Help for English

Word formation: Clipping

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2014

Jedním ze způsobů, jakým vznikají nová slova, je tzv. CLIPPING. Vysvětlení a příklady tohoto jevu naleznete v tomto článku.Word formation: Clipping

Jedním ze způsobů, jak vznikají slova, je tzv. clipping tedy něco jako ‘oklešťování’. Spočívá v tom, že se z nějakého delšího slova část odstřihne a vznikne tak nové kratší slovo.

Toto je v mluvené angličtině velice časté např. u křestních jmen. Např. ze jména Alexander ustřihneme poslední dvě slabiky, a vznikne nám slovo Alex. Podobně ze jména Christopher odstřihneme druhou část a vznikne nám jméno Chris. Ze stejného jména může ale také vzniknout Topher (ustřihneme-li první slabiku). Jak Chris, tak Topher jsou používané verze jména Christopher.

Některé takové zkráceniny se již používají zcela běžně jako samostatná jména (Tom – Thomas, Mike – Michael, Matt – Matthew, Phil – Phillip, Sue – Susan apod.), jiná fungují jako domácké verze jmen (Pete – Peter, Kev – Kevin, Rache – Rachel, Nate – Nathan, Liz / Beth – Elizabeth). Více o jménech naleznete v článku Anglická jména.

Clipping ale rozhodně není jen otázkou jmen. Tyto výrazy vznikaly a stále vznikají především jako součást slangu různých skupin lidí, např. studentů, počítačových odborníků, lékařů, vězňů, vědců, vojáků apod. Např. ze školního prostředí budete znát exam/ɪg'zæm/, math/'mæθ/, gym/'dʒɪm/ či lab/'læb/.

Existují tři typy tohoto zkracování: back clipping, kde zůstane ze slova pouze jeho začátek, fore-clipping, kde naopak zůstane jen konec, a potom kombinace obou, kde se ze slova ustřihne začátek i konec.

BACK CLIPPING

max/'mæks/ maximum maximum, maximálně
gig/'gɪg/ gigabyte gigabyte
meg/'meg/ megabyte megabyte
sec/'sek/ second vteřina
amp/'æmp/ amplifier zesilovač, kombo
med school/'medˌsku:­l/ medical school medicína (škola)
con/'kɒn/ convict trestanec
ad/'æd/ advertisement reklama, inzerát
exam/ɪg'zæm/ examination zkouška
math/'mæθ/ mathematics matematika
lab/'læb/ laboratory laboratoř
gym/'dʒɪm/ gymnasium tělocvična
deli/'deli/ delicatessen lahůdky
gas/'gæs/ gasoline benzín
pub/'pʌb/ public house hospoda, pohostinství
sub/'sʌb/ submarine ponorka
fax/'fæks/ facsimile fax
cell/'sel/ cellular phone mobilní telefon
champ/'tʃæmp/ champion šampión
chimp/'tʃɪmp/ chimpanzee šimpanz
pen/'pen/ penitentiary vězení
mic/'maɪk/ microphone mikrofon
bra/'brɑ:/ brassiere podprsenka
perm/'pɜ:m/ permanent wave trvalá
showbiz/'ʃəʊˌbɪz­/ show business šoubyznys
perv/'pɜ:v/ pervert pervert
rhino/'raɪnəʊ/ rhinoceros nosorožec
hippo/'hɪpəʊ/ hippopotamus hroch
intel/'ɪntel/ intelligence tajné informace (rozvědky)
porn/'pɔ:n/ pornography pornografie
nuke/'nju:k/ nuclear weapon jaderná zbraň
ref/'ref/ referee rozhodčí
cred/'kred/ credibility důvěryhodnost
tux/'tʌks/ tuxedo smoking
doc/'dɒk/ doctor lékař
pic/'pɪk/ picture obrázek
cap/'kæp/ captain kapitán
sax/'sæks/ saxophone saxík
detox/'di:ˌtɒk­s/ detoxification odvykačka

Plurály přibírají klasicky koncovku -S:

ops/'ɒps/ operations voj. operace
stats/'stæts/ statistics statistika
abs/'æbz/ abdominals břišní svaly
carbs/'kɑ:bz/ carbohydrates sacharidy
caps/'kæps/ capitals kapitálky, velká písmena
meds/'medz/ medication (pills) léky
congrats/kəŋ'græts congratulations gratuluju

Mnohdy se stává, že jedno slovo může být zkráceninou několika odlišných slov:

Coke/'kəʊk/ Coca Cola Coca Cola
coke/'kəʊk/ cocaine kokain
vet/'vet/ veterinarian veterinář
vet/'vet/ veteran veterán
tech/'tek/ technician technik
tech/'tek/ technology technologie
rep/'rep/ representative zástupce
rep/'rep/ reputation reputace
specs/'speks/ spectacles brýle
specs/'speks/ specifications specifikace

Některé zkráceniny končí na -o, ty jsou často velmi hovorové:

bro/'brəʊ/ brother brácha
pro/'prəʊ/ professional profík
photo/'fəʊtəʊ/ photograph fotka
psycho/'saɪkə­ʊ/ psychopath psychouš
demo/'deməʊ/ demonstration ukázka
kilo/'ki:ləʊ/ kilogram kilo
promo/'prəʊməʊ promotion propagace

Podobných jsou desítky. Více se o hovorových slovech končících -o dočtete v článku Hovorová slovíčka končící na -o.

FORE-CLIPPING

burger/'bɜ:gə/ hamburger hambáč
phone/'fəʊn/ telephone telefon
chute/'ʃu:t/ parachute padák
plane/'pleɪn/ airplane / aeroplane letadlo
gator/'geɪtə/ aligator aligátor
hood/'hʊd/ neighborhood čtvrť
quake/'kweɪk/ earthquake zemětřesení
bot/'bɒt/ robot robot
bus/'bʌs/ omnibus autobus

Pozn.: Slovíčko omnibus/'ɒmnɪbʌs­/ v původní formě a významu je ale již velmi zastaralé, asi se s ním už ani nesetkáte.

COMBINED CLIPPING

flu/'flu:/ influenza chřipka
fridge/'frɪdʒ/ refrigerator lednička
jammies/'dʒæmiz/ / jams/'dʒæmz/ pyjamas pyžamo

COMPLEX CLIPPING

V této kategorii jsou složená slova a složené výrazy, které vznikly pomocí clippingu jedné či obou částí. Velmi často jsou to názvy nových technologií, firem, produktů apod.

sci-fi/'saɪˌfaɪ/ science fiction vědecko-fantastický
sitcom/'sɪtkɒm situational comedy sitkom
decaf/'di:ˌkæf­/ decaffeinated coffee káva bez kofeinu
psych ward/'saɪkˌwɔ:d­/ psychiatric ward psychiatrické oddělení
helipad/'heliˌpæd/ helicopter landing pad přistávací plocha vrtulníků
satnav/'sætˌnæv­/ satellite navigation satelitní navigace
maglev/'mæglev­/ magnetic levitation magnetický pohon
home ec/'həʊmˌek/ home economics rodinná výchova
telecom/'teləkɒm­/ telecommunications telekomunikace
Eurotel/'jʊərəʊt­el/   (bývalý mobilní operátor)

Např. různé kombinace slov com, tel, tele apod. jsou velmi časté jako názvy společností.

Další clippingy

V odborném žargonu (např. lékařském, vojenském apod.) najdeme další desítky příkladů. Velmi kreativně se ke clippingu přistupuje obzvláště v hovorové neformální angličtině. Zkráceninu si už vysloužili díky filmům a seriálům jako Twilight, The Vampire Diaries i upíři, kterým se přezdívá vamps.

Závěrem

Mnohá z výše uvedených slovíček jste jistě již dříve znali a ani si neuvědomovali, že se jedná o zkrácenou verzi delšího slovíčka. Tyto zkráceniny se používají především v mluvené neformální angličtině. V psaném projevu, v esejích, obchodních dopisech apod. je vždy lepší použít nezkrácenou verzi (tedy samozřejmě až na výjimky jako bus či fax).Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Hovorová slovíčka končící na -o

Článek o hovorových slovíčkách jako například bro, pro, weirdo, convo či lingo.

INTERMEDIATE

Blending: smíchaná slova (brunch, frenemy...)

Znáte slova chillax, frenemy, ginormous či Czenglish? To jsou příklady tzv. BLENDINGU, tedy vytváření nových slov pomocí smíchání již existujících slov.

UPPER-INTERMEDIATE

Word formation 13

Znáte podstatná jména jako bezprostřednost, střízlivost, neochota a další? Své znalosti a dovednost tvořit podstatná jména si můžete vyzkoušet v tomto testu.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Word formation: Clipping 12 24145 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety