Help for English

Britská a americká angličtina: Slovní zásoba

ALL LEVELS Vydáno dne 16.05.2008

Jaké jsou rozdíly ve slovní zásobě mezi britskou a americkou angličtinou?Britská a americká angličtina

Slovní zásoba

V předchozí části (Britská a americká angličtina: Výslovnost) jsme probrali fonetické rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. V této kapitole se podíváme na odlišnosti ve slovní zásobě. Často se stává, že pro stejnou věc je v britské a americké angličtině úplně jiné slovo.

Tato slova jsou někdy specifická pouze pro jednu variantu a v druhé se nepoužívají vůbec. Např. britské slovo pro dálnici (motorway) se v americké angličtině neobjevuje a naopak americké (freeway) se vůbec nepoužívá v Británii. Jiná slova se používají v obou variantách, jejich význam se však liší. Např. slovo chips znamená v britské angličtině ‘hranolky’ a v americké ‘brambůrky’.

Znalost rozdílů ve slovní zásobě je poměrně důležitá. Pokud např. chcete mluvit britskou angličtinou, je dobré alespoň pasivně znát americké ekvivalenty některých slovíček a naopak. Setkávat se při studiu i v životě budete s oběma variantami.

Britské a americké ekvivalenty

Nyní se podíváme na dvojice britských a amerických ekvivalentů. Rozdělíme si je do několika tématických skupin.

Cars

 
čelní sklo windscreen/'wɪndskri­:n/ windshield/'wɪndʃi:ld­/
kufr boot/'bu:t/ trunk/'trʌŋk/
kapota bonnet/'bɒnɪt/ hood/'hʊd/
benzín petrol/'petrəl/ gas/'gæs/
taxi taxi/'tæksi/ cab/'kæb/
nákladní auto lorry/'lɒri/ truck/'trʌk/
blatník wing/'wɪŋ/ fender/'fendə/
poznávací značka number plate/'nʌmbəple­ɪt/ license plate/'laɪsns p­leɪt/
zadní světlo rear light/ˌrɪə'laɪt­/ taillight/'teɪllaɪt­/
blinkr indicator/'ɪndɪkeɪ­tə/ turn signal/ˌtɜ:n'sɪ­gnəl/
řadící páka gear lever/'gɪəˌli:­və/ gear shift/'gɪəʃɪft/
karavan, přívěs caravan/'kærəvæn­/ trailer/'treɪlə
píchlá pneu puncture/'pʌŋktʃə flat/'flæt/
francouzský klíč spanner/'spænə/ wrench/'rentʃ/

City and shopping

 
hlavní ulice high street/'haɪstri:­t/ main street/'meɪn str­i:t/
chodník pavement/'peɪvmənt sidewalk/'saɪdwɔ:k
metro underground/'ʌndəgraʊ­nd/ subway/'sʌbweɪ/
obchod shop/'ʃɒp/ store/'stɔ:/
knihkupectví bookshop/'bʊkʃɒp­/ bookstore/'bʊkstɔ:
lékárna chemist's/'kemɪsts­/ drugstore/'drʌgstɔ:­/
lékárník chemist/'kemɪst/ druggist/'drʌgɪst/
fronta (lidí) queue/'kju:/ line/'laɪn/
hospoda pub/'pʌb/ bar/'bɑ:/
bytový dům block of flats/ˌblɒkəf'fl­æts/ apartment building/ə'pɑ:tmənt ˌ­bɪldɪŋ/

Roads and travel

 
dálnice motorway/'məʊtəweɪ freeway/'fri:weɪ/
hlavní silnice (mezi velkými městy) main road/'meɪn rəʊ­d/ highway/'haɪweɪ/
parkoviště car park/'kɑ:pɑ:k/ parking lot/'pɑ:kɪŋˌl­ɒt/
semafory traffic lights/'træfɪkl­aɪts/ stoplights/'stɒplaɪ­ts/
křižovatka crossroads/'krɒsrəʊdz­/ intersection/ˌɪntə'sek­ʃn/
nadjezd flyover/'flaɪəʊv­ə/ overpass/'əʊvəˌpɑ:s­/
hromadná doprava public transport/ˌpʌblɪk'tr­ænspɔ:t/ mass transit/ˌmæs'træ­nzɪt/
železnice railway/'reɪlweɪ/ railroad/'reɪlrəʊd­/
vagón (railway) carriage/'kærɪdʒ/ (railway) car/'kɑ:/
jízdní řád timetable/'taɪmteɪ­bl/ schedule/'ʃed­ju:l/
jednoduchá jízdenka single ticket/ˌsɪŋgl't­ɪkɪt/ one-way (ticket)
zpáteční jízdenka return ticket/rɪˌtɜ:n'­tɪkɪt/ round-trip (ticket)

Housing

 
byt flat/'flæt/ apartment/ə'pɑ:tmənt­/
výtah lift/'lɪft/ elevator/'eləveɪt­ə/
zahrada (u domu) garden/'gɑ:dn/ yard/'jɑ:d/
přízemí ground floor/ˌgraʊnd'f­lɔ:/ first floor/'fɜ:st fl­ɔ:/
první patro first floor/ˌfɜ:st'fl­ɔ:/ second floor
odpadky rubbish/'rʌbɪʃ garbage/'gɑ:bɪdʒ, trash/'træʃ/
popelnice dustbin/'dʌstbɪ­n/ trash can/'træʃkæn, garbage can/'gɑ:rbɪdʒ k­æn/
vodovodní kohoutek tap/'tæp/ faucet/'fɔ:sət
pošta (ne budova) post/'pəʊst/ mail/'meɪl/
poštovní schránka postbox/'pəʊstb­ɒks/ mailbox/'meɪlbɒk­s/
komoda chest of drawers/'tʃes­t əv'drɔ:əz/ dresser/'dresə/, bureau/'bjʊərəʊ/
sporák cooker/'kʊkə/ stove/'stəʊv/
příbor cutlery/'kʌtləri silverware/'sɪlvəweə­/
závěsy (na okně) curtains/'kɜ:tənz/ drapes/'dreɪps

Clothes

 
kalhoty trousers/'traʊzəs/ pants/'pænts/
kalhotky knickers/'nɪkəz/ panties/'pæntiz/
punčochy tights/'taɪts/ pantyhose/'pæntiˌhə­ʊz/
vesta waistcoat/'weɪstkəʊ­t/ vest/'vest/
tenisky trainers/'treɪnəz/ sneakers/'sni:kəz/
nátělník vest/'vest/ tank top/'tæŋkˌtɒp­/
šle, kšandy braces/'breɪsɪz­/ suspenders/sə'spen­dəz/

Babies

 
plenka nappy/'næpɪ/ diaper/'daɪəpə
dudlík dummy/'dʌmi/ pacifier/'pæsəfaɪə­/
kočárek pram/'præm/ baby carriage/'beɪbiˌkæ­rɪdʒ/
dětská postýlka cot/'kɒt/ crib/'krɪb/

Entertainment

 
film film/'fɪlm/ movie/'mu:vi:/
kino cinema/'sɪnəmə/ movie theater
zábavní park funfair/'fʌnfeə/ amusement park/ə'mju:zmən­t pɑ:k/
přestávka (v divadle apod.) interval/'ɪntəvl intermission/ˌɪntə'mɪʃ­ən/

Food and drink

 
plechovka tin/'tɪn/ can/'kæn/
hranolky chips/'tʃɪps/ fries/'fraɪz/
čipsy crisps/'krɪsps/ chips/'tʃɪps/
sušenka biscuit/'bɪskɪt/ cookie/'kʊki/
kukuřice maize/'meɪz/ corn/'kɔ:n/
cuketa courgette/kʊə'ʒet/ zucchini/zʊ'ki:ni
sladkosti sweets/'swi:ts/ candy/'kændi/
čokoládová tyčinka chocolate bar candy bar
tvrdý alkohol spirits/'spɪrɪts/ liquor/'lɪkə/

School

 
vysoká škola university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/ college/'kɒlɪdʒ/
střední škola secondary school/'sekəndri s­ku:l/ high school/'haɪsku:l­/
základní škola primary school/'praɪməri­ˌsku:l/ elementary school/ˌelə'men­təriˌsku:l/
prázdniny, dovolená holiday/'hɒlɪdeɪ/ vacation/veɪ'keɪʃn­/
státní škola state school/'steɪtˌsk­u:l/ public school/'pʌblɪkˌs­ku:l/

Různé

 
bankovka note/'nəʊt/, banknote/'bæŋknəʊt­/ bill/'bɪl/
podzim autumn/'ɔ:təm/ fall/'fɔ:l/
tečka (za větou) full stop/'fʊl stɒ­p/ period/'pɪəriəd
guma (na gumování) rubber/'rʌbə/ eraser/ɪ'reɪzə
kabelka handbag/'hændˌb­æg/ purse/'pɜ:s/
mobilní telefon mobile/'məʊbaɪl cell phone/'selˌfəʊn­/
baterka torch/'tɔ:tʃ/ flashlight/'flæʃlaɪt­/
poštovní směrovací číslo postcode/'pəʊstˌkə­ʊd/ zip code/'zɪpkəʊd

Slova mající význam v obou variantách

Následující slova se používají v obou variantách angličtiny, v každé však mají odlišný význam.

 
gas plyn benzín
chips hranolky čipsy
purse dámská peněženka kabelka
pants spodky kalhoty
public school soukromá škola státní škola
subway podchod metro
vest nátělník vesta
pavement chodník asfalt, povrch vozovky
first floor první patro přízemí
flat byt píchlá pneu

Obzvláště u těchto slov je nebezpečí, že by mohlo dojít k nedorozumění. Řeknete-li např. Američanovi, aby se s vámi setkal v prvním patře (first floor), bude vás hledat v přízemí. Požádáte-li Američana o gumu (a rubber), pravděpodobně se pousměje, nebo vám rovnou podá kondom místo gumy. Pokud vás zastaví nešťastná Američanka u auta zaparkovaného na krajnici silnice s tím, že má ‘a flat’, nezve vás do svého bytu, ale zřejmě potřebuje pomoci s výměnou píchlého kola.

Závěr

Existují desítky, možná i stovky dalších slov, která jsou specifická pouze pro jednu z variant angličtiny. Ucelený přehled by byl spíše předmětem specializovaného slovníku. Pokusili jsme se však vybrat slova, se kterými se při běžném kontaktu s angličtinou setkáte nejčastěji.

Zde jsou všechny články této série:Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Gramatika

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.
ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Výslovnost

Jaké jsou rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou?
ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Úvod

Jaké jsou rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, kterou variantu si vybrat a proč.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Slovní zásoba 44 46780 Od just-a-boy poslední příspěvek
před rokem