Help for English

BUSINESS 03: CV (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.01.2009

Pojďme si rozebrat některá užitečná slovíčka a výrazy z Michaelova životopisu.Course Map (mapa kurzu)

Unit 03: CURRICULUM VITAE (CV)

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole třetí lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal svůj životopis. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby, které se zde objevily.

HOPEFULLY

hopefully/'həʊpfəl­i/ = doufejme, snad

Toto slovíčko s obchodní angličtinou nemá moc společného. Přesto je poměrně důležité. Důvody jsou dva. Krásně si na něm připomeneme práci s příponami a také jde o slovíčko, které se hodí jak v psané, tak v mluvené angličtině.

hope/'həʊp/ = doufat, naděje
hopeful/'həʊpfl = nadějný TTT
hopefully/'həʊpfəl­i/ = doufejme TTT
hopeless/'həʊpləs/ = beznadějný, zoufalý

hope he will be hired. TTT = He will be hired hopefully. TTT

We will be able to produce all the components on time. – Hopefully. TTT
Hopefully, she will be able to deal with the problem. TTT 

deal with sth = zabývat se, řešit, vyřešit, vyřizovat
Podrobný článek o důležitém slůvku deal naleznete zde.

ATTENTION

attention/ə'tenʃn/ = pozornost, pozor

full / complete / close attention = plná pozornost
the centre of attention = střed pozornosti

pay attention = věnovat pozornost TTT
attract sb's attention = zaujmout něčí pozornost
catch sb's attention = zaujmout něčí pozornost
keep sb's attention = udržet něčí pozornost
turn sb's attention to sth = obrátit pozornost k něčemu
draw sb's attention to sth = poukázat na něco / zaujmout / obrátit pozornost
bring sth to sb's attention = upozornit na něco

for the attention of sb = k rukám někoho (na dopisech)

Please pay attention to what he is saying. TTT
How to attract everyone's at­tention in a meeting. TTT
Please give the presentation your full attention. TTT
You have my full attention. TTT
If you had paid more attention, you wouldn't have to ask now. TTT
I would like to draw your attention to the behaviour of your staff. TTT
Thank you for bringing this to my attention. TTT
Attention to detail is crucial in this job. TTT
I'd like to draw your attention to the following. TTT
Attention, please! I'm going to start the presentation now. TTT
The letter should be marked ‘for the attention of James Dawson’. TTT
I don't like the new colleague. He always wants to be the centre of attention. TTT  

Slovíčko attention má základ ve slově attend (viz níže).

PERSONAL

personal/'pɜ:sənl­/ = osobní

Základem je slůvko person (osoba) a u obou si dejte pozor na výslovnost. Nevyslovujeme Z ale S: person/'pɜ:sən, personal/'pɜ:sənl­/.

Více se o podobných záludnostech u výslovnosti S se dočtete v článku zde.

personal/'pɜ:sənl­/ = osobní
impersonal/ɪm'pɜ:sə­nl/ = neosobní
personally/'pɜ:sənə­li/ = osobně
personality/ˌpɜ:sə'næ­ləti/ = osobnost

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
personal computer (PC) = osobní počítač
personal expenses = osobní výdaje
personal matter = osobní záležitost (věc)
personal opinion = osobní názor
personal loan = osobní půjčka
personal use = osobní potřeba

She started working as the personal assistant to Mr. Brown. TTT
Can I use the company car for personal use? TTT
Personally, I don't think it's a good idea. TTT
George, please don't take the criticism personally. TTT
Can I talk to you about a personal matter? TTT
She has a lovely personality and would be a great asset for our team. TTT
My personal opinion is that we should reconsider the whole project. TTT 

consider/kən'sɪdə­/ = považovat, zvážit, vzít v potaz
reconsider/ˌri:kən'­sɪdə/ = přehodnotit, rozmyslet si, znovu uvážit

Pozor!
personal/'pɜ:sənl­/ = osobní
personnel/ˌpɜ:sə'n­el/= personál, zaměstnanci (přízvuk na druhé slabice!)

MARITAL STATUS

marital status/ˌmærɪtl'­steɪtəs/ = rodinný stav (svobodný / ženatý)

marital status: single / married / divorced / widowed TTT

DEVELOP

develop/dɪ'veləp­/ = vyvíjet, rozvíjet
development/dɪ'veləpmə­nt/ = vývoj, rozvoj
developer/dɪ'veləp­ə/ = vývojář, investor, stavitel, projektant

developed = vyvinutý, rozvinutý
developing = vyvíjející se, rozvojový

developed and developing countries = průmyslové a rozvojové země

in / under development = ve vývoji

personal development = osobní rozvoj
professional development = profesní rozvoj
product development = rozvoj produktu

research and development (R&D) = výzkum a vývoj (oddělení ve výrobních závodech)

We have to develop a new marketing plan. TTT
Development costs for the new car were really high. TTT
Your professional development will be taken care of. TTT
Our ‘R and D’ Department came up with a better solution. TTT
It developed from a family business into a multinational company. TTT
Our company wants to develop its business in Germany with an office in Berlin. TTT
The company developed a new software product to be launched in June. TTT 

launch/'lɔ:ntʃ = spustit, uvést na trh (výrobek), zahájit (kampaň)

LEAD

lead/'li:d/ = vést (být v čele) nepravidelné: lead – led – led
lead to sth (v) = vést (k něčemu)
lead (n) = vedení, náskok

have a lead = být ve vedení
take a lead = ujmout se vedení
lose a lead = ztratit vedení
stay in the lead = zůstat ve vedení

leader/'li:də/ = vedoucí, vůdce, čelní představitel, přední výrobce
leadership/'li:dəʃ­ɪp/ = vedení, vedoucí postavení
leading/'li:dɪŋ/ = hlavní, významný, přední, čelní

They are the leader in the industry. TTT
David Hanson leads the purchasing team. TTT
We have lost our market lead. TTT
UPC is the leading cable TV provider. TTT
He was responsible for gaining market leadership, but failed miserably. TTT
The recession has led to 200 employees being made redundant. TTT
They lost their lead in their field after launching a new line of office equipment. TTT
This workshop is aimed at CEO's, Managers, employers and other business leaders. TTT 

make sb redundant/rɪ'dʌndənt­/ = propustit někoho ze zaměstnání (pro nedostatek práce)
workshop/'wɜ:kʃ­ɒp/ = seminář (více níže)

Pozor na výslovnost:
lead/'li:d/ (v) = vést
lead/'li:d/ (n) = vedení, vodítko
led /led/ (nepravidelný tvar slovesa lead)
lead/'led/ (n) = olovo

PROCEDURE

procedure/prə'si:dʒ­ə/ = procedura, postup

dispute procedure = procedura řešení sporů TTT
disciplinary procedures = disciplinární postupy, kárné řízení
safety procedures = bezpečností předpisy
standard operating procedure (SOP) = standardní provozní postupy (směrnice)

follow procedures = řídit se předpisy

You must follow the procedure step by step. TTT
I wonder why the employees didn't follow our safety procedures. TTT
He will be given a written warning under our disciplinary procedure. TTT
They have just released their new standard operating procedures. TTT 

ISSUE

issue/'ɪʃu:/ = záležitost, věc k řešení, sporná otázka, vydání (časopisu)
issue = vydat (časopis, pas)

Pozn.: Doporučujeme podrobný článek o tomto slovíčku zde.

issue an invoice = vystavit fakturu
issue a certificate = vydat oprávnění, certifikát
issue a credit card = vydat kreditní kartu
issue a statement = vydat prohlášení
issue a licence = vydat licenci, koncesi (AmE: license)
issue a loan = poskytnout půjčku
issue a report = vydat zprávu

issued = vydaný
issuer= vydavatel

Pozor!
issue sb with sth = vydat někomu něco

As a new employee, you will be issued with our entrance card. TTT
They said they would issue me with a new credit card in a week. TTT
Who is the issuer of these banknotes? TTT
Jack, do you have a minute? I have some issues I need to discuss. TTT 

Pozn.: Významově podobné je slovíčko matter, o němž si více přečtěte zde.

ATTEND

attend/ə'tend/ = účastnit se, navštěvovat
attend to sth / sb = postarat se o něco / někoho, zabývat se, vyřizovat

attend a meeting = účastnit se jednání
attend to a client = věnovat se klientovi

attendance/ə'ten­dəns/ = účast, docházka
attendance sheet / list = docházková / prezenční listina
attendance record = záznam o docházce
attendance bonus = odměna za dobrou docházku

Pozor!
attendee/əˌten'di: = účastník, návštěvník
attendant/ə'ten­dənt/ = obsluha, obsluhující, uvaděč, dozorce

flight attendant = obsluha letu (letuška, stevard)
petrol / gas station attendant = obsluha benzinové pumpy
car park attendant = obsluha parkoviště

attention/ə'tenʃn/ = pozornost (viz výše)

attentive/ə'ten­tɪv/ = bedlivý, pozorný, zúčastněný
inattentive/ˌɪnə'ten­tɪv/ = nepozorný
attentively/ə'ten­tɪvli/ = pozorně, zúčastněně
inattentively = nepozorně

There are some urgent matters I have to attend to. TTT
You are not on the list of attendees. TTT
The meeting was attended by all the employees. TTT
Do you really think I should attend the meeting? TTT
I listened attentively to the whole speech. TTT
I hope someone will be able to attend to the problem as soon as possible. TTT
Employees with 100% attendance record are given attendance bonus. TTT 

WORKSHOP

workshop/'wɜ:kʃ­ɒp/ = seminář, konference (také dílna)

do / run / hold / organize a workshop = pořádat seminář
attend a workshop = účastnit se semináře

a workshop on sth = seminář na téma

They organized a useful workshop last week. TTT
We have to attend a 4-day workshop on developing communication skills. TTT 

workshop lasts four days = it's a four-day workshop (four days workshop)

workshop vs. seminar
V angličtině existuje také výraz seminar/'semɪˌnɑ­:/. Kromě přednášky ve škole může být podobný workshopu. Workshop je však obecně interaktivnější a může trvat i více dnů (seminar je většinou otázkou maximálně několika hodin). Z tohoto důvodu se i v češtině používá termín workshop.

UP-TO-DATE

up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/ = moderní, aktualizovaný, aktuální
out-of-date/ˌaʊtəv'de­ɪt/ = zastaralý, neaktuální

keep sb up to date on sth = zajistit, aby měl někdo aktuální informace o něčem

up-to-date / out-of-date technology = moderní / zastaralá technologie
up-to-date / out-of-date records = aktuální / neaktuální záznamy

We will make sure you are kept up to date on new development. TTT
I'm afraid your records are out of date. TTT
Please keep the client up to date on all that is happening with his order. TTT 

ANALYSIS

analysis/ə'næləsɪ­s/ = analýza, rozbor
analyses/ə'næləsi­:z/ = analýzy, rozbory (pozor na tvar množného čísla)

carry out / do analysis (of sth) = provádět analýzu (něčeho)
detailed / in-depth analysis = hloubková analýza

analyse/'ænəlaɪz = analyzovat (AmE: analyze, BrE: analyse)
analyst = analytik

I'm supposed to do a detailed analysis of all our competitors. TTT
We must carry out a risk analysis to prevent further losses. TTT
I've seen three analyses of the same problem and they are all very different. TTT 

lose/'lu:z/ = ztratit
loss/'lɒs/ = ztráta

STRENGTHS AND WEAKNESSES

strengths and weaknesses = silné a slabé stránky

strong/'strɒŋ/ = silný
strength/'streŋθ = síla, silná stránka strongness
strengths = silné stránky

weak/'wi:k/ = slabý
weakness/'wi:knəs/ = slabina, slabá stránka
weaknesses = slabé stránky

His main strength is that he is a good tactician. TTT
Their new product has too many weaknesses, it won't sell well. TTT
When the interviewer asked me what my strengths and weaknesses were, I didn't know what to answer. TTT 

IN A ROW

row/'rəʊ/ = řada (taky veslovat, hádat se, hádka)
in a row/ˌɪn ə'rəʊ­/ = v řadě (po sobě)

stand in a row = stát v řadě za sebou
two days in a row = dva dny za sebou (po sobě)

He was voted the employee of the month five months in a row. TTT 

Pozor na výslovnost! row/'rəʊ/ (řada) vs. raw/'rɔ:/ (syrový)

MASTER'S DEGREE / BACHELOR'S DEGREE

Master's degree = magisterský titul
Bachelor's degree = bakalářský titul

INTERNSHIP

intern/'ɪntɜ:n/ = stážista
internship/'ɪntɜ:nʃ­ɪp/ = stáž

There are now five interns in the company. TTT
I spent six months as an intern at an advertising agency. TTT
He had a summer internship in our firm. TTT 

ATTITUDE

attitude/'ætɪtju:d­/ = postoj, přístup
attitude to / towards sth = postoj / přístup k něčemu

positive / negative attitude = pozitivní / negativní postoj

James, I don't like your attitude to work. TTT
She seemed quite irritated when she started working here, but lately her attitude has changed. TTT 

Pozn.: V hovorové angličtině se můžete setkat také s výrazy have attitude, give sb attitude nebo somebody with attitude. Tato spojení (bez přídavného jména) mají často negativní nádech a označují jakousi nadřazenost, aroganci.

PROVIDE

provide/prə'vaɪd = poskytnout
provide sth for sb= poskytnout něco pro někoho
provide sth to sb= poskytnout něco pro někoho
provide sb with sth = poskytnou něco někomu (Pozor na předložku)

Pozn.: Stejně fungují například slovesa issue, present nebo supply:
issue sb with sth / present sb with sth / supply sb with sth

provide a job = poskytnout práci
provide a service = poskytnout službu

provider/prə'vaɪd­ə/ = poskytovatel, provozovatel, operátor

provided (that) = za předpokladu, že
providing (that) = za předpokladu, že

Pozn.: O použití jako ‘spojovací slovo’ si povíme v páté lekci.

Who is your internet service provider? TTT
Can you provide me with details about your new offer? TTT
Our brochures provide all the information a customer may need. TTT
You can have a day off on Friday provided that you finish the task by Thursday. TTT 

a day off = den volna (holiday)
three days off = tři dny volna
a week off = týden volna

Pozor! until Friday vs. by Friday
Více se dočtete zde

ORGANIZED

organize/'ɔ:gənaɪz­/ = organizovat, zorganizovat, uspořádat (BrE: organise)
organized/'ɔ:gənaɪ­zd/ = organizovaný, zorganizovaný, uspořádaný, systematický
organizer/'ɔ:gənaɪ­zə/ = pořadatel
organization/ˌɔ:gənaɪ'­zeɪʃən/ = organizace
organizational = organizační

reorganize = reorganizovat, přebudovat, přestavět
disorganize = způsobit zmatek, narušit

very organized = velmi systematický, pořádný
highly / well organized = dobře zorganizovaný (uspořádaný)
badly organized = špatně zorganizovaný (uspořádaný)

organize a meeting = zorganizovat jednání
organize an activity = uspořádat aktivitu
organize a campaign = uspořádat kampaň
organize a workshop = pořádat seminář
organize a conference = pořádat konferenci
organize an event/ɪ'vent/ = pořádat akci Pozor na výslovnost!

Your new assistant is very organized. TTT
Who is in charge of the organization of the conference? TTT
Look at the mess on the desk. You need to be more organized! TTT
They launched a well-organized advertising campaign. TTT
You should organize your time better. It's called ‘time management’. TTT
The event organizer must provide the doorman with a complete guest list. TTT 

DRIVING LICENCE

driving licence/ˌdraɪvɪŋ'­laɪsəns/ (BrE) = řidičský průkaz
driver's licen­se (AmE)


Řidičským průkazem končí analýza slov třetí lekce (řidičský průkaz je zde jen díky dvěma možnostem překladu). Znalost těchto výrazů si můžete otestovat zde:
WORD QUIZ A
WORD QUIZ B

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde: Okruhy slovní zásoby: Business Unit 3
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 03: CV (word quiz A)

Jednodušší quiz, ve kterém si můžete otestovat znalosti slovíček a vazeb, které jsme si rozebrali v článku Word Analyses, který se věnoval psaní životopisů.
INTERMEDIATE

Jak napsat anglický životopis

Článek z našeho kurzu obchodní angličtiny o tom, jak by měl vypadat anglický životopis. (upravený článek z roku 2009)

INTERMEDIATE

BUSINESS 03: CV (word quiz B)

Pokročilejší quiz, ve kterém si můžete otestovat znalosti slovíček a vazeb, které jsme si rozebrali v článku Word Analyses, který se věnoval psaní životopisů.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 03: CV (word analyses) 23 36243 Od CyberHolub poslední příspěvek
před 7 lety