Help for English

Minulý prostý čas - kladné oznamovací věty

ELEMENTARY Vydáno dne 26.01.2022

Tvoření minulého času v kladných oznamovacích větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, koncovka -edMinulý prostý čas – kladné oznamovací věty

Minulý čas pravidelných sloves

Minulý čas (konkrétně minulý čas prostý) se v angličtině tvoří poměrně jednoduše. Záleží ale na tom, zde se jedná o tzv. pravidelná nebo nepravidelná slovesa.

Sloves, kterým říkáme pravidelná, je v angličtině většina. V minulém čase přibírají ve všech osobách koncovku -ed.

Od slovesa play/'pleɪ/ bude tedy minulý čas played/'pleɪd/.

1. osoba played tennis. TTT *1 We played tennis. TTT *2
2. osoba You played tennis. TTT *3 You played tennis. TTT *4
3. osoba He played tennis. TTT *5 They played tennis. TTT *6

Vidíte, že minulý čas je v angličtině opravdu jednoduchý. V přítomném čase jsme si museli dávat pozor na -s ve třetí osobě jednotného čísla, v minulém čase je ale sloveso stejné ve všech osobách.

finished the book yesterday. TTT *7
They wanted to be alone. TTT *8
We played some games and listened to some music. TTT *9
He kissed her. TTT *10
He cooked dinner. TTT *11
liked the book but I hated the movie. TTT *12
They lived together for a year. TTT *13
He needed a shower. TTT *14
The lift stopped and the door opened. TTT *15
We studied for the test together. TTT *16
They walked hand in hand. TTT *17
watched a great movie last night. TTT *18
He worked from nine to five every day. TTT *19  

Koncovka -ed u sloves

Koncovka -ed se ve většině případů vyslovuje pouze jako samotné /d/

listen → listened/'lɪsnd/ live → lived/'lɪvd/ love → loved/'lʌvd/
open → opened/'əʊpənd play → played/'pleɪd/ study → studied/'stʌdid/

Pokud sloveso končí na nějakou neznělou souhlásku, např. p, k, s apod., výslovnost koncovky bude také neznělá, tedy /t/.

cook → cooked/'kʊkt/ dance → danced/'dɑ:ns­t/ finish → finished/'fɪnɪ­ʃt/
kiss → kissed/'kɪst/ like → liked/'laɪkt/ stop → stopped/'stɒpt/
walk → walked/'wɔ:kt/ watch → watched/'wɒtʃt work → worked/'wɜ:kt/

Pokud sloveso končí hláskou t nebo d, bude se koncovka vyslovovat jako slabika /ɪd/.

hate → hated/'heɪtɪd need → needed/'ni:dɪd want → wanted/'wɒntɪd

Co se týče pravopisu, dochází k následujícím změnám:

 1. Slovesa končící na nevyslovované -e přibírají už pouze -d (love → loved)
 2. Slovesa končící slabikou, kde je souhláska + samohláska + souhláska (např. top, sip, rip, pat), poslední souhlásku zdvojují (stop → stopped)
 3. Slovesa končící slabikou, kde je souhláska + y, změní koncové y na měkké i (study → studied)

Minulý čas nepravidelných sloves

Zatímco u pravidelných sloves stačí v minulém čase přidat koncovku -ed, u nepravidelných sloves je nutné se tvar v minulém čase prostě naučit. Tato slovesa nepřibírají koncovku, ale změna probíhá uvnitř slova. S výjimkou slovesa ‘být’, které má minulé tvary dva (I, he, she, it was / we, you, they were), mají ostatní nepravidelná slovesa ve všech osobách stejný tvar.

Běžně používaných nepravidelných sloves je v angličtině okolo stovky. Zde si prozatím uvedeme jen 30 z těch nejpoužívanějších.

break broke/'brəʊk/ He fell and broke his arm. TTT *20  
drink drank/'dræŋk/ My dog drank some dirty water. TTT *21  
buy bought/'bɔ:t/ bought a new phone last week. TTT *22  
come came/'keɪm/ My son came home at 5 in the morning. TTT *23  
cost cost/'kɒst/ TTT *24 The CD only cost me 2 dollars. TTT *25  
do did/'dɪd/ did everything you wanted. TTT *26  
drive drove/'drəʊv/ Dad drove me to school today. TTT *27  
eat ate/'eɪt/ We ate a big breakfast. TTT *28  
find found/'faʊnd/ found this under your bed. TTT *29  
get got/'gɒt/ Look what I got for Christmas! TTT *30  
give gave/'geɪv/ My friend gave me some good advice. TTT *31  
go went/'went/ We went for a walk in the park. TTT *32  
have had/'hæd/ had a dog when I was a kid. TTT *33  
hear heard/'hɜ:d/ heard about your grandfather. I'm sorry. TTT *34  
leave left/'left/ TTT *35 She left without saying goodbye. TTT *36  
lose lost/'lɒst/ lost my phone on the way to work. TTT *37  
meet met/'met/ They first met in college. TTT *38  
pay paid/'peɪd/ We paid for the drinks and left. TTT *39  
put put/'pʊt/ TTT *40 put too much sugar in my coffee. TTT *41  
read read/'red/ TTT *42 read the Hobbit when I was a kid. TTT *43  
say said/'sed/ TTT *44 He said he loved her. TTT *45  
see saw/'sɔ:/ saw your sister at the airport. TTT *46  
sell sold/'səʊld/ She sold her old car and bought a new one. TTT *47  
sit sat/'sæt/ We sat on the ground and talked. TTT *48  
sleep slept/'slept/ slept like a baby. TTT *49  
take took/'tʊk/ TTT *50 took an umbrella, just in case. TTT *51  
tell told/'təʊld/ told you to be careful! TTT *52  
think thought/'θɔ:t/ She thought I was a thief! TTT *53  
wake woke/'wəʊk/ Something woke me up at 3 in the morning. TTT *54  
wear wore/'wɔ:/ He never wore a tie. TTT *55  

Vidíte, že v některých případech minulý čas vypadá úplně stejně jako základní tvar. Jak potom rozeznat přítomný čas od minulého? Z kontextu je to většinou zcela jasné, případně nesmíme zapomínat také na to, že v přítomném čase se ve třetí osobě používá koncovka -s, zatímco v minulém ne. Podívejte se např. na větu:

It cost 15 pounds. TTT *56  

I když sloveso cost má tvar přítomného a minulého času stejný, zde je jasné, že se jedná o minulost. V přítomnosti by totiž bylo ‘it costs’.

Překlad:
 1. Hrál jsem tenis.
 2. Hráli jsme tenis.
 3. Hrál jsi tenis.
 4. Hráli jste tenis.
 5. Hrál tenis.
 6. Hráli tenis.
 7. Včera jsem tu knihu dočetl.
 8. Chtěli být sami.
 9. Hráli jsme nějaké hry a poslouchali hudbu.
 10. Políbil ji.
 11. Uvařil večeři.
 12. Kniha se mi líbila, ale film se mi vůbec nelíbil.
 13. Rok spolu bydleli.
 14. Potřeboval sprchu.
 15. Výtah zastavil a dveře se otevřely.
 16. Učili jsme se na ten test společně.
 17. Procházeli se ruku v ruce.
 18. Včera večer jsem se díval na skvělý film.
 19. Každý den pracoval od devíti do pěti.
 20. Upadl a zlomil si ruku.
 21. Můj pes vypil nějakou špinavou vodu.
 22. Minulý týden jsem si koupil nový telefon.
 23. Můj syn přišel domů v 5 ráno.
 24. minulý tvar je stejný jako základní tvar
 25. To CD mě stálo jen dva dolary.
 26. Udělal jsem všechno, co jsi chtěl.
 27. Táta mě dnes dovezl do školy.
 28. Snědli jsme velkou snídani.
 29. Tohle jsem našel pod tvou postelí.
 30. Podívej, co jsem dostal k Vánocům!
 31. Můj kamarád mi dal dobrou radu.
 32. Šli jsme se projít do parku.
 33. Měl jsem psa, když jsem byl dítě.
 34. Slyšel jsem o tvém dědovi. Je mi to líto.
 35. vypadá stejně jako <span class=“correc­t”><strong>lef­t</strong></span> – levá strana
 36. Odešla, aniž by se rozloučila.
 37. Na cestě do práce jsem ztratil telefon.
 38. Poprvé se setkali na vysoké škole.
 39. Zaplatili jsme za drinky a odešli.
 40. minulý tvar je stejný jako základní tvar
 41. Dal jsem si do kávy příliš cukru.
 42. oba tvary se stejně píší, ale jinak vyslovují
 43. Hobbita jsem četl, když jsem byl dítě.
 44. pozor, vyslovujeme ‘sed’
 45. Řekl, že ji miluje.
 46. Viděl jsem tvoji sestru na letišti.
 47. Prodala svoje staré auto a koupila si nové.
 48. Seděli jsme na zemi a povídali si.
 49. Spal jsem jako mimino.
 50. vyslovujeme krátce!
 51. Vzal jsem si deštník pro všechny případy.
 52. Říkal jsem ti, abys byl opatrný!
 53. Ona si myslela, že jsem zloděj!
 54. Něco mě probudilo ve tři ráno.
 55. Nikdy nenosil kravatu.
 56. Stálo to 15 liber.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Past simple (minulý prostý čas)

Procvičte si tvary sloves v minulém prostém čase. Pravidelná i nepravidelná slovesa na vás čekají.
ELEMENTARY

Minulý čas nepravidelných sloves 1

Cvičení na použití minulého času jednoduchých nepravidelných sloves ve větách.

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas prostý (past simple)

Článek o minulém čase prostém, jeho použití, tvoření.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář