticky předpokládali, že podmět hlavní věty je zároveň podmětem gerundia, tedy že JEMU (Joshovi) BYLA VELKÁ ZIMA. Tak to ale nebylo.

Pokud bychom přeci jenom chtěli za DESPITE či IN SPITE OF použít vedlejší větu, museli bychom si pomoci trochu složitější vazbou: DESPITE THE FACT THAT / IN SPITE OF THE FACT THAT.

In spite of the fact that it was raining, we went to the zoo. - Taková vazba se pro svoji složitost do mluveného projevu moc nehodí. Je však gramaticky přijatelná a v psaném projevu se používá poměrně často.

HOWEVER

Slůvko HOWEVER bychom mohli přeložit jako 'ale, však, avšak'. Používá se k podobným účelům, jako výše uvedené výrazy, tedy pro uvedení informace, která jaksi odporuje něčemu, co už bylo řečeno. Narozdíl od ALTHOUGH však neuvozuje vedlejší větu, ale větu jednoduchou. Nepoužívá se pro spojení dvou vět v souvětí.

Použití HOWEVER si ukážeme na příkladu:

Although it was raining, we went to the zoo. =
= It was raining. However, we went to the zoo.

HOWEVER (v tomto významu) vždy oddělujeme čárkou, nebo čárkami po obou stranách (HOWEVER totiž je možné umístit i doprostřed věty):

I liked the film. My mother, however, didn't like it at all.

Vidíte, že HOWEVER se používá ve stejném významu, jako obyčejné slůvko BUT. V písemné formě je však HOWEVER daleko vhodnější, obzvláště tehdy, pokud byste chtěli BUT umístit na začátek věty. Někteří učitelé by vám řekli, že věta na AND a BUT nesmí začínat.

Podobně ještě používáme v hovorové angličtině slůvko THOUGH, které je však v tomto významu vždy na konci věty:

I love the film. My mother doesn't like it, though.

Závěrem

Ukázali jsme si, že slůvka ALTHOUGH, DESPITE a HOWEVER se používají pro stejné účely. Každé se však používá trochu jiným způsobem:
  • ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH uvozují vedlejší přípustkové věty.
  • DESPITE / IN SPITE OF stojí před podstatným jménem, zájmenem, či gerundiem a vytváří tak příslovečné určení.
  • HOWEVER (oddělené od věty čárkou) uvozuje jednoduchou větu.
Stejnou věc tedy můžeme vyjádřit několika různými způsoby:

Max isn't paid very well. He doesn't leave his job.
Although he isn't paid very well, Max doesn't leave his job.
Despite not being paid very well, Max doesn't leave his job.
Despite his poor salary, Max doesn't leave his job.
Max isn't paid very well. However, he doesn't leave his job.

Doufám, že tento článek vám použití těchto mluvnických prostředků vysvětlil a ujasnil.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: DESPITE, ALTHOUGH, HOWEVER

Test zaměřený na vedlejší přípustkové věty a na používání slůvek DESPITE, HOWEVER, THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Přípustkové věty

Test zaměřený na přípustkové věty a podobné jevy.
UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty #2

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípustkové věty 73 78063 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 lety