Help for English

Šachy anglicky - základní šachová slovní zásoba

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.01.2024

Základní anglická slovní zásoba týkající se hry šachy.Šachy anglicky

Základní anglická slovní zásoba týkající se šachů

Hra šachy se anglicky řekne chess/'tʃes/.

Do you know how to play chess? TTT *1
I played a game of chess with my dad and lost again. TTT *2
Scientists proved that playing chess doesn't make kids smart. TTT *3
On Fridays, he has chess club after school. TTT *4
My son won the school chess tournament last year. TTT *5  

Zde je velmi důležité, že šachy jsou v angličtině na rozdíl od češtiny jednotného čísla. Jedná se dokonce o podstatné jméno nepočitatelné.

Chess is easy to learn but difficult to master. TTT *6 (nikoliv chess are)

Pokud bychom potřebovali množné číslo (např. pro více šachových partií či šachových setů), mohlo by to vypadat takto:

We played two games of chess last night. TTT *7
I got two chess sets for Christmas. TTT *8  

Šachovnice anglicky

Důležitým slovíčkem bude chessboard/'tʃesˌbɔ:d­/- šachovnice (píše se zpravidla takto dohromady jako jedno slovo) nebo také zjednodušeně board. Jednotlivým polím se říká square/'skweə/ (což normálně znamená čtverec).

The chessboard consists of 64 alternating white and black squares. TTT *9
They bought me a travel chess set with a board that can be rolled up! TTT *10 

Pro řady na šachovnici (značené 1–8) se používá slovíčko rank/'ræŋk/ (vychází z vojenského prostředí, kde rank označuje vojáky vyrovnané v řadě vedle sebe) a pro sloupce (značené A-H) je výraz file/'faɪl/ (opět označuje řadu vojáků, tentokráte v řadě za sebou). Úhlopříčkám se anglicky říká diagonal/daɪ'ægən­l/.

Šachové kameny anglicky

Pro šachové kameny (lidově figurky) máme obecná slovíčka chessman/'tʃesˌm­æn/ či chess piece/'tʃesˌpi:­s/.

She arranged all the chess pieces on the chessboard. TTT *11
In the game of chess there are 32 chessmen. TTT *12  

Všechny názvy šachových kamenů najdeme v následující větě:

Each player starts with eight pawns, two bishops, two knights, two rooks, one queen, and one king. TTT *13  

Podstatné jméno pawn/'pɔ:n/ označuje pěšce.

On its first move, the pawn can move two squares forward. TTT *14
Any good chess player knows that pawns are the most important pieces on the board. TTT *15  

Pro střelce je slovíčko bishop/'bɪʃəp­/ (normálně znamená biskup).

The bishop moves diagonally across the chessboard. TTT *16
Try to avoid blocking your bishops with your own pawns. TTT *17 

Kámen zvaný jezdec (či lidověji kůň) je v angličtině knight/'naɪt/ (doslova rytíř).

Picture the knight‘s move as an 'L’. TTT *18
The knight is excellent at jumping over other pieces. TTT *19 

Ani u věže nelze prostě český název přeložit do angličtiny. Té se v angličtině říká rook/'rʊk/. To je normálně havran, ale s havranem nemá nic společného. Pochází z perského slova pro válečný vůz. Také se pro ni používalo slovíčko castle/'kɑ:sl/, ale to je již zastaralé.

rook can move any number of squares horizontally or vertically without jumping. TTT *20
Each player starts with a rook in each corner on their side of the chessboard. TTT *21 

Pro dámu či královnu používáme slovíčko queen/'kwi:n/.

The queen can move any number of squares in all directions. TTT *22
It's risky to bring out the queen too early in the opening. TTT *23 

Šachový král je jednoduše king/'kɪŋ/.

The king can move in all directions, only one square at a time. TTT *24
Always keep your king safe from threats on the board. TTT *25 

Akce na šachovnici

Při šachové partii se toho na šachovnici děje hodně. Pro různé akce použijeme řadu sloves a podstatných jmen.

 • move/'mu:v/ (táhnout), move/'mu:v/ (tah)
 • capture/'kæptʃə/ (zajmout, brát), capture/'kæptʃə/ (zajetí, braní)
 • sacrifice/'sækrɪfaɪ­s/ (obětovat), sacrifice/'sækrɪfaɪ­s/ (oběť, obětování)
 • promote/prə'məʊt (proměnit pěšce), promotion/prə'məʊʃn­/ (proměna pěšce)

Ve větách mohou vypadat např. takto:

Once you touch a piece, you must move it. TTT *26
A skilled player always calculates and plans several moves ahead. TTT *27
A pawn can only capture by moving diagonally forward one square to the left or right. TTT *28
In a game of chess, consider each capture carefully. TTT *29
Knowing when to sacrifice a piece is a key skill in chess. TTT *30
sacrifice of the queen proved to be the turning point in the game. TTT *31
His pawn reached the eighth rank and was promoted to a queen. TTT *32
A successful promotion can be a game-changing event. TTT *33 

Hodit se mohou také výrazy castling/'kɑ:slɪŋ/ (rošáda) nebo en passant/ɑ:n pɑ:'sɑ­:n/ (tzv. braní mimochodem).

Konec hry

Situace, kdy je král ohrožen, je check/'tʃek/ – šach.

I put his king in check with my queen. TTT *34
I moved my bishop to deliver a check to his king. TTT *35
You can't make that move. You're in check. TTT *36 

Slovíčkem checkmate/'tʃekˌmeɪ­t/ se označuje šach mat. Lze použít i samotné mate/'meɪt/. Dokonce se toto slovíčko používá jako sloveso dát mat.

The ultimate goal is to put your opponent's king in checkmate. TTT *37
His king had nowhere to escape, and my queen delivered the final checkmate. TTT *38
He managed to achieve a checkmate in only six moves. TTT *39
My king was checkmated. TTT *40
Successfully checkmating the opponent requires good strategy. TTT *41 

Hra může skončit i remízou, což je draw/'drɔ:/. Zvláštním typem remízy je stalemate/'steɪlˌme­ɪt/, tedy pat.

In the end the players agreed on a draw. TTT *42
stalemate occurs if the player whose turn it is to move is not in check and cannot make a legal move. TTT *43 

Závěrem

Šachových pojmů existuje samozřejmě mnohem více. Pro lepší seznámení s šachovou slovní zásobou či dokonce hantýrkou šachistů si můžete přečíst různé články, které se tohoto tématu týkají. Pokud vás šachy zajímají a rádi čtete, mohl by se vám líbit román The Queen's Gambit (Dámský gambit), který napsal americký spisovatel Walter Tevis. Na platformě Netflix můžete zhlédnout i úspěšný stejnojmenný seriál natočený podle této knihy.

Knihu The Queen's Gambit v angličtině pořídíte na Englishbooks.cz.

Překlad:
 1. Víš, jak se hrají šachy?
 2. Zahrál jsem si partičku šachů s tátou a zase jsem prohrál.
 3. Vědci dokázali, že hraní šachů nedělá děti chytrými.
 4. V pátek má po škole šachový kroužek.
 5. Můj syn loni vyhrál školní šachový turnaj.
 6. Šachy se snadno naučíš, ale je těžké je mistrně zvládat.
 7. Včera večer jsme si zahráli dvě partie šachu.
 8. Dostal jsem k Vánocům dvoje šachy.
 9. Šachovnici tvoří 64 střídavě bílých a černých polí.
 10. Koupili mi cestovní šachovou sadu s šachovnicí, která se dá srolovat.
 11. Postavila všechny šachové kameny na šachovnici.
 12. V šachách je 32 šachových figurek.
 13. Každý hráč začíná s osmi pěšci, dvěma střelci, dvěma jezdci, dvěma věžemi, jednou královnou a jedním králem.
 14. Při svém prvním tahu může pěšec postoupit o dvě pole dopředu.
 15. Každý dobrý šachista ví, že pěšci jsou ty nejdůležitější figurky na šachovnici.
 16. Střelec se po šachovnici pohybuje diagonálně.
 17. Snaž se vyhnout se tomu, aby ti střelce blokovali tví vlastní pěšci.
 18. Tah jezdce si představ jako ‘L’.
 19. Jezdec je výborný v tom, že může skákat přes ostatní kameny.
 20. Věž se může pohybovat o libovolný počet polí horizontálně nebo vertikálně, aniž by skákala.
 21. Každý hráč začíná s jednou věží v každém rohu své strany šachovnice.
 22. Královna se může pohybovat o libovolný počet polí ve všech směrech.
 23. Je riskantní vyvést dámu dopředu příliš brzy v úvodu hry.
 24. Král se může pohybovat všemi směry, vždy však pouze o jedno pole.
 25. Svého krále na šachovnici vždy chraňte před hrozbami.
 26. Jakmile se dotkneš šachového kamenu, musíš jím táhnout.
 27. Zdatný hráč vždy kalkuluje a plánuje několik tahů dopředu.
 28. Pěšec může brát jen tak, že se posune diagonálně o jedno pole dopředu doleva nebo doprava.
 29. Při šachové partii důkladně zvažte každé braní.
 30. Vědět, kdy obětovat hrací kámen, je v šachu důležitou dovedností.
 31. Ukázalo se, že obětování dámy bylo zlomovým bodem partie.
 32. Jeho pěšec dosáhl osmé řady a byl proměněn v dámu.
 33. Úspěšná proměna pěšce může zcela změnit směr hry.
 34. Dal jsem jeho králi šach svojí dámou.
 35. Táhnul jsem střelcem, abych dal jeho králi šach.
 36. Tenhle tah nemůžeš provést. Máš šach.
 37. Hlavní cíl je dát šachmat soupeřovu králi.
 38. Jeho král neměl kam uniknout a moje dáma mu dala závěrečný šach mat.
 39. Povedlo se mu dosáhnout šach matu jen šesti tahy.
 40. Můj král dostal mat.
 41. Dát úspěšně mat protivníkovi vyžaduje dobrou strategii.
 42. Nakonec se hráči dohodli na remíze.
 43. Pat nastane, pokud hráč, který je na tahu, není v šachu a nemůže podle pravidel provést žádný tah.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Chess vocabulary (test)

Znáte slovíčka týkající se šachů? Vyzkoušejte si je v testu.
UPPER-INTERMEDIATE

Chess vocabulary

Slovní zásoba spojená s “Hrou králů”.
INTERMEDIATE

Hry v angličtině - piškvorky, prší, dáma...

Jak říci anglicky pexeso, člověče nezlob se, prší, dáma, piškvorky apod.?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Šachy anglicky - základní šachová slovní zásoba 7 1386 Od naficka poslední příspěvek
před 5 měsíci