Help for English

Škola, kámen úrazu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2014

Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.Škola, kámen úrazu

V dnešním článku se podíváme na slovíčko škola – school/'sku:l/. Tohle přeci znám, řeknete si možná. Ujišťujeme vás ale, že si mnozí možná uvědomíte, že některé věci říkáte špatně, i když jste např. mezi pokročilejšími angličtináři. Upozorníme totiž na několik zásadních chyb, které patří do oblasti tzv. Czenglish.

Pozn.: Zajímáte-li se více o slovní zásobu spojenou se školami a studiem, můžete si také projít samostatný článek Americké školní pojmy.

Ve škole, na škole

Asi víte, že ve škole se anglicky řekne at school.

Can I talk to John? – No, he's still at school. TTT *1
You weren't at school today. Is everything alright? TTT *2  

Pozor! V tomto významu tu není člen.

Hlavně v americké angličtině se také často setkáte se spojením in school.

John works here? – No, he's still in school. TTT *3
So what did you learn in school today? TTT *4  

S předložkou in (a také bez členu) se v americké angličtině pojí i pojmenování typů škol.

She's in junior high. TTT *5
We became best friends in elementary school. TTT *6
We met in college. TTT *7
I take Spanish in high school. TTT *8  

Pozor, high school/'haɪsku:l­/ není vysoká škola ale střední škola, obzvláště v USA. Vysoká škola je tam pak college/'kɒlɪdʒ/.

V Británii je vysoká škola university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/ a pojí se s předložkou at.

We met at university. TTT *9  

Jedná-li se o spojení s názvem školy, používáme v Británii předložku at.

They met at the University of Toronto. TTT *10
She studied sculpture at Saint Martin's College. TTT *11  

Studovat školu?

Častým neduhem je nesprávné používání slovesa study/'stʌdi/. V češtině můžeme říct, že například “studujeme školu”, ale toto spojení nelze stejným způsobem použít v angličtině. Sloveso study se takto používá např. s předměty (study English, study sculpture atd.).

Když chcete říct, že na nějaké škole studujete, je nutné použít study s předložkou at nebo použít sloveso attend/ə'tend/. Toto slovíčko je velmi praktické a doporučujeme se ho naučit používat.

attended medical school in the US. TTT *12
He attends a school in Milan. TTT *13  

Pokud byste použili české study a school, znamenalo by to, že ta škola je předmětem vašeho studia, díváte se na to, jak je postavená, obdivujete její fasádu a podobně. To ovšem asi není vaším úmyslem. Stejně tak se v angličtině nepoužívá spojení do a school (dělat školu) ani visit a school (navštěvovat školu).

Chodit NA angličtinu, chodit DO sboru?

Sloveso attend/ə'tend/ se také používá pro nejrůznější kurzy, lekce, semináře, školení apod., obzvláště jsou-li pravidelné.

She attends an English course once a week. TTT *14
My dad never attended any of my school activities. TTT *15
Here are the comments from the people who attended your seminar last week. TTT *16  

V těchto případech nepoužíváme sloveso go. S hodinami angličtiny, tance apod. používáme vazbu se slovesem take.

take English classes. TTT *17
take dance lessons. TTT *18  

Zajímavé je také slovíčko doučování. Vyjádříme to slovesem tutor/'tju:tə a z toho vytvořeným podstatným jménem tutoring. Vazbu chodit na doučování ale přeložíme pouze slovesem tutor.

I'm tutored. TTT *19
I have tutoring on Monday. TTT *20
I have tutoring this afternoon. TTT *21
I don't need tutoring. I'm not failing any of my classes. TTT *22  

Dalším problémem je chození na trénink, např. na fotbal. Zde lze použít go nebo attend.

went to practice. TTT *23
I have to go to soccer practice. TTT *24
You must attend every practice to be on the cheerleading squad. TTT *25  

Chodíme-li obecně na fotbal, či děláme jiný školní sport, můžeme použít spojení be on a team apod.

I'm on the soccer team. TTT *26
He had some personal issues and quit the football team. TTT *27  

Určitě ale nejde říci české go to soccer.

Podobně je to tehdy, chodíme-li do pěveckého sboru, do tanečního kroužku atd., opět si musíme poradit bez slovesa go.

I'm in the school choir. TTT *28
She's in glee club. TTT *29
They asked me if I wanted to be on the debate team. TTT *30  

Konec školy

Ve významu začít a skončit můžeme ve spojení se školou použít obyčejná slovesa start school / finish school.

start college this fall. TTT *31
He finished high school last year. TTT *32  

Pro dokončení studií lze použít sloveso graduate/'grædjʊeɪ­t/.

What are you going to do after you graduate? TTT *33
If you don't graduate, you won't go to college. TTT *34  

Ve spojení s názvem školy se používá toto sloveso s předložkou from.

He graduated from Harvard in 1998. TTT *35  

Pomocí slovesa graduate můžeme přeložit i pěkné české slovo maturovat. Studenti často překládají maturitu jako (school) leaving exam. To je ovšem nesmysl. Maturita je název zkoušky, proto bychom museli říct the maturita. To ale nemusí cizinec pochopit. Stačí tedy říct graduation. To pochopí každý.

Ukončíte-li školu předčasně, používá se drop out of school (praštit se školou).

He started doing drugs and dropped out of school. TTT *36
He may be a college dropout but he's also a millionaire. TTT *37  

Spojení leave school vyjadřuje spíše dokončení nějaké úrovně studia a tím své studentské roky uzavřít.

He left school at the age of 16 and found a job. TTT *38  

Pokud se člověk naopak rozhodne studovat dále (např. po střední), používá se spojení stay in school.

I wish I had stayed in school. TTT *39  

Školní předměty

Nebudeme zde představovat školní předměty, ale upozorníme jen na dvě věci. Předmět jako fyzická věc a předmět jako větný člen je v angličtině object/'ɒbdʒɪkt/. Školní předmět je ovšem subject/'sʌbdʒɪkt.

Předměty se mohou psát s malým i s velkým písmenem. S malým se píší většinou tehdy, když mluvíme obecně o předmětu, např. že vás baví matematika, ale nejde nám biologie apod. S velkým písmenem se píše pojmenování určitého předmětu ve škole, na rozvrhu apod. Porovnejte:

I like math. TTT *40 = rád počítám, jde mi práce s čísly…
After Math we have a free period. TTT *41 = po konkrétním předmětu, ne obecně po matematice, po práci s čísly, ale po konkrétních 45 minutách, kterým se říká Math.

S velkým píšeme vždy předměty, které mají nějaké bližší pojmenování, např. History I, History II, Biology 101 apod. Zde se nejedná o studijní obor, vědu, předmět učení, ale o název kurzu. Nezapomínejte samozřejmě na to, že jazyky jsou s velkým písmenem vždy (English, Spanish, Czech).

V matematice?

Jde-li nám nějaký předmět, tedy vynikáme např. v biologii, používáme předložku at.

He's good at languages. TTT *42
She's terrible at math. TTT *43
I suck at English. TTT *44  

Z matematiky?

Pozor na velmi častou chybu v použití předložky s předmětem. V češtině jsme zkoušeni z biologie, dostaneme známku z chemie či píšeme test z literatury. V angličtině NEPOUŽÍVÁME v žádném případě předložku from ale in.

I got an A in History. TTT *45
We're doing a test in English literature on Monday. TTT *46  

Když už je řeč o testech, dávejte si pozor, že spojení psát písemku/test přeložíme pomocí slovesa take, případně do nebo sit. Nelze použít spojení write a test.

Když někdo z nějakého předmětu propadne, používáme sloveso fail/'feɪl/ bez předložky.

I'm failing Math. Will you tutor me? TTT *47
failed Calculus my first semester in college. TTT *48  

Závěrem

Studium, škola apod. je velmi častým tématem, na které student angličtiny při učení narazí. Je tedy důležité, aby se vyvaroval základním chybám, které jsou způsobené interferencí češtiny a angličtiny. Těmto chybám říkáme CZENGLISH. Pojďme se ještě jednou podívat na spojení, která byste v angličtině říkat neměli, protože jsou výsledkem doslovného překladu z češtiny do angličtiny. V bublince vedle každé věty naleznete správné znění. Zkuste si ale věty opravit nejdříve sami.

studied a commercial academy in Brno. TTT *49
He studies on Harvard. TTT *50
What school did you do? TTT *51
She visits an English course. TTT *52
go to English every week. TTT *53
I didn't go to English in high school. TTT *54
Do you go to basketball? TTT *55
As a child I went to the children's choir. TTT *56
What are you planning to do after leaving exam? TTT *57
She's very good in languages. TTT *58
I got a B from the math exam today. TTT *59
I'm writing a test tomorrow. TTT *60

Překlad:
 1. Můžu mluvit s Johnem? – Ne, je ještě ve škole.
 2. Dnes jsi nebyl ve škole. Je všechno v pořádku?
 3. John tady pracuje? – Ne, on ještě chodí do školy.
 4. Tak co ses dnes ve škole naučil?
 5. Chodí na nižší střední.
 6. Stali se z nás nejlepší přátelé na základce.
 7. Seznámili jsme se na vejšce.
 8. Na střední škole chodím na španělštinu.
 9. Seznámili jsme se na univerzitě.
 10. Setkali se na Torontské univerzitě.
 11. Studovala sochařství na Vysoké škole Svatého Martina.
 12. Studoval jsem medicínu v USA.
 13. Studuje školu v Milánu.
 14. Jednou týdně chodí do kurzu angličtiny.
 15. Můj táta nikdy nechodil na žádné mé školní akce.
 16. Tady jsou poznámky lidí, kteří byli minulý týden na tvém semináři.
 17. Chodím na angličtinu.
 18. Chodím do tanečních.
 19. Chodím na doučování.
 20. V pondělí mám doučování.
 21. Dnes mám/jdu na doučování.
 22. Nepotřebuju chodit na doučování. Z žádného předmětu nepropadám.
 23. Šel jsem na trénink.
 24. Musím jít na fotbalový trénink.
 25. Musíš chodit na všechny tréninky, jestli chceš být u roztleskávaček.
 26. Chodím na fotbal.
 27. Měl nějaké osobní problémy a přestal chodit na fotbal.
 28. Chodím do školního pěveckého sboru.
 29. Chodí do pěvecko-tanečního kroužku.
 30. Zeptali se mě, jestli nechci chodit do debatního kroužku.
 31. Letos na podzim začínám studovat vysokou.
 32. Loni dokončil střední školu.
 33. Co hodláš dělat, až skončíš školu?
 34. Jestli neodmaturuješ, nepůjdeš na vysokou.
 35. Dokončil Harvard v roce 1998.
 36. Začal brát drogy a praštil se školou.
 37. Možná je to člověk, co nedokončil vysokou, ale je to také milionář.
 38. Odešel ze školy v šestnácti letech a našel si práci.
 39. Kéž bych býval dál studoval.
 40. Mám rád matiku.
 41. Po matematice máme volnou hodinu.
 42. Je dobrý na jazyky.
 43. Je v matematice hrozná.
 44. Jsem na anglinu tupej.
 45. Dostal jsem jedničku z dějepisu.
 46. V pondělí píšeme písemku z anglické literatury.
 47. Propadám z matematiky. Budeš mě doučovat?
 48. První semestr na vysoké jsem proletěl ze základů matematické analýzy.
 49. I studied AT a commercial academy / I attended a commercial academy…
 50. He studies at Harvard.
 51. What school did you attend? / Where did you study?
 52. She attends an English course.
 53. I take English classes every week.
 54. I didn't take English in high school.
 55. Are you on the basketball team?
 56. As a child I was in the children's choir.
 57. What are you planning to do after you graduate / after graduation?
 58. She's very good at languages.
 59. I got a B in the math exam today.
 60. I'm taking / doing / sitting a test tomorrow.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Škola

Slovíčka spojená se školou.

ALL LEVELS

Back to school

Přání do začátku školního roku 2013/2014.
UPPER-INTERMEDIATE

Multiple choice: A Letter to Students

Do autentického textu doplníte chybějící slova (výběrem z nabídky).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Škola, kámen úrazu 127 77299 Od evareslova poslední příspěvek
před 3 lety