Help for English

Tázací dovětky (Question tags) #2

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.06.2006

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod.Tázací dovětky

část druhá

V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají tázací dovětky u rozkazovacích vět a s modálními slovesy. Dále upozorníme na některé oblíbené 'chytáky' tvůrců gramatických testů, a na závěr si uvedeme další gramatické jevy, které s tázacími dovětky souvisí.

Rozkazovací věty

Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

Podej mi to, ano?
Přestaň, jo?

V angličtině můžeme použít dva typy takového dovětku. Jeden se používá u rozkazů pro druhou osobu jednotného i množného čísla (bež / běžte, dělej / dělejte), a to jak pro kladné, tak pro záporné rozkazy (sedni si / nesedej si, přineste / nenoste). Ten má tvar WILL YOU?, popř. WOULD YOU? nebo COULD YOU? (vybrat si můžete sami).

Give it to me, will you?
Don't do it, will you?
Open the door, would you?

Druhý typ tázacího dovětku používáme pro rozkazy první osobě množného čísla (pojďme, udělejme, nechoďme apod.). Ten má tvar SHALL WE? v kladných i záporných rozkazech.

Let's go home, shall we?
Let's start, shall we?
Let's not be late, shall we?
Don't let's go there, shall we?

Modální slovesa

U vět s modálními slovesy se samozřejmě dovětky používají také. I zde platí pravidlo, že kladné věty mají záporný dovětek, a záporné věty mají kladný dovětek. Problém však je v tom, že gramatický protiklad modálních sloves bývá jiný než jejich významový či logický protiklad. Např. sloveso must může mít za jistých okolností logický protiklad např. needn't, jindy can, jindy mustn't. V tázacích dovětcích však nejde o logiku, tvoří se ryze gramaticky:

Oznamovací věta
tázací dovětek
can
can't
can't
can
must
mustn't
mustn't must
needn't
need
ought to
oughtn't
oughtn't to
ought
should
shouldn't
shouldn't
should

Z toho plyne, že můžeme zapomenout např. na tabulku objevující se v učebnici Angličtina pro jazykové školy, kde se jako zápor slovesa must uvádí needn't, a zápor slovesa may je mustn't.

He can't swim, can he?
We should start studying, shouldn't we?
I must try harder, mustn't I?
He mustn't be late, must he?
They needn't worry, need they? - o tomto jevu více v následující sekci
She oughtn't to tell him, ought she?
He can't have been there, can he?
They must have felt very sad, mustn't they?

Chytáky a záludnosti

Princip tvoření tázacích dovětků není zase tak složitý. Autoři různých testů se však často snaží studenty nachytat a zmást. Proto se podíváme na několik následujících úkazů, které nejsou v běžném životě tak časté, ale které se mohou objevit např. v přijímacím testu na VŠ, v závěrečné zkoušce na střední škole apod.

Pozor na stažené tvary

Pokud je ve větě použitý stažený tvar ('s, 'd apod.), je důležité větět, o jaké sloveso se ve skutečnosti jedná.

He's seen me, hasn't he? (=He has seen me)
He's working, isn't he? (=He is working)

Další příklad:

He'd done it, hadn't he? (=He had done it)
He'd do it, wouldn't he? (=He would do it)

Nejoblíbenějším chytákem je však vazba I'd rather (=I would rather) a I'd better (=I had better).

You'd better go now, hadn't you? (=You had better go now - raději bys už měl jít, ne?)
You'd rather stay, wouldn't you? (=You would rather stay - raději bys tu zůstal, viď?)

Pozor na vazbu s THERE

Ve větách s tzv. existenční vazbou, tedy THERE IS, THERE ARE apod, se používá THERE jako podmět věty a ten bude také v tázacím dovětku.

There is a house on the hill, isn't there?
There have never been so many people, have there?
There can't be anything wrong with him, can there?
There must be someone who can help you, mustn't there?

Pozor na matoucí vedlejší věty

Tázací dovětek bývá i v krátkých souvětích, potom se však řídí hlavní větou a ne vedlejší.

He thinks that he is very clever, doesn't he? nikoliv isn't he
He couldn't remember what his name was, could he? nikoliv wasn't it

Pozor na neurčitá podstatná jména: he / she?

Z některých podstatných jmen a zájmen není jisté, zda se jedná o muže či ženu. V takových případech v dovětku použijeme zájmeno pro množné číslo they.

Somebody has broken the window, haven't they? nikoliv hasn't somebody, hasn't he, hasn't she, hasn't it, hasn't he or she...
The injured person didn't die, did they? nikoliv did he, did she, did it...

Pozor na HAVE a NEED

Sloveso have lze používat jako pomocné sloveso (např. ve vazbě have got ve významu mít, nebo v předpřítomném čase), nebo jako sloveso významové. Otázka a zápor se v obou případech tvoří odlišně.
U pomocného slovesa používáme v otázkách převrácení slovosledu (Have you got? / Have you seen it?) a v záporech ke slovesu přidáme not (I haven't got. / I haven't seen it.) . V druhém případě používáme pomocné DO / DON'T apod. (Do you have to go? I don't usually have breakfast. apod.) Proto se bude také odlišně tvořit tázací dovětek:

They haven't got a dog, have they? nikoliv do they
She has returned, hasn't she? nikoliv didn't she
ALE:
They don't have a dog, do they? nikoliv have they
He has shower every day, doesn't he? nikoliv hasn't he
He has to study a lot, doesn't he? nikoliv hasn't he

Se slovesem need je to obdobné. Používáme-li toto sloveso jako významové (tedy potřebovat), otázky a zápory tvoříme se slovesem DO, DOES, DID, tedy i tázací dovětek bude s tímto pomocným slovesem:

She needs a new bicycle, doesn't she? nikoliv needn't she
I don't need to do it today, do I? nikoliv need I

Pokud však používáme NEED jako modální sloveso (dnes se používá už výhradně v záporu - needn't - nemuset), v tázacím dovětku bude jeho gramatický protiklad, modální sloveso NEED (které se dnes jako modální už běžně nepoužívá)

We needn't do that, need we? nikoliv do we
She needn't do the cooking at home, need she? nikoliv does she

Problém s I AM

Jaký dovětek použít u vět s I am není snadné určit. Je několik způsobů, ale jen jeden je všeobecně považován za správný a spisovný: aren't I?. Běžně používané ain't I je hovorové a nespisovné.

I'm taller than you, aren't I?

Obdobné jevy

Gramatiku, kterou jsme si v těchto dvou článcích vysvětlili, můžeme použít i v jiných případech. Jedním z nich jsou např. doplňkové otázky (jak já říkám nevěřícné otázky) a druhým jsou přitakání (já také, já také ne, já ano, já ne).

Doplňkové otázky

Doplňkovou otázku můžeme použít jako reakci na to, co někdo jiný pronesl. Je to jev velice podobný tázacím dovětkům.
V češtině jako doplňkovou otázku používáme slova např. opravdu? / vážně? / fakt? apod.

'Včera jsem viděl ten nový film s Tomem Hanksem.' - 'Vážně?'
'Dostal jsem čtyřku z matiky.' - 'Fakt?'

V angličtině použijeme opět pomocné sloveso a podmět, stejně jako u tázacích dovětků. Rozdíl je však ten, že zatímco tázací dovětek má opačnou polaritu (je kladný, pokud je věta záporná, a záporný, pokud je věta kladná), doplňková otázka má polaritu stejnou jako věta.

'I love U2.' -- 'Do you?'
'She doesn't like me.' -- 'Doesn't she?'
'We're going on holiday.' -- 'Are you?'
'I must study harder.' -- 'Must you?'
'There weren't many people.' -- 'Weren't there?'

I zde lze použít stoupavou či klesavou intonaci, podle toho, zda se doplňkovou otázkou skutečně ptáme a očekáváme potvrzení, nebo pokud touto otázkou pouze vyjadřujeme své překvapení.

Samozřejmě že je možné v hovorové angličtině použít jako doplňkovou otázku 'Really?' nebo jinou hovorovou vazbu (např. No kidding! - Nekecáš?)

'I love U2.' -- 'Really?'
'She doesn't like me.' -- 'No?'

Přitakání

Podobná gramatika se používá v rámci takzvaných přitakání (já také / já také ne) a replik typu ale já ano, ale já ne. O tomto se více dočtete v samostatném článku.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test

Test používání tázacích dovětků pro mírně pokročilé.
PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags)

Základy používání tzv. tázacích dovětků v angličtině.

INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test #2

Test používání tázacích dovětků pro pokročilejší, obsahuje typické chytáky a záludnosti, které se často objevují např. v přijímacích testech na VŠ.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Tázací dovětky (Question tags) #2 68 72022 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety