Help for English

CALM vs. QUIET vs. SILENT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.08.2019

Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény CALM, QUIET a SILENT, případně mezi slovy od nich odvozenými?



CALM vs. QUIET vs. SILENT

Přídavná jména calm/'kɑ:m/, quiet/'kwaɪət/ a silent/'saɪlənt/ se studentům angličtiny často pletou. Ačkoliv si jsou významem i překladem podobná, nejsou určitě zaměnitelná. V tomto článku si rozdíly mezi nimi ukážeme a upozorníme i na další důležité aspekty těchto slov.

Všechna tato slovíčka lze přeložit jako tichý. Hlavní rozdíl je ale tento:

  • calm/'kɑ:m/ – tichý ve smyslu klidný, tedy ne rozrušený, rozčilený, rozbouřený apod.
  • quiet/'kwaɪət/ – tichý jako opak hlučného a hlasitého
  • silent/'saɪlənt/ – zcela tichý, bez zvuků, beze slov

Nyní se jim budeme věnovat podrobně.

CALM – klidný, tichý

Přídavné jméno calm/'kɑ:m/ znamená klidný. Může se týkat lidí (někdo je v klidu) i neživých věcí (např. klidného moře apod.)

There was no wind and the sea was calm. TTT
I don't know how to stay calm in stressful situations. TTT
He was perfectly calm even though he knew he was running out of time. TTT
She tried to keep him calm before the ambulance arrived. TTT
The doctor's calm voice made me feel I was in good hands. TTT  

Příslovce calmly/'kɑ:mli potom znamená klidně, s klidem.

‘Don't worry, everything's gonna be okay,’ he said calmly. TTT
Let's talk about it calmly and reasonably. TTT
The little girl slept calmly in her crib. TTT
He hummed calmly while he waited for the computer to reboot. TTT 

Slovíčko calm/'kɑ:m/ může být i sloveso utišit, uklidnit. Často se používá jako frázové calm down/ˌkɑ:m'daʊn­/.

Calm down, I didn't mean to insult you. TTT
She knew how to calm down upset customers. TTT
The wind finally calmed down. TTT
Everyone needs to calm down. TTT 

Od toho je vytvořeno přídavné jméno calming/'kɑ:mɪŋ/ – uklidňující.

The sound of her heartbeat had a calming effect on the baby. TTT
His deep voice was very calming. TTT 

Za povšimnutí u všech slov odvozených ze slovíčka calm stojí především výslovnost, ve které se často chybuje, a to ze dvou důvodů:

  • souhláska L se nevyslovuje, a to ani náznakem
  • samohláska je zde dlouhé A /ɑ:/, nikoliv dlouhé O

QUIET – tichý

Přídavné jméno quiet/'kwaɪət/ tedy znamená tichý ve smyslu nízké hlasitosti. Opět se může týkat lidí i neživých věcí (hudby, místa apod.)

He was so quiet that people hardly noticed he was even there. TTT
Find yourself a quiet place to relax for a few minutes. TTT
Can you be quiet? I'm trying to study here. TTT
They drank wine and chatted while listening to quiet music. TTT
He gestured for them to keep quiet. TTT
The class was a little quieter than usual. TTT 

Příslovce quietly/'kwaɪətl­i/ potom znamená tiše, potichu.

They talked quietly so as not to wake up the baby. TTT
Can you sit quietly and just listen? TTT
We couldn't understand because she was speaking too quietly. TTT
I like to go to church and quietly meditate on the meaning of life. TTT 

Výraz quiet/'kwaɪət/ může být i podstatným jménem.

The kids worked in quiet. TTT
Whenever I need some quiet, I go for a walk. TTT
Can I get some peace and quiet? TTT 

I slovíčko quiet se používá jako sloveso, často jako frázové s částicí down.

Quiet down, everyone, so we can start. TTT
He just kept crying and wouldn't quiet down. TTT
She quieted him down by rocking the cradle slowly. TTT 

Ještě pro srovnání několik dvojic podobných vět:

Stay calm. Everything is going to be ok. TTT
Stay quiet. Nobody must hear us. TTT  

He spoke calmly, his anger subsiding. TTT
He spoke quietly, so we barely heard him. TTT 

Calm down, don't panic. TTT
Quiet down, you're too noisy. TTT 

SILENT – úplně tichý

Přídavné jméno silent/'saɪlənt/ říká, že je něco či někdo úplně tiše, nemluví, nevydává žádný zvuk.

Everyone fell silent when she entered the room. TTT
That boy is never silent, only when he's asleep. TTT
She's giving him the silent treatment, because she saw him flirting with his co-worker. TTT
When you're arrested, you have the right to remain silent. TTT
The street was dark and silent. TTT
The letter ‘L’ in ‘calm’ is silent. TTT
Have you ever seen a silent film? TTT  

Příslovce tiše vytvoříme klasicky pomocí koncovky – silently/'saɪlənt­li/.

The cat watched the mouse silently. TTT
He prayed silently before he fell asleep. TTT
He didn't say anything. He just silently disagreed. TTT
We will not sit silently any longer! TTT 

Podstatné jméno ticho je silence/'saɪləns.

They walked in silence. No one said a word. TTT
Silence! I will have silence in the courtroom! TTT
Silence is golden, they say. TTT 

Může se jednat i o sloveso umlčet, zcela utišit něco/někoho.

Our voices will not be silenced! TTT
I started to say something but her look silenced me. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, že mezi uvedenými třemi slovíčky je někdy i značný rozdíl. Pro shrnutí se podívejte ještě na tyto věty:

They were calm. – Byli v klidu.
They were quiet. – Nebyli hluční, nemluvili, nebo si povídali tiše.
They were silent. – Mlčeli.

Přečíst si můžete také článek QUITE vs. QUIET.




Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: QUITE vs. QUIET

Otestujte si schopnost rozeznat tato ‚zrádná‘ slovíčka.
ELEMENTARY

QUITE vs. QUIET

Tato dvě slovíčka se dají jednoznačně považovat za “záludná”. (Přepracovaný článek z roku 2009)
PRE-INTERMEDIATE

AWARD vs. PRIZE vs. REWARD

Jaký je rozdíl mezi podstatnými jmény AWARD, PRIZE a REWARD?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář