Help for English

Naked, wicked, beloved

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.11.2023

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.Naked, wicked, beloved

Při začátku studia angličtiny se studenti učí správnou výslovnost koncovky -ed používané v minulém čase a minulém příčestí sloves. Zjistí, že koncové -ed vyslovujeme následovně:

 • u slov končících na samohlásku nebo znělou souhlásku: /d/ (played, killed, bowed)
 • u slov končících na neznělou souhláskou: /t/ (watched, worked, washed)
 • u slov končících na souhlásku T nebo D: /ɪd/ (decided, started)

Tato pravidla platí i v případě přídavných jmen tvořených ze sloves koncovkou -ed, tedy např. bored (/d/), mixed (/t/), pointed (/ɪd/).

Pozn.: Pokud si touto výslovností nejste jistí, doporučujeme si nejprve prostudovat článek Výslovnost koncovek -S a -ED.

Některá přídavná jména s koncovkou -ed se ale uvedeným pravidlem neřídí.

Vezměme si např. slovíčko crooked. Před koncovkou je neznělé K, proto by se mělo vyslovovat /krʊkt/, ale tak to není. Na konci je ve výslovnosti /ɪd/. Podobně se např. wicked nevyslovuje /wɪkt/ ale /'wɪkɪd/. Takových slovíček je v současné angličtině jen hrstka a jejich zvláštní výslovnost má původ v poměrně komplikované historii tohoto jazyka. Důvody ale zkoumat nebudeme. Zaměříme se na jednotlivá slovíčka a jejich použití.

naked

Přídavné jméno naked/'neɪkɪd má význam nahý a je poměrně známé. Koncové -ed ale nevyslovujeme podle výše zmíněných pravidel, protože není vytvořeno ze slovesa, žádné slovo nake neexistuje.

On the wall was a painting of a naked woman. TTT *1
Sleeping naked is good for your health. TTT *2  

sacred

Slovíčko sacred/'seɪkrɪ­d/ říká, že něco je svaté, posvátné a to jak ve spojení s náboženskou svatostí, tak i v tom světském významu, že si něco zaslouží respekt a úctu.

Cows are sacred in India. TTT *3
The monk was reading from a sacred book. TTT *4
Is nothing sacred to you people? TTT *5  

wicked

Dále máme slůvko wicked/'wɪkɪd/, které znamená zlý, nemravný či hříšný. Ani toto přídavné jméno není vytvořeno ze slovesa, ačkoli sloveso wick existuje (nemají však spolu nic společného).

Dorothy's falling house killed the Wicked Witch of the East. TTT *6
The Bible tells us not to follow the ways of the wicked. TTT *7  

Ve velmi hovorové angličtině se setkáte se slovem wicked/'wɪkɪd/ v pozitivním významu jako skvělý, úžasný, super, hustý apod.

Her new video is wicked. TTT *8
That was wicked, man! TTT *9  

crooked

Přídavné jméno crooked/'krʊkɪd říká, že je něco křivé, ohnuté, zahnuté, nakřivo.

The picture on the wall was a little crooked so I fixed it. TTT *10
He grinned, showing his crooked teeth. TTT *11  

Nemusí popisovat jen něco fyzicky křivé, ale také křivácké, tedy nečestné, podlé apod.

He was a crooked man with a crooked smile. TTT *12  

Tento význam pak souvisí s podstatným jménem crook/'krʊk/, které označuje nějakého lotra, podvodníka, křiváka. Ovšem příbuzné crooked se nevyslovuje podle běžných pravidel.

jagged

Přídavné jméno jagged/'dʒægɪd má význam zubatý ve smyslu zoubkovaný, roztřepený či třeba špičatý.

Her jeans had jagged holes in them. TTT *13
Jagged rocks lined the coast. TTT *14  

Vzdáleně souvisí se slovem jag, což může být zářez, zoubek, ale výslovnost se tím neřídí.

dogged

Přídavné jméno dogged/'dɒgɪd/ překládáme jako urputný, zarytý, tvrdošíjný. Sice je příbuzné se slovem dog, ale výslovnost koncového -ed je opět jiná, než byste možná čekali. Používá se téměř výhradně v pozici před podstatným jménem.

I admired her dogged persistence. TTT *15
No one understands my dogged devotion to art. TTT *16  

rugged

Další slovo je rugged/'rʌgɪd/ a znamená drsný, hrubý, kamenitý a používá se často ve spojení s popisem krajiny. Lze ho pak umístit před podstatné jméno i za sloveso. Je sice vzdáleně příbuzné se slovem rug, ale výslovnost to neovlivní.

We admired the spectacular waterfalls and rugged rocks. TTT *17
The trail up the mountain was rugged. TTT *18  

ragged

S výše uvedeným slovíčkem by se mohlo plést přídavné jméno ragged/'rægɪd/ , které znamená otrhaný, roztrhaný, rozedraný. Je příbuzné se slovem rag (hadr, cár).

His classmates made fun of his ragged clothes. TTT *19
Jesus was followed by a ragged band of disciples. TTT *20  

wretched

Dále zde máme přídavné jméno wretched/'retʃɪd­/ s významem ubohý, bídný, mizerný, žalostný, zoufalý. Je sice příbuzné se slovem wretch (ubožák, ale i darebák), ovšem výslovnost koncového -ed se opět nedrží běžných pravidel.

He took pity on the wretched creature and let it escape. TTT *21
The weather was wretched the next day. TTT *22  

-legged

Na závěr této části si uvedeme výraz -legged/'legɪd/, který je odvozen od slova leg a objevuje se výhradně ve složených slovech.

Říkáme-li, kolik má nějaký tvor (či třeba nábytek) nohou, můžeme použít přídavné jméno např. six-legged, four-legged apod. To je ale možné pouze v pozici před podstatným jménem.

He likes spiders and other eight-legged creepy-crawlies. TTT *23
The three-legged stool is very unstable. TTT *24  

Pozn.: U některých složenin je ale možná dvojí výslovnost, např. slovo cross-legged (se zkříženýma nohama) lze na konci vyslovovat /legd/, ale i /legɪd/.

Dva různé významy

S výčtem slov s překvapivou výslovností budeme pokračovat, ale situace se nám ještě trochu zkomplikuje. Existuje totiž pár slov, kde se koncové -ed vyslovuje /ɪd/ (jako u slov výše), ale existuje i význam, kde je výslovnost naopak pravidelná.

beloved

Formálnější slovíčko beloved/bɪ'lʌvɪd­/ má dva významy. První z nich je milovaný, drahý a používá se pouze v pozici před podstatným jménem, nikoliv za slovesem.

It's been three years since she lost her beloved husband. TTT *25
She finally persuaded him to get rid of his beloved beard. TTT *26  

Slovíčko beloved/bɪ'lʌvɪd­/ můžeme použít i jako podstatné jméno např. v oslovení v dopise my beloved (můj drahý).

My beloved, I miss you so much. TTT *27
The book is just a collection of letters to his beloved. TTT *28  

Ale pozor, samotné slovo loved se vyslovuje /lʌvd/, i když jde o přídavné jméno:

She keeps photos of her loved ones in her wallet. TTT *29  

Slovíčko beloved/bɪ'lʌvd lze ovšem vyslovovat běžně s /d/ na konci, a to hlavně ve vazbě beloved by, která znamená oblíbený, populární (někým).

Winnie-the-Pooh is beloved by children everywhere. TTT *30  

blessed

Přídavné jméno blessed/'blesɪd má význam blažený, šťastný, požehnaný.

Blessed are the poor! TTT *31
They sat and ate in blessed silence. TTT *32  

Hovorově se však slovo blessed/'blesɪd používá i ve významu zatracený, setsakramentský.

I can't find my blessed glasses again. TTT *33 

Ovšem pozor, mohlo by se také jednat o minulé příčestí nebo minulý čas slovesa bless/'bles/ (požehnat). Potom by se vyslovovalo /blest/.

He came out and blessed all the people. TTT *34
She was blessed with three beautiful children. TTT *35  

cursed

Přídavné jméno cursed/'kɜ:sɪd může mít význam protivný či mizerný. Používá se tak pouze v pozici před podstatným jménem. Patří spíše do mírně archaické angličtiny a v dnešní angličtině se používá jako značně hovorové.

I need to finish this cursed essay. TTT *36  

Častěji ale uslyšíte slovo cursed/'kɜ:st/ ve významu prokletý (kletbou) a tam už je běžná výslovnost.

People thought that the old house was cursed or something. TTT *37  

aged

Překvapit pak může přídavné jméno aged/'eɪdʒɪd, které znamená starý, v letech. I zde se na konci vyslovuje /ɪd/. V tomto významu už je spíše zastaralé a proto se s ním už tak často nesetkáme.

His aged aunt was living all alone. TTT *38  

Pozor, nepleťte si ho se zcela běžným přídavným jménem aged/'eɪdʒd/ (vyslovováno dle běžných pravidel), které říká, že je někdo ve věku tolika a tolika let.

She has two daughters aged 10 and 12. TTT *39  

learned

Překvapí asi také přídavné jméno learned/'lɜ:nɪd s významem učený, vzdělaný. Používáme ho výhradně v pozici před podstatným jménem (např. a learned man). Nepleťte si ho ale s minulým časem a minulým příčestím slovesa learn, to vyslovujeme samozřejmě /lɜ:nd/:

learned/'lɜ:nd/ – He learned how to swim. TTT *40 (min. čas)
learned/'lɜ:nɪd – He was a learned man. TTT *41 (přídavné jméno)

Odvozené tvary

Výše zmíněné výjimky z pravidel platí samozřejmě i pro slova odvozená ze zmíněných přídavných jmen, např.: blessedly, wickedly, wickedness.

Závěrem

Tento výčet přídavných jmen se “zvláštní” výslovností -ed je víceméně kompletní. Pokud narazíte na jiné slovo s touto výslovností, bude se pravděpodobně jednat o archaismus. V minulosti se totiž koncovka -ed vyslovovala běžně jako samostatná slabika.

U slovíček si všimněte, že některá lze použít pouze v pozici před podstatným jménem:

my beloved friend
my friend is beloved

Pokud takové omezení neuvádíme, lze dané přídavné jméno použít jak před podstatným jménem, tak za slovesem:

a naked man
the man was naked

Co se týče samotné výslovnosti koncovky -ed, nemusí se vždy vyslovovat čistě jako /ɪd/. Často ji uslyšíte, obzvláště v americké angličtině, jako /əd/.

Překlad:
 1. Na zdi byl obraz nahé ženy.
 2. Spaní bez oblečení je zdraví prospěšné.
 3. Krávy jsou v Indii posvátné.
 4. Mnich četl z posvátné knihy.
 5. Copak vám lidé není nic svaté?
 6. Dorotčin padající dům zabil Zlou čarodějnici z Východu.
 7. Bible nám říká, abychom nekráčeli ve stopách hříšníků.
 8. Její nový videoklip je úžasný.
 9. To bylo úžasný, člověče!
 10. Ten obraz na stěně byl trochu nakřivo, tak jsem to napravil.
 11. Ušklíbl se, přičemž odhalil své křivé zuby.
 12. Byl to křivý člověk s křiváckým úsměvem.
 13. Její džíny měly v sobě zubaté díry.
 14. Ostrá skaliska lemovala pobřeží.
 15. Obdivoval jsem její tvrdošíjnou vytrvalost.
 16. Nikdo nechápe moji zarytou oddanost umění.
 17. Obdivovali jsme nádherné vodopády a drsná skaliska.
 18. Stezka na tu horu byla drsná.
 19. Jeho spolužáci si dělali legraci z jeho otrhaného oblečení.
 20. Ježíše následovala skupina otrhaných učedníků.
 21. Slitoval se nad tím nebohým tvorem a nechal ho uniknout.
 22. Počasí bylo další den mizerné.
 23. Má rád pavouky a ostatní osminohou havěť.
 24. Ta třínohá stolička je velmi nestabilní.
 25. Jsou to tři roky, co ztratila svého drahého manžela.
 26. Nakonec ho přesvědčila, aby se zbavil svých drahocenných vousů.
 27. Moje lásko, tak moc se mi po tobě stýská.
 28. Ta kniha je jen sbírkou dopisů pro jeho milou.
 29. V peněžence nosí fotky svých nejbližších.
 30. Medvídek Pú je oblíbený u dětí na celém světě.
 31. Blaze chudým!
 32. Seděli a jedli v blaženém tichu.
 33. Zase nemůžu najít své zatracené brýle.
 34. Vyšel ven a požehnal všem lidem.
 35. Byla obdarována třemi krásnými dětmi.
 36. Potřebuju dopsat tuhle otravnou esej.
 37. Lidé si mysleli, že ten starý dům je prokletý nebo něco takového.
 38. Jeho stará teta žila úplně sama.
 39. Má dvě dcery ve věku deseti a dvanácti let.
 40. Naučil se plavat.
 41. Byl to učený muž.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Bored or Boring?

Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény ‘bored’ a ‘boring’, ‘surprised’ a ‘surprising’ atd.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

ELEMENTARY

Výslovnost koncovek -S a -ED

Jak se správně vyslovují slova s koncovkami -S a -ED?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Naked, wicked, beloved 6 1188 Od Ing. Tomáš Smutný poslední příspěvek
před 7 měsíci