Help for English

Jak napsat anglický životopis

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.11.2018

Článek z našeho kurzu obchodní angličtiny o tom, jak by měl vypadat anglický životopis.Course Map (mapa kurzu)

Unit 03: CURRICULUM VITAE (CV)

Jak napsat anglický životopis

Tímto článkem pokračujeme v našem kurzu Business English. V úvodní kapitole třetí lekce nám náš hlavní hrdina příběhu Michael Skoda ukázal svůj životopis a v druhé kapitole jsme rozebrali užitečné obraty a fráze.

Životopis je ovšem daleko komplexnější téma a my si v této kapitole řekneme několik pravidel, jak jej psát, co nesmí chybět, co se psát nemusí nebo co by se psát nemělo. Je třeba však podotknout, že k pokrytí všech možností by bylo potřeba několik takových článků, proto se pokusíme zdůraznit jen to nejdůležitější.

Také se zde nebudeme bavit o psaní životopisu, jako takovém. K životopisům obecně (psaných v češtině) naleznete na internetu velké množství článků. Budeme se zde soustředit hlavně na úskalí, která studenty mohou zaskočit právě při psaní životopisu v angličtině. Není určitě třeba zmiňovat, že životopis musí být jasný, věcný, pokud možno stručný, bez gramatických či věcných chyb. Také neexistuje žádné pravidlo týkající se vzhledu životopisu (zarovnání, řádkování, volba velikosti písma, atp.).

Pozn.: Pokud jde o vzhled, v Evropě se objevují snahy o jednotnou formu a můžete se setkat s tzv. Europass CV ze série dokumentů Europass. Více se o něm dozvíte na anglických stránkách zde, nebo přímo na českých stránkách zde.

Obecně se můžeme bavit o dvou typech životopisů:

 • chronological = chronologický, strukturovaný
 • functional = funkční, profesní

Chronological CV

Častěji se setkáte s chronologickým (strukturovaným) životopisem. Je obecnější a v podstatě jej stačí jednou napsat a pak už jen doplňovat aktuální informace, pokud dojde ke změně zaměstnání nebo rozšíření praxe, či vzdělání.

Struktura chronologického životopisu je obecně následující:

 • úvod = heading
 • osobní údaje = personal information
 • pracovní zkušenosti = work experience
 • vzdělání a kvalifikace = education and qualifications
 • znalosti a dovednosti = skills
 • ostatní informace = additional information

Pozn.: Častěji se setkáte s životopisy, kde jsou zkušenosti zmíněny před vzděláním. Pokud je však praxe minimální, nebo žádná, a vzdělání a kvalifikace značné, doporučují se zmiňovat první.

Functional CV

S funkčním (profesním) životopisem se setkáte méně často už jen proto, že je složitější na vytvoření. Je totiž ‘šitý na míru’ pro každou pozici, o kterou se ucházíte. Vynaložená práce má výhodu v tom, že je pak životopis trefnější a mezi spoustou konkurence může opravdu oslovit. Další jeho výhodou je fakt, že díky své struktuře není jasně vidět chronologický postup v zaměstnání a pokud jste měli ‘mezeru’ mezi dvěma různými úvazky, není to na první pohled patrné, protože ‘vypichujete’ své přednosti. U chronologického životopisu by mohl čitateli sklouznout zrak rovnou na data.

Struktura funkčního životopisu je obecně následující:

 • úvod = heading
 • osobní údaje = personal information
 • cíl = objective
 • profesní úspěchy = professional achievements, accomplishments
 • dovednosti = skills
 • pracovní historie = work history
 • vzdělání = education
 • reference a ostatní = references and others

Do části objective se píše jednoduše cíl, kterého chcete dosáhnout – buď velmi obecně, nebo přímo název pozice, o kterou se ucházíte. Občas se můžete v úvodu setkat také s odstavcem summary, který v několika větách popisuje základní rysy kandidáta s ohledem na požadovanou profesi (pracovní dovednosti a povahové rysy). Také můžete použít nadpis profile, který vás stručně popisuje opět s ohledem na požadovanou pozici.

Jelikož však není funkční životopis zdaleka tak častý, budeme se zde věnovat struktuře životopisu chronologického.

Úvod životopisu

V zásadě máte dvě možnosti. Můžete nadepsat životopis slovy Curriculum Vitae a pokud bude životopis směrován do Ameriky, můžete napsat Resume (Résumé). Také je možno nepoužívat termín Curriculum Vitae, ale rovnou napsat své jméno, což je v poslední době poměrně populární.

Osobní údaje

Jak je psáno výše, máte zde dvě základní možnosti:

CURRICULUM VITAE

Name: Michael Skoda

Address: Dlouha 5432, Prague, Czech Republic
Telephone number: +420 222 100 100
Mobile telephone number: +420 732 100 100
Email address: skodamichael@seznam.cz

Nationality: Czech
Date of birth: 15 August, 1975

nebo

Michael Skoda
Dlouha 5432, Prague, Czech Republic
phone: +420 732 100 100, e-mail: skodamichael@seznam.cz

V prvním scénáři můžete (ale nemusíte) celou část (která může být i ve formě tabulky) nadepsat personal information nebo personal data. Také nezapomeňte na to, že telefonní číslo by mělo být v mezinárodním tvaru. Forma emailu musí být reprezentační (žádný teddybear@seznam.cz).

Stav ani datum narození není nutností. Tituly před jmény nepište. Pokud to není ze jména zřejmé, můžete ještě dopsat Gender: Male / Female. Můžete také dopsat Marital Status: Single / Married.

V druhé verzi určitě vidíte daleko méně informací. Národnost, datum narození, popřípadě stav můžete napsat do poslední části inzerátu.

Datum pište v těchto podobách:
August 15, 1975
August 15th, 1975
15 August, 1975
15th August, 1975

Pozn.: V angličtině se většinou nepoužívá ‘český’ způsob 15.8.1975. Můžete zvolit 15/8/1975, ale pozor na pořadí. Třeba 2/3 může znamenat v britské angličtině 2. března, ale v americké je to 3. února. Více o datech zde.

Pracovní zkušenosti

Po úvodu je vhodné začít životopis informacemi o pracovních zkušenostech. Začínáte vždy poslední praxí. Tuto část můžete nadepsat work experience, professional experience, employment history nebo career history.

Pozn.: Podstatné jméno experience ve významu praxe (zkušeností) je nepočitatelné, proto je špatně experiences.

U každé praxe začněte časovým omezením, kdy trvala (pokud jde o několikaletou praxi, měsíce psát nemusíte). Pokud praxe stále trvá, použijte slovíčko present. Dále dopište název pozice a firmy, pro kterou jste pracovali. Pokud jde životopis do zahraničí, nezapomeňte dopsat také stát, kde jste pracovali. Je také vhodné k názvu firmy dopsat stručně, čím se firma zabývá, pokud není nadnárodní.

WORK EXPERIENCE

April 2003 – present
Product Manager
ABC Spares, Prague (Czech Republic)
A successful national company selling spare parts.

 • Responsible for …
 • In charge of …

Ke každému odkazu je třeba napsat několik bodů, které popisují zkušenosti. Nejlépe je použít bullet points (odrážky), nebo pomlky. I zde máte několik možností, jak postupovat:

 • bez osobního zájmena, u sloves v minulém čase (v případě, že na této pozici již nepracujete)

  worked as…, responsible for…

 • bez osobního zájmena, u sloves v přítomném čase (v případě, že na této pozici stále pracujete)

  working as…, responsible for…

 • s osobním zájmenem, v minulém či přítomném čase

  I worked (am working) as…, I was (am) responsible for

Pozn.: Jelikož by měl být životopis stručný a věcný, poslední způsob není obecně tak častý.

Užitečné vazby a obraty:

 • responsible for (sth / doing sth) = zodpovědný za něco
 • duties included / include = povinnosti zahrnovaly
 • responsibilities included / include = povinnosti zahrnovaly
 • provided / providing = zajišťoval, poskytoval
 • ensured / ensuring = zajišťoval (aby něco fungovalo)
 • assisted in / assisting in = asistence při
 • dealt with / dealing with = staral se o, zařizoval TTT *1
 • arranged / arranging = zařizoval
 • prepared / preparing = připravoval preparation of
 • monitored / monitoring = sledoval
 • reviewed / reviewing = kontroloval
 • developed / developing = vyvíjel, rozvíjel, zlepšil
 • approved / approving = schvaloval
 • negotiated / negotiating = vyjednával
 • supported / supporting = podporoval
 • contributed to / contributing to = přispěl k
 • supervised / supervising = dohlížel, řídil
 • planned / planning = plánoval
 • coordinated / coordinating = koordinoval
 • reported to / reporting to = přímo podřízený (reportující)
 • led / leading = řídil, vedl TTT *2
 • oversaw / overseeing = dohlížel, kontroloval
 • built / building = vybudoval
 • involved in = zapojen do
 • took care of / taking care of = staral se o TTT *3
 • played key role in / playing key role in = hrál klíčovou roli v
 • organizing events = organizování akcí
 • interviewing candidates = pohovorování kandidátů
 • chairing meetings = vedení jednání
 • giving advice = dávání rad
 • making presentations = dělání prezentací
 • training staff = školení personálu

Pochopitelně je možno různě upravovat:

 • currently responsible for
 • also responsible for
 • other responsibilities included
 • significantly contributed to

Nyní si ukážeme jejich použití v celých větách a přidáme upozornění na užitečná slovíčka a vazby:

She was responsible for creating effective sales presentations and proposals based on current advertising strategies. TTT *4
proposal = nabídka, návrh, propose = nabídnout, navrhnout, např. řešení (často vypracováno písemně)
based on = na základě
He was responsible for assisting headquarters on project analyses. TTT *5
headquarters (HQ) = ředitelství, centrála
His duties include sorting and distributing mail, filing and providing clerical support to Office Manager. TTT *6
file = zakládat, složka
POZOR! filing /'faɪlɪŋ/ = zakládání vs. filling /'fɪlɪŋ/ = plnění
He is responsible for maintaining budget expense records and advising supervisors and others on current budget status. TTT *7
maintain = udržovat, starat se, budget = rozpočet
She is responsible for working with managers in disciplinary cases as well as advising managers in employee management issues. TTT *8
as well as = stejně jako (často vhodná náhrada za spojku ‘and’)
Assisting in developing and updating company policies and procedures is necessary. TTT *9
company policy = politika firmy
He provided customers with various services such as offering home delivery. TTT *10
provide sb with sth = poskytnout někomu něco
such as = jako například
He is in charge of coordinating assessment centres. TTT *11
assess = ohodnotit, assessment = odhad, ohodnocení, vyhodnocení
assessment centre = místo, kde se hodnotí potencionální uchazeči o práci TTT *12
He deals with customers' complaints. TTT *13
complain = stěžovat si, complaint = stížnost
deal with = řešit, zabývat se
Ensuring cost and service effectiveness must be your priority. TTT *14
ensure = zajistit, cost = náklad (finanční)
He chaired monthly meetings with his colleagues. TTT *15
chair = předsedat, vést jednání
I have built a stable and effective department. TTT *16
stable = stabilní
She supervised and motivated 10 employees. TTT *17
supervise = dohlížet, řídit
He is in charge of negotiating delivery terms and payment conditions. TTT *18
negotiate = vyjednávat, payment conditions = platební podmínky
Developed ability to work in a fast pace atmosphere is quite crucial. TTT *19
pace = tempo
I am now reporting directly to the CEO. TTT *20
report = reportovat, být podřízený (někomu)

Pokud jste byli ve vaší dosavadní praxi velmi úspěšní, můžete dosažené úspěchy zmínit i zde. Odstavec nazvěte major / professional / key achievements (tedy klíčové úspěchy).

Pozn.: U strukturovaného životopisu připište úspěchy vždy k dané pozici. U profesního životopisu pak do jednoho odstavce v úvodu napište všechny úspěchy dohromady.

Použít můžete obraty, jako například:

 • doubled number of clients = zdvojnásobil počet klientů
 • increased sales by 20% = zvýšil prodeje o 20% TTT *21

Vzdělání a kvalifikace

Dále budeme pokračovat informacemi o vzdělání, které nazveme education and qualifications, education and training nebo jednoduše education. I zde je vhodné začít od poslední školy, nebo kurzu.

EDUCATION

1996 – 1998
Prague Business College
Master's Degree in Business Management

Je zbytečné zmiňovat základní školu. Ta je samozřejmostí a nemá žádné zaměření. Pokud máte vysokou školu, pak střední školu pište hlavně v případě, že má její zaměření něco společného s požadovanou profesí.

Název školy

Asi není třeba připomínat tu nejklasičtější chybu, a to že high school není vysoká škola ale střední škola. Je to spíše americký výraz. Pro střední školu můžete použít secondary school, což je však zase spíše britský výraz.

Použijete-li grammar school, pak vězte, že se v Americe jedná o školu základní a v Británii o výběrovou školu střední. Posíláte-li životopis do Británie a máte gymnázium, pak je grammar school asi nejblíž, ačkoli to není přesné. Pokud posíláte dopis do americké firmy a máte gymnázium, bude stačit high school.

V případě vysoké školy je opět značný rozdíl, pokud jde o americkou a britskou angličtinu. V Británii se většinou používá pouze termín university. V Americe pak college, kde však student může většinou dosáhnout jen bakalářský titul. I v Americe totiž existuje termín university, kde student může získat titul bakalářský, magisterský, popřípadě studovat dál.

Pozn.: O amerických školních pojmech se více dočtete zde.

Naopak v Británii se můžete setkat také s výrazem college, ale jedná se o vyšší střední (není však stejná, jako u nás – studenti jsou přijímání v 16 letech) pro zvýšení kvalifikace v odborných oblastech, která není zaměřena akademicky. Někdy nesou v názvu školy slůvko college v Británii i klasické střední školy. College může být také jednou z částí university, a to jak v America, tak v Británii.

Pozn.: Jako jméno školy je vhodné použít oficiální anglický název, který škola běžně používá, proto se zde tomuto není třeba věnovat.

Zakončení studia

S ukončením středoškolského studia je to také složitější. Česká maturita se kdysi překládala jako school leaving exam, což nebylo ideální, protože to nikomu nic neřeklo (ani v zahraničí, ani u nás). Dnes se používá Maturita Exam, což sice v zahraničí nikdo nezná, ale pochopí, že jde asi o místní zkoušku.

V Británii se střední škola zakončuje zkouškou A-LEVELS (Advanced Level General Certificate of Education), nebo GCSE (General Certificate of Secondary Education). V Americe mají zkoušku SAT (Scholastic Aptitude Test / Scholastic Assessment Test).

Možná znáte termín graduation, což je zakončení vysokoškolského studia, promoce. V Americe jde také o zakončení střední školy.

Můžete se setkat také s výrazem final exam, což je však zkouška při zakončení ročníku. Nejlepší je proto nazvat zkoušku přímo Maturita a do závorky připsat A-levels nebo SAT.

Obecně je otázka zakončení střední školy daleko komplexnější, proto se jí zde nemůžeme do hloubky věnovat.

V případě vysokoškolského studia je situace jednodušší – podobná našemu systému.

Základní užitečné obraty jsou následující:

Bachelor's Degree = bakalářský titul
Master's Degree = magisterský titul
Doctor's Degree = doktorský titul

principle studies = hlavní předměty studia
secondary studies = vedlejší předměty studia

major = hlavní předmět
minors = vedlejší předměty

undergraduate studies = pregraduální studium
postgraduate studies = postgraduální studium

Uvedeme si zde jen několik titulů:

Bachelor's Degree = bakalářský titul
Bachelor of Science BSc (BS / SB / ScB) = bakalář přírodních věd
Bachelor of Business Administration BBA = bakalář podnikového řízení
Bachelor of Education BEd = bakalář pedagogiky
Bachelor of Arts BA (AB) = bakalář filozofie / společenských věc
Bachelor of Laws LLB = bakalář práv

Master's Degree = magisterský titul
Master of Science MSc (M.Sc. / MS / M.S.) = magistr přírodních věd
Master of Business Administration MBA = magistr podnikového řízení
Master of Education M.Ed. (MAEd. / Ed.M.) = magistr pedagogiky
Master of Arts MA (M.A.) = magistr filozofie / společenských věd
Master of Laws LLM (LL.M / LL.M.) = magistr práv

Další mohou být například Master of Accountancy / Architecture / Applied Science / Chemistry / Commerce / Computing / Design / Economics / Engineering / Finance / Management / Music / Pharmacy / Research / Social Science / Teaching.

Doctor's degree = doktorský titul
Doctor of Philosophy PhD = doktor filozofie
Doctor of Business Administration DBA = doktor podnikového řízení
Doctor of Laws LLD = doktor práv
Doctor of Medicine MD (DM) = doktor medicíny

Do životopisu je však vhodnější psát obraty následovně:

Bachelor's Degree in Education = bakalářský titul v oboru pedagogiky
Master's Degree in Science = magisterský titul v oboru přírodních věd
Doctor's Degree in Philosophy = doktorský titul v oboru filozofie

Pokud chcete zvýraznit některé předměty, obzvláště pokud to souvisí s pozicí, o kterou se ucházíte, můžete dodat následující:

principle studies included … = mezi hlavní předměty patřily …
secondary studies included … = mezi vedlejší předměty patřily …

Znalosti a dovednosti

Jedna z posledních částí životopisu jsou informace o znalostech a dovednostech. Můžete ji pojmenovat pouze skills, nebo se rozepsat, například takto:

Personal skills = osobní dovednosti (povahové rysy)
Computer skills = počítačové dovednosti
Language skills = jazykové schopnosti
Other skills = jiné schopnosti a dovednosti

Personal skills

Do této části patří informace o vašich povahových rysech, které by vám mohly pomoci k získaní požadované pozice.

Pozn.: Povahovým rysům a schopnostem jsme se již věnovali v článku TIPS and TRICKS, v lekci o psaní inzerátů, kterou naleznete zde.

Nemusíte se zde rozepisovat, stačí heslovitě vypsat právě ty schopnosti, které by vám mohly pomoci. Příklady užitečných frází:

 • results-driven = motivován výsledky
 • self-driven / self-reliant = samostatný
 • deadline oriented attitude = orientace na dodržování lhůt a termínů
 • results oriented = orientován na výsledky
 • determined = odhodlaný
 • decisive = rozhodný
 • reliable = spolehlivý
 • fast learner = rychle se učící
 • organized = systematický
 • courteous = zdvořilý
 • thoughtful = ohleduplný
 • methodical = metodický
 • punctual and accurate = dochvilný a přesný
 • willing to learn = ochotný se učit (nové věci)
 • willing to travel = ochotný cestovat (služební cesty, apod.)
 • team player = týmový hráč
 • relaxed and easy-going = nekonfliktní
 • committed = angažovaný, oddaný
 • loyal = loajální
 • cooperative = spolupracující
 • hardworking = pilný
 • positive = positivní
 • thorough = důkladný
 • dependable = spolehlivý

Můžete také použít následující výrazy přímo se slovy skills nebo abilities:

 • excellent planning and organising abilities
 • excellent leadership skills
 • excellent interpersonal skills
 • excellent verbal and written communication skills
 • excellent organisational skills
 • excellent telephone, verbal, and writing skills
 • excellent business skills
 • strong communication and interpersonal skills
 • strong presentation skills both in-person and over the phone
 • advanced time management skills
Computer skills

Počítačových dovedností může být opravdu mnoho, proto si zde uvedeme jen fráze, za které se pak mohou konkrétní softwarové aplikace dopsat.

 • thorough understanding of
 • full understanding of
 • experienced in
 • good background in
 • advanced experience with
 • advanced user of
 • advanced level in
 • thorough knowledge of
 • advanced knowledge of
 • extensive knowledge of
Language skills

Jazykové dovednosti jsou určitě velmi důležitou součástí životopisu. Pokud jej posíláte do zahraničí, je vhodné zmínit, jaký je váš mateřský jazyk.

Mother tongue: Czech
Czech (native)

V případě dalších jazyků můžete použít mezinárodní klasifikaci:

 • A1 = elementary (pokročilý začátečník)
 • A2 = pre-intermediate (mírně pokročilý)
 • B1 = intermediate (středně pokročilý)
 • B2 = upper-intermediate (vyšší středně pokročilý)
 • C1 = advanced (pokročilý)
 • C2 = proficient (jazykově způsobilý)

Pozn.: Bližší informace o těchto úrovních naleznete v samostatném článku.

Pokud si nejste jisti mezinárodním označením, můžete použít i obecnější:

 • basic = základní znalost
 • moderate = střední znalost
 • good = dobrá znalost
 • advanced = pokročilá znalost
 • fluent = schopnost plynulého užití
 • native = rodilý mluvčí

Fluent spoken and written English.
English: advanced both verbal and written.

Pozn.: Pokud máte nějaký mezinárodní certifikát, je vhodné jej uvést.

Other skills

Do této části připište vše ostatní. Nejčastěji je zde informace o řidičském průkazu. Pokud se ucházíte o profesi, která není vyloženě počítačově zaměřena, nebo vaše počítačové dovednosti nejsou na příliš vysoké úrovni, je vhodné sem také vepsat přímo Computer skills a nemít je ve zvláštním odstavci. Stejně tak je to s Language skills.

Je také možné do ostatních dovedností napsat pouze excellent computer skills, nebo advanced computer skills a více se nerozepisovat.

U řidičského průkazu není třeba psát skupinu, jelikož v zahraničí mohou mít jinou klasifikaci. Obzvlášť pokud se neucházíte zrovna o práci řidiče.

V Británii se můžete setkat s termínem clean driving licence, popřípadě full clean driving licence. Kdy slovem full je myšleno bez časového nebo jiného omezení a slovem clean je myšleno bez ztráty trestných bodů.

V Americe se používá spojení driver's license.

Část ‘znalosti a dovednosti’ by nakonec mohla vypadat například takto:

SKILLS AND COMPETENCES

Personal skills:

 • determined and decisive
 • organized, methodical, cooperative
 • loyal, committed, hardworking
 • friendly, easy-going and willing to learn

Computer skills:

 • skilled at Lotus
 • full understanding of Windows XP / Vista
 • advanced user of Microsoft Office applications

Language Skills:

 • Czech (mother tongue)
 • English (advanced – both verbal and written)

Other skills:

 • clean driving licence

Ostatní informace

Dostáváme se k úplnému závěru životopisu. Opět máte více možností jak postupovat. Nejběžnější je asi nazvat tuto část additional information.

Hobbies

Pokud budete postupovat podle výše zmíněných rad, zbývajících informací už moc nebude. Jedna z posledních jsou záliby a koníčky. Můžete je zmínit, ale nemusíte.

References

Úplně nakonec je vhodné zmínit reference. Nejčastěji se používá výraz references(re­ference), popřípadě referees (referující). Pochopitelně tato část není nutná. Chcete-li naznačit, že jste ochotni poskytnout případné reference, hodí se napsat References available upon request.

ADDITIONAL INFORMATION

Hobbies – sports, music

References – available upon request

Můžete sem také vepsat osobní informace, které jste nechtěli psát do úvodu, jako třeba datum narození, národnost, stav, apod. Nazvěte je pak personal data.

A jsme v závěru třetí kapitoly třetí lekce kurzu obchodní angličtiny. Jelikož máme životopis rozebrán, je třeba si otestovat získané znalosti. Opět se můžete těšit na dva testy (jednodušší a pokročilý), které důkladně prověří, jestli znáte vazby užitečné při psaní životopisu.

Překlad:
 1. DEAL-DEALT-DEALT
 2. LEAD-LED-LED
 3. pozor! předložka OF nikoli ABOUT
 4. Byla zodpovědná za vytváření účinných prodejních prezentací a nabídek založených na současných reklamních strategiích.
 5. Byl zodpovědný za pomoc ředitelství na analýzách projektů.
 6. Jeho povinnosti zahrnují třídění a distribuci pošty, zakládání a poskytování kancelářské podpory office manažerovi.
 7. Je zodpovědný za zajišťování záznamů o rozpočtových výdajích a informování nadřízených a jiných o stavu rozpočtu.
 8. Je zodpovědný za spolupráci s manažery v rámci disciplinárních řízení stejně jako poradenství ve věci řízení zaměstnanců.
 9. Pomoc při vývoji a aktualizaci firemních strategií a procesů je nezbytná.
 10. Poskytoval zákazníkům různé služby , jako například nabízení dovozu domů.
 11. Má na starosti koordinaci hodnotících center.
 12. nebo se hodnotí už stávající zaměstnanci
 13. Řeší stížnosti zákazníků.
 14. Zajištění efektivity nákladů a služeb musí být vaše priorita.
 15. Vedl měsíční porady s kolegy.
 16. Vybudoval jsem stabilní a efektivní oddělení.
 17. Dohlížela na a motivovala 10 zaměstnanců.
 18. Má na starosti jednání o dodacích a platebních podmínkách.
 19. Vyvinutá schopnost pracovat v prostředí s rychlým tempem je poměrně klíčová.
 20. Teď se zodpovídám přímo generálnímu řediteli.
 21. pozor na předložku – increased from 10 to 30 = by 20


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak napsat anglický email

Článek o tom, jak psát emaily v angličtině. Víte, jak přečíst ‘zavináč’, a znáte základní rozdíly mezi formální a neformální angličtinou?

INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Jak napsat motivační dopis

Článek ze sekce ‚TIPS and TRICKS‘ o tom, jak by měl vypadat anglický motivační (průvodní) dopis.
INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 03: Jak napsat anglický životopis 46 103866 Od VlastaP poslední příspěvek
před 6 lety