Help for English

Výslovnost AU, OU a EU

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.04.2021

Článek o výslovnosti slov obsahujících skupiny písmen AU, OU a EU.Výslovnost AU, OU a EU

Jedním z častých rysů ‘české angličtiny’ je nesprávná výslovnost skupin písmen, které známe jako české dvojhlásky AU či OU. Pojďme se podívat, jak taková slovíčka vyslovovat správně.

Začneme klasickou českou dvojhláskou au. V angličtině se ale o dvojhlásku nejedná, písmena au se zpravidla vyslovují jako dlouhé /ɔ:/, tedy jako české “ó”. Např.:

automatic/ˌɔ:tə'mæ­tɪk/ Australia/ɒ'streɪliə­/
sauna/'sɔ:nə/ astronaut/'æstrənɔ:t­/
Paul/'pɔ:l/ applause/ə'plɔ:z/
daughter/'dɔ:tə­/ dinosaur/'daɪnəsɔ:
sauce/'sɔ:s/ August/'ɔ:gəst/
because/bɪ'kɒz/ naughty/'nɔ:ti
auction/'ɔ:kʃn/ Santa Claus/'sæntəˌklɔ­:z/
laundry/'lɔ:ndr­i/ exhausted/ɪg'zɔ:s­tɪd/
faucet/'fɔ:sət fault/'fɔ:lt/
audio/'ɔ:diəʊ/ launch/'lɔ:ntʃ

Dále sem patří třeba slovíčka haul/'hɔ:l/, cauldron/'kɔ:ld­rən/, daunt/'dɔ:nt/, vault/'vɔ:lt/, slaughter/'slɔ:t­ə/, fraud/'frɔ:d/, caution/'kɔ:ʃn/, haunt/'hɔ:nt/.

Pozor! Neplatí to vždy, např.: aunt/'ɑ:nt/, laugh/'lɑ:f/, draught/'drɑ:ft, restaurant/'res­trɒnt/, gauge/'geɪdʒ/

Ani ou se nevyslovuje po česku. Je-li tato skupina písmen v přízvučné slabice, vyslovuje se nejčastěji jako dvojhláska //, např.:

out/'aʊt/ house/'haʊs/
doubt/'daʊt/ aloud/ə'laʊd/
round/'raʊnd/ bound/'baʊnd/
count/'kaʊnt/ ground/'graʊnd/
found/'faʊnd/ cloud/'klaʊd/
couch/'kaʊtʃ/ pronounce/prə'naʊn­s/
lounge/'laʊndʒ scout/'skaʊt/
hour/'aʊə/ foul/'faʊl/
mouse/'maʊs/ drought/'draʊt/ TTT *1
lousy/'laʊzi/ hound/'haʊnd/
pound/'paʊnd/ noun/'naʊn/
mountain/'maʊntən fountain/'faʊntən
voucher/'vaʊtʃə­/ pouch/'paʊtʃ/

nepřízvučných slabikách čteme ou jako /ə/, např.:

favourite/'feɪvərɪt­/ behaviour/bɪ'heɪvjə
harbour/'hɑ:bə/ colour/'kʌlə/
dangerous/'deɪndʒərə­s/ famous/'feɪməs/

A další slova končící v britské angličtině na -our a -ous.

Pozor! Není to tak jednoznačné. Písmena ou lze také vyslovovat takto:

  • /ʌ/

double/'dʌbl/, country/'kʌntri­/, courage/'kʌrɪdʒ/, young/'jʌŋ/, rough/'rʌf/, touch/'tʌtʃ/, tough/'tʌf/

  • /u:/

through/'θru:/, mousse/'mu:s/, soup/'su:p/, group/'gru:p/

  • /ɔ:/

court/'kɔ:t/, four/'fɔ:/, pour/'pɔ:/, nought/'nɔ:t/

  • /ʊə/, /ʊr/

tour/'tʊə/, tourism/'tʊərɪzəm

  • /ɜ:/

journal/'dʒɜ:nl­/, journey/'dʒɜ:ni/

  • /əʊ/, //

mould/'məʊld/, dough/'dəʊ/, soul/'səʊl/

Ještě se podíváme na jednu dvojici písmen. Tu sice v češtině běžně nemáme (s výjimkou několika cizích slov), ale i tak se nám ji v angličtině daří vyslovovat pěkně česky. Anglicky se správně čte jako /u:/, /ju:/ nebo //, např.:

Europe/'jʊərəp/ euro/'jʊərəʊ/
neurology/nju:'rɒlə­dʒi/ neutral/'nju:tr­əl/
pneumonia/nju:'məʊni­ə/ feud/'fju:d/
Zeus/'zju:s/ deuce/'dju:s/

Dále sem patří například euthanasia /ˌju:θə'neɪziə/, eucalyptus /ˌju:kə'lɪptəs/, leukemia /lu:'ki:miə/, eureka /ju'rikə/, feudalism /'fju:dəlɪzəm/, eunuch /'ju:nək/.

Pozn.: V americké angličtině se po n a d nečte /j/ – /nu:trəl/, /nu:'məʊniə/, /du:s/ apod.

I zde jsou ale samozřejmě výjimky: amateur/'æmətə/, saboteur /sæbətɜ:/ (a další slova končící na -eur).

AW, OW, EW

Pravidla, která jsme si uvedli pro AU, OU a EU často platí i tehdy, použijeme-li místo U písmeno W. Vždyť W (dvojité V) je v angličtině vlastně ‘dvojité U’ (double u), ne?

  • AW /ɔ:/ – hawk/'hɔ:k/, awe/'ɔ:/, dawn/'dɔ:n/, law/'lɔ:/ atd. (více zde)
  • OW // – owl/'aʊl/, allow/ə'laʊ/, cow/'kaʊ/, flower/'flaʊə/, powder/'paʊdə/, atd.

Pozor! Neplatí vždy, někdy čteme /əʊ/ (v americké angličtině //), např.:
low/'ləʊ/, arrow/'ærəʊ/, crow/'krəʊ/, atd.

  • EW /ju:/ nebo /u:/ – few/'fju:/, crew/'kru:/, dew/'dju:/, Andrew/'ændru:­/, atd.

Pozor! Neplatí u slova sew/'səʊ/, to se vyslovuje stejně jako sow/'səʊ/ (více zde).

Závěrem

Věříme, že vám tento článek pomohl uvědomit si další pravidla anglické výslovnosti a vztahy mezi psanou a mluvenou formou. Uvedená pravidla samozřejmě mají své výjimky (obzvláště u OU jsme viděli, že výslovnost je u různých slov různá), ale v naprosté většině případů platí a mohou nám pomoci s výslovností nových slovíček, vlastních jmen apod.

Překlad:
  1. pozor, nepleťte si s DRAUGHT


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

AU PAIR - jak hledat rodinu přes internet

Jednou z levných možností, jak si svou angličtinu vylepšit, je vyjet do zahraničí jakou au pair. Tento článek poradí, kde si na internetu rodinu můžete najít a také nastíní výhody a nevýhody registrace u agentury vs. vyhledání rodiny „na vlastní pěst“.
ALL LEVELS

Rady pro Au-Pair

Chystáte se jako Au-Pair do Anglie či jiné země? Co všechno byste měli vědět, na co byste si měli dát pozor, co můžete očekávat.
INTERMEDIATE

Creativity Controlled

Další humorný pohled na britskou kulturu a životní styl očima české au-pair.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář