Help for English

Due to, thanks to, because of...

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.04.2018

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.



Due to, thanks to, because of

V tomto článku se zaměříme na několik předložek, které se používají pro vyjádření příčiny či důvodu. V češtině jim bude nejlépe odpovídat předložka kvůli. Budou to všechno předložky složené, tedy výrazy tvořené několika slovíčky.

Protože se jedná o předložky, je důležité si uvědomit, co vše může či nemůže následovat za předložkou.

Za předložkou může stát:

 • zájmeno (zejména osobní) – due to it, because of him, thanks to that
 • podstatné jméno (případně rozvité přídavným atd.) – due to the weather, because of your mother, thanks to your excellent work
 • gerundium (-ing) – due to having too much work, on account of not being needed
 • vedlejší věta předmětná obzvláště se slovíčkem what – due to what he said

Za předložkou nemůže stát:

 • vedlejší věta se spojkou that – on account of that he died
 • vedlejší věta bez spojky – due to I was sick

Nyní se již můžeme na jednotlivé předložky podívat podrobně.

BECAUSE OF

První předložkou bude poměrně univerzální because of/bɪ'kʌz əv

It all happened because of you. TTT *1
Because of his injury, he withdrew from the race. TTT *2
He had a strong lisp because of his braces. TTT *3  

Pozor, nepleťte si zde předložku because of (kvůli čemu) se spojkou because (protože). Předložka se pojí s podstatným jménem (či frází), spojka se pojí s vedlejší větou. Více se dočtete v samostatném podrobném článku BECAUSE vs. BECAUSE OF.

THANKS TO

Předložka thanks to/'θæŋks tʊ se používá převážně v pozitivním kontextu, tedy tehdy, chceme-li vyjádřit, že něčím či někým bylo způsobeno něco dobrého.

The cyclist survived thanks to his helmet. TTT *4
Thanks to your generous donation, we can rebuild the library. TTT *5  

V negativním kontextu se tato předložka běžně nepoužívá.

The trip was canceled thanks to bad weather.

Mohlo by to tak samozřejmě být, pokud bychom to mysleli tak trochu ironicky.

We lost thanks to your incompetence. TTT *6
Thanks to you and your stupid prank, I spent the evening mopping the floor. TTT *7  

DUE TO

Předložka due to/'dju:ˌtʊ/ se používá v neutrálním či negativním kontextu.

The trip was canceled due to bad weather. TTT *8
My coach was an hour late due to an accident on the M1. TTT *9
He was expelled from the academy due to his misbehavior. TTT *10  

Spojení s due to lze oddělit od věty čárkou. To by platilo ve všech výše uvedených větách, ale ne už ve větě níže, kde se due to váže se slovesem být.

They told us the delay was due to a technical defect. TTT *11  

Zajímavé je, že ještě donedávna se tvrdilo, že vazba due to je možná jen a pouze ve vazbě se slovesem být. Dosud na internetu naleznete články, které to takto učí. Nicméně v moderní angličtině to už neplatí a přijatelné jsou všechny námi uvedené věty. Stejného názoru jsou i renomované slovníky jako Oxford, Cambridge apod.

OWING TO

Podobně jako due to se používá i předložka owing to/'əʊwɪŋ tʊ. Je však poměrně formální a tak se s ní nesetkáte tak často.

Owing to the storm, the schools in the region were closed. TTT *12  

Na rozdíl od due to ho nelze použít za slovesem být:

The accident was owing to human error.

ON ACCOUNT OF

Poslední předložkou bude on account of/ɒn ə'kaʊnt ɒ­v/, která také patří spíše do formálnějšího sty­lu.

On account of recent heavy rains, the river has been temporarily closed to recreation. TTT *13
Many animals died on account of the drought. TTT *14  

Za zmínku zde stojí ještě spojení on somebody's account (kvůli někomu) nebo on no account (v žádném případě).

Don't do it on my account. TTT *15
On no account should you try to do this at home. TTT *16  

Závěrem

Představili jsme si několik více či méně frekventovaných předložek vyjadřujících příčinu/důvod. Jsou poměrně praktickým doplněním vaší znalosti vedlejších příčinných/dů­vodových vět.. O těch si můžete přečíst samostatný článek Příčinné a důvodové věty.

Překlad:
 1. Stalo se to všechno kvůli tobě.
 2. Kvůli svému zranění ze závodu odstoupil.
 3. Šlapal si na jazyk kvůli tomu, že měl rovnátka.
 4. Cyklista přežil díky helmě.
 5. Díky vašemu štědrému daru můžeme knihovnu přestavět.
 6. Prohráli jsme díky vaší neschopnosti.
 7. Díky tobě a tvému hloupému žertu, jsem trávil večer vytíráním podlahy.
 8. Školní výlet byl zrušen kvůli špatnému počasí.
 9. Můj autobus měl hodinu zpoždění kvůli nehodě na dálnici M1.
 10. Byl z akademie vyloučen kvůli špatnému chování.
 11. Řekli nám, že zpoždění je kvůli technickému defektu.
 12. Kvůli bouři byly školy v regionu zavřené.
 13. Z důvodu nedávných prudkých dešťů byla řeka dočasně pro rekreační aktivity uzavřena.
 14. Kvůli tomu suchu zahynulo mnoho zvířat.
 15. Nedělejte to kvůli mně.
 16. Za žádných okolností byste toto neměli zkoušet doma.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BECAUSE vs. BECAUSE OF

Asi znáte spojku BECAUSE (protože). Víte však, co znamená spojení BECAUSE OF?

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

PRE-INTERMEDIATE

Co znamená 'USED TO'?

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Due to, thanks to, because of... 5 2666 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety