Help for English

Slovíčko KEEP

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.07.2009

Pojďme si rozebrat, co všechno může znamenat slovo KEEP. Jeho použití je velice široké.Slovíčko KEEP

Sloveso keep/‘ki:p/ si určitě zaslouží podrobný rozbor, protože má mnoho významů (jak samostatně, tak i ve vazbách). Nejprve si však musíme zmínit, že studenti nejčastěji překládají sloveso keep jako 'držet’, což je správně jen částečně. ‘Držet něco v ruce’ se však překládá hold.

KEEP (v) sloveso

Sloveso keep je nepravidelné: keep – kept – kept

keep = zůstat (v daném stavu)

keep/'ki:p/
keep still = zůstat v klidu, nehýbat se
keep quiet = zůstat v tichosti, zůstat zticha
keep close = zůstat (držet se) blízko
keep warm = zůstat v teple
keep calm = zůstat klidný (v klidu)
keep awake = zůstat vzhůru
keep busy = zůstat zaneprázdněný (mít hodně práce)
keep in touch = zůstat v kontaktu

I like to keep busy. TTT *1
How to keep awake and study late into the night? TTT *2
Keep still! How can I cut your hair properly? TTT *3
Can you keep quiet! I'm trying to watch TV. TTT *4
My doctor told me to try to keep warm. TTT *5
She promised to keep in touch, but hasn't sent me a single letter since. TTT *6 

keep = udržet někoho/něco (v daném stavu)

keep/'ki:p/
keep sb/sth warm = udržovat někoho/něco v teple
keep sb/sth cold = udržet někoho/něco v chladu
keep sb/sth safe = udržet někoho/něco v bezpečí
keep sb/sth dry = udržet někoho/něco v suchu
keep sb/sth apart = udržet někoho/něco od sebe
keep sb/sth up/down = držet někoho/něco nahoře/dole
keep sth tidy/clean = udržet něco v čistotě
keep sb busy = udržet někoho v zaneprázdněnosti (aby se nenudil)
keep sb awake = udržet někoho vzhůru
keep sth simple = udržet něco jednoduché, nekomplikovat něco

The fire kept us warm. TTT *7
Close the windows to keep the room warm in winter. TTT *8
Keep your room tidy, please. TTT *9
The referee kept the two fighters apart. TTT *10
My boss always keeps me busy. TTT *11
The noise kept us awake all night. TTT *12
This is too complex. Do you think you could keep the instructions simple? TTT *13
He kept his head down while I was talking to him. TTT *14 

keep = nepřestávat (s činností)

V tomto významu se vždy pojí s ingovým tvarem slovesa.

keep/'ki:p/
keep going = pokračovat
keep smiling = smát se dál (nepřestávat se smát)
keep talking = mluvit dál (nepřestávat mluvit)
keep thinking = stále myslet (nepřestávat přemýšlet)
keep forgetting = stále zapomínat

I know you aren't coughing anymore, but keep taking the pills for another three days. TTT *15
keep forgetting her birthday. TTT *16
keep thinking that it's not such a good idea. TTT *17
We turned back after an hour, but he kept walking. TTT *18
Don't give up. Keep trying. TTT *19
He kept calling me. It was annoying. TTT *20 

Pozn.: V tomto významu můžete použít také frázové sloveso keep on doing sth.

keep = udržet někoho (v dané činnosti), nechat

keep/'ki:p/
keep sb/sth doing sth = udržet někoho/něco v dané činnosti
keep sb waiting = nechat někoho čekat
keep sth going = udržet něco v chodu

We need another loan to keep the business going. TTT *21
Keep the engine running. TTT *22
They kept me waiting there for more than 2 hours. TTT *23
Please don't keep her waiting. TTT *24 

keep = (po)nechat si

keep/'ki:p/
keep the change = nechat si drobné
keep sth to yourself = nechat si něco pro sebe
keep sth as a souvenir = nechat si něco jako suvenýr
keep sth on = nechat si něco na sobě

Do you want it back or can I keep it? TTT *25
Here's a dollar fifty. – Please keep the change. TTT *26
He kept the sweater on because it was cold. TTT *27
I found a pebble and kept it as a souvenir. TTT *28
Can I keep it? TTT *29
They let me keep my job. TTT *30
Do you think you could keep it to yourself? I don't want anyone to know. TTT *31 

keep = přechovávat / uchovávat

keep sth somewhere = přechovávat něco někde
keep sth in a safe place = přechovávat něco na bezpečném místě

keep a record / records = přechovávat záznamy (vést si záznamy)
keep an account = přechovávat záznamy (vést si záznamy)
keep a journal / a diary = uchovávat (vést si) deník
keep track (of sth) = vést si záznamy (o něčem), mít přehled

Always keep your passport in a safe place. TTT *32
She kept a journal all her life. TTT *33
Where do you keep coffee in your kitchen? TTT *34
You should keep an account of what you have already paid for. TTT *35
If you have kids, keep the medicine in a locked cupboard. TTT *36
Keep the medicine in a cool, dry place. TTT *37 

keep = dodržet / udržet

keep/'ki:p/
keep a promise = dodržet slib
keep sb's promise = dodržet svůj slib
keep sb's word = dodržet své slovo
keep a secret = udržet tajemství
keep an appointment = dodržet (dostavit se na) smluvenou schůzku

Can you keep a secret? TTT *38
They kept their promise to visit us. TTT *39
Do you think he will keep his word and sell me his car? TTT *40
If you made a promise, you should keep it. TTT *41 

keep = držet se

keep right/left = držet se vpravo / vlevo
keep to the right/left = držet se vpravo / vlevo
keep straight on = držet se přímo (jít přímo)

After the bridge keep to the left. TTT *42
After you get in keep right and enter the reception area. TTT *43 

keep = chovat (zvířata)

keep/'ki:p/
keep animals = chovat zvířata

He kept cows and goats. TTT *44
My grandma used to keep chickens in her garden. TTT *45 

keep = zdržet

Where is he? What is keeping him? TTT *46
What kept you so long? TTT *47
Sorry to keep you. TTT *48
I won't keep you. TTT *49
I won't keep you long. TTT *50 

keep (další vazby)

keep sb company = dělat někomu společnost

keep a straight face = zůstat vážný

keep pace (with sb) = držet s někým krok (tempo)

keep count/a count (of sth) = mít přehled (o něčem)

keep an eye on sb = dohlížet na někoho

keep sb a seat = držet někomu místo

keep sb at arm's length = držet si někoho od těla

keep a stiff upper lip = nehnout brvou

keep sth in mind = mít na paměti

keep quiet about sth = nemluvit o něčem

keep sb posted/informed (on sth) = průběžně někoho o něčem informovat

keep the books = vést účetnictví

keep score = počítat skóre

keep sth for a rainy day = nechat si (odložit) něco na horší časy

keep sth/sb at bay = držet v patřičných mezích, držet od těla, ‘v šachu’

keep several balls in the air = zvládat více věcí najednou

keep your eyes peeled/skinned = mít oči na stopkách

keep a tight rein on sb = držet někoho na uzdě

keep your shirt on = být v klidu

keep your distance = držet si odstup

keep your head = neztrácet hlavu

keep your nose out of sth = nestrkat do něčeho nos

keep your fingers crossed= držet někomu palce

keep (n) podstatné jméno

Slovo keep může být také podstatné jméno. Setkáte se s ním poměrně okrajově. Může jít o význam živobytí (ear your keep) nebo hlavní strážní věz (keep). Užitečnější jsou ale odvozeniny:

keeper

Slůvko keeper/'ki:pə/ je člověk, který se o něco stará:

beekeeper = včelař
goalkeeper = brankář
zoo-keeper = ošetřovatel v zoo
shopkeeper (BrE) = majitel nebo provozovatel malého obchodu
storekeeper (AmE) = majitel nebo provozovatel malého obchodu
housekeeper = hospodyně (placená), pokojská (v hotelu)
bookkeeper = účetní TTT *51

keeping

Samotné keeping by se dalo přeložit jako péče, dohled, opatrování. Častější jsou však vazby:

beekeeping = včelařství
housekeeping = služba úklidu v hotelu (oddělení), v domácnosti
bookkeeping = účetnictví

Pozn.: Účetnictví jako obor je accounting (účetní pak accountant). Toto slovo má širší použití. Výrazem book-keeping se rozumí účetnictví, které si vede například živnostník nebo firma. Jednoduché (single-entry) nebo podvojné (double-entry). Dá se říct, že book-keeping spadá pod accounting.

Závěr

Jak vidíte v článku, použití slovesa keep je opravdu velice široké. Navíc se zde většinou nejedná jen o použití okrajové, takže je dobré se s možnými překlady lépe sžít.

Na druhou stranu jste si určitě všimli, že se významy ‘točí’ kolem slovíčka držet (podržet, udržet, dodržet, držet se, zdržet). Ještě jednou ale připomínáme, že ‘držet v ruce’ se řekne hold.

Hold it. = Podrž to.
Keep it. = Nechej si to.

Sloveso keep zde však zdaleka nekončí. O jeho širokém použití v rámci frázových sloves si můžete přečíst zde.

Překlad:
 1. Rád jsem zaneprázdněný.
 2. Jak zůstat vzhůru a učit se hluboko do noci?
 3. Zůstaň v klidu! Jak tě mám jinak ostříhat pořádně?
 4. Můžeš být zticha? Snažím se koukat na televizi.
 5. Doktor mi řekl, abych se snažil zůstat v teple.
 6. Slíbila, že zůstane v kontaktu, ale nenapsala mi od té doby ani jeden dopis.
 7. Oheň nás udržoval v teple.
 8. Zavírejte okna, abyste udrželi tu místnost teplou.
 9. Udržuj svůj pokoj v čistotě, prosím.
 10. Rozhodčí držel ty dva soupeře od sebe.
 11. Můj šéf mi stále dává nějakou práci.
 12. Hluk nás udržel vzhůru celou noc.
 13. Je to příliš složité. Myslíš, že bys ty instrukce mohl ponechat jednoduché?
 14. Když jsem s ním mluvil, měl hlavu skloněnou.
 15. Vím, že už nekašlete, ale ty prášky berte ještě další tři dny.
 16. Stále zapomínám na její narozeniny.
 17. Stále si myslím, že to není tak dobrý nápad.
 18. Po hodině jsme se obrátili, ale on šel dál.
 19. Nevzdávej to. Zkoušej to dál.
 20. Pořád mi volal. Bylo to otravné.
 21. Potřebujeme další půjčku, abychom firmu udrželi v chodu.
 22. Nechte motor běžet.
 23. Nechali mě tam čekat více než dvě hodiny.
 24. Prosím, nenechávej ji čekat.
 25. Chceš to zpátky, nebo si to mohu nechat?
 26. Zde je dolar padesát. – Nechte si drobné.
 27. Nechal si na sobě svetr, protože byla zima.
 28. Našel jsem oblázek a nechal si jej jako suvenýr.
 29. Můžu si to nechat?
 30. Dovolili mi ponechat si své místo.
 31. Myslíš, že by sis to mohl nechat pro sebe? Nechci, aby to někdo věděl.
 32. Vždycky uchovávejte váš pas na bezpečném místě.
 33. Celý život si vedla deník.
 34. Kde v kuchyni přechováváš kávu?
 35. Měl by sis dělat záznamy, za co jsi již zaplatil.
 36. Pokud máte děti, přechovávejte ty léky v zamknuté skříňce.
 37. Přechovávejte ty léky na chladném suchém místě.
 38. Umíš udržet tajemství?
 39. Dodrželi slovo a navštívili nás.
 40. Myslíš, že dodrží své slovo a prodá mi své auto?
 41. Pokud jsi něco slíbil, měl bys to dodržet.
 42. Za mostem se držte vlevo.
 43. Poté, co vstoupíte, se držte vpravo a vstoupíte do oblasti recepce.
 44. Choval krávy a kozy.
 45. Moje babička chovala na zahradě slepice.
 46. Kde je? Co jej zdržuje?
 47. Co tě tak dlouho zdrželo?
 48. Omlouvám se, že vás zdržuji.
 49. Nezdržím vás.
 50. Nezdržím vás dlouho.
 51. možno psát i s pomlčkou nebo odděleněAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem KEEP

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem KEEP.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: NECHAT (5x jinak)

Pět způsobů, jak se dá přeložit sloveso “nechat”.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa #17: KEEP

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem KEEP.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko KEEP 49 29774 Od pula poslední příspěvek
před 7 lety