Help for English

Vazba "AS ... AS"

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.02.2021

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.Vazba “AS … AS”

V dnešním článku se podíváme na spojení “as … as …”, které má velice široké použití. Většinou má význam českého “tak … jak …”.

Samotné as/'əz/ má základní význam jako a často se proto plete se slůvkem like. Více v článku Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako).

Pozor si dejte také na výslovnost – často se v ní chybuje. Na začátku není /a/ a na konci není /s/, proto nevyslovujeme /as/.

S důrazem se slovo vysloví /æz/, oslabeně (což je ve většině případů) se vyslovuje /əz/.

Porovnávání

V souvislosti s touto vazbou vás asi napadne porovnávání, což je její nejčastější použití.

as … as s přídavným jménem

Samotné as sice znamená jak, jako. Pokud se použije ve vazbě dvakrát za sebou, znamená “tak…jak”. Uprostřed je většinou přídavné jméno nebo příslovce. Použít lze například při porovnávání:

I'm not as tall as you. TTT *1
She can paint as well as her sister. TTT *2
Patrik can run as fast as David. TTT *3
I'm not as good as you. TTT *4
I didn't want to wait as long as you. TTT *5  

Za tuto vazbu se v běžné řeči používá často předmětný tvar osobního zájmena (me, him apod.). Ve formálnějším stylu se ale používá podmětný tvar zájmena a pomocné sloveso (I do, he does apod.). Samotný podmětný tvar slovesa je považován za chybu.

He doesn't speak English as well as me. neformální
He doesn't speak English as well as I do. formální
He doesn't speak English as well as I.

You aren't as tall as him. neformální
You aren't as tall as he is. formální
You aren't as tall as he.

She's as tall as you. neformální
She's as tall as you are. formální

Za vazbou lze ale použít i celé věty:

It wasn't as difficult as I expected. TTT *6
My English is not as good as it was ten years ago. TTT *7
You can invite as many friends as you want. TTT *8
You should try as hard as you can. TTT *9
I didn't play as well as I normally do. TTT *10
I don't clean the house as often as I should. TTT *11
Have some more beer. You can drink as much as you want. TTT *12
I can spend as much money as I want. TTT *13  

as … as v záporu

záporných větách lze použít kromě vazby as … as také so … as, ovšem není to tak časté.

Your car isn't as good as mine. (běžné použití)
Your car isn't so good as mine. (nepoužívá se tak často)

as … as s podstatným jménem

Ve vazbě as … as lze použít i podstatné jméno, ovšem neurčitý člen je třeba přesunout na jiné místo:

He's a tall man.
He's as tall a man as his father was. TTT *14  

We have a large garden.
We have as large a garden as you do. TTT *15 

Pozn.: Více se dočtete v článku It's not that big a deal!.

similes

Vazba as … as se používá i u přirovnávání = simile/'sɪmɪli/. Stejně jako čeština, i angličtina jich má celou řadu. např.:

as busy as a bee as cute as a button as fit as a fiddle
as sick as a dog as weak as a kitten as mad as a hatter
as drunk as a lord as hungry as a bear as brave as a lion

Více v článku Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako).

Pozn.: Porovnávání (tak rychlý jako) má velice blízko ke stupňování (rychlejší než), o kterém se dočtete v článku Stupňování přídavných jmen v angličtině.

Další použití

as soon as possible

Asi nejznámější spojení je as soon as possible/əzˌsu:n ə­z'pɒsəbl/ (co nejdříve). Poměrně známá je i jeho zkratka ASAP/ˌeɪ es e­ɪ 'pi:/. Doslova znamená “tak brzo, jak je to možné”, jde totiž o zkrácení věty “as soon as it is possible”.

Please come as soon as possible. TTT *16
I need this done ASAP. TTT *17  

Podobných spojení ale můžeme vytvořit celou řadu, např.:

 • as many as possible = co nejvíce (tak mnoho, jak je to možné)
 • as low as possible = co nejníže (tak nízko, jak je to možné, jak to jen jde)
 • as long as possible = co nejdéle (tak dlouho, jak to jen jde)

You should wait as long as possible. TTT *18
Throw the ball as far as possible. TTT *19
The doctor came as quickly as possible. TTT *20
I want to make as many cookies as possible. TTT *21
He poured in as much water as possible. TTT *22  

Často tady lze použít sloveso can/could.

Throw the ball as far as you can. TTT *23
He poured in as much water as he could. TTT *24

Přídavná jména na konci mohou být i jiná, např. as … as necessary (tak…, jak je nutné).

I'm going to wait as long as necessary. TTT *25  

as few as / as many as

Ve vazbě as … as lze použít i slovíčka few / little (málo) nebo many / much (mnoho) a to hlavně ve spojení s nějakými počty či množstvím. Často se používá, pokud chceme vyjádřit, že je něčeho překvapivě hodně / málo. Přeložit se dají následovně:

 • as few as = pouhých, pouze, jen
 • as little as = pouze, jen
 • as many as = až, celých
 • as much as = až, celých

There were as few as ten people at the conference. TTT *26
We had as little as two days to finish the project. TTT *27
We could invite as many as two hundred people to the wedding. TTT *28
A tailor-made suit can cost as much as a thousand pounds. TTT *29  

Podobně se mohou používat například slovíčka far a long.

 • as far as = až, celých (hodně daleko)
 • as long as = až, celých (hodně dlouho)

We walked as far as ten kilometres. TTT *30
She ran as far as the bridge. TTT *31
She had to wait as long as ten days for him to call her back. TTT *32  

Pozn.: Tato dvě spojení mohou mít ovšem i jiný význam – viz níže.

AS … AS jako spojka

Zatím se tato vazba víceméně chovala stále jako “porovnávací”. Někdy ji lze použít ovšem i jako spojku, ale pouze s určitými slovy.

as soon as

Slůvko soon ve spojení s touto vazbou znamená “tak brzy jak” a můžete ho takto samozřejmě i použít:

You can come as soon as you want. TTT *33  

Ovšem pevné spojení as soon as/æz'su:næz má význam spojky jakmile.

Please do it as soon as you can. TTT *34
As soon as I opened the door, everyone shouted ‘happy birthday’. TTT *35  

Nahrazuje nám vlastně spojku when a klade důraz na to, že se něco stane okamžitě po něčem.

I'll call you as soon as I get home. TTT *36 jakmile / hned jak dorazím domů
I'll call you when I get home. – když, až dorazím domů

Pozn.: Pro vazbu as soon as zde platí stejná gramatická pravidla jako pro běžné časové spojky.

as long as

I slůvko long už jsme zmiňovali výše (tak dlouho jak):

I didn't want to wait as long as you. TTT *37  

Ovšem ustálené spojení as long as/æz'lɒŋ æz má význam spojky pokud.

You can stay here as long as you're quiet. TTT *38
I will come as long as I can dance with your wife. TTT *39  

Jde o poměrně formální použití (slyšet můžete občas i so long as). Toto spojení nám může často nahrazovat spojku if, kterou v běžné konverzaci uslyšíte častěji.

You can get a discount as long as you buy three different items. TTT *40
You can get a discount if you buy three different items.

Pozn.: I zde platí stejná gramatická pravidla jako pro podmínkové spojky.

Porovnejte:

You can stay here as long as you want.
Můžeš tady zůstat, jak dlouho budeš chtít.

You can stay here as long as you're quiet.
Můžeš tady zůstat, pokud budeš zticha.

as far as

I se slovíčkem far lze použít vazbu doslova “tak daleko jak” nebo ji použít opět jako spojku pokud. Nejčastěji však jen v těchto spojeních:

 • as far as sth/sb is concerned = pokud se něčeho týká
 • as far as sb knows = pokud někdo ví, pokud je někomu známo

As far as money is concerned, you'll get a pay rise. TTT *41
As far as I'm concerned, I don't mind working on Saturdays. TTT *42
As far as I know, they haven't arrived yet. TTT *43
As far as he knew, she didn't have addiction problems. TTT *44  

as well as

Na závěr ještě zmíníme spojení as well as/əz'wel əz. Může se opět požít doslovně “tak dobře jako”, ale má i jiný význam a to české i, stejně tak apod.

There were many sweet as well as savoury dishes. TTT *45  

Toto spojení je podobné běžné spojce and.

She invited her mother as well as her sister. TTT *46
She invited her mother and her sister. TTT *47

Překlad:
 1. Nejsem tak vysoký jako ty.
 2. Umí malovat tak dobře jako její sestra.
 3. Patrik umí běhat tak rychle jako David.
 4. Nejsem tak dobrý jako ty.
 5. Nechtěl jsem čekat tak dlouho jako ty.
 6. Nebylo to tak těžké, jak jsem čekal.
 7. Moje angličtina není tak dobrá, jak byla před deseti lety.
 8. Můžeš si pozvat tolik přátel, kolik chceš.
 9. Měl by ses snažit co možná nejvíce.
 10. Nehrál jsem tak dobře, jako hraju běžně.
 11. Dům neuklízím tak často, jak bych měl.
 12. Dej si ještě pivo. Můžeš ho vypít, kolik budeš chtít.
 13. Můžu utratit, kolik budu chtít.
 14. Je tak vysoký chlap jako byl jeho táta.
 15. Máme tak velkou zahradu, jako máte vy.
 16. Prosím přijďte co nejdříve.
 17. Potřebuju, aby to bylo hotové co nejrychleji.
 18. Měl bys počkat, co nejdéle to jde.
 19. Hoď ten míč co nejdál.
 20. Lékař přišel nejdříve, jak to šlo.
 21. Chci vyrobit těch sušenek co nejvíce.
 22. Nalil dovnitř tolik vody, co to šlo.
 23. Hoď ten míč co nejdál dokážeš.
 24. Nalil dovnitř tolik vody, kolik uměl/kolik se mu podařilo.
 25. Počkám tak dlouho, jak to bude nutné.
 26. Na té konferenci bylo pouhých deset lidí.
 27. Na dodělání toho projektu jsme měli pouhé dva dny.
 28. Na svatbu jsme mohli pozvat až dvě stě lidí.
 29. Oblek ušitý na míru může stát až tisíc liber.
 30. Ušli jsem celých deset kilometrů.
 31. Doběhla až k mostu.
 32. Na to, až jí zavolá zpátky, musela čekat celých deset dní.
 33. Můžeš přijít tak brzy, jak budeš chtít.
 34. Prosím udělej to hned, jakmile budeš moct.
 35. Jakmile jsem otevřel dveře, všichni zakřičeli ‘všechno nejlepší’.
 36. Zavolám ti, jakmile dorazím domů.
 37. Nechtěl jsem čekat tak dlouho jako ty.
 38. Můžeš tady zůstat, pokud budeš zticha.
 39. Přijdu, pokud si budu moct zatancovat s tvojí ženou.
 40. Pokud si koupíte tři věci, můžete dostat slevu.
 41. Pokud jde o peníze, dostaneš přidáno.
 42. Pokud se mě týká, nevadí mi pracovat o sobotách.
 43. Pokud já vím, ještě nedorazili.
 44. Pokud mu bylo známo, neměla problémy se závislostí.
 45. Byla tam spousta sladkých i slaných pokrmů.
 46. Pozvala svou matku i sestru.
 47. Pozvala svou matku a sestru.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
PRE-INTERMEDIATE

USUALLY vs. AS USUAL

Velmi častá chyba i u pokročilejších studentů, je překládat české “jako obvykle” anglickým “as usually”.

INTERMEDIATE

Jak říci anglicky "také"

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazba "AS ... AS" 5 4864 Od evaoslik poslední příspěvek
před 2 lety