*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 02: Job Advert (word analyses)

Vydáno dne 15.01.2009

Pojďme si rozebrat jednotlivá slovíčka a fráze z úvodní kapitoly druhé lekce obchdoní angličtiny, kde Michael objevil pracovní inzerát.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 02: JOB ADVERTISEMENT

WORD and PHRASE ANALYSES


V první kapitole druhé lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal pracovní inzerát, který ho oslovil. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby, které byly v inzerátu podtrženy.

ADVERTISEMENT əd'vɜ:tɪsmənt BrE / ædvər'taɪzmənt AmE
advertisement = inzerát
advertisement = advert = ad
V hovorové angličtině se běžně používá zkrácená podoba ADVERT (BrE) nebo AD.

Základem tohoto slovíčka je sloveso ADVERTISE 'ædvətaɪz

advertisement = inzerát
advertising = reklama, inzerce
advertiser = inzerent

advertising campaign kæm'peɪn = reklamní kampaň
advertising agency eɪdʒəntsi = reklamní agentura

place / put an advertisement (in a newspaper) = podat inzerát (do novin)
answer
/ reply to / respond to an advertisement = odpovědět na inzerát

an advertisement for a job = a job advertisement

They advertised the new book in the local paper.
We placed an advertisement for a new Managing Director in yesterday's paper.
This company is one of our biggest advertisers.
Our last advertising campaign was extremely successful.
She answered an advert for an assistant, but was rejected.
How do you know about it? -- I saw an ad.

Pozor! Často se pletou podstatná jména ADVERTISEMENT a ADVERTISING.

Podstatné jméno ADVERTISEMENT je počitatelné a označuje inzerát.
Podstatné jméno ADVERTISING je nepočitatelné a označuje reklamu obecně.

This is the newspaper advertisement for our new car.
She works in advertising.
She works in an advertising agency.
There are 5 new advertisements in their new advertising campaign and all of them are great.

pozn.: reklama v TV nebo rádiu je většinou commercial
počitatelné podst.jm. (a commercial / commercials)

pozn.: v novinách můžete narazit na krátké inzeráty, kde lidé často něco kupují nebo prodávají
the classifieds
= řádková inzerce
a classified ad
= malý inzerát v novinách
a classified advertisementPOSITION
position = pozice (pracovní)

I would like to apply for the position of Sales Manager.
The position of Marketing Manager has been filled.
We have been advertising the position for over a month.

pozn.: pro překlad pracovní pozice existuje také výraz post, ale ten je spíše knižní. Běžně se však používá pro pozice ve vládě, nebo školství.SALARY
salary = plat
salaries = platy

starting salary
= nástupní plat
basic salary
= základní plat / base salary (AmE) = základní plat
annual salary
= roční plat / monthly salary = měsíční plat

gross salary
= hrubá mzda / hrubý plat pozor! čteme groʊs / grəʊs
net salary = čistá mzda / čistý plat

competitive salary
= zajímavý, výborný (konkurenceschopný) plat
negotiable salary
= plat dohodou negotiate = jednat / vyjednávat
attractive salary = atraktivní plat
salary package pay package (BrE) = balíček odměn (plat včetně benefitů a bonusů)

earn / receive a salary = vydělat / dostávat plat
pay a salary
= platit plat
increase a salary
= zvýšit plat pay rise = zvýšení platu (raise AmE)

She's earning quite a good salary at the moment.
He's on a salary of 40,000 pounds.
I get a basic salary and a great commission.
They increased my salary by 3%. = I got a 3% pay rise.

commission = provize (také však komise nebo poplatek, například ve směnárně)
I work on commission.

Slovíčko salary znamená plat, který se vyplácí měsíčně a většinou se jedná o kancelářské profese. Často se v inzerátech v zahraničí neuvádí měsíční, ale roční plat.
Slovíčko wage (wages) znamená mzda. Může být hodinová mzda, nebo mzda za týden. Vyplácí se manuálním pracovníkům, nebo brigádníkům. Není to však pravidlem.

pozn.: další užitečné slovíčko je income = příjemUP TO
up to = až (+ číselná hodnota)
Představte si svislou stupnici. Pokud chcete říct například 'až 30', tak nejprve jdete po stupnici nahoru (UP) a pak se u čísla 30 zastavíte a namíříte do té úrovně (TO), proto je špatně samotné UP nebo samotné TO. Správně je UP TO.

They are offering a basic salary of up to 70,000 dollars.
We can fill up to 500 new positions.BONUS boʊnəs / bəʊnəs
bonus
= bonus / odměna
bonuses = odměny

attendance bonus = odměna za vynikající docházku
performance bonus
= odměna za mimořádně dobrý výkon
productivity bonus
= odměna za zvýšenou produkci (ve výrobě)
annual bonus
= roční odměna
end-of-year
/ year-end bonus = roční odměna (na konci roku)

earn / get / receive a bonus
pay
/ award a bonus

The bonus system in the company is great.
I'm not going to resign until January. I want my year-end bonus.

resign rɪ'zaɪn = dát výpověď (rezignovat)

 

BENEFITS
benefits = výhody (zaměstnanecké)
benefits package = balíček výhod

employee benefits = fringe benefits = zaměstnanecké výhody
fringe = okraj, obruba, ofina, třáseň (zde však je myšleno 'neco navíc k platu')

Our benefits include health insurance and a pension plan.
One of the best benefits in the firm is a company car.

pension = důchod / penze
pension plan / pension scheme / retirement plan = důchodové pojištění

pozn.: výhody se někdy také označují výrazem perks = požitky (označují často ještě něco navíc, než běžné benefity)SPECIALIZE 'speʃəlaɪz
specialize in sth = specializovat se na něco (specialise - BrE)
specialist in sth = specialista v něčem (na něco)
specialization in sth = specializace na něco (specialisation - BrE)
speʃəlaɪ'zeɪʃn (BrE) / speʃəlɪzeɪʃn (AmE)

Their company specializes in producing various types of electrical appliances.
Our company needs a specialist in telemarketing.
Her area of specialization is accounting and finance.
Can you specify what the company specializes in?

telemarketing = telephone selling = prodej po telefonuBUSINESS ACCOUNT
Slovíčko ACCOUNT může znamenat bankovní účet, ale v našem případě to znamená stálý zákazník, se kterým firma často spolupracuje.

(business) account = stálý zákazník / obchodní partner
key account
= klíčový zákazník Key Account Manager

land / win an account = získat (nového) klienta
lose an account
= ztratit klienta

We cannot afford to lose this account.
If you land the Pepsi account, you will get a generous pay rise.MAINTAIN
maintain = udržovat

maintain relationships = udržovat (utužovat) vztahy
maintain prices = udržovat výši cen
maintain trust = udržet si důvěru
maintain records = udržovat (vést si) záznamy (o něčem)

They promised to maintain their prices at the same level for at least three months.
How can we gain and maintain their trust is beyond me.
We maintain close relationships with our customers.

pozn.: je možné také udržovat například stavbu nebo přístroj
maintain a building = udržovat dobrý stav budovy
maintain a machine = udržovat stroj
maintenance = údržbaEXPERIENCE ɪk'spɪrɪəns
Slovíčko EXPERIENCE má dva základní významy. V obchodní angličtině se většinou bavíme o zkušenostech.

an experience (n) = zážitek počitatelné podst. jm.
experience (n) = zkušenost(i) nepočitatelné podst. jm.

previous experience = dřívější zkušenosti
valuable experience
= hodnotné zkušenosti
extensive experience
= značné zkušenosti
personal experience
= osobní zkušenost / zkušenosti
financial
/ management experience = zkušenosti s financemi / řízením

Our company should hire a new Office Manager with better experience.
I have extensive knowledge and experience in marketing.
You need at least 5 years' experience in finance for this job.

gain experience = získat zkušenosti
broaden experience
= rozšířit si zkušenosti
lack experience
= nemít zkušenosti LACK (v)
lack of experience
= nedostatek zkušeností LACK (n)
LACK (v) = nedostávat se něčeho
LACK (n) = nedostatek

If you want to gain some work experience while studying, why don't you work here part-time.
She totally lacks experience. I will have to fire her.
She was fired due to lack of experience.

a part-time job / part-time work = práce na poloviční úvazek
work part-time = pracovat na poloviční úvazek
a full-time job / full-time work = práce na plný úvazek
work full-time = pracovat na plný úvazek

fire sb / sack sb (BrE) = propustit někoho ze zaměstnání

experienced (adj) = zkušený
inexperienced
(adj) = nezkušený

He is a capable and experienced manager.
I'm afraid she is rather inexperienced for a position like this.

experience (v) = zažít (něco)

I have never experienced such bad behaviour of an employee.BRANCH brɑ:ntʃ / bræntʃ
branch
= pobočka

I work in a local branch of a multinational company.
She works as a branch manager.
The bank has twenty branches in Prague.JOB DESCRIPTION
job description = pracovní náplň (popis prácovní pozice)

Could you send me the job description of the position?
It's not in my job description so I'm not going to do it. Sorry.RESPONSIBILITIES
responsibilities = povinnosti

responsibility = povinnost, zodpovědnost
irresponsibility
= nezopovědnost

responsible = zodpovědný
irresponsible
= nezodpovědný

be responsible for sb / sth / doing sth = být zodpovědný za někoho / něco
be responsible to sb = být zodpovědný někomu

She is fully responsible for the running of the office.
Your main responsibility will be dealing with complaints.
He is responsible directly to the General Manager.
It's your responsibility to send those letters, not mine.
What is she responsible for? She seems to be bored all the time.ACHIEVEMENT ə'tʃi:vmənt
Vychází ze slovesa ACHIEVE, které se často překládá jako 'dosáhnout' a plete se s REACH.
ACHIEVE však znamená spíše 'dosáhnout úspěchu' nebo 'dokázat něco', dosáhnout něčeho po vynaložení sil.
V obchodní angličtině se s ním setkáme velice často, ať už jako s podstatným jménem, nebo slovesem.

achieve = dosáhnout úspěchu, dokázat něco
achieve a goal / a target = dosáhnout cíle
achievable = dosažitelný / unachievable = nedosažitelný
achievement / achievements = úspěch (úspěchy)

pozn.: úspěch určitě znáte jako SUCCESS, ale ACHIEVEMENT(S) je často lepší pro vyjádření úspěchu, kterého jsme dosáhli prací a úsilím.

We've achieved fantastic results.
What are your best achievements at work?
Landing the new account was a great achievement.FEEDBACK
feedback
= zpětná vazba

useful / positive / negative feedback
give / get / receive feedback

Have you had any feedback on the new line of office chairs?
We launched the product only last month and haven't had any feedback yet.

launch = uvést produkt na trh, spustit kampaňAPPLY ə'plaɪ
Sloveso APPLY je hojně používáno jak ve všeobecné, tak i v obchodní angličtině. V našem textu má význam 'ucházet se o místo', ale všeobecně znamená 'žádat o něco písemně'. Také znamená 'aplikovat', čemuž se zde ovšem nebudeme věnovat.

apply for sth = písemně o něco žádat (např. ucházet se o místo)
applicant = uchazeč, žadatel (pozor! ne applier)
application = žádost (písemná)

a letter of application
= žádost (ve formě dopisu)
application letter = písemná žádost (o práci)
job
application = písemná žádost o místo
obsahuje CV a COVER LETTER (motivační dopis)

application form = formulář žádosti
fill in
/ fill out an application form = vyplnit formulář

apply for a job = ucházet se o místo
apply for a loan = žádat o úvěr
apply for a passport = žádat o pas

Please apply in writing to the address below.
He's applied for a job with an advertising agency.
If you want to buy a new car, why don't you apply for a loan?
Can you fill in this application form?
We already have three suitable applicants for the job.CV
CV = Curriculum Vitae = životopis kərɪkjələm 'vi:taɪ
resume / résumé (AmE) 'rezjʊmeɪ / 'rezʊmeɪ

Applicants should send a CV by the end of the month.
Working for that company will look great on your CV.
I think you should update your CV before applying.COVERING LETTER
covering letter = průvodní dopis (motivační dopis)
cover letter (AmE)

Please send a covering letter with your application form and CV to the following address.VACANCY 'veɪkənsɪ
vacancy
(n) = volné místo, volná pozice volný pokoj v hotelu
vacancies (pl)

vacant
(adj) = volný
a vacant position = volné místo

fill a vacancy = obsadit volné místo
fill a vacant position
/ post = obsadit volné místo / pozici

The vacancy for an assistant hasn't been filled.
Are there any vacant positions in your company?
I'm afraid there are no vacancies in our firm at the moment.REPRESENTATIVE reprɪ'zentətɪv
representative
= zástupce (firmy) také přídavné jméno reprezentativní
rep (hovorová zkrácená podoba)

sales representative (sales rep) = obchodní zástupce
holiday rep
= delegát na dovolené
union representative
= odborář pozor! čteme 'ju:njən
union / trade union / trades union / labor union (AmE) = odbory

Our firm has more than 50 sales representatives in the Czech Republic.
She works as a holiday rep for a big travel agency.Tímto slovíčkem končí druhá kapitola druhé lekce obchodní angličtiny. V úvodním článku jsme si ukázali inzerát, který oslovil našeho hlavního hrdinu. V této části jsme si jej důkladně rozebrali.

Znalost těchto výrazů si můžete otestovat zde:
WORD QUIZ A

WORD QUIZ B


Ve třetí části druhé lekce, kterou naleznete ZDE, si řekneme něco o tom, jak by měl vypadat a co by měl obsahovat inzerát nabízející práci.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde:

Okruhy slovní zásoby: Business Unit 2

 Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 02: Job Advert (word analyses) 40 45828 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před rokem

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298