*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 03: CV (word analyses)

Vydáno dne 31.01.2009

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova životopisu.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 03: CURRICULUM VITAE (CV)

WORD and PHRASE ANALYSES


V první kapitole třetí lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal svůj životopis. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby, které byly v jeho životopise podtrženy.HOPEFULLY
hopefully
= doufejme

Toto slovíčko s obchodní angličtinou nemá nic společného. Přesto je v textu podtrženo. Důvody jsou dva. Krásně si na něm připomeneme práci s příponami a také je to určitě slovíčko, které se hodí jak v psané, tak v mluvené angličtině.

hope = doufat, naděje
hopeful = nadějný pozor! jen jedno 'L' - přípona je pouze -FUL, nikoli -FULL
hopefully = doufejme zde jsou již dvě 'L' (to druhé přišlo s příponou -LY)
hopeless = beznadějný, zoufalý

- We will be able to produce all the components on time.
- Hopefully.

I hope he will be hired. = He will be hired hopefully.
Hopefully, she will be able to deal with the problem.

deal with sth = zabývat se, řešit, vyřešit, vyřizovat
Podrobný rozbor slovíčka DEAL naleznete ZDE.ATTENTION
attention
= pozornost, pozor

full / complete / close attention = plná pozornost
the centre of attention
= střed pozornosti

pay attention = věnovat pozornost v češtině 'věnujeme', v angličtině 'platíme'
attract sb's attention = zaujmout něčí pozornost
catch sb's attention
= zaujmout něčí pozornost
keep sb's attention
= udržet něčí pozornost
turn sb's attention to sth
= obrátit pozornost k něčemu
draw sb's attention to sth
= poukázat na něco / zaujmout / obrátit pozornost
bring sth to sb's attention
= upozornit na něco

for the attention of sb = k rukám někoho (na dopisech)

Please pay attention to what he is saying.
How to attract everyone's attention in a meeting.
Please give the presentation your full attention.
You have my full attention.
If you had paid more attention, you wouldn't have to ask now.

I would like to draw your attention to the behaviour of your staff.
Thank you for bringing this to my attention.
Attention to detail is crucial in this job.
I'd like to draw your attention to the following.
Attention, please! I'm going to start the presentation now.
The letter should be marked 'for the attention of James Dawson'.
I don't like the new colleague. He always wants to be the centre of attention.

pozn.: CENTER (AmE) / CENTRE (BrE)

Slovíčko ATTENTION má základ ve slově ATTEND (viz níže).PERSONAL 'pɜ:rsənl / 'pɜ:sənl
personal = osobní

Základem je slůvko PERSON (osoba).
Pozor!!! Ani PERSON, ani PERSONAL se nečte se 'Z', ale 'S'

person 'pɜ:rsən / 'pɜ:sn
personal 'pɜ:rsənl / 'pɜ:sənl

Více se o podobných záludnostech dočtete v článku ZDE.

personal = osobní
impersonal
= neosobní
personally = osobně
personality = osobnost

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
personal computer (PC) = osobní počítač
personal expenses = osobní výdaje
personal matter = osobní záležitost (věc)
personal opinion = osobní názor
personal loan = osobní půjčka
personal use = osobní potřeba

She started working as the personal assistant to Mr. Brown.
Can I use the company car for personal use?
Personally, I think it's not a good idea.

George, please don't take the criticism personally.
Can I talk to you about a personal matter?
She has a lovely personality and would be a great asset for our team.
My personal opinion is that we should reconsider the whole project.

consider = považovat, zvážit, vzít v potaz
reconsider = přehodnotit, rozmyslet si, znovu uvážit

Pozor! PERSONAL vs. PERSONNEL

personal (adj) 'pɜ:rsənl = osobní
personnel
(n) pɜ:rsə'nel = personál, zaměstnanci (také osobní oddělení)MARITAL STATUS mærɪtl steɪtəs / merətl stætəs AmE
marital status = stav (svobodný / ženatý)

marital status: single / married / divorced / widowedDEVELOP
develop
= vyvíjet, rozvíjet
development = vývoj, rozvoj
developer = vývojář, investor

developed = vyvinutý, rozvinutý
developing = rozvojový

developed and developing countries = průmyslové a rozvojové země

in / under development = ve vývoji

personal development = osobní rozvoj
professional development
= profesní rozvoj
product development
= rozvoj produktu
research and development
= výzkum a vývoj oddělení ve výrobních závodech

We have to develop a new marketing plan.
Development costs for the new car were really high.
Your professional development will be taken care of.
Our 'R and D' Department came up with a better solution.
It developed from a family business into a multinational company.
Our company wants to develop its business in Germany with an office in Berlin.
The company developed a new software product to be launched in June.

LAUNCH lɔ:ntʃ = spustit, uvést na trh (výrobek), zahájit (kampaň)LEAD (LEAD - LED - LED)
lead
(v) = vést (být v čele)
lead to sth (v) = vést (k něčemu)
lead (n) = vedení, náskok také vodítko u psa (v AmE leash)

have a lead = být ve vední
take a lead
= ujmout se vedení
lose a lead
= ztratit vedení POZOR! ztratit se píše LOSE (jen jedno O)
stay in the lead = zůstat ve vedení

leader = vedoucí, vůdce, čelní představitel, přední výrobce
leadership = vedení, vedoucí postavení
leading = hlavní, významný, přední, čelní

They are the leader in the industry.
David Hanson leads the purchasing team.
We have lost our market lead.
UPC is the leading cable TV provider.
He was responsible for gaining market leadership, but failed miserably.
The recession has led to 200 employees being made redundant.
They lost their lead in their field after launching a new line of office equipment.
This workshop is aimed at CEO's, Managers, employers and other business leaders.

MAKE sb REDUNDANT = propustit někoho ze zaměstnání (pro nedostatek práce)

WORKSHOP = seminář (více níže)

poznámka k výslovnosti:
lead (v) li:d = vést
lead (n) li:d = vedení, vodítko
lead (n) led = olovo
LEAD jako sloveso vést a podstatné jméno vedení se čte li:d
LEAD má však ještě jeden význam podstatného jména, a tím je OLOVO, které se však čte ledPROCEDURE prə'si:dʒər
procedure = procedura, postup
procedures = procedury, postupy, předpisy

dispute procedure
= procedura řešení sporů DISPUTE = spor, rozepře
disciplinary procedures = disciplinární postupy, kárné řízení
safety procedures
= bezpečností předpisy
standard operating procedure (SOP)
= standardní provozní postupy (směrnice)

follow procedures = řídit se předpisy

You must follow the procedure step by step.
I wonder why the employees didn't follow our safety procedures.
He will be given a written warning under our disciplinary procedure.
They have just released their new standard operating procedures.ISSUE 'ɪʃu:
issue (n) = záležitost, věc k řešení, sporná otázka, vydání (časopisu)
issue (v) = vydat (časopis, pas)
Rozbor slovíčka ISSUE v rámci všeobecné angličtiny naleznete v samostatném článku ZDE.

issue an invoice = vystavit fakturu
issue a certificate = vydat oprávnění, certifikát
issue a credit card = vydat kreditní kartu
issue a statement = vydat prohlášení
issue a licence BrE / license AmE = vydat licenci, koncesi
issue a loan = poskytnout půjčku
issue a report = vydat zprávu

issued = vydaný
issuer = vydavatel

issue sth = vydat něco
issue sb with sth = vydat někomu něco
stejně jako u slovesa PROVIDE: provide sb with sth / provide sth (viz níže)

As a new employee, you will be issued with our entrance card.
They said they would issue me with a new credit card in a week.
Who is the issuer of these banknotes?
Jack, do you have a minute? I have some issues I need to discuss.

pozn.: významově podobné je slovíčko MATTER, jehož rozbor naleznete ZDEATTEND
attend
= účastnit se, navštěvovat
attend to sth / sb = postarat se o něco / někoho, zabývat se, vyřizovat

attend a meeting = účastnit se jednání
attend to a client = věnovat se klientovi

attendance = účast, docházka
attendance sheet / list = docházková / prezenční listina
attendance record = záznam o docházce
attendance bonus = odměna za dobrou docházku

POZOR!
attendee
= účastník, návštěvník stejně jako například employee (zaměstnanec)
attendant = obsluha, uvaděč, dozorce

flight attendant = obsluha letu (letuška)
petrol / gas station attendant
= obsluha benzinové pumpy
carpark attendant
= obsluha parkoviště

attention = pozornost viz výše

attentive
= bedlivý, pozorný, zúčastněný
inattentive
= nepozorný
attentively = pozorně, zúčastněně
inattentively
= nepozorně

There are some urgent matters I have to attend to.
You are not on the list of attendees.
The meeting was attended by all the employees.
Do you really think I should attend the meeting?
I listened attentively to the whole speech.
I hope someone will be able to attend to the problem as soon as possible.
Employees with 100% attendance record are given attendance bonus.WORKSHOP
workshop
= seminář, konference (také dílna)

do / run / hold / organize a workshop = pořádat seminář
attend a workshop
= účastnit se se mináře

a workshop on sth = seminář na téma
stejně jako například speech on sth

They organized a useful workshop last week.
We have to attend a 4 day workshop on developing communication skills.

workshop lasts 4 days = it's a 4 day workshop (nikoli 4 days workshop)
workshop lasts four days = it's a four-day workshop (nikoli four days workshop)

pozn.: WORKSHOP vs. SEMINAR
V angličtině existuje také výraz SEMINAR. Kromě přednášky ve škole může být podobný workshopu.
WORKSHOP je však obecně interaktivnější a může trvat až čtyři dny (SEMINAR je většinou otázkou maximálně několika hodin).
Z tohoto důvodu se i v češtině používá termín WORKSHOP.
Tento rozdíl však berte pouze jako orientační, neplatí vždy.UP-TO-DATE
up-to-date
/ up to date = moderní, aktualizovaný, aktuální
out-of-date / out of date = zastaralý, neaktuální

keep sb up to date on sth = zajistit, aby měl někdo aktuální informace o něčem

up-to-date / out-of-date technology = moderní / zastaralá technologie
up-to-date / out-of-date records = aktuální / neaktuální záznamy

We will make sure you are kept up to date on new development.
I'm afraid your records are out of date.
Please keep the client up to date on all that is happening with his order.ANALYSIS
analysis
= analýza, rozbor
analyses (pl) = analýzy, rozbory

carry out / do analysis of sth = provádět analýzu (něčeho)
detailed
/ in-depth analysis = hloubková analýza

analyze / analyse (BrE) = analyzovat
analyst = analytik

I'm supposed to do a detailed analysis of all our competitors.
We must carry out a risk analysis to prevent further losses.
I've seen three analyses of the same problem and they are all very different.

LOSE = ztratit
LOSS = ztráta / LOSSES = ztrátySTRENGTHS AND WEAKNESSES
strengths and weaknesses
= silné a slabé stránky

strong (adj) = silný
strength (n) = síla, silná stránka strongness
strengths (n, pl)
= silné stránky

weak (adj) = slabý
weakness (n) = slabina, slabá stránka
weaknesses (n, pl) = slabé stránky

His main strength is that he is a good tactician.
Their new product has too many weaknesses, it won't sell well.
When the interviewer asked me what my strengths and weaknesses were, I didn't know what to answer.IN A ROW
row
= řada veslovat, hádat se, hádka
in a row = v řadě (po sobě)

stand in a row = stát v řadě za sebou
two days in a row
= dva dny za sebou ( po sobě)

He was voted the employee of the month five months in a row.

poznámka k výslovnosti:
ROW
rəʊ = řada
RAW rɔ: = syrovýMASTER'S DEGREE / BACHELOR'S DEGREE
Master's degree
= magisterský titul
Bachelor's degree = bakalářský titulINTERNSHIP
intern
= stážista
internship = stáž

There are now five interns in the company.
I spent six months as an intern at an advertising agency.
He had a summer internship in our firm.ATTITUDE
attitude
= postoj, přístup
attitude to / towards sth = postoj / přístup k něčemu

positive / negative attitude = pozitivní / negativní postoj

James, I don't like your attitude to work.
She seemed quite irritated when she started working here, but lately her attitude has changed.

pozn.: v hovorové angličtině se můžete setkat také s výrazy
have attitude
give sb attitude
sb
/ sth with attitude
Tato spojení mají často negativní nádech a označují jakousi nadřazenost, aroganci. Pokud má člověk 'attitude', tak se chová často nadřazeně, bez ohledu na to, co si ostatní myslí. Jednoduše vybočuje z řady. Občas to však může mít i pozitivní náboj.PROVIDE
provide
= poskytnout
provide sth for sb = poskytnout něco pro někoho
provide sth to sb = poskytnout něco pro někoho
provide sb with sth = poskytnou něco někomu
Pozor na slovosled!

Stejně jako např.:
issue
sb with sth / present sb with sth / supply sb with sth

provide a job = poskytnout práci
provide a service = poskytnout službu

provider = poskytovatel, provozovatel, operátor

provided (that) = za předpokladu, že
providing (that) = za předpokladu, že

Who is your internet service provider?
Can you provide me with details about your new offer?
Our brochures provide all the information a customer may need.
You can have a day off on Friday provided that you finish the task by Thursday.

a day off = den volna (dovolená - pozor, nepřekládat jako holiday)
three days off = tři dny volna (dovolené)
a week off = týden volna (dovolené)

UNTIL THURSDAY vs. BY THURSDAY
Oboje znamená DO ČTVRTKA, ale významově se velmi liší.

I'll be at home until (till) Thursday. = Budu doma do čtvrtka.
(jsem / budu doma a ve čtvrtek odjedu)
I'll be at home by Thursday. = Budu doma do čtvrtka.
(nejpozději ve čtvrtek přijedu)

Zde se velice často chybuje. Pokud slíbíte, že něco uděláte do nějakého termínu, musíte použít právě předložku BY.

Více o UNTIL vs. BY si přečtěte zde.ORGANIZED
organize organise (BrE) = organizovat, zorganizovat, uspořádat
organized organised (BrE) = organizovaný, zorganizovaný, systematický
organizer organiser (BrE) = organizátor
organization organisation (BrE) = organizace
organizational organisational (BrE) = organizační

organization ɔ:rgənaɪ'zeɪʃn (BrE) ɔrgənɪ'zeɪʃn (AmE)

reorganize = reorganizovat, přebudovat, přestavět
disorganize
= způsobit zmatek, narušit

organized = systematický, pořádný mající ve věcech pořádek (ví, kde co najít)
disorganized = nesystematický, nepořádný zmatkař

very organized = velmi systematický, pořádný
highly
/ well organized = dobře zorganizovaný (uspořádaný)
badly organized
= špatně zorganizovaný (uspořádaný)

organize a meeting = zorganizovat jednání
organize an activity = uspořádat aktivitu
organize a campaign = uspořádat kampaň
organize a workshop = pořádat seminář
organize a conference = pořádat konferenci
organize an event = pořádat akci (událost)
POZOR! čteme i'vent nikoli 'i:vnt
EVEN a EVENT nemají stejnou (ani podobnou) výslovnost

Your new assistant is very organized.
Who is in charge of the organization of the conference?
Look at the mess on the desk. You need to be more organized!
They launched a well-organized advertising campaign.
You should organize your time better. It's called 'time management'.
The event organizer must provide the doorman with a complete guest list.DRIVING LICENCE
driving licence
(BrE) = řidičský průkaz
driver's license (AmE)Řidičským průkazem končí analýza slov třetí lekce (řidičský průkaz je zde jen díky dvěma možnostem překladu).

Znalost těchto výrazů si můžete otestovat zde:
WORD QUIZ A
WORD QUIZ B


Dále nás čeká kapitola TIPS and TRICKS věnovaná psaní životopisu.

 

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 3Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 03: CV (word analyses) 23 32028 Od CyberHolub poslední příspěvek
před 4 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298