Help for English

Světové strany v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.10.2021

Jak se v angličtině mluví o světových stranách.Světové strany v angličtině

V tomto článku se seznámíme s tím, jak se řeknou anglicky světové strany (points of the compass) a jak se tato slova používají k orientaci na mapě.

Základní světové strany

Základní slovíčka snadno vyčtete z růžice výše:

 • north/'nɔ:θ/ – sever
 • south/'saʊθ/ – jih
 • east/'i:st/ – východ
 • west/'west/ – západ

Složené světové strany, tedy jihovýchod, severozápad apod. vytvoříme spojením výše uvedených slovíček. Přízvuk je potom na obou částech, hlavní přízvuk je na druhé části slova, vedlejší na první.

 • northeast/ˌnɔ:θ'i:st­/ – severovýchod
 • southeast/ˌsaʊθ'i:st­/ – jihovýchod
 • southwest/ˌsaʊθ'wes­t/ – jihozápad
 • northwest/ˌnɔ:θ'wes­t/ – severozápad

S podstatnými jmény north, south, east a west používáme určitý člen:

the west of the Czech Republic TTT *1

Předložky IN a TO

Je-li něco na severu něčeho, používáme předložku in a určitý člen:

Florida is in the south of the United States. TTT *2
Loch Ness is in the north of Great Britain. TTT *3
Pilsen is in the west of the Czech Republic. TTT *4
Boston is in the northeast of the USA. TTT *5

Je-li něco na sever od něčeho, používáme předložku to a určitý člen:

Poland lies to the north of the Czech Republic. TTT *6
Stonehenge is to the west of London. TTT *7
Newport Beach is to the southeast of Los Angeles. TTT *8

V neformální angličtině lze část to the vynechat:

Poland lies north of the Czech Republic.
Stonehenge is west of London.
Newport Beach is southeast of Los Angeles.

Pozor na rozdíl:

Idaho is to the north of Utah. – na sever od Utahu (není v Utahu)
Salt Lake City is in the north of Utah. – na severu Utahu (je v Utahu)

Velká a malá písmena

Někdy se používají světové strany s velkým písmenem na začátku. Je to tehdy, když neoznačují světovou stranu, ale nějakou oblast, která je pod tím názvem známá. Např. ve známé americké občanské válce proti sobě byl the North a the South. Válčící strany se tak nazývaly.

Nebyla to světová strana, ale pojmenování území/států. Jinak se ale světové strany používají s malým písmenem na začátku.

Přídavná jména NORTH / NORTHERN

Přídavná jména severní, jižní, východní, západní jsou dvojí. Buď použijeme základní slovíčka, tedy north, south, east a west, nebo použijeme následující:

 • northern/'nɔ:ðən/ – severní
 • southern/'sʌðən/ – jižní (pozor na výslovnost)
 • eastern/'i:stən/ – východní
 • western/'westən/ – západní

U složených světových stran (southeast apod.) přidáme -ern pouze k poslednímu slovu (southeastern, northwestern apod.).

Kdy použít které přídavné jméno?

Když se nám jedná o nějakou oblast, která leží v části něčeho (jde o část celku), používáme zpravidla přídavná jména northern, eastern apod.

 • southern Moravia – jižní Morava (máme tím obecně na mysli jižní část Moravy, která není jasně ohraničena)
 • western Europe – západní Evropa (myslíme tím státy, které leží v západní části Evropy)
 • Northern Ireland – Severní Irsko (zde je to oblast na severu ostrova, který se jmenuje Irsko – sice má jasné hranice, ale přesto je to jen pojmenování části celku)

Pokud ale pojmenováváme přímo stát apod., který leží na severu, je to jakoby jeden celek, používáme jen north, south, east, west.

 • North America – Severní Amerika (zde je to název světadílu, máme Severní, Jižní a Střední Ameriku)
 • South Dakota – Jižní Dakota (jsou dvě Dakoty, Severní a Jižní. South Dakota je tedy jedna ze dvou. Není to území ležící na jihu Dakoty, je to celek, z obou Dakot ta jižní.)
 • North Island (in New Zealand) – Severní Ostrov (Nový Zéland se skládá ze dvou ostrovů, které jsou známé jako Severní a Jižní ostrov. Neříkáme tedy, že je to nějaká oblast ležící na severu něčeho. Identifikujeme tím jasně ten jeden pevně ohraničený ostrov.)

Porovnejte:

Jižní Morava je oblast na jihu Moravy, South Carolina je pevně ohraničený stát.

Nebo porovnejte následující:

 • the east bank of the River Colorado – východní břeh řeky Colorado (řeka má dva břehy, my mluvíme o tom východním)
 • the eastern shore of Lake Michigan – východní břeh jezera Michigan (jezero má břeh kolem dokola, tím eastern pouze pojmenováváme tu část ležící na východ, ale tento východní břeh není přesně daný)

Střední

Neměli bychom zapomenout na přídavné jméno střední – central/'sentrəl/:

Panama is in Central America. TTT *9

Pozn.: Přídavná jména (north, northern, central atd.) se píší s velkým písmenem, pokud jsou součástí názvu. Jinak jsou s malým.

Na sever, a na jih …

Nyní se podíváme, jak použít světové strany jako příslovce, tedy kam? – Na sever. V tom případě opět použijeme jen základní slovíčka north, south, east, west:

Go west, life is peaceful there… TTT *10 (ze slavné písně skupiny Pet Shop Boys)
The Elbe flows north. TTT *11
The ship sailed south. TTT *12

Pro vyjádření směru lze použít předložku towards/tə'wɔ:dz (směrem na) nebo příslovce due/'dju:/ (přímo na):

They sailed towards the south. TTT *13
They sailed due south. TTT *14

Lze také vytvořit složený tvar, kdy ke světové straně přidáme příponu -wards vyjadřující směr:

They sailed northwards. TTT *15
We traveled westwards. TTT *16

Pozn.: Více v článku Přípona -WARD.

Směr také vyjadřují přídavná jména s koncovkami -erly, -ward nebo -bound.

 • a westerly view – výhled směrem na západ
 • a westbound bus – autobus jedoucí/mířící na západ
 • a westward trip – výlet směrem na západ
 • a northerly wind – vítr od severu (severní vítr)
 • a northbound flight – let směrem na sever
 • a northward direction – směr na sever

Stupňování

Lze přídavná jména a příslovce označující světové strany stupňovat? Jak řekneme “severněji” nebo “nejsevernější”?

Leží-li něco severněji, či jižněji apod. od něčeho, je nejlepší použít spojení further north, further south apod. (popřípadě třetí stupeň furthest):

Which state lies further north, Oregon or Montana? TTT *17
Alaska lies furthest north. TTT *18

Třetí stupeň vytvoříme z přídavných jmen pomocí koncovky -most:

 • northernmost/'nɔ:ðənməʊ­st/ – nejsevernější
 • southernmost/'sʌðənməʊs­t/ – nejjižnější
 • easternmost/'i:stənməʊ­st/ – nejvýchodnější
 • westernmost/'wes­tənməʊst/ – nejzápadnější

The northernmost city in the USA is Barrow, Alaska. TTT *19

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo seznámit studenty se základy toho, jak se pomocí světových stran orientovat na mapě apod. Pro přesné určení polohy samozřejmě zeměpisci používají další prostředky a další slovní zásobu, která již pochopitelně není předmětem tohoto článku. Student by nyní ale měl umět správně používat slovíčka north, south, east a west a tvary, které jsou od nich odvozené.

Překlad:
 1. západ České republiky
 2. Florida je na jihu Spojených států.
 3. Loch Ness je na severu Velké Británie.
 4. Plzeň je na západě České republiky.
 5. Boston je na severovýchodě USA.
 6. Polsko leží na sever od České republiky.
 7. Stonehenge je na západ od Londýna.
 8. Newport Beach je na jihovýchod od LA.
 9. Panama je ve Střední Americe.
 10. Běž na západ, tam je klidný život.
 11. Labe teče na sever.
 12. Loď plula na jih.
 13. Pluli jižně (směrem na jih).
 14. Pluli přímo na jih.
 15. Pluli severně.
 16. Cestovali jsme západně.
 17. Který stát leží více na sever, Oregon nebo Montana?
 18. Aljaška leží nejvíce na sever.
 19. Nejsevernější město v USA je Barrow na Aljašce.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Strany, stránky... (v angličtině)

Článek věnovaný slovíčku PAGE a vazbám s ním spojeným.

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Světové strany v angličtině 16 35392 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety