Help for English

IF vs. IN CASE

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.09.2017

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda.IF vs. IN CASE

Studenti velmi často zaměňují spojku if/'ɪf/ za spojení in case/ɪn'keɪs/. Jsou sice podobné, ale ne stejné. Začneme však od začátku.

in case of (sth) = v případě (něčeho)

Tato předložková vazba je poměrně známá a používá se, když chcete upozornit na to, co dělat, když se stane například nějaká hrozba. Podstatné jméno case/'keɪs/ znamená případ, proto toto celé spojení překládáme v případě. Zde se používá bez členu.

In case of fire, break the glass. TTT *1
In case of emergency, press this button. TTT *2
She knows how to get out in case of emergency. TTT *3  

Toto spojení má podobný význam jako podmínková věta:

In case of fire, break the glass. TTT *4
If there is a fire, break the glass. TTT *5  

Zatím jsme vám asi neřekli nic překvapivého. Nesmíte však zaměňovat předložkou vazbu in case of a spojovací výraz in case.

I když spojení in case of má velice blízko k podmínkovým větám, samotné in case nikoli.

in case … = pro případ, že (by) …

Pokud totiž za in case není předložka of, nejedná se o spojení v případě (něčeho), ale pro případ, že (by).

Někteří mají problém rozlišit české “v případě” a “pro případ, že”. V prvním spojení jde vlastně o běžnou podmínkovou spojku s významem pokud, jestli, a sem patří spojka if. V druhém spojení se ale jedná o určitou prevenci. Chcete něco preventivě udělat: “kdyby náhodou…”

Při použití spojení in case/ɪn'keɪs/ se připravujeme na situaci, která možná nastane, ale není nutné splnit nějakou podmínku. Nejedná se tedy o běžnou podmínkovou větu.

 • in case of (something) – v případě (něčeho)
 • in case – pro případ, že / kdyby náhodou (to mělo nastat)
 • if – pokud / jestli / v případě, že (to nastane)

Porovnejte:

You should pack your swimsuit in case there's a pool. TTT *6
Měla by sis zabalit plavky pro případ, že tam bude bazén.
Měla by sis zabalit plavky, kdyby tam byl (náhodou) bazén.

You should pack your swimsuit if there's a pool. Go and check their website. TTT *7
Měla by sis zabalit plavky v případě, že tam je bazén. Běž se podívat na jejich web.
Měla by sis zabalit plavky, pokud/jestli tam je bazén. Běž se podívat na jejich web.

I'll take an umbrella in case it rains. TTT *8
Vezmu si (raději) deštník pro případ, že bude pršet.
Vezmu si (raději) deštník, kdyby (náhodou) pršelo / mělo pršet.

I'll take an umbrella if it rains. TTT *9
Vezmu si deštník v případě, že bude pršet.
Vezmu si deštník, pokud/jestli bude pršet.

We'll buy more wine in case more people come. TTT *10
Koupíme více vína pro případ, že přijde více lidí.
Koupíme více vína kdyby přišlo / mělo přijít více lidí.

We'll buy more wine if more people come. TTT *11
Koupíme více vína v případě, že přijde více lidí.
Koupíme více vína, pokud/jestli přijde více lidí.

I'll use sunscreen in case the sun is too strong. TTT *12
Použiju opalovací krém pro případ, že bude slunce příliš silné.
Použiju opalovací krém, kdyby náhodou slunce bylo příliš silné.

I'll use sunscreen if the sun is too strong. TTT *13
Použiju opalovací krém v případě, že bude slunce příliš silné.
Použiju opalovací krém, pokud/jestli bude slunce příliš silné.

Další příklady (zkuste si věty sami přeložit, než nahlédnete pod žárovky):

You should insure the parcel in case it gets damaged. TTT *14
You will lose a lot of money if it gets damaged and it isn't insured. TTT *15  

Take out insurance in case the shipment gets damaged. TTT *16
Use the insurance if the shipment gets damaged. TTT *17  

I'll give you my phone number in case you have any questions. TTT *18
Call me if you have any questions. TTT *19  

I don't want to leave my office in case Mr Jones phones. TTT *20
If Mr Jones phones and I'm not in the office, he's going to use a different provider. TTT *21  

I'll make more salad in case you're hungry when you get back. TTT *22
You can have the salad if you're hungry when you get back. TTT *23  

I'll take some cash in case they don't accept credit cards. TTT *24
I can withdraw some cash from an ATM later if they don't accept credit cards. TTT *25  

I've bought a chicken in case your mother wants to stay for dinner. TTT *26
I will make the chicken if your mother wants to stay for dinner. TTT *27  

Take a map in case we get lost. TTT *28
We will use the map if we get lost. TTT *29  

You should keep some candles in case there's a power cut again. TTT *30
You can light the candles if there's a power cut. TTT *31  

Let's take some sandwiches in case we get hungry. TTT *32
We can eat the sandwiches if we get hungry. TTT *33  

We keep the bedroom door open in case the baby cries. TTT *34
If the baby cries, we will hear it. TTT *35  

Let me give you my business card, in case you remember something. TTT *36
If you remember something, please call me. TTT *37  

You should see a doctor in case it's something serious. TTT *38
You should see a doctor if the discomfort doesn't stop within two days. TTT *39  

I'll pack a pair of jeans in case it gets cold. TTT *40
I'll wear jeans if it gets cold. TTT *41 

Jak vidíte na příkladech, spojovací výraz in case vyjadřuje určitou prevenci a do českých souvětí můžete často dosadit “raději”, “kdyby náhodou” apod.

in case v minulosti

Příkladové věty byly pouze v přítomném a budoucím času, nebo v rozkazu. Běžné je ale i použití v času minulém.

I took some cash in case they didn't accept credit cards, but they did. TTT *42
I took an umbrella in case it rained, but the sky was clear the whole time. TTT *43
We took a map in case we got lost, but we found their house easily. TTT *44
I gave him your phone number in case he needed to call you. TTT *45
I knocked very loudly in case they didn't hear me. TTT *46  

in case na začátku souvětí

Ač se spojení in case většinou dává doprostřed souvětí (uvozuje vedlejší větu, která se zmiňuje až jako druhá), může být občas použito i na začátku.

In case you need to reach me, here's my phone number. TTT *47
In case I forget later, here are the keys to my flat. TTT *48  

in case + should

Spojení můžeme doplnit způsobovým slovesem should – kdybyste potřeboval, kdybyste (náhodou) měl potřebovat.

I'll give you my number in case you should need it. TTT *49
I'll give you my number in case there should be some changes in the plan. TTT *50
I bought more meat yesterday in case we should need it. TTT *51
She wrote down the name of the oil in case she should forget it. TTT *52  

in case + přítomný/minulý čas

U spojení in case používáme přítomný nebo minulý čas (nikoli budoucí):

I'll give you my number in case you will need it.
I'll give you my number in case you need it.
I gave him my number in case he needed it.

in case vs. if vs. when

Spojovací výraz in case tedy znamená pro případ, kdyby náhodou apod.

Spojka if znamená pokud, jestli a uvozuje běžnou podmínkovou větu (více o podmínkových větách se dočtete zde).

Podobně pak pracujeme se spojkou when, která uvozuje vedlejší větu časovou a znamená . V některých případech se hodí více než if. Více se dočtete v článku WHEN vs. IF.

I'll give you his number in case you need it. = Dám ti to číslo kdybys ho potřeboval. TTT *53
I'll give you his number if you need it. = Dám ti to číslo, pokud/jestli ho potřebuješ/budeš potřebovat. TTT *54
I'll give you his number when you need it.= Dám ti to číslo, ho budeš potřebovat. TTT *55

Pozn.: Ani u jedné z těchto tří spojek nebude ve vedlejší větě budoucí čas.

just in case = kdyby náhodou

S tímto významem pak souvisí spojení just in case, které lze přeložit kdyby náhodou nebo jen pro jistotu. Jde vlastně o nedokončení druhé věty.

I've bought more wine in case there are more guests. TTT *56
I've bought more wine. Just in case. TTT *57  

I'll give you the number anyway. Just in case. TTT *58
I ordered twice as many cartridges, just in case. TTT *59
Take some cash. You know, just in case. TTT *60
He's not afraid of the lioness, but he's wearing a leather jacket. Just in case. TTT *61  

další použití in … case

Na závěr si ještě ukážeme pár dalších vazeb se slůvkem case (případ).

in any case = v každém případě, stejně (tak či tak)

I don't know why she should turn me down. In any case, I'm going to call her and ask her out. TTT *62
I'm sure you'll catch the train, but in any case, you can take a taxi. It's not that far. TTT *63  

in that case = v tom případě

I don't have enough money, sir. – In that case you can't buy the ice cream. TTT *64
I couldn't go to the concert, I was sick. – Well, in that case why didn't you give the ticket to someone? TTT *65  

Překlad:
 1. V případě požáru rozbijte to sklo.
 2. V případě mimořádné události stiskněte toto tlačítko.
 3. Ví, jak se dostat ven v případě nenadálé situace.
 4. V případě požáru rozbijte to sklo.
 5. Pokud vypukne požár, rozbij to sklo.
 6. Měla by sis zabalit plavky pro případ, že tam bude bazén.
 7. Měla by sis zabalit plavky, pokud je tam bazén. Běž se podívat na jejich web.
 8. Vezmu si deštník pro případ, že bude pršet.
 9. Vezmu si deštník, pokud bude pršet.
 10. Koupíme více vína pro případ, že přijde více lidí.
 11. Koupíme více vína, pokud přijde více lidí.
 12. Použiju opalovací krém pro případ, že bude slunce příliš silné.
 13. Použiju opalovací krém, pokud bude slunce příliš silné.
 14. Měl by sis pojistit ten balík pro případ, že by se rozbil.
 15. Přijdeš o hodně peněz, pokud se poničí a nebude pojištěn.
 16. Zařiď si pojištění pro případ, že by se zásilka poškodila.
 17. Použij to pojištění, pokud se zásilka poškodí.
 18. Dám vám své telefonní číslo pro případ, že budete mít nějaké otázky.
 19. Zavolejte mi, pokud budete mít nějaké otázky.
 20. Nechci odejít z kanceláře, kdyby volal pan Jones.
 21. Pokud zavolá pan Jones a já nebudu v kanceláři, použije jiného dodavatele služeb.
 22. Udělám více salátu pro případ, že budeš mít hlad, až se vrátíš.
 23. Můžeš si dát salát, pokud budeš mít hlad, až se vrátíš.
 24. Vezmu nějakou hotovost pro případ, že nebudou brát kreditní karty.
 25. Můžu později vybrat nějakou hotovost z bankomatu, pokud nebudou brát kreditní karty.
 26. Koupil jsem kuře pro případ, že tvoje matka bude chtít zůstat na večeři.
 27. Udělám to kuře, pokud tvoje matka bude chtít zůstat na večeři.
 28. Vezmi mapu pro případ, že bychom se ztratili.
 29. Použijeme tu mapu, pokud se ztratíme.
 30. Měl bys mít nějaké svíčky pro případ, že zase dojde k výpadku proudu.
 31. Můžeš zapálit ty svíčky, pokud dojde k výpadku proudu.
 32. Vezměme nějaké sendviče, kdybychom měli hlad.
 33. Můžeme sníst ty sendviče, pokud dostaneme hlad.
 34. Necháváme dveře do ložnice otevřené pro případ, že by dítě plakalo.
 35. Pokud dítě bude plakat, uslyšíme ho.
 36. Dám vám svou vizitku, kdybyste si na něco vzpomněl.
 37. Pokud si na něco vzpomenete, prosím zavolejte mi.
 38. Měl bys jít k lékaři pro případ, že je to něco vážného.
 39. Měl bys jít k lékaři, pokud ta bolest do dvou dnů nepřejde.
 40. Zabalím si jedny džíny, kdyby náhodou byla zima.
 41. Vezmu si na sebe džíny, pokud se ochladí.
 42. Vzal jsem nějakou hotovost pro případ, že by nebrali kreditní karty, ale oni je brali.
 43. Vzal jsem si deštník pro případ, že by pršelo, ale nebe bylo celou dobu jasné.
 44. Vzali jsme si mapu, kdybychom se měli ztratit, ale jejich dům jsme našli snadno.
 45. Dal jsem mu tvoje telefonní číslo pro případ, že by ti potřeboval zavolat.
 46. Zaklepal jsem velice hlasitě pro případ, že by mě neslyšeli.
 47. Pro případ, že byste mě potřeboval zastihnout, zde je moje telefonní číslo.
 48. Kdybych později zapomněl, zde jsou klíče od mého bytu.
 49. Dám ti své číslo pro případ, že bys ho měl potřebovat.
 50. Dám ti své číslo pro případ, že by mělo dojít k nějakým změnám v plánu.
 51. Koupil jsem včera více masa pro případ, že bychom ho potřebovali.
 52. Zapsala si jméno toho oleje pro případ, že by ho měla zapomenout.
 53. Dávám ti ho teď, kdybys ho v budoucnu potřeboval.
 54. Dám ti ho teď nebo v budoucnu. A možná ho nebudeš ani potřebovat.
 55. Zde vím, že ho potřebovat budeš. Později ti ho teda dám. Nejde o podmínkovou větu, ale časovou.
 56. Koupil jsem více vína pro případ, že bude více hostů.
 57. Koupil jsem více vína. Jen pro jistotu.
 58. Stejně vám dám to číslo. Kdyby náhodou.
 59. Objednal jsem dvakrát tolik náplní, kdyby náhodou.
 60. Vezmi si nějakou hotovost. Víš, kdyby náhodou.
 61. Nebojí se té lvice, ale má na sobě koženou bundu. Jen pro jistotu.
 62. Nevím, proč by mě měla odmítnout. Tak či tak jí zavolám a pozvu na rande.
 63. Jsem si jistý, že ten vlak stihneš, ale v každém případě si můžeš vzít taxi. Není to tak daleko.
 64. Nemám dost peněz, pane. – V tom případě si tu zmrzlinu nemůžeš koupit.
 65. Nemohl jsem jít na ten koncert, bylo mi špatně. No, proč jsi v tom případě nedal někomu ten lístek?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE (test)

Umíte správně použít spojku IF a spojení IN CASE?
PRE-INTERMEDIATE

WHEN vs. IF

Jaký je rozdíl v použití spojek WHEN a IF.

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno IF vs. IN CASE 20 26562 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 9 měsíci