Help for English

BUSINESS 03: CV (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.01.2009

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova životopisu.Course Map (mapa kurzu)

Unit 03: CURRICULUM VITAE (CV)

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole třetí lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal svůj životopis. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby, které se zde objevily.

HOPEFULLY

hopefully/'həʊpfəl­i/ = doufejme, snad

Toto slovíčko s obchodní angličtinou nemá moc společného. Přesto je poměrně důležité. Důvody jsou dva. Krásně si na něm připomeneme práci s příponami a také jde o slovíčko, které se hodí jak v psané, tak v mluvené angličtině.

hope/'həʊp/ = doufat, naděje
hopeful/'həʊpfl = nadějný TTT *1
hopefully/'həʊpfəl­i/ = doufejme TTT *2
hopeless/'həʊpləs/ = beznadějný, zoufalý

hope he will be hired. TTT *3 = He will be hired hopefully. TTT *4

We will be able to produce all the components on time. – Hopefully. TTT *5
Hopefully, she will be able to deal with the problem. TTT *6  

deal with sth = zabývat se, řešit, vyřešit, vyřizovat
Podrobný článek o důležitém slůvku deal naleznete zde.

ATTENTION

attention/ə'tenʃn/ = pozornost, pozor

full / complete / close attention = plná pozornost
the centre of attention = střed pozornosti

pay attention = věnovat pozornost TTT *7
attract sb's attention = zaujmout něčí pozornost
catch sb's attention = zaujmout něčí pozornost
keep sb's attention = udržet něčí pozornost
turn sb's attention to sth = obrátit pozornost k něčemu
draw sb's attention to sth = poukázat na něco / zaujmout / obrátit pozornost
bring sth to sb's attention = upozornit na něco

for the attention of sb = k rukám někoho (na dopisech)

Please pay attention to what he is saying. TTT *8
How to attract everyone's at­tention in a meeting. TTT *9
Please give the presentation your full attention. TTT *10
You have my full attention. TTT *11
If you had paid more attention, you wouldn't have to ask now. TTT *12
I would like to draw your attention to the behaviour of your staff. TTT *13
Thank you for bringing this to my attention. TTT *14
Attention to detail is crucial in this job. TTT *15
I'd like to draw your attention to the following. TTT *16
Attention, please! I'm going to start the presentation now. TTT *17
The letter should be marked ‘for the attention of James Dawson’. TTT *18
I don't like the new colleague. He always wants to be the centre of attention. TTT *19  

Slovíčko attention má základ ve slově attend (viz níže).

PERSONAL

personal/'pɜ:sənl­/ = osobní

Základem je slůvko person (osoba) a u obou si dejte pozor na výslovnost. Nevyslovujeme Z ale S: person/'pɜ:sən, personal/'pɜ:sənl­/.

Více se o podobných záludnostech u výslovnosti S se dočtete v článku zde.

personal/'pɜ:sənl­/ = osobní
impersonal/ɪm'pɜ:sə­nl/ = neosobní
personally/'pɜ:sənə­li/ = osobně
personality/ˌpɜ:sə'næ­ləti/ = osobnost

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
personal computer (PC) = osobní počítač
personal expenses = osobní výdaje
personal matter = osobní záležitost (věc)
personal opinion = osobní názor
personal loan = osobní půjčka
personal use = osobní potřeba

She started working as the personal assistant to Mr. Brown. TTT *20
Can I use the company car for personal use? TTT *21
Personally, I don't think it's a good idea. TTT *22
George, please don't take the criticism personally. TTT *23
Can I talk to you about a personal matter? TTT *24
She has a lovely personality and would be a great asset for our team. TTT *25
My personal opinion is that we should reconsider the whole project. TTT *26  

consider/kən'sɪdə­/ = považovat, zvážit, vzít v potaz
reconsider/ˌri:kən'­sɪdə/ = přehodnotit, rozmyslet si, znovu uvážit

Pozor!
personal/'pɜ:sənl­/ = osobní
personnel/ˌpɜ:sə'n­el/= personál, zaměstnanci (přízvuk na druhé slabice!)

MARITAL STATUS

marital status/ˌmærɪtl'­steɪtəs/ = rodinný stav (svobodný / ženatý)

marital status: single / married / divorced / widowed TTT *27

DEVELOP

develop/dɪ'veləp­/ = vyvíjet, rozvíjet
development/dɪ'veləpmə­nt/ = vývoj, rozvoj
developer/dɪ'veləp­ə/ = vývojář, investor, stavitel, projektant

developed = vyvinutý, rozvinutý
developing = vyvíjející se, rozvojový

developed and developing countries = průmyslové a rozvojové země

in / under development = ve vývoji

personal development = osobní rozvoj
professional development = profesní rozvoj
product development = rozvoj produktu

research and development (R&D) = výzkum a vývoj (oddělení ve výrobních závodech)

We have to develop a new marketing plan. TTT *28
Development costs for the new car were really high. TTT *29
Your professional development will be taken care of. TTT *30
Our ‘R and D’ Department came up with a better solution. TTT *31
It developed from a family business into a multinational company. TTT *32
Our company wants to develop its business in Germany with an office in Berlin. TTT *33
The company developed a new software product to be launched in June. TTT *34  

launch/'lɔ:ntʃ = spustit, uvést na trh (výrobek), zahájit (kampaň)

LEAD

lead/'li:d/ = vést (být v čele) nepravidelné: lead – led – led
lead to sth (v) = vést (k něčemu)
lead (n) = vedení, náskok

have a lead = být ve vedení
take a lead = ujmout se vedení
lose a lead = ztratit vedení
stay in the lead = zůstat ve vedení

leader/'li:də/ = vedoucí, vůdce, čelní představitel, přední výrobce
leadership/'li:dəʃ­ɪp/ = vedení, vedoucí postavení
leading/'li:dɪŋ/ = hlavní, významný, přední, čelní

They are the leader in the industry. TTT *35
David Hanson leads the purchasing team. TTT *36
We have lost our market lead. TTT *37
UPC is the leading cable TV provider. TTT *38
He was responsible for gaining market leadership, but failed miserably. TTT *39
The recession has led to 200 employees being made redundant. TTT *40
They lost their lead in their field after launching a new line of office equipment. TTT *41
This workshop is aimed at CEO's, Managers, employers and other business leaders. TTT *42  

make sb redundant/rɪ'dʌndənt­/ = propustit někoho ze zaměstnání (pro nedostatek práce)
workshop/'wɜ:kʃ­ɒp/ = seminář (více níže)

Pozor na výslovnost:
lead/'li:d/ (v) = vést
lead/'li:d/ (n) = vedení, vodítko
led /led/ (nepravidelný tvar slovesa lead)
lead/'led/ (n) = olovo

PROCEDURE

procedure/prə'si:dʒ­ə/ = procedura, postup

dispute procedure = procedura řešení sporů TTT *43
disciplinary procedures = disciplinární postupy, kárné řízení
safety procedures = bezpečností předpisy
standard operating procedure (SOP) = standardní provozní postupy (směrnice)

follow procedures = řídit se předpisy

You must follow the procedure step by step. TTT *44
I wonder why the employees didn't follow our safety procedures. TTT *45
He will be given a written warning under our disciplinary procedure. TTT *46
They have just released their new standard operating procedures. TTT *47  

ISSUE

issue/'ɪʃu:/ = záležitost, věc k řešení, sporná otázka, vydání (časopisu)
issue = vydat (časopis, pas)

Pozn.: Doporučujeme podrobný článek o tomto slovíčku zde.

issue an invoice = vystavit fakturu
issue a certificate = vydat oprávnění, certifikát
issue a credit card = vydat kreditní kartu
issue a statement = vydat prohlášení
issue a licence = vydat licenci, koncesi (AmE: license)
issue a loan = poskytnout půjčku
issue a report = vydat zprávu

issued = vydaný
issuer= vydavatel

Pozor!
issue sb with sth = vydat někomu něco

As a new employee, you will be issued with our entrance card. TTT *48
They said they would issue me with a new credit card in a week. TTT *49
Who is the issuer of these banknotes? TTT *50
Jack, do you have a minute? I have some issues I need to discuss. TTT *51  

Pozn.: Významově podobné je slovíčko matter, o němž si více přečtěte zde.

ATTEND

attend/ə'tend/ = účastnit se, navštěvovat
attend to sth / sb = postarat se o něco / někoho, zabývat se, vyřizovat

attend a meeting = účastnit se jednání
attend to a client = věnovat se klientovi

attendance/ə'ten­dəns/ = účast, docházka
attendance sheet / list = docházková / prezenční listina
attendance record = záznam o docházce
attendance bonus = odměna za dobrou docházku

Pozor!
attendee/əˌten'di: = účastník, návštěvník
attendant/ə'ten­dənt/ = obsluha, obsluhující, uvaděč, dozorce

flight attendant = obsluha letu (letuška, stevard)
petrol / gas station attendant = obsluha benzinové pumpy
car park attendant = obsluha parkoviště

attention/ə'tenʃn/ = pozornost (viz výše)

attentive/ə'ten­tɪv/ = bedlivý, pozorný, zúčastněný
inattentive/ˌɪnə'ten­tɪv/ = nepozorný
attentively/ə'ten­tɪvli/ = pozorně, zúčastněně
inattentively = nepozorně

There are some urgent matters I have to attend to. TTT *52
You are not on the list of attendees. TTT *53
The meeting was attended by all the employees. TTT *54
Do you really think I should attend the meeting? TTT *55
I listened attentively to the whole speech. TTT *56
I hope someone will be able to attend to the problem as soon as possible. TTT *57
Employees with 100% attendance record are given attendance bonus. TTT *58  

WORKSHOP

workshop/'wɜ:kʃ­ɒp/ = seminář, konference (také dílna)

do / run / hold / organize a workshop = pořádat seminář
attend a workshop = účastnit se semináře

a workshop on sth = seminář na téma

They organized a useful workshop last week. TTT *59
We have to attend a 4-day workshop on developing communication skills. TTT *60  

workshop lasts four days = it's a four-day workshop (four days workshop)

workshop vs. seminar
V angličtině existuje také výraz seminar/'semɪˌnɑ­:/. Kromě přednášky ve škole může být podobný workshopu. Workshop je však obecně interaktivnější a může trvat i více dnů (seminar je většinou otázkou maximálně několika hodin). Z tohoto důvodu se i v češtině používá termín workshop.

UP-TO-DATE

up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/ = moderní, aktualizovaný, aktuální
out-of-date/ˌaʊtəv'de­ɪt/ = zastaralý, neaktuální

keep sb up to date on sth = zajistit, aby měl někdo aktuální informace o něčem

up-to-date / out-of-date technology = moderní / zastaralá technologie
up-to-date / out-of-date records = aktuální / neaktuální záznamy

We will make sure you are kept up to date on new development. TTT *61
I'm afraid your records are out of date. TTT *62
Please keep the client up to date on all that is happening with his order. TTT *63  

ANALYSIS

analysis/ə'næləsɪ­s/ = analýza, rozbor
analyses/ə'næləsi­:z/ = analýzy, rozbory (pozor na tvar množného čísla)

carry out / do analysis (of sth) = provádět analýzu (něčeho)
detailed / in-depth analysis = hloubková analýza

analyse/'ænəlaɪz = analyzovat (AmE: analyze, BrE: analyse)
analyst = analytik

I'm supposed to do a detailed analysis of all our competitors. TTT *64
We must carry out a risk analysis to prevent further losses. TTT *65
I've seen three analyses of the same problem and they are all very different. TTT *66  

lose/'lu:z/ = ztratit
loss/'lɒs/ = ztráta

STRENGTHS AND WEAKNESSES

strengths and weaknesses = silné a slabé stránky

strong/'strɒŋ/ = silný
strength/'streŋθ = síla, silná stránka strongness
strengths = silné stránky

weak/'wi:k/ = slabý
weakness/'wi:knəs/ = slabina, slabá stránka
weaknesses = slabé stránky

His main strength is that he is a good tactician. TTT *67
Their new product has too many weaknesses, it won't sell well. TTT *68
When the interviewer asked me what my strengths and weaknesses were, I didn't know what to answer. TTT *69  

IN A ROW

row/'rəʊ/ = řada (taky veslovat, hádat se, hádka)
in a row/ˌɪn ə'rəʊ­/ = v řadě (po sobě)

stand in a row = stát v řadě za sebou
two days in a row = dva dny za sebou (po sobě)

He was voted the employee of the month five months in a row. TTT *70  

Pozor na výslovnost! row/'rəʊ/ (řada) vs. raw/'rɔ:/ (syrový)

MASTER'S DEGREE / BACHELOR'S DEGREE

Master's degree = magisterský titul
Bachelor's degree = bakalářský titul

INTERNSHIP

intern/'ɪntɜ:n/ = stážista
internship/'ɪntɜ:nʃ­ɪp/ = stáž

There are now five interns in the company. TTT *71
I spent six months as an intern at an advertising agency. TTT *72
He had a summer internship in our firm. TTT *73 

ATTITUDE

attitude/'ætɪtju:d­/ = postoj, přístup
attitude to / towards sth = postoj / přístup k něčemu

positive / negative attitude = pozitivní / negativní postoj

James, I don't like your attitude to work. TTT *74
She seemed quite irritated when she started working here, but lately her attitude has changed. TTT *75 

Pozn.: V hovorové angličtině se můžete setkat také s výrazy have attitude, give sb attitude nebo somebody with attitude. Tato spojení (bez přídavného jména) mají často negativní nádech a označují jakousi nadřazenost, aroganci.

PROVIDE

provide/prə'vaɪd = poskytnout
provide sth for sb= poskytnout něco pro někoho
provide sth to sb= poskytnout něco pro někoho
provide sb with sth = poskytnou něco někomu (Pozor na předložku)

Pozn.: Stejně fungují například slovesa issue, present nebo supply:
issue sb with sth / present sb with sth / supply sb with sth

provide a job = poskytnout práci
provide a service = poskytnout službu

provider/prə'vaɪd­ə/ = poskytovatel, provozovatel, operátor

provided (that) = za předpokladu, že
providing (that) = za předpokladu, že

Pozn.: O použití jako ‘spojovací slovo’ si povíme v páté lekci.

Who is your internet service provider? TTT *76
Can you provide me with details about your new offer? TTT *77
Our brochures provide all the information a customer may need. TTT *78
You can have a day off on Friday provided that you finish the task by Thursday. TTT *79  

a day off = den volna (holiday)
three days off = tři dny volna
a week off = týden volna

Pozor! until Friday vs. by Friday
Více se dočtete zde

ORGANIZED

organize/'ɔ:gənaɪz­/ = organizovat, zorganizovat, uspořádat (BrE: organise)
organized/'ɔ:gənaɪ­zd/ = organizovaný, zorganizovaný, uspořádaný, systematický
organizer/'ɔ:gənaɪ­zə/ = pořadatel
organization/ˌɔ:gənaɪ'­zeɪʃən/ = organizace
organizational = organizační

reorganize = reorganizovat, přebudovat, přestavět
disorganize = způsobit zmatek, narušit

very organized = velmi systematický, pořádný
highly / well organized = dobře zorganizovaný (uspořádaný)
badly organized = špatně zorganizovaný (uspořádaný)

organize a meeting = zorganizovat jednání
organize an activity = uspořádat aktivitu
organize a campaign = uspořádat kampaň
organize a workshop = pořádat seminář
organize a conference = pořádat konferenci
organize an event/ɪ'vent/ = pořádat akci Pozor na výslovnost!

Your new assistant is very organized. TTT *80
Who is in charge of the organization of the conference? TTT *81
Look at the mess on the desk. You need to be more organized! TTT *82
They launched a well-organized advertising campaign. TTT *83
You should organize your time better. It's called ‘time management’. TTT *84
The event organizer must provide the doorman with a complete guest list. TTT *85  

DRIVING LICENCE

driving licence/ˌdraɪvɪŋ'­laɪsəns/ (BrE) = řidičský průkaz
driver's licen­se (AmE)


Řidičským průkazem končí analýza slov třetí lekce (řidičský průkaz je zde jen díky dvěma možnostem překladu). Znalost těchto výrazů si můžete otestovat zde:
WORD QUIZ A
WORD QUIZ B

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde: Okruhy slovní zásoby: Business Unit 3

Překlad:
 1. jen jedno <strong>‘L’</stron­g> – přípona je pouze <strong>-FUL</strong>, nikoli <strong>-FULL</strong>
 2. zde jsou již dvě L (to druhé přišlo s příponou -LY
 3. Doufám, že jej přijmou.
 4. Doufejme, že bude přijat.
 5. Budeme schopni vyrobit všechny součástky včas. – Doufejme.
 6. Doufejme, že bude schopna vyřešit ten problém.
 7. v češtině pozornost <strong>‘věnu­jeme</strong>’, v angličtině <strong>‘platí­me’</strong>
 8. Prosím věnujte pozornost tomu, co říká.
 9. Jak zaujmout pozornost na jednání.
 10. Prosím věnujte prezentaci svou plnou pozornost.
 11. Máte moji plnou pozornost.
 12. Kdybys býval dával větší pozor, nemusel by ses teď ptát.
 13. Rád bych upozornil na chování vašeho personálu.
 14. Děkuji, že jste mne na to upozornil.
 15. Pozornost pro detail je naprosto klíčová v této práci.
 16. Rád bych obrátil vaši pozornost na následující.
 17. Pozor, prosím. Začínám prezentaci.
 18. Dopis by měl být označen ‘do rukou Jamese Dawsona’.
 19. Nemám rád toho nového kolegu. Vždycky chce být středem pozornosti.
 20. Začala pracovat jako osobní asistentka pana Browna.
 21. Mohu použít firemní vůz pro osobní potřebu?
 22. Osobně si myslím, že to není dobrý nápad.
 23. Georgi, prosím neber si tu kritiku osobně.
 24. Můžu s tebou mluvit o něčem osobním?
 25. Má skvělou povahu a byla by pro náš tým výborným přínosem.
 26. Můj osobní názor je, že bychom měli přehodnotit celý projekt.
 27. stav: svobodný(á) / ženatý (vdaná) / rozvedený(á) / ovdovělý(á)
 28. Musíme vyvinout nový marketingový plán.
 29. Náklady na vývoj toho nového auta byly opravdu vysoké.
 30. O váš profesní rozvoj bude postaráno.
 31. Naše oddělení výzkumu a vývoje přišlo s lepším řešením.
 32. Rozvinuli se z rodinné firmy na nadnárodní firmu.
 33. Naše firma chce rozvinout prodeje do Německa s pobočkou v Berlíně.
 34. Firma vyvinula nový softwarový produkt, který bude uveden na trh v červnu.
 35. Jsou přední firmou v tom průmyslu.
 36. David Hanson vede nákupní tým.
 37. Ztratili jsme vedení na trhu.
 38. UPC je přední poskytovatel kabelové televize.
 39. Byl zodpovědný za získání vedoucí pozice na trhu, ale neuspěl.
 40. Recese vedla k propuštění 200 zaměstnanců.
 41. Ztratili vedoucí pozici v jejich oboru, když představili novou řadu kancelářského vybavení.
 42. Tento seminář je zaměřen na generální ředitele, manažery, zaměstnavatele a další obchodní čelní představitele.
 43. <strong>DISPU­TE</strong> = spor, rozepře
 44. Musíš postupovat podle návodu krok za krokem.
 45. Zajímalo by mě, proč zaměstnanci nedodržovali naše bezpečnostní předpisy.
 46. Bude mu dáno napomenutí v kárném řízení.
 47. Právě vydali nové provozní standardy.
 48. Jako novému zaměstnanci Vám bude vydána naše vstupní karta.
 49. Řekli, že mi vydají novou kreditní kartu za týden.
 50. Kdo vydává tyto bankovky?
 51. Jacku, máš chvíli? Mám pár věcí, které potřebuji prodiskutovat.
 52. Mám nějaké urgentní věci, o které se musím postarat.
 53. Nejste na seznamu účastníků.
 54. Jednání se zúčastnili všichni zaměstnanci.
 55. Opravdu si myslíš, že bych se měl toho jednání účastnit?
 56. Poslouchal jsem pozorně celý proslov.
 57. Doufám, že někdo bude schopen věnovat se tomuto problému co nejdříve.
 58. Zaměstnanci se 100% docházkou dostanou odměnu.
 59. Minulý týden zorganizovali užitečný seminář.
 60. Musíme se zúčastnit čtyřdenního semináře na téma zlepšování komunikačních dovedností.
 61. Zajistíme, abyste měl aktuální informace o novém vývoji.
 62. Obávám se, že jsou Vaše záznamy neaktuální.
 63. Prosím zajistěte, aby byl klient informován o všem novém, co se děje s jeho objednávkou.
 64. Mám udělat detailní analýzu všech našich konkurentů.
 65. Musíme udělat analýzu rizik, abychom předešli dalším ztrátám.
 66. Viděl jsem tři analýzy toho stejného problému a jsou velice rozdílné.
 67. Jeho hlavní silnou stránkou je to, že je dobrý taktik.
 68. Jejich nový produkt má příliš mnoho slabin, nebude se dobře prodávat.
 69. Když jsem mě dotazovatel zeptal, jaké jsou mé silné a slabé stránky, nevěděl jsem, co říct.
 70. Byl zvolen zaměstnancem roku pět měsíců po sobě.
 71. Nyní máme ve firmě pět stážistů.
 72. Strávil jsem šest měsíců jako stážista v reklamní agentuře.
 73. Měl u nás ve firmě letní stáž.
 74. Jamesi, nelíbí se mi tvůj postoj k práci.
 75. Zdála se docela podrážděná, když tu začala pracovat, ale poslední dobou se její přístup změnil.
 76. Kdo je tvůj provozovatel internetového spojení?
 77. Můžete mi poskytnout detaily vaší nové nabídky?
 78. Naše letáky poskytují všechny informace, které by zákazník mohl potřebovat.
 79. Můžeš mít v pátek volno, za předpokladu, že dokončíš ten úkol do čtvrtka.
 80. Tvoje nová asistentka je velice pořádná, systematická.
 81. Kdo má na starosti uspořádání té konference?
 82. Podívej se na ten nepořádek na stole. Musíš být více systematický.
 83. Spustili skvěle zorganizovanou reklamní kampaň.
 84. Měl bys umět organizovat svůj čas lépe. Říká se tomu ‘time management’.
 85. Organizátor musí poskytnout vrátnému kompletní seznam hostů.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak napsat anglický životopis

Článek z našeho kurzu obchodní angličtiny o tom, jak by měl vypadat anglický životopis.

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 03: CV (word quiz A)

Jednodušší quiz, ve kterém si můžete otestovat znalosti slovíček a vazeb, které jsme si rozebrali v článku Word Analyses, který se věnoval psaní životopisů.
INTERMEDIATE

BUSINESS 03: CV (word quiz B)

Pokročilejší quiz, ve kterém si můžete otestovat znalosti slovíček a vazeb, které jsme si rozebrali v článku Word Analyses, který se věnoval psaní životopisů.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 03: CV (word analyses) 23 39169 Od CyberHolub poslední příspěvek
před 11 lety