Help for English

Slovíčko INSTEAD

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.08.2013

Článek o slovu INSTEAD, u kterého je zajímavé hlavně postavení ve větě.Když ho vidíme takto napsané dohromady, nečiní většinou žádné potíže. Ona je to vlastně ale složenina předložky a podstatného jména, a proto se s ní často setkáme i “rozděleně”. Jak to ale potom funguje? Nejen to si ukážeme v tomto článku.

Slovíčko INSTEAD

Samotné slovo instead není zvlášť těžké na zapamatování. Jediné, co může působit potíže, je jeho postavení ve větě, popřípadě jeho dvě možnosti použití. Máme tu předložku instead of a příslovce instead.
Dnešní článek chci ale také věnovat méně častému použití tohoto slova, se kterým se setkáváme ve formální angličtině, a jde v podstatě o jeho rozložení, in someone's stead. Na závěr vás seznámím s jednou frází, kde se zachovalo samotné stead v roli podstatného jména.

First things first … Podívejme se teď na instead podrobněji.

instead /ɪn'sted/ (adv) (na)místo

Co se týče výslovnosti, pozor na důraz na druhé slabice, ne na první, a dvojhláska EA se čte /e/, ne /i:/.

Jeho postavení ve větě je buď hned na začátku, často oddělené čárkou, nebo, na konci věty. Jedná se o příslovce, neporovnáváme tedy dvě či více věcí, jako je tomu u předložky instead of.

The developer has called off our meeting. Instead, he will meet with Hampshire officials. The boss's really furious. TTT *1
James got sick so I will go instead. TTT *2
I advised him to go and apologize. Instead, he lay down on his bed. TTT *3
Carl had intended to go to London by train, but in the end he went by car instead. TTT *4
Motivating the old team hasn't helped so the couch has decided to draft new players instead. TTT *5

Možná máte nutkání v některých větách za slovem instead pokračovat, máte pocit, že tam něco chybí. Nechybí. Podívejme se, jak by pak ty věty vypadaly:

James got sick so I will go instead of him.
Carl had intended to go to London by train, but in the end he went by car instead of by train.
Motivating the old team hasn't helped so the couch has decided to draft new players instead of motivating the old team.

Opakující se informace je zkrátka nadbytečná. Navíc, abychom zachovali angličtinu, musíme z příslovce “udělat” předložku instead of (tak, že přidáme of).

Věty jako

James got sick so I will go instead him.
Carl had intended to go to London by train, but in the end he went by car instead by train.
Motivating the old team hasn't helped so the couch has decided to draft new players instead motivating the old team.

nejsou možné, ani logické.

instead of (prep) (na)místo koho, čeho

Jak jsme si naznačili výše, toto spojení funguje trochu jinak, než samotné instead, protože za předložkou musí ještě něco následovat. Nejčastěji podstatné jméno či gerundium. Sloveso s to je okrajové a ve zcela specifických případech. Podíváme se na výše uvedené příkladové věty a upravíme je pomocí předložky instead of, aniž bychom změnili význam věty:

The developer will meet Hampshire officials instead of our team. The boss's really furious. TTT *6
I will go there instead of James who got sick. TTT *7
He lay down on his bed instead of apologizing. TTT *8
Instead of going to London by train, Carl will drive there . TTT *9
The couch has decided to draft new players instead of motivating the old team which hasn't helped. TTT *10

Pro pokročilejší

Poslední věta by se dala napsat i takto:

The couch has decided to draft new players instead of to motivate the old team which hasn't helped.

Jak vidíte, s předložkou instead of vlastně dáváme do kontrastu či srovnáváme dvě možnosti, obě uvedené ve větě, jako zde “to draft new players” a “to motivate the old team”. Ukažme si na dalších příkladových větách, jak toto srovnání funguje:

The letter was sent to me by mistake instead of to my agent. TTT *11
Diane was walking across the lawn instead of to the gate. TTT *12
Sometimes it is more important to have the courage to say no instead of to say yes. TTT *13
He received a message saying that the Italians were fighting with the enemy, instead of with Germany. TTT *14
You're playing for yourself instead of with the team! TTT *15

Tyto vazby jsou častější v americké angličtině. Radím vám je nepoužívat, pokud si nejste zcela jisti, nebo jste si tento jev dobře neosvojili. Co vám nejlépe pomůže si takové vazby osvojit? No přece čtení, poslech, reálie!

in someone's stead na místo koho (formal)

Dostáváme se k formálnímu výrazu, se kterým se ale ve zprávách či knihách setkáte. Jde v podstatě o rozložení slova instead na dvě části: in a stead, které se dnes nachází už pouze ve složeninách (jako je právě instead) nebo ve frázích. Ve staroangličtině znamenalo stede “place, position” (místo, pozice). Uveďme si teď pár příkladů, ze kterých tuto vazbu nejsnáze pochopíte:

Should any of the candidates be caught stealing, he/she will be dismissed and another candidate will be hired in his/her stead. TTT *16
I'm really sorry but I cannot come to Washington. Mr. Blackhorn will come in my stead. TTT *17
The king was badly injured and couldn't do his duty so his son reigned in his stead. TTT *18
The old vicarage was in a sorry state so the parishioners decided to pull it down and build a new one in its stead. TTT *19
Don't take on the heavy responsibility in your client's stead. He himself is responsible for his own deeds. TTT *20
I expect no one to take risks in my stead. TTT *21
They were holding the dinner in the ambassador's ste­ad, but the cost of the wine would go on his account. TTT *22
Sir Welleslay authorized me to act in his stead. TTT *23
Among other things I despise him for, he is so dishonorable he sends his sister in his stead. TTT *24

Závěr

Chýlíme se ke konci, takže je nejvyšší čas představit vám jeden idiom, který se vám může hodit (nejen při skládání jazykových zkoušek nebo při psaní školních prací):

stand someone in good stead = být komu ku prospěchu, užitku; vyplatit se

All our employees did a good job last year, which stood us in good stead. We are now ready to go on keeping pace with our competitors. TTT *25
I keep telling myself that it will stand me in good stead when I'm about 40 and doing my first French lesson! TTT *26
Listening to my Mom has always stood me in good stead, so I will keep doing it as long as I can. TTT *27

Doufám, že vám tento článek pomohl pochopit, jak se slovo instead používá, nebo rozšířil již nabyté vědomosti.

Poznámka: Pokud vás zarazil výraz v jedné z příkladových vět, přečtěte si článek Spojení MEET WITH. Možná si budete chtít projít i článek Předložky v tázacích a vztažných větách.

Překlad:
 1. Developer odvolal naši schůzku. Místo toho se setká s představiteli Hampshiru. Šéf vážně zuří.
 2. James onemocněl, takže místo něj půjdu já.
 3. Doporučil jsem mu, aby se šel omluvit. Místo toho si lehl na postel.
 4. Měl v úmyslu jet do Londýna vlakem, ale nakonec jel místo toho autem.
 5. Motivování starého týmu nepomáhá, tak se trenér rozhodl místo toho nadraftovat nové hráče.
 6. Developer se místo s naším týmem setká s představiteli Hampshiru. Šéf vážně zuří.
 7. Místo Jamese, který onemocněl, tam půjdu já.
 8. Místo toho, aby se omluvil, si lehl na postel.
 9. Místo toho, aby jel do Londýna vlakem, pojede autem.
 10. Místo motivování starého týmu, které nepomáhá, se trenér rozhodl nadraftovat nové hráče.
 11. Ten dopis omylem poslali mně, místo mému zástupci.
 12. Diane kráčela přes trávník, místo toho, aby mířila k bráně.
 13. Někdy je důležitější mít odvahu říct ne, než říct ano (odmítnout/sou­hlasit).
 14. Dostal zprávu, že Italové bojují s nepřítelem, místo s Německem.
 15. Hraješ pro sebe, místo za tým!
 16. Pokud by byl některý ze zájemců chycen při krádeži, bude propuštěn(a) a místo něj/ní bude přidat další zájemce.
 17. Je mi to opravdu líto, ale do Washingtonu přijet nemohu. Místo mě přijede pan Blackhorn.
 18. Král byl vážně zraněn a nemohl vykonávat svou povinnost, tak za něj vládl jeho syn.
 19. Fara byla v zuboženém stavu, tak se farníci rozhodli ji strhnout a postavit místo ní novou.
 20. Neberte na sebe tu velkou zodpovědnost místo svého klienta. On sám je zodpovědný za své činny.
 21. Nečekám/nežádám, aby někdo riskoval za/místo mě.
 22. Místo velvyslance pořádali večeři oni, ale výdaje za víno půjdou z jeho účtu.
 23. Sir Welleslay mě zplnomocnil, abych jednal v jeho zastoupení.
 24. Kromě jiných věcí, kvůli kterým jím opovrhuji, je tak nečestný, že místo sebe posílá svou sestru.
 25. Všichni naši zaměstnanci odvedli loni dobrou práci, což se nám všem vyplatilo. Nyní zvládneme dál udržet krok s naší konkurencí.
 26. Pořád si opakuji, že když se ve čtyřiceti začínám učit francouzsky, bude mi to k užitku!
 27. Poslouchat svou mamku se mi vždycky vyplatilo, takže v tom budu pokračovat, dokud budu moct.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko INSTEAD 14 7187 Od phk1 poslední příspěvek
před 7 lety