Help for English

Výslovnost písmen G a C

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.11.2011

Článek o výslovnosti slov obsahujících písmeno G nebo C. Víte, jak se např. čte slovíčko GIGANTIC či GORGEOUS?Výslovnost G a C

Už se vám stalo, že vás zarazilo nějaké nové slovíčko, které obsahovalo písmenko G (např. gorgeous, gigantic apod.), a vy jste nevěděli, zda ho vyslovit s /g/ nebo s //? Dnešní článek by vám měl pomoci v tom, abyste si poměrně snadno výslovnost odvodili sami nejen u klasických slov, ale i u jmen lidí a míst apod.

Pravidla výslovnosti, která si tu řekneme, pochází z románských jazyků (pokud znáte např. španělštinu, nebude to pro vás nic nového) a platí tedy především u slov, která do angličtiny přišla ve středověku z francouzštiny. Nebudete ale muset studovat etymologii, uvidíte, že platí v naprosté většině případů.

Tvrdá a měkká výslovnost

Mluvit budeme o výslovnosti písmen C a G. Tato písmena se totiž vyslovují dvěma způsoby. C se někdy vyslovuje buď ‘tvrdě’ jako /k/ nebo ‘měkce’ jako /s/. Podobně i písmeno G někdy vyslovujeme jako /g/ a jindy ‘měkce’ //.

Pravidlo je jednoduché. Následuje-li samohláska a / o / u, výslovnost bude ‘tvrdá’, následuje-li samohláska e / i / y, vyslovujeme ‘měkce’.

Písmeno C

Pokud za písmenem C následuje souhláska, nebo písmenem C slovo končí, čte se jako /k/, např.:

 • clue/'klu:/, electronics/ˌelək'trɒn­ɪks/, picnic/'pɪknɪk

Pokud následuje samohláska, výslovnost je následující:

Jako /k/ ho tedy čteme např. ve slovech:

 • coin/'kɔɪn/, cocoa/'kəʊkəʊ/, catering/'keɪtərɪŋ, cube/'kju:b/, academic/ˌækə'dem­ɪk/

Jako /s/ ho čteme např. ve slovech:

 • acid/'æsɪd/, licence/'laɪsəns, cease/'si:s/, Cinderella/ˌsɪndə'r­elə/, cyst/'sɪst/

V těchto slovech se objevují obě varianty:

 • coincidence/kəʊ'ɪnsɪd­əns/, ceramics/sə'ræmɪks, circulation/ˌsɜ:kjə'l­eɪʃn/

Objevují-li se ve slově dvě C po sobě a následuje e / i, první z nich se vyslovuje jako /k/ a druhé jako /s/:

 • success/sək'ses/, accident/'æksɪdənt, access/'ækses/

První C bude /k/, a druhé, protože následuje samohláska e, se vysloví jako /s/. Jinak totiž vyslovujeme jen /k/:

 • accuse/ə'kju:z/, occasion/ə'keɪʒn/, accord/ə'kɔ:d/

Pozor, některá slova končí písmenem C (panic, magic, traffic). Pokud bychom za ně přidali koncovku -ed nebo -ing jen tak, změnila by se výslovnost /k/ na /s/. Aby se tomu zabránilo, přidáváme -k- navíc:

 • panic – panicked, panicking
 • picnic – picnicked, picnicking
 • traffic – trafficked, trafficking
 • magic – magicked, magicking

Písmeno G

I u písmene G fungují podobná pravidla. U slov, kde za G následuje souhláska nebo slovo písmenem G končí, čte se /g/, např.:

 • big/'bɪg/, stag/'stæg/, grow/'grəʊ/, glow/'gləʊ/, ghost/'gəʊst/

Pozor! Pokud slovo začíná na GN-, /g/ se nevyslovuje, např.:

 • gnome/'nəʊm/, gnaw/'nɔ:/, gnarly/'nɑ:li/, gnu/'nu:/

Pozn.: Více o podobných slovech v článku Nevyslovované souhlásky na začátku slov.

Jinak platí následující pravidla:

Jako /g/ tedy čteme např.:

 • game/'geɪm/, goose/'gu:s/, argue/'ɑ:gju:/, garlic/'gɑ:lɪk, gun/'gʌn/, goal/'gəʊl/, guinea pig/'gɪniˌpɪg­/

Měkce // čteme např. v následujících slovech:

 • gin/'dʒɪn/, original/ɒ'rɪdʒən­l/, age/'eɪdʒ/, Germany/'dʒɜ:məni­/, gel/'dʒel/, gem/'dʒem/, giant/'dʒaɪənt/, Egypt/'i:dʒɪpt/

V těchto se objevují obě hlásky:

 • language/'læŋgwɪdʒ­/, engage/ɪn'geɪdʒ, gadget/'gædʒɪt, gigantic/dʒaɪ'gæn­tɪk/, gorgeous/'gɔ:dʒəs/, garage/'gærɑ:ʒ/, garbage/'gɑ:bɪdʒ, gigolo/'dʒɪgələʊ­/, pedagogy/'pedəˌgɒd­ʒi/

Je-li G ve slově zdvojeno, vždy se čte jako /g/:

 • trigger/'trɪgə/, egg/'eg/, buggy/'bʌgi/, beggar/'begə/, dagger/'dægə/

Výjimky

Samozřejmě žádné pravidlo neplatí na 100 %. Obzvláště u písmene G najdeme mnoho výjimek (give, forgive, get, forget, girl, gear, target, tiger, gigabyte, gynaecology, gig, demagogy atd.), obzvláště u vlastních jmen.

Co se týče písmene C, tam je to jednoznačnější, i když i zde se výjimky najdou (např. soccer).

Problematické je např. slovo Celt/'kelt/, Celtic/'keltɪk/ apod. To se totiž správně vyslovuje se souhláskou /k/, ale poměrně zažitá je již i výslovnost /s/. např. Celtic United téměř vždy uslyšíte vyslovené se souhláskou /s/.

Závěrem

I přesto, že výjimky existují, je poměrně dobré si tato výslovnostní pravidla pamatovat. Snadno potom přečtete i neznámé slovo či neznámé jméno správně.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Nevyslovované písmeno L (silent letter L)

Pozor na slovíčka, která se sice píší s písmenem L, ale to se v nich nevyslovuje.

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 1

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny.
ELEMENTARY

English Pronunciation in Use (Elementary)

Recenze učebnice anglické výslovnosti.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost písmen G a C 16 16789 Od Mycroft poslední příspěvek
před 9 lety