Help for English

MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.02.2023

Článek o tzv. rhyming compounds – rýmovaných párových výrazech jako MUMBO-JUMBO, OKEY DOKEY, HUSTLE AND BUSTLE apod.Mumbo-Jumbo a jiné rýmované párové výrazy

Zajímavostmi angličtina (stejně jako asi každý jazyk) jen hýří. Jednou z takových zajímavostí jsou párové výrazy jako např. mumbo-jumbo, chit chat nebo so-so apod. Tato spojení přidávají jazyku barvu a určitě i krásu. Na mnohé z nich jste v angličtině jistě již narazili (kdo by neznal např. oblíbené okey-dokey), ale možná nevíte, že existují desítky dalších, ne tak častých.

V dnešním článku se zaměříme na ty párové výrazy, ve kterých se slovíčka rýmují, tedy na tzv. rhyming compounds. Slovíčko rhyme/'raɪm/ je totiž rým, rýmovat.

Nejprve pár slov obecně:

 • Slovíčka v těchto dvojicích se často spojují pomlčkou (spojovníkem) – okey-dokey, mumbo-jumbo
 • Přízvuk bývá nejčastěji na obou slovech, vedlejší (sekundární) přízvuk na prvním slově, hlavní (primární) na slově druhém – /ˌəʊki 'dəʊki/
 • Samostatná slova nemusí vždy něco znamenat, někdy to bývají pouze nesmyslné rýmy. Např. ve spojení okey-dokey je první slovo jakousi podobou slovíčka okay a druhé neznamená nic, jen se rýmuje.
 • Tyto rýmované výrazy jsou většinou neformální, někdy dokonce až žertovné.

Nyní se pojďme na některé tyto rýmovačky podívat:

okey-dokey

Začneme tím nejjednodušším, a to spojením okey-dokey/ˌəʊki'dəʊk­i/. Je to vlastně varianta známého OK. Existuje nějaká česká varianta? Např. jasnačka nebo dobře-bobře ale uchytila se již i anglická varianta ‘oki’.

Can you wait just a second? – Okey-dokey. TTT *1  

itsy-bitsy, itty-bitty, teeny-weeny, teensy-weensy

Výrazy itsy-bitsy/ˌɪtsi'bɪt­si/, itty-bitty/ˌɪti'bɪti­/, teeny-weeny/ˌti:ni'wi­:ni/, teensy-weensy/ˌti:nsi'w­i:nsi/ mají stejný význam. Jedná se o přídavná jména označující něco maličkého, prťavého, mrňavého, mrňavoučkého apod. Vidíte, že barevnost českých výrazů lze přeložit právě těmito rýmovanými spojeními.

The teensy-weensy spider crawled up the water spout. TTT *2
All it needs is an itsy-bitsy piece of your time. TTT *3  

hocus-pocus

Spojení hocus-pocus/ˌhəʊkəs'­pəʊkəs/ známe i z češtiny, v angličtině ale znamená něco zcela jiného. Označuje něčí falešné chování, lživá slova apod., kterými se člověk snaží někoho oklamat, skrýt pravdu apod. Může se jednat o přídavné jméno nebo o podstatné jméno (to potom lze přeložit např. jako habaďůra).

They all believed his hocus-pocus story about how he got the money. TTT *4
He made up a hocus-pocus religion but no one fell for it. TTT *5  

mumbo-jumbo

Spojení mumbo-jumbo/ˌmʌmbəʊ'd­ʒʌmbəʊ/ označuje něco, co je hodně komplikované a nedává nám to smysl. Může označovat např. něčí rádoby odbornou hantýrku, které nikdo nerozumí. Také se může jednat o něco, co jednoduše považujeme za nesmysl. Pro překlad do češtiny můžeme použít třeba slova hatmatilka, nesmysly, bláboly.

I couldn't read it. It was 20 pages of legal mumbo-jumbo. TTT *6
I don't believe in such mumbo-jumbo as astrology, witchcraft, ghosts or aliens. TTT *7  

phoney-baloney

I spojení phoney-baloney/ˌfəʊnibə'l­əʊni/ použijeme, když nám něco přijde jako nesmysl, kecy, lži či ještě lépe ‘bulíky’.

I don't believe any of this phoney-baloney about God changing her life. TTT *8
He's such a phoney-baloney. TTT *9  

boo-hoo

Zvolání boohoo/‘bu:hu:/ jistě znají všechny anglicky mluvící děti. Používají ho především tehdy, když si utahují z někoho, kdo brečí nebo kdo má 'na krajíčku’. Zvukem totiž toto spojení pláč připomíná. Přeložit ho můžeme třeba jako (napodobení zvuku pláče) a přeneseně třeba jako no nerozbreč se.

You want the bike back? Well boo-hoo! TTT *10
Boo-hoo, go tell your mommy. TTT *11  

heebie-jeebies

Spojení heebie-jeebies/ˌhi:bi'dʒ­i:biz/ je nervozita, mráz po zádech, husí kůže. Snadno lze nahradit synonymem goosebumps/'gu:sbʌmp­s/ či the creeps (husí kůže).

This place gives me the heebie-jeebies. Let's get out of here. TTT *12  

hustle and bustle

Výraz hustle and bustle/ˌhʌsl ən­'bʌsl/ se používá pro hluk, ruch, shon, spěch, hemžení, spojený s aktivitou mnoha lidí apod.

I was glad to get away from the hustle and bustle of city life for a few days. TTT *13  

nitty-gritty

Spojení nitty-gritty/ˌnɪti'grɪ­ti/ označuje něco, co je zásadní, či ústřední, tedy naprosté základy. Může to být podstatné i přídavné jméno.

Let's get down to the nitty-gritty. TTT *14
The book contains all the nitty-gritty details you need to pass the test. TTT *15  

Jeepers Creepers!

Spojení Jeepers Creepers/ˌdʒi:pəz'k­ri:pəz/, které možná znáte díky stejnojmenné jazzové písni či sérii hororových filmů, se používá (obzvláště v americké angličtině) jako zvolání, když vás něco vyleká, překvapí apod. Do češtiny ho lze přeložit jako ‘propána krále’, ‘ježkovy voči’ či ‘jéžiši kriste’ apod. Poslední uvedený překlad není tak úplně mimo, protože Jeepers Creepers začíná písmeny JC, stejně jako Jesus Christ. Proto se také Jeepers Creepers píše s velkými písmeny na začátku obou slov.

Jeepers Creepers, you scared me! TTT *16  

helter-skelter

Přídavné jméno (případně příslovce) helter-skelter/ˌheltə'skel­tə/ (možná někdo zná ze stejnojmenné písničky skupiny The Beatles) v britské angličtině znamená, že je něco chaotické, uspěchané, nespořádané, použít lze i překlad hlava nehlava.

His helter-skelter life took another turn last week when he was arrested for theft. TTT *17  

humdrum

Přídavné jméno humdrum/'hʌmdrʌ­m/ znamená nezajímavý, fádní, monotónní, nudný apod.

He was just looking for some excitement in his humdrum life. TTT *18  

Další výrazy (už jen heslovitě)

artsy-fartsy/ˌɑ:tsi'f­ɑ:tsi/ (am.), arty-farty /ˌɑ:ti 'fɑ:ti/ (br.) – rádoby umělecké (art – umění, fart – prd)

backpack/'bækpæk/ – batoh, krosna

cheat sheet/'tʃi:tˌʃi­:t/ – tahák (ve škole na písemku)

chick flick/'tʃɪkˌflɪk­/ – holčičí film, romantický film spíše pro ženy

claptrap/'klæpˌt­ræp/ – žvásty, nesmysly (řečené či napsané)

fender-bender/‘fendəˌben­də/ – drobná silniční nehoda, kde dojde jen k nezávažným škodám, např. jen 'promáčklému blatníku’ (bender je totiž v americké angličtině blatník, bend znamená ohnout)

handy-dandy/ˌhændi'dæ­ndi/ – užitečný, hodící se

hanky-panky/ˌhæŋki'pæ­ŋki/ – techtle mechtle (sexuální pletky)

heyday/'heɪdeɪ/ – rozkvět, doba, ve které bylo něco nejvíce populární, v největším rozkvětu

hobo/'həʊbəʊ/ – bezdomovec, vandrák

hotshot/'hɒtʃɒt­/ – kapacita, eso, prvotřídní

hubbub/'hʌbʌb/ – povyk, hluk (lidí mluvících přes sebe)

lovey-dovey/ˌlʌvi'dʌvi­/ – přehnaně emocionální, milostný, milující (od slova dove – holubička)

nitwit/'nɪtwɪt – hlupák, idiot, imbecil

pally-wally/ˌpæli'wæ­li/ – kámoš, kamarádíček

slo-mo/'sləʊ məʊ – zpomalený (např. záběr) – jde o tzv. clipping spojení slow motion

romcom/'rɒmˌkɒm­/ – romantická komedie, zkrácenina od romantic comedy (více v článku Word formation: Clipping)

true-blue/ˌtru:'blu:­/ – skalní, loajální (např. true-blue fan, true-blue American apod.)

walkie-talkie/ˌwɔ:ki 'tɔ­:ki/ – vysílačka (když ji používáte, můžete chodit a mluvit – walk/talk)

wingding/'wɪŋdɪŋ/ – párty

bigwig/'bɪgwɪg – hlavoun, velké zvíře, důležitý člověk (ti měli kdysi velké paruky)

boob tube/'bu:b tju­:b/ – bedna, telka (televize), boob zde má význam blbec. Podobně také už nerýmované idiot box.

boy toy/'bɔɪ ˌtɔɪ – zajíček, mladý muž, se kterým si nějaká starší žena často jen zahrává, nejedná se pro ni o vážný vztah ale jen o zábavu

brain drain/'breɪn ˌd­reɪn/ – odliv mozků, společenský jev, kde vzdělaní lidé odchází ze země za lepšími podmínkami

chop shop/'tʃɒpˌʃɒ­p/ – dílna, ve které se rozebírají ukradená auta na součástky

chock-a-block/ˌtʃɒkə'blɒ­k/ – namačkaný, natěsnaný někde (jako sardinka), přeplněný

culture vulture/ˌkʌltʃə '­vʌltʃə/ – člověk, který se příliš zajímá o umění či předstírá zájem o umění (samotné vulture je sup)

doom and gloom/ˌdu:m ən'­glu:m/ – pesimismus, zoufalství

easy-peasy/ˌi:zi'pi:­zi/- snadné jako facka, ‘brnkačka’

fat cat/'fætˌkæt – boháč, zazobanec

fuddy-duddy/'fʌdiˌdʌd­i/ – starý páprda, staromódní člověk

higgledy-piggledy/ˌhɪgldi '­pɪgldi/ – neuspořádaný, páté přes deváté

hither and thither/ˌhɪðə ən­'ðɪðə/ – sem a tam (zastaralé)

hobnob/'hɒbnɒb – kamarádíčkovat se s někým (vlivným, bohatým apod. abych z toho měl užitek)

hoity-toity/ˌhɔɪti'tɔ­ɪti/ – hogo fogo, nadutý, povýšený

love glove/'lʌvglʌv – hovorová přezdívka pro kondom

loosey-goosey/ˌlu:si'gu:­si/ – uvolněný, v pohodě

meet and greet/ˌmi:tən'g­ri:t/ – seznamovačka (slavné osoby s fanoušky)

mojo/'məʊdʒəʊ – používá se v hovorové angličtině pro něčí zvláštní či až magické schopnosti (někoho zaujmout či být úspěšný)

no-show/ˌnəʊ'ʃəʊ­/ – používáme, když někdo nepřijde, nedorazí, neukáže se tam, kde se ukázat měl (např. měl rezervaci) – he was a no-show

pell-mell/ˌpel'mel – hlava nehlava, chaoticky, uspěchaně

pooper-scooper/'pu:pə ˌ­sku:pə/ – lopatka na sbírání psích exkrementů

razzle-dazzle/ˌræzl 'd­æzl/ – tyjátr, povyk, humbuk, rozruch

slag tag/'slægˌtæg­/ – tetování těsně nad zadkem, zejména u žen (tomu se také někdy říká tramp-stamp)

sneak peek/ˌsni:k'pi­:k/ – ‘ochutnávka’ z nového filmu, počítačové hry apod., která má diváky či hráče navnadit ještě před vydáním

stranger danger/ˌstreɪnd­ʒə 'deɪndʒə/ – nebezpečí spojené s cizími lidmi, často ve smyslu, že by se děti neměly bavit s někým, koho neznají

super-trooper/ˌsu:pə't­ru:pə/ – suprový, báječný

fancy-schmancy/ˌfænsi'ʃm­ænsi/ – nóbl, parádní – myšleno kriticky nebo jako žert (viz odstavec níže)

Tex-Mex/'teksˌmek­s/ – styl vaření ve státě Texas, který je ovlivněný mexickou kuchyní – tedy tortillas, nachos, fajitas, chili con carne apod.

tramp stamp/'træmpˌstæ­mp/ – malé tetování, které si někdy ženy nechávají dělat dole na zádech nad zadkem. Doslova něco jako razítko či označkování coury. Také se může jednat o cucflek

willy-nilly/ˌwɪli 'n­ɪli/ – volky nevolky, chtě nechtě, ale taky halabala, bez ladu a skladu

wishy-washy/'wɪʃiˌw­ɒʃi/ – nerozhodný, neschopný se rozhoupat, ale taky nevýrazný, nemastný neslaný, takový nijaký (hlavně o barvách)

go slow /ˌgəʊ'sləʊ/ – nespěchat, neuspěchat něco – na tomto spojení není moc zajímavého, snad jen to, že aby se rýmovalo, je zde místo příslovce slowly přídavné jméno slow

Lze vytvářet další a další výrazy, ty se potom objevují např. v reklamních sloganech, názvech produktů apod. Vzpomeňme třeba film Kill Bill nebo populární webovou stránku připravující na jazykové zkoušky FCE nebo CAE s názvem Flo-Joe. V Harry Potterovi je také např. postava Rita Skeeter /ˌri:tə 'ski:tə/, v seriálu Chuck jsou ajťáci pracující v jednom elektro supermarketu, kterému se říká Nerd Herd, v seriálu Heroes říká jedna postava své dceři Claire Bear, svému miláčkovi můžeme říkat hunny bunny (od slova honey – zlato a bunny – králíček) atd.

Mnoho podobných výrazů používají rodiče s malými dětmi, jako např. silly billy (místo samotného silly) apod.

Pozn.: Zmínit můžeme i náš článek CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy.

Spojení s předponou SHM-

Na závěr ještě další zajímavost. V angličtině možná narazíte na spojení, kde druhé slovo začíná na ‘předponu’ shm- /ʃm/. Např. weekend-shmeekend, money-shmoney, London-shmondon apod. Další lze tvořit téměř s jakýmikoliv slo­vy.

Co vyjadřují?

Jedná se o výrazy, kterými ukazujeme nějaký negativní až opovržlivý postoj k dané věci. Např. někdo neustále mluví o tom, jak byl o víkendu v Londýně a jak to bylo skvělé. Vy už toho máte po krk a tak řeknete London-shmondon. Nebo si chcete koupit něco hezkého, ale váš partner začne mluvit o tom, že nejsou peníze apod. Vy na to můžete říct money-shmoney a vyjádříte tím, že jsou to jen ‘blbé peníze’.

Předpona shm- v těchto spojeních pochází z jazyka jidiš, kde mají slova začínající na shm či schm pejorativní význam. V angličtině jsou známá např. z jidiš přejatá slova schmuck/'ʃmʌk/ (hlupák, idiot) či shmutz/'ʃmʊts/ (špína). Šikovní anglicky mluvící lidé si tuto předponu adaptovali a začali ji používat, jak se jim zachtělo.

Závěrem

Ukázali jsme si několik desítek rýmovaných výrazů, se kterými se při kontaktu s živou angličtinou jistě dříve nebo později setkáte. Pokud byste je chtěli sami začít používat v mluvení či psaní, platí zde to, co platí obecně vždy u učení se slangu, idiomů apod. Je nutné znát, jak se daný výraz používá. Je formální, neformální, žertovný? Je spíše americký či britský? Není už zastaralý? Na tyto a další otázky by vám měl dát odpověď každý kvalitní slovník. Proto se raději vždy přesvědčte, než slovíčko zařadíte do svého aktivního slovníku.

Kromě těchto krátkých rýmů jsou v angličtině časté i rýmující se celé věty, jako např.:

 • finders keepers – kdo to našel, toho to je
 • my way or the highway – buď to bude po mém, nebo jdu od toho
 • fight or flight – bojuj nebo uteč
 • single and ready to mingle – svobodný a připraven se družit
 • set it and forget it – nastav si to a dál si toho už všímat nemusíš
 • make it or break it – buď to dáš, nebo to poděláš

Více v článku Rhyming phrases.

Překlad:
 1. Můžeš chviličku počkat? – Jasnačka.
 2. Mrňavoučký pavouček se vyšplhal nahoru okapem.
 3. Jediné, co to vyžaduje, je trošička tvého času.
 4. Všichni uvěřili jeho falešnému příběhu o tom, jak k těm penězům přišel.
 5. Vytvořil si vlastní náboženství, ale nikdo mu na tu habaďůru neskočil.
 6. Nedokázal jsem to přečíst. Bylo to dvacet stránek právnické hatmatilky.
 7. Nevěřím v nesmysly jako je astrologie, magie, duchové či mimozemšťani.
 8. Nevěřím žádným těmto kecům o tom, jak Bůh změnil její život.
 9. Věší všem bulíky na nos.
 10. Ty bys to kolo chtěl zpátky? Aby ses nerozbrečel!
 11. Bé bé, běž to říct mamince.
 12. Tohle místo mi nahání husí kůži. Pojďme odtud.
 13. Byl jsem rád, že jsem na pár dní unikl shonu každodenního života ve městě.
 14. Zaměřme se na to podstatné.
 15. Ta kniha obsahuje všechny nejdůležitější informace, které potřebujete k úspěšnému složení zkoušky.
 16. Proboha, tys mě vyděsil!
 17. V jeho chaotickém životě došlo k dalšímu obratu, když byl minulý týden zatčen za krádež.
 18. Jen se snažil najít nějaké vzrušení ve svém nudném životě.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Rhyming compounds (mumbo-jumbo...)

Test, který prověří Vaše znalosti rýmovaných párových spojení jako např. mumbo-jumbo apod.
UPPER-INTERMEDIATE

CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy

Znáte anglické párové výrazy, jako jsou např. chit-chat, tick-tock, zig-zag a další? Tomuto jevu se v angličtině říká ‘ablaut reduplication’ a v tomto článku se o něm dočtete více.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Rhyming phrases

Znáte různé rýmované anglické věty? Otestujte se.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy 27 22778 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety