Help for English

Základní matematické operace - rozšíření

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2021

Další anglické pojmy a obraty týkající se základního počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení.Základní matematické operace (rozšíření slovní zásoby)

Jak anglicky sčítat, odčítat, násobit a dělit byste již měli znát – viz článek Základní matematické operace. V dnešním článku se podíváme na další slovní zásobu spojenou s těmito základními matematickými operacemi ale i s matematikou obecně.

Příklady v matematice

První věc, na kterou se podíváme, je “matematický příklad”. V češtině “počítáme příklady” a proto by člověk mohl mít tendenci snažit se to do angličtiny převést slovo od slova.

Slovo příklad je ale anglicky problem/'prɒblə­m/, tedy doslova “problém”. Problémy se nepočítají, ale řeší – solve/'sɒlv/.

In English we solve math problems.
Mom, I don't know how to solve this problem. TTT *1
We're supposed to solve all these math problems by tomorrow. TTT *2

Je možná i kolokace do math problems.

My dad would make me do math problems every day after I got home from school. TTT *3

Pozor, sloveso count se zde nepoužívá. To totiž znamená ‘spočítat’ ve významu ‘zjistit kolik něčeho je’ – např. spočítáme ovce na louce, spočítáme, kolik máme v kapse peněz apod.

Výsledek příkladu není result, jak by nás opět doslovný překlad naváděl, ale answer/'ɑ:nsə.

The flashcards have a problem on one side and the answer on the other. TTT *4
Look, you've got the answer wrong here. TTT *5

Čísla

Počítat bychom nemohli bez čísel. Slovo number zmiňovat nemusíme, ale zastavíme se u následujících poj­mů:

 • integer/'ɪntɪdʒə­/ = celé číslo
 • decimal/'desɪml = desetinné číslo
 • fraction/'frækʃn/zlomek
 • negative number = záporné číslo
 • variable/'veəriəb­l/ = proměnná
 • digit/'dɪdʒɪtcifra
 • a one-digit number = jednociferné čís­lo
 • a three-digit number = trojciferné číslo

Pozn.: Výraz “jednociferné” či “trojciferné” je vytvořen ze dvou slov, která jsou spojena pomlčkou. Podstatné jméno digit je v tomto spojení v jednotném čísle. a three digits number. Více zde.

Sčítání = addition

Sčítání je anglicky addition/ə'dɪʃn/. Výslednému číslu součtu se anglicky říká the total nebo the sum.

What is the total/sum of 1 + 5 + 17? TTT *6

Vhod nám přijde sloveso add/'æd/ (přidat, sečíst, přičíst) a hlavně vazba add sth to sth (přičíst něco k něčemu) či add sth together (sečíst dohromady).

Now add ten. TTT *7
Add two to the total. TTT *8
Add all the numbers together. TTT *9  

Odčítání = subtraction

Odčítání je anglicky subtraction/səb'trækʃ­n/. Výsledku odčítání (rozdílu) říkáme difference/'dɪfərəns­/, v matematice se pojí s předložkou of (narozdíl od běžného použití, kde se používá předložka between).

The difference of four and two is two. TTT *10
Ten and six have the difference of four. TTT *11

Sloveso odečíst je anglicky subtract/səb'trækt a váže se s předložkou from, tedy subtract sth from sth (odečíst něco od něčeho).

Subtract two from the total. TTT *12

Násobení = multiplication

Násobení je anglicky multiplication/ˌmʌltɪplɪ­'keɪʃn/. Čísla, která mezi sebou násobíme, jsou factors, výsledek (součin) je the product.

The product of two negative integers is always a positive integer. TTT *13

Pro násobení je důležité sloveso multiply/'mʌltɪpl­aɪ/ (násobit), obzvláště ve vazbě s předložkou by, tedy multiply sth by sth (vynásobit něco něčím).

Now multiply the total by two. TTT *14
Any number multiplied by zero is zero. TTT *15
Four multiplied by three equals twelve. TTT *16

Násobek, tedy množina čísel dělitelných stejným číslem, je multiple/'mʌltɪpl­/.

25 is a multiple of 5. TTT *17
0 is a multiple of every number. TTT *18

Dělení = division

Dělení je anglicky division/dɪ'vɪʒən. Sloveso dělit se nejen v matematice překládá slovem divide/dɪ'vaɪd/ a pojí se s předložkou by, proto divide sth by sth (vydělit něco něčím).

When we divide any number by one, we get the number itself. TTT *19
Why can't we divide by zero? TTT *20

Výsledkem dělení je podíl – quotient/'kwəʊʃnt/. Matematici používají navíc termíny dividend/'dɪvɪden­d/ (dělenec) a divisor/dɪ'vaɪzə­/ (dělitel).

The quotient of 36 and 6 is 6. TTT *21

Je-li číslo dělitelné nějakým číslem, říkáme, že je divisible/dɪ'vɪzəb­l/ a používáme opět předložku by.

12 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. TTT *22

Zmínit ještě musíme slovíčko remainder/rɪ'meɪnd­ə/ (zbytek).

Pozor! Nepleťte si se slovem reminder/rɪ'maɪnd­ə/ – památka, připomínka, upomínka. Remainder je odvozené od slova remain – zbývat, zatímco reminder je od slova remind – připomínat. Pozor také na správnou výslovnost:

 • remainder/rɪ'meɪnd­ə/
 • reminder/rɪ'maɪnd­ə/

Příklady dělení se zbytkem potom čteme takto:

divided by 3 is 1 with a remainder of 1 TTT *23
divided by 3 is 1 remainder 1 TTT *24

Závěrem

Probrali jsme si důležitá slovíčka, vazby a obraty spojené se základní matematikou v angličtině. Víme, že to není oblast, o kterou běžný student angličtiny často zavadí, ale přesto si myslíme, že by se to stát mohlo. Vzhledem k tomu, že ve svém rodném jazyce toto vše umíme již od prvního stupně základní školy a patří to tedy k základnímu vzdělání, proč bychom tyto pojmy a spojení nemohli umět v angličtině?

Překlad:
 1. Mami, já nevím jak mám spočítat tenhle příklad.
 2. Máme do zítřka spočítat všechny tyhle příklady.
 3. Táta mě vždycky nutil počítat příklady, když jsem přišel domů ze školy.
 4. Ty kartičky mají na jedné straně příklad a na druhé straně výsledek.
 5. Podívej, tady máš špatně výsledek.
 6. Jaký je součet čísel 1 + 5 + 17?
 7. Nyní přičtěte deset.
 8. Přičtěte dvě k výsledku.
 9. Sečtěte všechna čísla dohromady.
 10. Rozdíl čtyř a dvou je dvě.
 11. Rozdílem deseti a šesti je čtyři.
 12. Odečtěte dvě od součtu.
 13. Součinem dvou záporných celých čísel je vždy kladné celé číslo.
 14. Nyní vynásobte součet dvěma.
 15. Každé číslo vynásobené nulou je nula.
 16. Čtyři vynásobeno třemi je rovno dvanácti. 4×3=12
 17. 25 je násobek pěti.
 18. Nula je násobkem každého čísla.
 19. Vydělíme-li jakékoliv číslo jednou, dostaneme to stejné číslo.
 20. Proč nelze nulou dělit?
 21. Podílem 36 a 6 je 6.
 22. 12 je dělitelné jednou, dvěma, třemi, čtyřmi, šesti a dvanácti.
 23. čtyři děleno třemi je jedna se zbytkem jedna
 24. čtyři děleno třemi je jedna zbytek jednaAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní matematické operace

Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel apod. v angličtině.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Základní matematické pojmy

Doplňte do vět spojených se základními matematickými operacemi správná slova, předložky, vazby apod.
STARTER

Procvičování čísel (Starter)

V tomto testu si mohou začátečníci procvičit zapisování čísel.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní matematické operace - rozšíření 3 10755 Od Radka poslední příspěvek
před 11 lety