Help for English

Jak přeložit: stromy, keře, lesy, háje...

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.11.2020

Dnes se podíváme na slovní zásobu spojenou se stromy a lesy.Stromy, keře, lesy, háje…

V dnešním článku si budete moci rozšířit slovní zásobu týkající se stromů, keřů, lesů a hájů.

strom

Podstatné jméno tree/'tri:/ je notoricky známé. Je to strom, stromek, stromeček. Jednotlivé části stromu jsou:

root/'ru:t/ = kořen
trunk/'trʌŋk/ = kmen
branch/'brɑ:ntʃ = větev
crown/'kraʊn/koruna

V souvislosti se stromy (či keři) můžeme zmínit i následující slo­va:

stump/'stʌmp/ = pařez
bark/'bɑ:k/ = kůra
twig/'twɪg/ = větvička, proutek
needles/'ni:dlz­/ = jehličí (j.č. needle)
leaves/'li:vz/ = listí (j.č. leaf)
foliage/'fəʊliɪdʒ­/ = listí, listoví, olistění
treetop/'tri:ˌtɒ­p/ = horní část koruny (nejčastěji ve spojení in the treetops)

It was an unusual tree. The short trunk forked into several large branches. TTT *1
There used to be a nice pine grove. When I came there after all those years, I found only a few stumps left. TTT *2
My beloved conifer suddenly started losing its needles. TTT *3
We travelled to the gardens in the spring and the green foliage was beautiful. TTT *4
The sun was shining, birds were singing in the treetops. It was a beautiful morning. TTT *5  

Pro listnaté stromy se používá odborně slovo broadleaved/'brɔ:dli­:vd/ (broadleaved trees). Hovorově taky leafy/'li:fi/ (leafy trees).

Jehličnan, jehličnatý strom je conifer/'kɒnɪfə nebo conifer tree. Odvozené přídavné jméno je coniferous/kə'nɪfərəs­/, proto odborněji také coniferous trees.

Neopadavý, stálezelený strom je evergreen/'evəgri:n­/ nebo evergreen tree. Opadavý se přeloží jako deciduous/dɪ'sɪdʒʊəs­/. Opadavé stromy jsou proto deciduous trees.

Most conifers are evergreen. TTT *6
Volunteers planted dozens of conifers in the park. TTT *7
There's a dense coniferous forest. I like going for long walks there. TTT *8
The coniferous coast redwood is the tallest tree species on earth. TTT *9
The lake is surrounded by a mixed forest of deciduous and coniferous trees. TTT *10
Larches are deciduous conifers of conical habit. TTT *11  

Mezi základní druhy stromů patří například:

 • spruce/'spru:s/smrk
 • pine/'paɪn/ = borovice
 • fir/'fɜ:/jedle
 • larch/'lɑ:tʃ/modřín
 • alder/'ɔ:ldə/olše
 • ash/'æʃ/jasan
 • aspen/'æspən/osika
 • lime/'laɪm/lípa
 • poplar/'pɒplətopol
 • beech/'bi:tʃ/buk
 • oak/'əʊk/dub
 • maple/'meɪpl/javor
 • birch/'bɜ:tʃ/bříza
 • willow/'wɪləʊvrba

Pozn.: S překlady přírodopisných názvů to může být někdy překvapivě složité. Viz náš článek Jak na překlad živočichů a rostlin.

keř

Vedle stromů máme i keře. Zde asi budete znát slovo bush/'bʊʃ/, což je keř nebo křoví. Méně známé je slůvko shrub/'ʃrʌb/, což je také keř.

Pokud bychom je chtěli rozlišit, tak bush popisuje spíše volně rostoucí keř a shrub je upravovaný zahradní keř.

Ve spojení s keři se hodí znát i slovo hedge/'hedʒ/, což je živý plot. Zmínit můžeme i scrub/'skrʌ­b/, což je podrost, křoví (v suchých oblastech).

The garden was full of shrubs with colourful foliage. TTT *12
I usually prune my privet hedge twice a year. TTT *13
The rose bush was very fragrant. TTT *14
Someone was hiding in the bushes, and when the soldier fired, they fired too. TTT *15  

Základní druhy keřů a živých plotů jsou například:

 • hazel/'heɪzl/líska
 • juniper/'dʒu:nəp­ə/ = jalovec
 • privet/'prɪvət = ptačí zob
 • boxwood/'bɒkswʊd = buxus, zimostráz (taky box nebo box tree)
 • laurel/'lɒrəl/vavřín
 • dogwood/'dɒgwʊd/ = svídadřín
 • honeysuckle/'hʌniˌsʌ­kl/ = zimolez
 • holly/'hɒli/ = cesmína
 • yew/'ju:/tis
 • cedar/'si:də/cedr
 • arborvitae/ˌɑ:bə'vaɪt­i/túje
 • thuja/'θju:dʒətúje
 • forsythia/fɔ:'saɪθiə­/ = zlatice (zlatý déšť)

Pozn.: Pokud jde o opadavost, používají se samozřejmě stejná slova jako u stromů.

les, prales

Lesy jsou všude kolem nás a slovo les je tedy poměrně hojně používané. Studenti ho běžně překládají jako forest/'fɒrɪst/, což je ovšem pouze hustý hluboký les či rozlehlá lesnatá oblast. Často jsou to také lesy, které mají svůj název. Může se jednat i o chráněné přírodní rezervace.

Over 50,000 hectares of forest were destroyed by the Mount St. Helens eruption in 1980. TTT *16
The black bear lives in the forests of North America. TTT *17
Robin Hood was an outlaw who lived in the Sherwood Forest where he robbed the rich and gave to the poor. TTT *18
Hiking in the Black Hills National Forest with a dog requires that you keep your pet on a leash. TTT *19  

Pokud ovšem jdeme třeba na houby, myslíme spíše menší les či lesík, a tam se používá slůvko wood/'wʊd/ (malý les) nebo častěji množné woods/'wʊdz/ (když je les trochu větší).

My grandma lives in a house near a small wood. TTT *20
We went for a walk in the woods. TTT *21
In the story, two children, Hansel and Gretel, are left alone in the woods by their father. TTT *22
I got lost in the woods when I was a kid. I was so afraid! TTT *23
He lived in a hut in the middle of the woods with no running water or electricity. TTT *24  

Pro světlý les nebo háj se používá také slovo grove/'grəʊv/.

There were groves of olive trees around their house. TTT *25  

Slovo forest tedy označuje pouze hustý les nebo prales. Přesnější termín pro prales je virgin forest, nebo také: old-growth forest, primary forest, primeval forest.

Známý je i tropický deštný prales = rainforest/'reɪnˌfɒrɪ­st/ (nebo rain forest).

alej

Další stromový útvar je alej, stromořadí. V britské angličtině používají avenue/'ævənju:/. Slyšet můžete i slovo allée/'æleɪ/ (převzaté z francouzštiny), které většinou popisuje aleje v zahradách a parcích.

V americké angličtině mají nejčastěji parkway/'pɑ:kweɪ/.

When they finally reached the avenue of poplars leading to the monastery, they knew they were safe. TTT *26
The gardens are huge with beautiful allées and lakes. You could easily spend a whole day just exploring them. TTT *27
We walked down the parkway and reached an old gate that was originally part of the city wall. TTT *28  

Pozn.: Výjimečně se můžete setkat i se slovem alley/'æli/ (pozor na výslovnost), které se však většinou používá pro postranní uličku (bez stromů).

sad

Dnešní článek uzavřeme slovíčkem pro (ovocný) sad, což je orchard/'ɔ:tʃəd/.

We took the kids to a local orchard where we picked some apples for the apple pie. TTT *29
The apricot orchard was planted just a few years ago, but the harvest is plentiful. TTT *30  

TIP: Pokud vás zajímá víc slovní zásoba spojená se zahradnictvím, doporučujeme článek GARDENING 101 (základy zahradničení).

Překlad:
 1. Byl to neobvyklý strom. Nízký kmen se rozděloval do několika mohutných větví.
 2. Býval tam krásný borovicový háj. Když jsem tam po těch letech přišel, zbylo tam jen pár pařezů.
 3. U mého milovaného jehličnanu najednou začalo opadávat jehličí.
 4. Do těch zahrad jsme se vydali na jaře a zelené olistění bylo překrásné.
 5. Slunce svítilo, ptáci zpívali v korunách stromů. Bylo to krásné ráno.
 6. Většina jehličnanů je neopadavá.
 7. Dobrovolníci v parku vysadili desítky jehličnanů.
 8. Je tam hustý jehličnatý les. Rád tam chodím na procházky.
 9. Jehličnatá sekvoje vždyzelená je nejvyšší druh stromu na zemi.
 10. Jezero je obklopeno smíšeným lesem s opadavými a jehličnatými stromy.
 11. Modříny jsou opadavé jehličnany, které mají kuželovitý tvar.
 12. Zahrada byla plná keřů s barevnými listy.
 13. Obvykle stříhám svůj živý plot z ptačího zobu dvakrát do roka.
 14. Ten růžový keř silně voněl.
 15. Někdo se ukrýval v křoví, a když voják vystřelil, vystřelil taky.
 16. Přes 50 tisíc hektarů lesa bylo zničeno při erupci hory St. Helens v roce 1980.
 17. Medvěd černý žije v lesích Severní Ameriky.
 18. Robin Hood byl psanec, který žil v lese Sherwoodu, kde obíral bohaté a dával chudým.
 19. Pěší turistika v Národním lese Black Hills se psem je možná pouze tehdy, pokud máte své zvíře na vodítku.
 20. Moje babička žije v domě poblíž malého lesíka.
 21. Šli jsme se projít do lesa.
 22. V tom příběhu jsou dvě děti, Jeníček a Mařenka, které jejich otec nechal v lese samotné.
 23. Když jsem byl dítě, ztratil jsem se v lese. Já měl takový strach!
 24. Bydlel v chatrči uprostřed lesa bez tekoucí vody a elektřiny.
 25. Okolo jejich domu byly háje olivových stromů.
 26. Když se konečně dostali k aleji topolů, která vedla ke klášteru, věděli, že jsou v bezpečí.
 27. Zahrady jsou rozlehlé, plné krásných alejí a jezer. Snadno byste prohlídkou mohli strávit celý den.
 28. Prošli jsme alejí a dostali jsme se ke staré bráně, která byla původně částí městských hradeb.
 29. Vzali jsme děti do místního sadu, kde jsme si na jablečný koláč nasbírali pár jablek.
 30. Meruňkový sad byl vysazen teprve před pár lety, ale úroda je bohatá.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář