Help for English

Předminulý čas

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.06.2010

Jak se v angličtině tvoří a hlavně jak se používá čas PŘEDMINULÝ (past perfect).Předminulý čas

Dnes se podíváme na použití tzv. předminulého čas. Ukážeme si nejen, jak tento čas vytvořit, ale hlavně to, jak se používá a také jak se nepoužívá.

Předminulý čas = minulý dokonavý

V angličtině se tomuto času říká past perfect, což je přesně přeloženo ‘minulý čas dokonavý’. Tento název nám napoví, co asi vyjadřuje.

Vyjadřuje, že v minulosti už něco bylo dokonaného. Podobně předpřítomný čas (přítomný dokonavý) mluví o něčem, co je teď již dokonané a předbudoucí čas říká, co bude už dokonané v nějaký okamžik v budoucnosti. V principu si jsou tyto časy velmi podobné.

Než tedy budete pokračovat, doporučujeme, abyste se přesvědčili, že rozumíte předpřítomnému času – viz článek Předpřítomný čas.

Tvoření

Podobně jako předpřítomný čas (např. I have finished, he has been), i předminulý se tvoří pomocí slovesa have a minulého příčestí. Sloveso have zde ale bude v minulém čase had a to ve všech osobách (tedy had finished, he had seen).

Pomocné had se může zkrátit na 'd (I'd been, he'd had, we'd finished atd.). Pozor, nepleťte si se zkráceným woud. Opticky vypadají stejně.

 • I'd like… = would like
 • I'd liked… = had liked

Otázka a zápor se tvoří opět známým způsobem. V otázce převrátíme pořadí pomocného slovesa a podmětu (had you seen, had I been…), ale otázky v tomto čase uvidíte jen velmi zřídka. V záporu k pomocnému slovesu přidáme zápornou částici not (he had not been, I had not finished…).

Spojení had not se běžně zkracuje na hadn't. Pamatujte ale, že tento tvar nelze používat pro běžné zápory slovesa have!

He hadn't enough money. – He didn't have enough money.
hadn't to go there. – didn't have to go there.

Další častou chybou bývá, že student po vzoru přítomného I haven't got (nemám) použije v minulosti I hadn't got. To je ale špatně. Spojení hadn't got může být pouze předminulý čas slovesa get a nikoliv minulost slovesa have.

Použití

Předminulý čas jen těžko uvidíte izolovaně. Je vždy závislý na kontextu. Objevuje se totiž výhradně v minulých kontextech, tedy např. při vyprávění příběhů či událostí v minulosti apod. Říká, že nějaká činnost proběhla už předtím.

When I arrived, everyone had left. – Když jsem dorazil, všichni už byli pryč.

Věta uvedená výše je typickým příkladem souvětí, ve kterém je použitý předminulý čas. Mluvíme tu o nějakém konkrétním čase v minulosti, o čase, kdy jsem na místo dorazil. Druhý děj proběhl ještě předtím.

Kdybychom totiž použili obyčejný minulý čas, znamenalo by to, že děje proběhly v jiném pořadí:

When I arrived, everyone left. – Když jsem dorazil, všichni odešli.

V prvním případě odešli ještě před tím, než já jsem dorazil (proto předminulý čas). V druhém případě se děje staly po sobě – já dorazil a oni pak odešli (proto běžný minulý čas).

Nejčastější typy souvětí

Nyní si ukážeme, v jakých typech souvětí se nejčastěji předminulý čas objevuje. Neznamená to ale v žádném případě, že v těchto souvětích je předminulý čas vždy. Jde o to, že děj věty s předminulým časem proběhl před dějem věty v minulém čase. Důkladně se prosím zamyslete nad významem příkladových vět níže.

When…

Jak jsme viděli výše, bývají to souvětí s vedlejší časovou větou uvozenou spojkou when. Říkáme-li, že v tu dobu už bylo něco ‘proběhlé’, bude v hlavní větě předminulý čas.

When I switched the TV on, the match had already started. TTT *1
When the police arrived, the robber had already disappeared. TTT *2

because…

Častým případem bývají také souvětí, které obsahuje vedlejší větu příčinnou. Předminulý čas je v této vedlejší větě tehdy, když příčina nastala dříve.

I couldn't buy it because I had forgotten my wallet. TTT *3
The teacher was disappointed because we had all failed the test. TTT *4
Sarah had to mop the floor because her son had spilled milk all over the place. TTT *5

that…

Dále jsou to souvětí s vedlejšími větami předmětnými. Podívejte se na následující případy:

I knew that something had happened. TTT *6
She noticed that someone had broken her window. TTT *7
I told my parents that I had passed the exam. TTT *8

Pozn.:Této gramatice se také říká ‘časová souslednost’ a probírá se i v rámci ‘nepřímé řeči’. Více v článku Předmětné věty v angličtině a v článku Nepřímá řeč (1).

which, who…

Jsou to také vedlejší vztažné věty:

The book (that/which) I had gotten for Christmas turned out to be really fascinating. TTT *9
Our car, which we had bought just a few months earlier, was stolen. TTT *10

After, when, as soon as…

Často uvidíte předminulý čas i ve vedlejších časových větách. Tento čas zde používáme proto, abychom ukázali, že děj ve vedlejší větě nemá přímou spojitost s dějem ve větě hlavní.

After he had done his homework, he watched some TV. TTT *11
When I had switched off my computer, I went downstairs to talk to my parents. TTT *12
The doorbell rang as soon as she had hung up the phone. TTT *13

Použití minulého prostého času by zde mohlo znamenat, že oba děje mají nějakou spojitost, jeden je závislý na druhém:

He fell asleep as soon as he closed his eyes. TTT *14 – zde předminulý čas nepoužijeme, protože zavření očí a usnutí spolu úzce souvisí, tyto dva děje jsou na sobě závislé

before… (?)

Předminulý čas nepoužíváme, když prostě říkáme, kdy nějaký děj proběhl:

He graduated last spring. TTT *15
He went to bed after dinner. TTT *16
She ran two miles on her elliptical before breakfast. TTT *17

Všimněte si především té poslední věty. Věta je v minulém čase, i když příslovečné určení je vyjádřeno předložkou before. Proč to zdůrazňuji? Je to proto, že i když je časové určení vyjádřeno vedlejší časovou větou se spojkou before, hlavní věta bude v minulém prostém čase.

He had turned the lights off before he left. TTT *18
Before she could say anything, he had got down on one knee and asked her to marry him. TTT *19

Jako zajímavost zmíníme ještě příklad, kde je předminulý čas ve vedlejší větě se spojkou before. Podívejte se nejdříve na příklad:

My parents returned before I had cleaned the apartment. TTT *20

Předminulý čas zde vyjadřuje, že se něco stalo předtím, než byla jiná činnost dokončena, tedy předtím, než bylo něco hotové. K dokončení té činnosti (v tomto případě uklizení bytu) už možná ani nedošlo. Další příklady:

She was dead before the doctor had arrived. TTT *21 - příjezd doktora už tedy byl zbytečný
The case was dismissed before the police had finished their investigation. TTT *22 - policie vyšetřování ani nedokončila
He was hit from behind before he had managed to turn around. TTT *23 - k otočení už ani nedošlo

Kdybychom zde použili minulý čas prostý, znamenalo by to, že proběhly oba děje po sobě. Porovnejte:

He was hit from behind before he had managed to turn around. TTT *24 - k otočení už ani nedošlo
He was hit from behind before he managed to turn around. - praštili ho a až potom se mu podařilo se otočit

Příběhy

S předminulým časem se také setkáte ve vyprávění příběhů, v románech apod. Příběhy jsou většinou zasazené do minulosti. Předminulý čas v nich použijeme, když vyprávíme něco, co se stalo před hlavní dějovou linií. Hlavní dějová linie je tedy např. to, že muž přijde do restaurace, sedne si, chvíli čeká, přisedne k němu žena a něco mu podá pod stolem. Všechny tyto časy by v románu byly minulé prosté. Když se ale nyní autor knihy zastaví a zaměří se na to, odkud se ten muž se ženou znají, že se např. setkali toho rána a domluvili se na tomto tajném setkání – zde použijeme časy předminulé.

The tall man entered a small restaurant on the corner, found a free table and sat down. He waited for a few minutes and then a young woman appeared out of nowhere and sat down opposite him. She looked around and then handed him a small package under the table. They had met a few days before. She had said she worked for the CIA and told him it was matter of national security…

Pokud je tento ‘flashback’ delší, obvykle se opět přejde k používání minulého prostého času.

Problémy s překladem

Protože čeština předminulý čas nemá, není vždy jednoduché věty s tímto časem přeložit. To, že některý děj proběhl předtím, často nemusíme vůbec zdůrazňovat, protože je to logické:

He found out that someone had stolen his wallet. – *Zjistil, že mu někdo ukradl peněženku.

Jindy nám postačí použít příslovce již nebo jiné příslovečné určení apod.:

When he finally managed to get the money, they had already sold the house to someone else. – Když konečně sehnal peníze, oni již ten dům prodali někomu jinému.

I didn't know that the book I had found was my classmate's. – Nevěděl jsem, že ta kniha, kterou jsem předtím našel, byla mého spolužáka.

Často je ale vhodné větu zcela přeformulovat a z děje, který proběhl předtím, udělat dej/stav, který platil v tu dobu.

When I got to the theatre, the movie had already started. – Když jsem dorazil do kina, film již běžel.

I found out everyone had gone. – Zjistil jsem, že všichni už jsou pryč.

He had to walk because his car had broken down. – Musel jít pěšky, protože jeho auto bylo porouchané.

Neexistuje žádný univerzální zůsob, jak tyto věty překládat. Platí zde základní princip překladu. Překládejte význam, nikoliv slova či gramatické struktury. Strukturu můžete zcela změnit, význam je nutno zachovat. Proto se vždy zamyslete nad tím, co daná věta znamená a potom se pokuste v druhém jazyce vyjádřit to samé. Nevadí, když si přidáte slovíčka, když uberete slova, změníte čas, změníte rod atd.

Závěrem

Předminulý čas je důležitou součástí angličtiny a nelze se mu vyhýbat. Nesprávné použití času může totiž mít za důsledek nesprávné pochopení sdělení. Považujete-li se za středně pokročilé, určitě byste měli tento čas používat alespoň v těch typických případech, které jsme si zde zmínili ze začátku. Pokročilejší už by měli vnímat i drobné nuance ve významu (např. použijeme-li předminulý čas po spojkách after a before).

Překlad:
 1. Když jsem zapnul televizi, zápas už běžel. (= už začal předtím)
 2. Když dorazila policie, lupič už byl pryč. (= už zmizel předtím)
 3. Nemohl jsem si to koupit, protože jsem si zapomněl peněženku.
 4. Učitel byl zklamaný, protože jsme nikdo neprošli test.
 5. Sarah musela vytřít podlahu, protože její syn všude rozlil mléko.
 6. Věděl jsem, že se něco stalo.
 7. Všimla si, že jí někdo rozbil okno.
 8. Řekl jsem rodičům, že jsem prospěl u zkoušky.
 9. Ta kniha, co jsem dostal k Vánocům, byla nakonec velmi zajímavá.
 10. Naše auto, které jsme si koupili jen pár měsíců předtím, bylo ukradeno.
 11. Poté, co dokončil domácí úkol, podíval se na něco v televizi.
 12. Když jsem vypnul počítač, šel jsem dolů promluvit si s rodiči.
 13. Zvonek u dveří zazvonil, jakmile zavěsila telefon.
 14. Usnul jakmile zavřel oči.
 15. Loni na jaře maturoval.
 16. Po večeři šel do postele.
 17. Před snídaní uběhla dvě míle na trenažeru.
 18. Zhasnul světla, než odešel.
 19. Než stačila cokoliv říct, klekl si a požádal ji o ruku.
 20. Rodiče se vrátili, než jsem stačil uklidit byt.
 21. Byla mrtvá, než tam stačil přijet doktor.
 22. Případ byl smeten ze stolu předtím, než policie dokončila své vyšetřování.
 23. Praštili ho zezadu dříve, než se stačil otočit.
 24. Praštili ho zezadu dříve, než se stačil otočit.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Minulý a předminulý čas 1

Vyberte pro deset vět správný čas, minulý prostý nebo předminulý.

PRE-INTERMEDIATE

Minulý a předminulý čas 2

Vyberte pro deset vět správný čas, minulý prostý nebo předminulý.

INTERMEDIATE

Předminulý čas průběhový

Co je to předminulý průběhový čas, jak se tvoří a jak se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předminulý čas 123 151335 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem