Help for English

Naked, wicked, beloved

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.04.2016

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou ED, kde se koncovka ED nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.Naked, wicked, beloved

Možná už v prvním roce studia angličtiny se studenti musí naučit správnou výslovnost koncovky -ED používané v minulém čase a minulém příčestí sloves. Naučí se toto:

Slova končící samohláskou nebo znělou souhláskou: /d/ (played, killed, bowed…)
Slova končící neznělou souhláskou: /t/ (watched, worked, washed…)
Slova končící souhláskou t nebo d: /ɪd/ (decided, started…)

Tato pravidla platí i v případě přídavných jmen tvořených ze sloves koncovkou -ED, tedy např. bored (d), mixed (t), pointed (id).

Pokud si touto výslovností nejste jistí, doporučuji si před tím, než budete pokračovat ve čtení tohoto článku, prostudovat článek Výslovnost koncovek -S a -ED.

Nyní se ale dostáváme k dnešnímu tématu. Některá přídavná jména s koncovkou -ED se uvedeným pravidlem neřídí.

Vezměme si např. slovíčko beloved. Dle pravidel by se mělo vyslovovat /bɪlʌvd/, ale tak to není. Na konci je ve výslovnosti /ɪd/. Podobně se např. crooked nevyslovuje /krʊkt/ ale /krʊkɪd/. Takových slovíček je v současné angličtině jen hrstka a jejich zvláštní výslovnost má původ v poměrně komplikované historii tohoto jazyka. Důvody ale zkoumat nebudeme. Zaměříme se na jednotlivá slovíčka a jejich použití.


naked/'neɪkɪd – nahý

Není vytvořeno ze slovesa, žádné nake není.

On the wall was a painting of a naked woman. TTT *1
Sleeping naked is good for your health. TTT *2  


wicked/'wɪkɪd/ – zlý, nemravný

Ani toto přídavné jméno není vytvořeno ze slovesa. Říká, že je někdo zlý, nebo dokonce nemravný či hříšný.

Dorothy's falling house killed the Wicked Witch of the East. TTT *3
The Bible tells us not to follow the ways of the wicked. TTT *4  

V hovorové angličtině se setkáte se slovem wicked v pozitivním významu – skvělý, úžasný apod.

Her new video is wicked. TTT *5
That was wicked, man! TTT *6  


beloved/bɪ'lʌvɪd­/ – milovaný, drahý

Slovíčko beloved má dva významy. První z nich – milovaný, drahý – se používá pouze v pozici před podstatným jménem, nikoliv za slovesem:

My life will never be the same without my beloved friend. TTT *7  

Toto můžeme použít i jako podstatné jméno např. v oslovení v dopise my beloved (můj drahý).

Pozor ale, loved se vyslovuje /lʌvd/ i jako přídavné jméno:

She keeps photos of her loved ones in her wallet. TTT *8  

Klasicky vyslovujeme slovíčko beloved ve vazbě beloved by, která znamená oblíbený, populární.

Winnie-the-Pooh is beloved by children everywhere. TTT *9  /bɪ'lʌvd/


crooked/'krʊkɪd – křivý

Přídavné jméno crooked říká, že je něco křivé či nakřivo:

The picture on the wall was a little crooked so I fixed it. TTT *10
He grinned, showing his crooked teeth. TTT *11  

Nemusí se jednat jen o to, že by něco bylo fyzicky křivé, ale také křivácké, tedy nečestné, podlé apod.

He was a crooked man with a crooked smile. TTT *12  

Podstatné jméno crook/'krʊk/ potom označuje nějakého lotra, podvodníka, křiváka.


sacred/'seɪkrɪ­d/ – posvátný, svatý

Slovíčko sacred říká, že něco je svaté, a to jak ve spojení s náboženskou svatostí, tak i v tom světském významu, že si něco zaslouží respekt a úctu.

Cows are sacred in India. TTT *13
The monk was reading from a sacred book. TTT *14
Is nothing sacred to you people? TTT *15  


blessed/'blesɪd – blažený, šťastný, požehnaný

Další slovíčko je také spojeno s náboženstvím.

Blessed are the poor! TTT *16
They sat and ate in blessed silence. TTT *17  

Pozor ale, mohlo by se také jednat o minulé příčestí nebo minulý čas slovesa bless/'bles/. Potom by se vyslovovalo /blest/.

He came out and blessed all the people. TTT *18
She was blessed with three beautiful children. TTT *19  


jagged/'dʒægɪd – zubatý

Her jeans had jagged holes in them. TTT *20
Jagged rocks lined the coast. TTT *21  


~legged/'legɪd/

Říkáme-li, kolik má nějaký tvor (či např. nábytek) nohou, můžeme použít přídavné jméno např. six-legged, four-legged apod. To je ale možné pouze v pozici před podstatným jménem.

He likes spiders and other eight-legged creepy-crawlies. TTT *22
The three-legged stool is very unstable. TTT *23  


dogged/'dɒgɪd/ – urputný, zarytý, tvrdošíjný

I toto přídavné jméno se používá téměř výhradně v pozici před podstatným jménem:

I admired her dogged persistence. TTT *24
No one understands my dogged devotion to art. TTT *25  


rugged/'rʌgɪd/ – drsný

Přídavné jméno rugged (drsný, hrubý, kamenitý) se používá především ve spojení s popisem krajiny. Lze ho pak použít v pozici před podstatným jménem i za slovesem.

We admired the spectacular waterfalls and rugged rocks. TTT *26
The trail up the mountain was rugged. TTT *27  


ragged/'rægɪd/ – otrhaný, roztrhaný, rozedraný

S výše uvedeným slovíčkem by se mohlo plést přídavné jméno ragged (rag = hadr, cár).

His classmates made fun of his ragged clothes. TTT *28
Jesus was followed by a ragged band of disciples. TTT *29  


learned/'lɜ:nɪd – učený, vzdělaný

Zajímavostí možná pro vás bude přídavné jméno learned. Používáme ho výhradně v pozici před podstatným jménem (např. a learned man). Nepleťte si ho ale s minulým časem a minulým příčestím slovesa learn:

learned/'lɜ:nd/ – He learned how to swim. TTT *30 (min. čas)
learned/'lɜ:nɪd – He was a learned man. TTT *31 (přídavné jméno)


wretched/'retʃɪd­/ – ubohý, bídný, mizerný, žalostný, zoufalý

He took pity on the wretched creature and let it escape. TTT *32
The weather was wretched the next day. TTT *33  


cursed/'kɜ:sɪd – protivný, otravný, nemilý

Přídavné jméno cursed má klasickou výslovnost cursed/'kɜ:st/, pokud znamená prokletý (kletbou):

People thought that the old house was cursed or something. TTT *34  

Slovo má ale i jiný význam, a to protivný či mizerný. Používá se tak pouze v pozici před podstatným jménem. Zajímavé je, že patří spíše do mírně archaické angličtiny nebo do současné hovorové angličtiny.

I need to finish this cursed essay. TTT *35  

Ještě existuje přídavné jméno accursed/ə'kɜ:sɪd­/, které se používá v podobném významu jako výše uvedené dva významy slova cursed. Může potom být i v pozici za slovesem (something was accursed), ale je už spíše zastaralé.

Anyone who touched the accursed goblet would die. TTT *36
‘Let us send the accursed French back to France!’ they shouted. TTT *37  


aged/'eɪdʒɪd – starý, v letech

Přídavné jméno aged je v tomto významu už také spíše zastaralé a proto se s ním už tak často nesetkáme.

His aged aunt was living all alone. TTT *38  

Pozor, nepleťte si se zcela běžným přídavným jménem aged/'eɪdʒd/ (vyslovováno dle běžných pravidel), které říká, že je někdo ve věku tolika a tolika let.

She has two daughters aged 10 and 12. TTT *39  


Závěrem

Tento výčet přídavných jmen se “zvláštní” výslovností -ED je víceméně kompletní. Pokud narazíte na jiné slovo s touto výslovností, bude se pravděpodobně jednat o archaismus. V minulosti se totiž koncovka ED vyslovovala běžně jako samostatná slabika.

U slovíček si všimněte, že některá lze použít pouze v pozici před podstatným jménem:

my beloved friend
my friend is beloved

Pokud takové omezení neuvádíme, lze dané přídavné jméno použít jak před podstatným jménem, tak za slovesem:

a naked man
the man was naked

Co se výslovnosti koncovky týče, nemusí se vždy vyslovovat čistě jako /ɪd/. Často ji uslyšíte obzvláště v americké angličtině jako /əd/.

Překlad:
 1. Na zdi byl obraz nahé ženy.
 2. Spaní bez oblečení je zdraví prospěšné.
 3. Dorotčin padající dům zabil Zlou čarodějnici z Východu.
 4. Bible nám říká, abychom nekráčeli ve stopách hříšníků.
 5. Její nový videoklip je úžasný.
 6. To bylo úžasný, člověče!
 7. Bez mého drahého přítele můj život nikdy nebude jako dřív.
 8. V peněžence nosí fotky svých nejbližších.
 9. Medvídek Pú je oblíbený u dětí na celém světě.
 10. Ten obraz na stěně byl trochu nakřivo, tak jsem to napravil.
 11. Ušklíbl se, přičemž odhalil své křivé zuby.
 12. Byl to křivý člověk s křiváckým úsměvem.
 13. Krávy jsou v Indii posvátné.
 14. Mnich četl z posvátné knihy.
 15. Copak vám lidé není nic svaté?
 16. Blaze chudým!
 17. Seděli a jedli v blaženém tichu.
 18. Vyšel ven a požehnal všem lidem.
 19. Byla obdarována třemi krásnými dětmi.
 20. Její džíny měly v sobě zubaté díry.
 21. Ostrá skaliska lemovala pobřeží.
 22. Má rád pavouky a ostatní osminohou havěť.
 23. Ta třínohá stolička je velmi nestabilní.
 24. Obdivoval jsem její tvrdošíjnou vytrvalost.
 25. Nikdo nechápe moji zarytou oddanost umění.
 26. Obdivovali jsme nádherné vodopády a drsná skaliska.
 27. Stezka na tu horu byla drsná.
 28. Jeho spolužáci si dělali legraci z jeho otrhaného oblečení.
 29. Ježíše následovala skupina otrhaných učedníků.
 30. Naučil se plavat.
 31. Byl to učený muž.
 32. Slitoval se nad tím nebohým tvorem a nechal ho uniknout.
 33. Počasí bylo další den mizerné.
 34. Lidé si mysleli, že ten starý dům je prokletý nebo něco takového.
 35. Potřebuju dopsat tuhle otravnou esej.
 36. Každý, kdo se dotkl toho prokletého pohárku, zemřel.
 37. ‘Pošleme ty prokleté Francouze zpět do Francie!’ volali.
 38. Jeho stará teta žila úplně sama.
 39. Má dvě dcery ve věku deseti a dvanácti let.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Bored or Boring?

Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény ‘bored’ a ‘boring’, ‘surprised’ a ‘surprising’ atd.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

ELEMENTARY

Výslovnost koncovek -S a -ED

Jak se správně vyslovují slova s koncovkami -S a -ED?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Naked, wicked, beloved 3 3814 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety