Help for English

Food idioms (1)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.12.2016

Několik užitečných idiomů spojených s jídlem. Asi víte, co je “piece of cake”, ale co třeba “bun in the oven” nebo “chalk and cheese”?Food idioms (1)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají většinou smysl, proto je jejich pochopení poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

spill the beans/ˌspɪl ðə '­bi:ns/ – prokecnout se, vyklopit něco TTT *1

There's a surprise party for Jessica next Friday. Don't spill the beans! TTT *2
How come our mother knows about it? My brother must have spilled the beans. TTT *3  

cup of tea/ˌkʌp əf 't­i:/ – parketa, gusto, šálek kávy

You know ice skating isn't my cup of tea. I definitely prefer skiing in winter. TTT *4
I do know it's not everyone's cup of tea, but I thought you may like it. TTT *5  

couch potato/'kaʊtʃ pə­ˌteɪtəʊ/ – domácí povaleč, pecivál

How can you be such a couch potato? Get up and wash the dishes. TTT *6
Maybe I should be a couch potato for today. Watch TV, eat some pizza. What do you think? TTT *7  

a piece of cake/əˌpi:s əv­'keɪk/ – hračka, brnkačka (snadná věc)

Don't worry, it's a piece of cake. You will do just fine. TTT *8
Two hundred a month should be a piece of cake for you, right? TTT *9  

with a pinch of salt/wɪð ə ˌpɪn­tʃ əv 'sɔlt/ – s rezervou, s nadhledem
with a grain of salt/wɪð ə ˌgre­ɪn əv 'sɔlt/ – s rezervou, s nadhledem

You know what she's like. I would take it with a pinch of salt. TTT *10
He bragged about it, but we took the information with a grain of salt. TTT *11  

have a bun in the oven/hæv ə 'b­ʌn ɪn ði: ˌʌvən/ – , být v tom, mít buben, být těhotná TTT *12

Don't you know? She has a bun in the oven. TTT *13
Her parents were surprised to learn that she had a bun in the oven. TTT *14  

icing on the cake/ˌaɪsɪŋ ɒn ð­ə 'keɪk/ – třešnička na dortu TTT *15

The icing on the cake for the property buyer was the beautiful wardrobe in the attic. TTT *16
Well, the fact that we did make money in the end is icing on the cake. Nobody expected it. TTT *17  

sell like hot cakes/ˌsel laɪ­k ˌhɒt 'keɪks/ – jít na dračku TTT *18

Their new line of lingerie was selling like hot cakes. TTT *19
The album sold like hot cakes but only in Europe. TTT *20  

chalk and cheese/ˌtʃɔ:k ən '­tʃi:z/ – nebe a dudy (rozdílný) TTT *21

My brothers Steve and Jack are as different as chalk and cheese. TTT *22
Oh come on, these two TV shows are like chalk and cheese. They couldn't be more different. TTT *23  

bad egg/'bæd ˌeg/ – darebák, budižkničemu (člověk věčně v průšvihu)

Why should one bad egg ruin it for the rest of us. TTT *24
He has always been a bad egg, even at young age. TTT *25  

like two peas in a pod/laɪk tu: p­i:z ɪn ə 'pɒd/ – podobní si jako vejce vejci (vzhledem, myšlením, nebo chováním) TTT *26

Neither of them would thank me for saying it, but they're like two peas in a pod. TTT *27
You can tell they are brothers immediately. They are like two peas in a pod. TTT *28  

put all your eggs in one basket/pʊt ɔ:l j­ə 'egz ɪn wʌn 'bɑ­:skɪt/ – vsadit vše na jednu kartu TTT *29

Don't put all your eggs in one basket. Diversify your investments by owning a mix of stocks. TTT *30
She shouldn't have put all her eggs in one basket. Now she has nothing. TTT *31  

walk on eggshells/ˌwɔ:k ɒn '­egʃelz/ – opatrně našlapovat, chodit po špičkách (např. při komunikaci) TTT *32

Even though she was walking on eggshells, they called her a manipulator. TTT *33
I will not keep my voice down. I've been walking on eggshells around you for months and I'm sick of it. TTT *34  

have bigger fish to fry/hæv bɪgə ˌ­fɪʃ tə 'fraɪ/ – mít jiné starosti, mít něco důležitějšího (na práci) TTT *35

Sorry, at the moment I have much bigger fish to fry than that. TTT *36
Don't ask your boss. He has bigger fish to fry. TTT *37  

cry over spilt milk/ˌkraɪ əʊvə ˌ­spɪlt 'mɪlk/ (nebo spilled) – plakat nad rozlitým mlékem

They were very disappointed to have lost the game, but it's no use crying over spilled milk. TTT *38
You got fired? Well, you probably should've worked harder. Don't cry over spilt milk now. TTT *39  

Pozn.: obvykle ve spojení there's/it's no use crying over spilled/spilt milk TTT *40.

cheesy/'tʃi:zi/ – laciný, trapný TTT *41

How can you watch it? It's a super cheesy soap opera. TTT *42
I know, the lyrics are a bit cheesy, but I like the song anyway. TTT *43  

in a nutshell/ˌɪnə'nʌtʃ­el/ – v kostce (krátce) TTT *44

You may not see the big picture here. The problem is, in a nutshell, a lack of motivated staff. TTT *45
So, just in a nutshell, today's annou­ncement means what? TTT *46  

nuts/'nʌts/ – vyšinutý, pomatený

Are you nuts? TTT *47
And then she went completely nuts. TTT *48  

Překlad:
 1. doslova vysypat fazole
 2. Příští pátek bude překvápková party pro Jessicu. Neprokecněte se!
 3. Jak to, že to ví naše matka? Můj brácha jí to určitě vyklopil.
 4. Víš, že bruslení moc nemusím. Rozhodně v zimě raději lyžuju.
 5. Já přece vím, že to každý nemusí, ale já si myslel, že tobě by se to mohlo líbit.
 6. Jak můžeš být takový povaleč? Vstaň a umyj nádobí.
 7. Možná bych se mohl dneska válet. Zapnout telku, sníst nějakou pizzu. Co si o tom myslíš?
 8. Neboj, je to brnkačka. Zvládneš to úplně v pohodě.
 9. Dvě stovky měsíčně by pro tebe měly být hračka, ne?
 10. Víš, jaká je. Bral bych to s rezervou.
 11. Chvástal se tím, ale my tu informaci brali s rezervou.
 12. doslova mít housku v troubě
 13. Ty to nevíš? Je těhotná.
 14. Její rodiče byli překvapeni, když zjistili, že je těhotná.
 15. doslova poleva na dortu
 16. Třešnička na dortu pro toho kupujícího nemovitosti byla ta překrásná skříň na půdě.
 17. Inu, to, že jsme vydělali nakonec peníze, je třešnička na dortu. Nikdo to nečekal.
 18. doslova prodávat se jako ještě horké koláčky
 19. Jejich nová řada dámského spodního prádla šla na dračku.
 20. To album šlo na dračku, ale jen v Evropě.
 21. doslova jako křída a sýr
 22. Moji bratři Steve a Jack nemohou být více rozdílní.
 23. Ale nech toto, tyto dva televizní pořady jsou jako nebe a dudy. Nemohly by být více rozdílné.
 24. Proč by to měl jeden darebák pokazit nám ostatním.
 25. Vždycky byl budižkničemu, dokonce i v mládí.
 26. doslova dva hrášky v lusku
 27. Ani jeden z nich by mi asi nepoděkoval, kdybych to řekl, ale jsou si podobní jako vejce vejci.
 28. Okamžitě poznáš, že jsou bratři. Jsou si podobni jako vejce vejci.
 29. doslova dávat všechna svá vejce do jednoho košíku
 30. Nevsázej vše na jednu kartu. Rozlož si svoje investice tím, že budeš vlastnit různé akcie.
 31. Neměla vsázet na jednu kartu. Teď nemá nic.
 32. doslova chodit po skořápkách z vajec
 33. I když byla velice opatrná, stejně ji nazvali manipulátorem.
 34. Neztiším se. Našlapuju kolem tebe opatrně už celé měsíce a mám toho dost.
 35. doslova mít k osmažení větší ryby
 36. Promiň, teď mám fakt něco mnohem důležitějšího než toto.
 37. Neptej se svého šéfa. Má na práci důležitější věci.
 38. Byli velmi zklamáni, že prohráli ten zápas, ale nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.
 39. Oni tě vyhodili? Inu, možná jsi měl pracovat víc. Teď nebreč nad rozlitým mlékem.
 40. nemá smysl/cenu plakat nad rozlitým mlékem
 41. doslova sýrový
 42. Jak na to můžeš koukat? Je to strašně laciná telenovela.
 43. Vím, slova jsou trochu laciná, ale mě se ta písnička stejně líbí.
 44. doslova ve skořápce od ořechu
 45. Možná to nevidíš v globálu. Problém je v kostce nedostatek motivovaného personálu.
 46. Takže, jen v kostce, dnešní prohlášení znamená co?
 47. Zbláznil ses?
 48. A pak se úplně pomátla.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (2)

Víte, že citron může být šunka? A umíte v angličtině mazat med kolem pusy? To a mnohem více se dočtete v dnešním článku o idiomech.

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (1)

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících jídlo.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Food idioms 5 4619 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 8 lety